Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-28

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid

Vraag nr. 1053 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 14 december 2000 (N.) :
Terbeschikkingstelling van werknemers tussen ondernemingen binnen éénzelfde socio-economische groep. ­ Informeren van de Sociale Inspectie. ­ Afschaffen van deze formaliteit.

De terbeschikkingstelling van werknemers tussen ondernemingen die behoren tot éénzelfde socio-economische groep wordt in toepassing van de wet van 24 juli 1987 aangaande de tijdelijke arbeid, de terbeschikkingstelling en de uitzendarbeid aanvaard voor zover de Inspectie van de sociale wetten hieromtrent geïnformeerd is.

Wordt een dergelijke mededeling in de praktijk toegepast ?

Is deze formaliteit nog actueel ?

Immers, als het over werknemers gaat die tijdelijk worden ter beschikking gesteld, zijn de gebruiker en de werkgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het loon en de socialezekerheidsbijdragen.

In de praktijk zijn het loon en de socialezekerheidsbijdragen in de meeste gevallen tijdig en correct betaald.

Denkt de geachte minister er niet aan deze formaliteit af te schaffen ?

Het betreft immers vaak ondernemingen die in eenzelfde gebouw zijn gehuisvest en waar een globaal sociaal beleid wordt gevoerd.

Ook voor onder meer de organisatie van de sociale verkiezingen worden deze ondernemingen als één technische entiteit beschouwd.

Antwoord : Gelieve hierna de gevraagde inlichtingen te vinden.

Volgens artikel 32, § 1, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, kan een werkgever in afwijking op artikel 31 van dezelfde wet, naast zijn gewone activiteit(en), zijn vaste werknemers voor een beperkte tijd ter beschikking stellen van een gebruiker als hij vooraf de toestemming heeft van de sociaal inspecteur-districtshoofd van de Inspectie van de sociale wetten.

Deze voorafgaande toestemming is echter niet vereist wanneer een vast werknemer die met zijn werkgever verbonden blijft krachtens zijn oorspronkelijke arbeidsovereenkomst, uitzonderlijk ter beschikking wordt gesteld van een gebruiker :

a) in het kader van de samenwerking tussen de ondernemingen van eenzelfde economische en financiële entiteit;

b) met het oog op de kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere beroepsbekwaamheid vereisen.

In die gevallen verwittigt de gebruiker minstens 24 uren vooraf de sociaal inspecteur-districtshoofd van de Inspectie van de sociale wetten, bevoegd voor het gebied waar de onderneming gevestigd is.

De overeenkomst die de werknemer met zijn werkgever verbindt, blijft gelden tijdens de periode van de hierboven vermelde terbeschikkingstelling; de gebruiker wordt echter hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die daaruit voortvloeien.

Deze mededelingen worden in de praktijk nog steeds toegepast omdat de wet dit voorschrijft.

Bijgevolg lijkt het mij niet opportuun om dit soort verplichte meldingen af te schaffen. Deze bieden immers zowel voor de werknemer, werkgever als voor de gebruiker de waarborg dat de terbeschikkingstelling op een wettelijke wijze gebeurt. Bovendien kunnen ingevolge deze formaliteit misbruiken terzake worden vermeden.