Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-9

ZITTING 1999-2000

Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (Sociale Zaken)

Vraag nr. 348 van mevrouw Nyssens d.d. 12 januari 2000 (Fr.) :
Ambtenaar. Politiek verlof. Dekking gezondheidszorg.

Wanneer een ambtenaar een mandaat opneemt in een gemeente met meer dan 80 000 inwoners moet hij volgens de wet van 18 september 1986 voltijds met politiek verlof van ambtswege gezonden worden om zijn maandaat te kunnen uitoefenen.

Naar gelang van wat de laatste werkgever invult op het bewijs van schorsing van beroepsarbeid, krijgt de mandataris geworden werknemer-ambtenaar een verschillende kwalificatie en statuut inzake dekking door het ziekenfonds.

Voorbeeld nr. 1

Een ambtenaar van een parastatale die vermeld staat als met verlof om persoonlijke redenen voor de hele duur van zijn mandaat, geniet de voortgezette verzekering volgens artikel 247, 1, 20, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996.

Voorbeeld nr. 2

Een ambtenaar van een federaal bestuur op wiens bewijs vermeld staat dat voor dezelfde duur met politiek verlof is, krijgt de hoedanigheid van niet-beschermd werknemer mee en sedert begin 1998 de hoedanigheid van ingezetene .

Voorbeeld nr. 3

Een ambtenaar van een federaal bestuur (ministerie van Binnenlandse Zaken) die bij een provinciaal bestuur tewerkgesteld wordt en laat vermelden met verlof om persoonlijke redenen voor de maximumduur toegestaan door zijn tweede werkgever (wat neerkomt op de duur van verschillende opeenvolgende mandaten op basis van een aantal afwijkingen), geniet eveneens de voortgezette verzekering .

Op al deze voorbeelden is dezelfde wet van 18 september 1986 normaliter oorspronkelijk van toepassing (ambtenaar van een parastatale, federaal ambtenaar, federaal ambtenaar tewerkgesteld bij een provincie).

1. Zou voor deze drie mandataris geworden ambtenaren niet dezelfde regel moeten gelden, wat betekent dat zij tijdens de uitoefening van hun mandaat de voortgezette verzekering genieten ?

2. Zo ja, behoort deze regeling dan niet terug te werken tot 1995, toen het laatste lopende mandaat is ingegaan ? (Ter informatie : het bedrag van de bijdrage van een ingezetene is in dat geval viermaal hoger dan dat voor een voortgezette verzekering .)

3. Geldt de regel van de voortgezette verzekering ook voor leerkrachten die aan dezelfde voorwaarden voldoen (met dien verstande dat leerkrachten geen ambtenaren zijn) ?