2-379/2

2-379/2

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

30 MAART 2000


Wetsontwerp houdende instemming met het Instrument tot wijziging van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vijfentachtigste zitting te Genève op 19 juni 1997


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR DE HEER GALAND


I. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken legt de nadruk op de volgende punten.

Het Instrument tot wijziging van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 1997 voegt aan artikel 19 een nieuwe paragraaf, nummer 9, toe.

In die nieuwe paragraaf wordt bepaald dat de conferentie, op voorstel van de raad van beheer van het Internationaal Arbeidsbureau, met een twee derde meerderheid van de aanwezige afgevaardigden, elk verdrag kan opheffen waarvan de doelstelling achterhaald zou zijn of dat niet langer zou bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie.

II. BESPREKING EN STEMMINGEN

De artikelen 1 en 2, alsook het wetsontwerp in zijn geheel, worden zonder bespreking eenparig aangenomen door de 8 aanwezige leden.

Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Paul GALAND. Marcel COLLA.