2-283/15

2-283/15

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

25 APRIL 2001


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstoogmerk en de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 313 VAN MEVROUW NYSSENS

(Subamendement op amendement nr. 242 van de heer Istasse c.s.)

Art. 38

In § 1 van het voorgestelde artikel 26novies, het laatste lid vervangen als volgt :

« De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder en de wijze waarop het dossier kan worden geraadpleegd, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. »

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe de tekst in overeenstemming te brengen met wat voor de internationale verenigingen zonder winstoogmerk is bepaald met betrekking tot de toegang tot het dossier dat wordt bewaard op het ministerie van Justitie. Bovendien is het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer vereist. Aangezien de bewaarde documenten door iedereen geraadpleegd kunnen worden, is het belangrijk dat de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer nageleefd worden wat betreft de voorwaarden waaronder en de wijze waarop deze documenten te raadplegen zijn.

Nr. 314 VAN MEVROUW NYSSENS

(Subsidiair amendement op amendement nr. 297 van mevrouw Nyssens)

Art. 38

De voorgestelde letter C vervangen als volgt :

« 6º de jaarrekeningen van verenigingen die subsidies ontvangen van de overheid of die gedurende een of meer van de drie boekjaren voorafgaand aan dat tijdens hetwelk de goedkeuring plaatsheeft, van het publiek giften hebben gekregen indien het bedrag ontvangen tijdens een van die boekjaren 75 000 euro te boven gaat of indien de gekregen bedragen fiscaal aftrekbaar zijn geweest. Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekeningen. De bijdragen en de giften waarom bij de leden is verzocht, worden niet in aanmerking genomen voor de toepassing van deze bepaling. »

Verantwoording

De openbaarmaking van financiële informatie, met name van de rekeningen, is niet vanzelfsprekend gewettigd als geen openbare fondsen zijn gebruikt (subsidies/giften). Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de giften uitsluitend bestaan uit vrijwillige bijdragen van leden of sympathisanten, waarbij geen geldinzamelingscampagne is gevoerd noch een openbaarmaking heeft plaatsgehad en geen fiscale aftrekbaarheid heeft gegolden. In deze gevallen is controle door de overheid en vooral door de fiscus volstrekt aanvaardbaar, maar een automatische bekendmaking van de boekhoudkundige informatie lijkt me minder gerechtvaardigd. De vrijheid van vereniging en de eerbiediging van het privé-leven mogen niet in het gedrang komen.

Dit amendement moet samen gelezen worden met de amendementen nrs. 293 en 294, die de transparantie van de rekeningen van de verenigingen op fiscaal vlak willen verzekeren.

Nr. 315 VAN MEVROUW NYSSENS

(Subamendement op amendement nr. 244 van de regering)

Art. 40bis (nieuw)

In § 2 van het voorgestelde artikel 64, tussen de woorden « van deze titel » en de woorden « geldig zijn opgericht », de woorden « of onder de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogische doel » invoegen.

Verantwoording

De verenigingen die krachtens de wet van 25 oktober 1919 geldig zijn opgericht, mogen niet uitgesloten worden.

Nr. 316 VAN MEVROUW NYSSENS

(Subamendement op amendement nr. 244 van de regering)

Art. 40bis (nieuw)

In de Franse tekst van het 7º van het voorgestelde artikel 65, de woorden « lucratif en » vervangen door de woorden « lucratif. En ».

Verantwoording

Technische verbetering.

Nr. 317 VAN MEVROUW NYSSENS

(Subamendement op amendement nr. 244 van de regering)

Art. 40bis (nieuw)

In de Franse tekst van § 2 van het voorgestelde artikel 68, de volgende wijzigingen aanbrengen :

A. in het eerste streepje, het woord « des » vervangen door het woord « les »;

B. in het derde streepje, het woord « des » vervangen door het woord « les »;

C. in het vierde streepje, het woord « des » vervangen door het woord « les »;

D. in het vijfde streepje, het woord « des » vervangen door het woord « les ».

Verantwoording

Technische verbetering.

Clotilde NYSSENS.

Nr. 318 VAN DE HEREN VANDENBERGHE C.S.

(Subamendement op amendement nr. 243 van de regering)

Art. 40

In het voorgestelde artikel 46 de volgende wijzigingen aanbrengen :

A. § 1 doen vervallen.

B. In ondergeschikte orde :

De woorden « worden overgemaakt ter bewaring in het dossier bedoeld in artikel 48 » vervangen door de woorden « worden neergelegd op de burgerlijke griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waar de private stichting haar zetel heeft ter bewaring in het dossier bedoeld in artikel 48 ».

Verantwoording

In hoofdorde : artikel 44 zoals geamendeerd door amendement nr. 302 van de heer Vandenberghe bepaalt dat de stichtingen rechtspersoonlijkheid bezitten vanaf de dag waarop de authentieke akte wordt verleden.

Paragraaf 1 van het voorgestelde artikel 46 wordt dan ook overbodig.

