2-864/2

2-864/2

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

14 NOVEMBER 2001


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de situatie van de gemeentefinanciŽn te verbeteren


Evocatieprocedure


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN DE HEER THISSEN

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

ę Art. 2. Artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt opgeheven. Ľ

Verantwoording

Het wetsvoorstel van mevrouw Lizin houdende afschaffing van de 3 % administratiekosten die de federale overheid de gemeenten aanrekent (stuk Senaat, nrs. 2-24/1 tot 4), werd in onze assemblee eenparig goedgekeurd. Overtuigende argumenten hebben de bezwaren van de minister van FinanciŽn uit de weg geruimd.

Het wetsontwerp wil de 3 % niet langer afschaffen, maar slechts de administratiekosten geleidelijk met 2 % verminderen.

De inhouding van 3 % van de Staat op de opcentiemen op de personenbelasting kan niet worden gerechtvaardigd voor de terugbetaling van de administratiekosten van de Schatkist.

De federale overheid int immers de opcentiemen en beheert die gedurende een deel van het jaar of zelfs langer. Het loutere bezit van die bedragen brengt ten behoeve van de Staat inkomsten met zich mee die voldoende zijn om de administratiekosten te dekken.

De inhouding is des te minder gerechtvaardigd daar de lasten van de plaatselijke besturen zullen stijgen als gevolg van de door de federale Staat goedgekeurde hervormingen : opvang van vluchtelingen, hervorming van de politiediensten, gevolgen van de fiscale hervorming waardoor de ontvangsten inzake opcentiemen zullen dalen, enz.

Ten slotte zij eraan herinnerd dat tijdens de vorige zittingsperiode de huidige minister van FinanciŽn, toen oppositielid, de afschaffing van de korting van 3 % krachtig heeft gesteund en ze zelf heeft voorgesteld.

Renť THISSEN.