2-386/1

2-386/1

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

23 MAART 2000


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

(Ingediend door de heer René Thissen c.s.)


TOELICHTING


Artikel 31bis, derde lid, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 bepaalt dat de leden van de Waalse Gewestraad die hun woonplaats hebben in een gemeente van het Duitse taalgebied bedoeld in artikel 5 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, alvorens in functie te treden de eed in het Duits kunnen afleggen.

Artikel 50, tweede lid, van dezelfde bijzondere wet bepaalt op zijn beurt dat de leden van de Waalse Gewestraad die de eed uitsluitend of in de eerste plaats in het Duits hebben afgelegd, in de Franse Gemeenschapsraad en in de Waalse Gewestraad niet deelnemen aan de stemmingen over de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap behoren.

Tenzij wordt voorzien in een uitdrukkelijke wetsbepaling, kunnen de leden van de Franse Gemeenschap die de eed in het Duits hebben afgelegd, niet door een opvolger worden vervangen voor de stemmingen in de Franse Gemeenschapsraad en evenmin in de Waalse Gewestraad, maar daar uitsluitend voor de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening is overgedragen aan de Waalse Gewestraad.

Teneinde de goede werking van de Franse Gemeenschapsraad te waarborgen en het oorspronkelijk evenwicht van 75 leden afkomstig uit het Waalse Parlement en 19 leden afkomstig uit de Brusselse Hoofdstedelijke Raad in acht te nemen ­ zoals is bepaald in artikel 24, § 3, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 ­ is een wijziging noodzakelijk van het tweede lid van artikel 50 van de bijzondere wet zodat de leden van het Waals Parlement die de eed uitsluitend of in de eerste plaats in het Duits hebben afgelegd, in de Franse Gemeenschapsraad vervangen worden door hun opvolgers.

Er moet ook bepaald worden dat indien de opvolger eveneens Duitstalig is, hij vooraf de eed in het Frans moet afleggen overeenkomstig artikel 31bis, tweede lid, van de bijzondere wet teneinde geldig zitting te kunnen nemen in de Franse Gemeenschapsraad. Weigert de opvolger de eed af te leggen in het Frans, dan wordt hij automatisch vervangen door de volgende opvolger.

René THISSEN.
Jean-François ISTASSE.
Olivier de CLIPPELE.
Marcel CHERON.
Ludwig SIQUET.

VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 50, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, vervangen door de bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt vervangen als volgt :

« De leden van de Waalse Gewestraad die de eed uitsluitend of in de eerste plaats in het Duits hebben afgelegd, worden in de Franse Gemeenschapsraad vervangen door hun opvolgers. Zij nemen in de Waalse Gewestraad niet deel aan de stemmingen over de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap behoren. »

René THISSEN.
Jean-François ISTASSE.
Olivier de CLIPPELE.
Marcel CHERON.
Ludwig SIQUET.