2-386/4

2-386/4

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

10 JANUARI 2002


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen


AMENDEMENTEN


Nr. 8 VAN DE HEER THISSEN C.S.

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. ­ Artikel 24bis, § 4, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd bij bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt aangevuld met het volgende lid :

« Het mandaat van lid van de Franse Gemeenschapsraad is onverenigbaar met dat van lid van de Waalse Gewestraad wanneer het betrokken lid de eed uitsluitend of in de eerste plaats in het Duits heeft afgelegd. »

Verantwoording

Dit amendement volgt uit de hoorzitting met professor Francis Delpérée. Het strekt ertoe met een bijzondere wet de onverenigbaarheid in te voeren van het mandaat van lid van de Franse Gemeenschapsraad met dat van lid van de Waalse Gewestraad als het parlementslid de eed heeft afgelegd in het Duits. De invoering van dit lid in artikel 24bis, § 4, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, dat de onverenigbaarheid bepaalt tussen mandaat van lid van de diverse Raden, vormt een noodzakelijke voorwaarde voor de indiening van de volgende amendementen.

Nr. 9 VAN DE HEER THISSEN C.S.

Art. 3 (nieuw)

Een artikel 3 (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 3. ­ In artikel 24bis, § 5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd bij bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt tussen het tweede en derde lid het volgende lid ingevoegd :

« De leden van de Waalse Gewestraad die, overeenkomstig artikel 24, § 3, lid van de Franse Gemeenschapsraad zijn, maar met toepassing van § 4, tweede lid, van dit artikel, hun mandaat in de Franse Gemeenschapsraad niet kunnen opnemen, worden vervangen door hun opvolgers, verkozen bij de verkiezingen van de Waalse Gewestraad op dezelfde lijsten als deze leden, in de volgorde waarin zijn op elk van de bovengenoemde lijsten zijn verkozen. »

Verantwoording

Dit amendement volgt uit de hoorzitting met professor Francis Delpérée en strekt ertoe een regel op te stellen krachtens dewelke een opvolger zitting kan nemen als lid in een Gemeenschapsraad. In dit geval gaat het om de vervanging van het parlementslid dat verkozen is voor de Waalse Gewestraad en dat in de Franse Gemeenschapsraad uitsluitend of in de eerste plaats de eed heeft afgelegd in het Duits, waardoor er een onverenigbaarheid ontstaat als bepaald in het voorgestelde artikel 2. Er wordt ook verduidelijkt dat de opvolgers worden aangewezen in de volgorde waarin zij bij de verkiezingen van de Waalse Gewestraad zijn verkozen.

Nr. 10 VAN DE HEER THISSEN C.S.

Art. 4 (nieuw)

Een artikel 4 (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 4. ­ Artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, vervangen bij bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt vervangen als volgt :

« De leden van de Waalse Gewestraad die de eed uitsluitend of in de eerste plaats in het Duits hebben afgelegd, nemen in de Waalse Gewestraad niet deel aan de stemmingen over de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap behoren. »

Verantwoording

Dit amendement volgt uit de hoorzitting met professor Francis Delpérée. Het is een logisch gevolg van beide voorgaande amendementen aangezien het ertoe strekt de Waalse parlementsleden die in de Waalse Gewestraad worden vervangen, te verhinderen deel te nemen aan de stemmingen over de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap behoren.

René THISSEN.
Jean-François ISTASSE.
Ludwig SIQUET.
Marcel CHERON.