2-494/1

2-494/1

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

27 JUNI 2000


Voorstel van resolutie over Cyprus

(Ingediend door de heren Philippe Monfils en Louis Siquet)


De Senaat,

A. Gelet op de invasie en de bezetting van het noordelijk deel van Cyprus door Turkse soldaten en de opdeling van het eiland sedert 1974 tussen enerzijds de republiek Cyprus en anderzijds het bezette noordelijk deel, dat zichzelf heeft uitgeroepen tot Turkse republiek van Noord-Cyprus maar internationaal niet erkend is;

B. Gelet op de manifeste schendingen van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden waarvan de Griekse Cyprioten die in het noordelijk deel van Cyprus in enclaves wonen, het slachtoffer zijn op het gebied van godsdienst, vrij verkeer, onderwijs en gezondheid;

C. Gelet op de talrijke resoluties die de Verenigde Naties sedert 1974 hebben aangenomen, waarin de Turkse troepen worden opgeroepen om zich uit het Noorden van Cyprus terug te trekken en waarin bevestigd wordt dat de oplossing voor het probleem-Cyprus gezocht moet worden in de totstandkoming van een federatie bestaande uit twee gebieden en twee gemeenschappen met één enkele soevereiniteit, één enkele rechtspersoonlijkheid en één enkele nationaliteit;

D. Gelet op de derde ronde van de rechtstreekse besprekingen tussen het Noorden en het Zuiden van Cyprus die op 5 juli 2000 een aanvang zullen nemen onder het toezicht van de Verenigde Naties teneinde een oplossing te vinden voor het probleem-Cyprus;

E. Gelet op de wens van de heer Denktash, leider van de Turks-Cypriotische gemeenschap, om die onderhandelingen te onderbreken teneinde de verjaardag te vieren van de invasie van het Noorden van Cyprus, wat bewijst dat het hem ontbreekt aan de wil om een resultaat te bereiken;

F. Gelet op de huidige onderhandelingen over een partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Turkije, die in oktober gesloten zal worden;

G. Gelet op het verzoek om toetreding tot de Europese Unie dat Cyprus op 4 juli 1990 heeft ingediend;

H. Gelet op het besluit van de Europese Raad van 12 en 13 december 1997 om met de regering van Cyprus op 30 maart 1998 toetredingsonderhandelingen aan te knopen en op 10 november 1998 intensievere toetredingsonderhandelingen;

I. Gelet op de conclusies van de Europese Top van Helsinki op 10 en 11 december 1999 waarin is bepaald dat de oplossing van het probleem-Cyprus geen voorafgaande voorwaarde is voor de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie;

J. Overwegende dat Cyprus, in zijn toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie, al afspraken heeft gemaakt over 16 hoofdstukken op 29, wat betekent dat Cyprus van alle kandidaatlanden het verst gevorderd is;

K. Overwegende dat uit de vorderingen die tijdens de toetredingsonderhandelingen zijn gemaakt, blijkt dat Cyprus geen belangrijke problemen heeft om het acquis communautaire om te zetten in zijn intern recht en economisch klaar staat om tot de Europese Unie toe te treden;

L. Overwegende dat de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie een oplossing voor het probleem-Cyprus kan bespoedigen;

1. Verzoekt de Turkse regering zich te voegen naar de resoluties van de Verenigde Naties en zijn troepen uit het noordelijk deel van Cyprus terug te trekken;

2. Verzoekt de Turkse regering om er bij de heer Denktash op aan te dringen dat hij bij de rechtstreekse besprekingen een zodanig standpunt inneemt dat deze kunnen leiden tot een oplossing die is gebaseerd op de VN-resoluties;

3. Steunt de regering van de republiek Cyprus in haar streven naar hereniging van het eiland op basis van de VN-resoluties;

4. Steunt de regering van de republiek Cyprus in haar inspanningen om toe te treden tot de Europese Unie;

5. Vraagt de Belgische regering het probleem-Cyprus op de agenda te plaatsen van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie;

6. Vraagt de Belgische regering om stappen te ondernemen zodat de oplossing van het probleem-Cyprus een onderdeel wordt van de partnerschapsovereenkomst waarover de Europese Unie onderhandelingen voert met Turkije.

Philippe MONFILS.
Ludwig SIQUET.