In ondergeschikte orde : het criterium van de neerlegging op de griffie biedt meer rechtszekerheid dan het criterium van de invoeging van het stuk in het stichtingsdossier.

Bovendien is de uitdrukking « overgemaakt ter bewaring » vrij onduidelijk. Uiteraard bedoelt men dat de betrokken akten of stukken ter griffie worden neergelegd zodat de griffier ze bij het dossier bedoeld in artikel 48 kan voegen.

Nr. 319 VAN DE HEREN VANDENBERGHE C.S.

(Subamendement op amendement nr. 243 van de regering)

Art. 40

In de laatste volzin van het voorgestelde artikel 51, § 4, het woord « niet » invoegen tussen het woord « kan » en de woorden « aan derden ».

Verantwoording

De Nederlandse tekst wordt in overeenstemming gebracht met de Franse tekst.

Hugo VANDENBERGHE.
Jacques D'HOOGHE.
Jan STEVERLYNCK.

Nr. 320 VAN MEVROUW NYSSENS

(Subamendement op amendement nr. 244 van de regering)

Art. 40bis (nieuw)

In het eerste lid van § 3 van het voorgestelde artikel 70, de woorden « indien bij de afsluiting van het boekjaar minstens twee van de hiernavolgende criteria op hen van toepassing zijn » vervangen door de woorden « indien zij bij de afsluiting van het boekjaar, met betrekking tot ten minste twee van de volgende criteria de onderstaande cijfers te boven gaan ».

Verantwoording

Parallellisme met het voorgestelde artikel 26 (amendement nr. 242), dat een nieuw artikel 17 invoert, in het bijzonder de §§ 3 en 5 betreffende de boekhouding van de VZW's.

Er is ook een parallellisme met § 4 van het voorgestelde artikel 70 betreffende de verplichting om de controle van de financiële toestand en de rekeningen op te dragen aan een commissaris voor de internationale verenigingen zonder winstoogmerk.

Clotilde NYSSENS.

Nr. 321 VAN MEVROUW STAVEAUX-VAN STEENBERGHE

(Subamendement op amendement nr. 242 van de heer Istasse c.s.)

Art. 52

In dit artikel, de zinsnede na het woord « vaststelt » doen vervallen.

Gerda STAVEAUX-VAN STEENBERGHE.

Nr. 322 VAN DE HEER ISTASSE

(Subamendement op amendement nr. 242 van de heer Istasse c.s.)

Art. 52

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Het is niet mogelijk de Koning een termijn op te leggen daar de sector nog moet worden geraadpleegd. De daadwerkelijke toepassing van de wet hangt af van de door de Koning te nemen uitvoeringsbesluiten waarin het dispositief voorziet.

Jean-François ISTASSE.

Nr. 323 VAN MEVROUW KAÇAR

(Subamendement op amendement nr. 243 van de regering)

Art. 40

In het voorgestelde artikel 44, vierde lid, het woord « levensbeschouwelijke » invoegen tussen het woord « religieuze » en het woord « filantropische ».

Verantwoording

Het toepassingsgebied dient te worden verruimd.

Meryem KAÇAR.

Nr. 324 VAN MEVROUW TAELMAN

(Subamendement op amendement nr. 242 van de heer Istasse c.s.)

Art. 52

Dit artikel vervangen als volgt :

« Deze wet treedt in werking op de datum die de Koning vaststelt. »

Martine TAELMAN.

Nr. 325 VAN DE HEER ISTASSE

(Subamendement op amendement nr. 242 van de heer Istasse c.s.)

Art. 26

In het voorgestelde artikel 17, § 3, de woorden « zij op het einde van het kalenderjaar of bij de afsluiting van het boekjaar, met betrekking tot ten minste twee van de volgende criteria de onderstaande cijfers te boven gaan » vervangen door de woorden « op het einde van het kalenderjaar, of bij de afsluiting van het boekjaar, minstens twee van de hiernavolgende criteria op hen van toepassing zijn ».

Verantwoording

De verenigingen voeren een boekhouding zodra er vijf werknemers zijn en niet zes.

Jean-François ISTASSE.

Nr. 326 VAN DE REGERING

Art. 14

Het voorgestelde artikel 7, eerste lid, vervangen als volgt :

« Art. 7. ­ Op de algemene vergadering heeft ieder lid een gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden, behalve in de gevallen waarin de statuten of de wet anders bepalen. »

Verantwoording

Deze bepaling herneemt de tekst zoals deze was aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, daar deze het mogelijk maakt in de statuten een systeem van meervoudig stemrecht te voorzien.

De minister van Justitie,

Marc VERWILGHEN.


Nr. 327 VAN MEVROUW TAELMAN EN DE HEER ISTASSE

(Subamendement op amendement nr. 242 van de heer Istasse c.s.)

Art. 52

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 52. ­ Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de bekendmaking van het koninklijk besluit ter uitvoering van deze wet in het Belgisch Staatsblad. »

Martine TAELMAN.
J.-F. ISTASSE.