2-983/1

2-983/1

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

13 DECEMBER 2001


Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan

(Ingediend door mevrouw Iris van Riet c.s.)


De Senaat,

A. Overwegende dat de Afghaanse vrouwen hebben deelgenomen aan een rondetafel op 10 en 11 december te Brussel, georganiseerd onder de auspiciŽn van het Fonds van de Verenigde Naties voor de vrouwen (UNIFEM) en de Belgische regering,

B. Overwegende dat deze Afghaanse vrouwen na afloop van de vergadering een Actieplan hebben aangenomen over de deelname van vrouwen aan de wederopbouw van Afghanistan,

C. Overwegende dat dit Actieplan, dat is opgenomen als bijlage, een aantal prioriteiten opsomt,

vraagt aan de regering :

1. op internationaal vlak tussen te komen, zowel bij de Verenigde Naties als bij de Europese Unie en haar lidstaten, om erop toe te zien dat het Actieplan van Brussel wordt verwezenlijkt,

2. in het bijzonder te zorgen voor :

≠ het respect voor de mensenrechten, in de eerste plaats het recht op fysieke integriteit en op veiligheid voor alle burgers in Afghanistan;

≠ het respecteren van de rechten van de vrouwen, in het bijzonder het stemrecht, door de fundamentele rechten van de Staat;

≠ een voldoende aanwezigheid van de internationale gemeenschap om toe te zien op de naleving van de fundamentele rechten en vrijheden, waaronder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de rechten van het kind, door de aanwezigheid van waarnemers van de rechten van de mens en de oprichting van een instituut van de rechten van de mens;

≠ voldoende voedsel en de nodige gezondheidszorgen die ook voor vrouwen en meisjes toegankelijk zijn op basis van gelijkheid;

≠ de daadwerkelijke deelneming van de vrouwen aan het civiele, culturele, economische, politieke en sociale leven in het gehele land;

≠ het recht van vrouwen en meisjes op onderwijs zonder discriminatie en op basis van gelijkheid;

≠ de heropening van de scholen en de toelating van vrouwen en meisjes tot alle onderwijsniveaus en tot alle leermateriaal;

≠ de eerbiediging van het recht van vrouwen op werk en op herintreding op de arbeidsmarkt;

≠ de waarborg dat vrouwen niet uit de boot vallen bij de contracten voor de heropbouw;

≠ de eerbiediging van het recht van vrouwen op persoonlijke veiligheid en het instellen van rechtsvervolging tegen de verantwoordelijken voor fysieke, psychologische en morele agressie jegens vrouwen.

12 december 2001.

Iris VAN RIET.
Sabine de BETHUNE.
Anne-Marie LIZIN.
Christine CORNET-d'ELZIUS.
Fatma PEHLIVAN.
Marie NAGY.
Meryem KA«AR.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Mimi KESTELIJN-SIERENS.
Jan REMANS.

BIJLAGE

Deze bijlage blz. 3 tot en met 7 is uitsluitend gedrukt beschikbaar.