2-583/2

2-583/2

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

12 DECEMBER 2000


Wetsontwerp tot goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ter voldoening aan Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ondertekend te Brussel op 22 maart 2000 door de regeringen van het Koninkrijk Belgi, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden, en tot wijziging van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van voormeld Verdrag en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Artikel 1

In dit artikel de woorden artikel 77 van de Grondwet vervangen door de woorden artikel 78 van de Grondwet .

Verantwoording

Terzake gaat het niet om een bicamerale materie gezien een aantal bepalingen van de wet van 27 december 1994 worden gewijzigd. Wijzigingen in het intern recht, in uitvoering van een Protocol , maken volgens artikel 77 van de Grondwet geen bicamerale materie uit.

Hugo VANDENBERGHE.

Nr. 2 VAN DE HEREN CALUW EN VANDENBERGHE

Art. 7bis (nieuw)

Een artikel 7bis invoegen luidende :

Artikel 5 van dezelfde wet wordt aangevuld met een 3, luidende :

3 de voertuigen die uitsluitend worden gebruikt binnen de havenomheining, zoals die door de minister van Financin wordt bepaald.

Verantwoording

Binnen de Belgische havens wordt veel gebruik gemaakt van eenvoudige vervoermiddelen die goederen transporteren op de kade, en sporadisch ook van de ene kade naar de andere kade, daarbij gebruik makend van de openbare weg. Deze voertuigen worden echter voor meer dan drie kwart van de tijd uitsluitend op de kade ingezet en verlaten nooit het havengebied.

Om die reden moeten zij slechts n vierde van de verkeersbelasting betalen en zijn zij niet onderworpen aan de technische controle.

Logischerwijze zouden die voertuigen ook niet onderworpen mogen zijn aan het eurovignet, gelet op artikel 4, 2, van het Verdrag van 9 februari 1994 dat de lidstaten de mogelijkheid biedt om voertuigen die slechts af en toe deelnemen aan het verkeer op de openbare weg, vrij te stellen.

Die verdragsbepaling werd in Belgische wetgeving omgezet door artikel 5, 2, van de wet van 27 december 1994.

Omtrent de interpretatie van deze wetsbepaling bestaat, wat betreft de havenvoertuigen, echter onduidelijkheid. Opgemerkt moet verder worden dat dit soort voertuigen in Nederland niet onderhevig is aan de reglementering met betrekking tot het eurovignet, zodat het handhaven van deze verplichting in Belgi ten aanzien van onze havens concurrentievervalsend werkt.

Derhalve stellen wij voor om een 3 aan dit artikel van de wet toe te voegen. De tekst neemt als definitie van het havengebied de bepaling over die is opgenomen in artikel 15 van de Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.

Ludwig CALUW.
Hugo VANDENBERGHE.