2-1036/1

2-1036/1

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

1 FEBRUARI 2002


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de inhoud van de akte van hoger beroep

(Ingediend door de heer Philippe Monfils)


TOELICHTING


Volgens artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek vermeldt de akte van hoger beroep de uiteenzetting van de grieven. In de praktijk is de toelichting bij de akte van hoger beroep verworden tot een holle frase, waarbij de eiser zich het recht voorbehoudt indien nodig in een later stadium andere grieven of argumenten aan te halen .

Om deze procedure te verbeteren, meent de indiener van het voorstel dat de akte van hoger beroep uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd en een eerste reeks conclusies moet bevatten. De akte bevat dan naast de uiteenzetting van de grieven ook het onderwerp en de uiteenzetting van de feiten die geleid hebben tot de oorspronkelijke vraag alsmede de juridische onderbouwing van de akte van hoger beroep.

Deze werkwijze biedt een aantal voordelen.

Om te beginnen verplicht deze wijziging de eiser ertoe de instelling van de juridische procedure grondig voor te bereiden.

Ook hoeft de rechter in hoger beroep dan niet meer opnieuw in detail de conclusies te onderzoeken van eerste aanleg om zich een idee van het geschil te kunnen vormen.

Vervolgens wordt de uitwisseling van conclusies beperkt aangezien de voldoende toegelichte akte van hoger beroep gelijkwaardig is aan een schriftelijke conclusie, zodat de gedaagde in hoger beroep op zijn beurt voldoende kan argumenteren zonder oneindig veel bijkomende geschriften te moeten opstellen.

Ten slotte kan beter worden beoordeeld of een beroep onontvankelijk is omdat het onvoldoende gemotiveerd is, zodat een heel aantal onrechtmatige beroepen van bij de indiening kan worden weggefilterd .

Philippe MONFILS.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij wet van 3 augustus 1992, wordt gewijzigd als volgt :

A) het 7 wordt vervangen als volgt :

7 het onderwerp en de uiteenzetting van de feiten die hebben geleid tot de oorspronkelijke vraag, de uiteenzetting van de grieven met betrekking tot het vonnis in hoger beroep en de juridische onderbouwing van de akte van hoger beroep.

B) het artikel wordt aangevuld met een nieuw lid, luidende :

De akte van hoger beroep geldt als conclusies voor de eiser.

6 december 2001.

Philippe MONFILS.