1-270

1-270

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU VENDREDI 30 AVRIL 1999

VERGADERING VAN VRIJDAG 30 APRIL 1999

(Vervolg-Suite)

PROJET DE LOI SUR LES JEUX DE HASARD, LES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD ET LA PROTECTION DES JOUEURS

Vote

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over het geheel van het wetsontwerp.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'ensemble du projet de loi.

Het woord is aan de heer Olivier voor een stemverklaring.

De heer Olivier (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, de CVP zal het wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers met overtuiging goedkeuren om drie redenen.

Ten eerste wordt er door het goedkeuren van dit wetsontwerp een wettelijk kader geschapen voor de sector en een definitief punt gezet achter het gedoogbeleid. De kansspelen blijven verboden. de exploitatie ervan wordt enkel mogelijk met een vergunning in de drie volgende domeinen; de horeca, de lunaparken en de casino's. Deze vergunningen zijn aan zeer strenge voorwaarden onderworpen. Een kansspelcommissie houdt hierop toezicht en geeft adviezen aan de regering.

Ten tweede voorziet dit wetsontwerp in een reeks beschermende maatregelen ten aanzien van de spelers zodat de sociale ellende die uit de gokverslaving voorvloeit, wordt teruggedrongen. Dit is voor ons bijzonder belangrijk.

Ten derde werd deze aangelegenheid in Kamer en Senaat grondig besproken. Het wetsvoorstel werd door de regering grondig geamendeerd. Er werd een reeks hoorzittingen georganiseerd waarin zowel de sector van de kansspelen als gokverslaafden en zelfhulpgroepen ter voorkoming van de gokverslaving werden gehoord. Tot slot werd over het voorstel en de amendementen van de regering het advies van de Raad van State gevraagd. Het werd met bijzonder veel aandacht besproken in de Senaatscommissies voor de Sociale Aangelegenheden, voor de Justitie en voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden.

Dit zijn voldoende redenen om dit wetsontwerp goed te keuren. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Vergote voor een stemverklaring.

De heer Vergote (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, de problematiek van de kansspelen en de gokverslaving ligt mij na aan het hart. Het gevaar voor verslaving aan het spel trok mijn aandacht toen mensen in mijn omgeving door een onweerstaanbare drang om te spelen zichzelf, hun gezin en hun familie ten gronde begonnen te richten.

De unanieme goedkeuring in de Senaat op 12 maart 1998 van mijn resolutie tegen de gokverslaving stemde me hoopvol. De bespreking van dit wetsontwerp in de Senaat boorde deze hoop echter al snel de grond in.

Steeds hebben we, als ethicus die boven de privé-belangen staat en die het algemeen belang moet dienen, geprobeerd de wet op de kansspelen via amendementen te verbeteren. Groot was dan ook onze ontgoocheling toen talrijke goed gefundeerde amendementen werden verworpen, wat ook in de Kamer gebeurde. Technische amendementen om sommige onzinnige bepalingen van de in de Kamer goedgekeurde tekst te wijzigen, werden deze week door de meerderheid in de commissie verworpen. Blijkbaar is de druk om het Brussels casino te realiseren belangrijker dan een goede wetgeving.

We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe wet absoluut noodzakelijk is. De talrijke positieve elementen ervan verheugen ons.

De VLD is echter van oordeel dat we een historische kans hebben gemist om een adequate en sluitende wetgeving uit te werken. Derhalve zullen we ons onthouden. Daarenboven kondig ik nu reeds aan dat we in de volgende legislatuur een wetsvoorstel zullen indienen om deze wet aan te passen. De menselijke drama's die de gokverslaving met zich brengt, zijn immers te groot en moeten in de wetgeving worden opgevangen. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, aan de stemverklaring van de heer Vergote heb ik niet veel toe te voegen.

We zullen dit wetsontwerp niet goedkeuren, niet omdat er geen positieve elementen in vervat zijn, maar wel omdat te weinig rekening wordt gehouden met de menselijke drama's die door gokverslaving ontstaan en omdat de gokindustrie hier nog versterkt uitkomt. Met de goedkeuring van deze wet worden tal van illegale praktijken wettelijk gemaakt.

Het casino van Brussel heeft heel wat volksvertegenwoordigers ervan overtuigd om deze wet gunstig genegen te zijn. Ik heb zelfs de indruk dat een aantal bepalingen aan de tekst werden toegevoegd om te verdoezelen dat het in hoofdzaak ging om het opstarten van een casino in Brussel.

Dat het casino in Brussel wordt gerealiseerd, vind ik niet goed. De menselijke drama's en de sociale problemen die er het gevolg van zullen zijn, vereisen een veel betere en menselijke aanpak, en de gokindustrie moet harder worden aangepakt. Ik begrijp dan ook niet waarom hieraan zo weinig steun wordt gegeven. Er staan hier toch ernstige zaken op het spel.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Boutmans voor een stemverklaring.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijneer de voorzitter, in deze sector gaat het om ongelooflijke bedragen en grote menselijke drama's.

Agalev en Écolo waren van plan het wetsontwerp goed te keuren, omdat er dan eindelijk een reglementering terzake zal zijn en als is ze verre van volmaakt, ze zet toch in enige mate een rem op de expansie van de goksector.

Aangezien er de voorbije dagen toch enige twijfel is gerezen over de totstandkoming van de wet en de eventuele beïnvloeding van zowel het oorspronkelijke wetsvoorstel als het regeringsamendement dat uiteindelijk in grote lijnen de wet heeft bepaald, zullen we ons bij de stemming onthouden. We hebben geen duidelijkheid over wat er precies is gebeurd en kunnen voor deze wet dan ook geen verantwoordelijkheid opnemen.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Verreycken voor een stemverklaring.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, ongetwijfeld moet de sector worden gereglementeerd. Ik ben het volkomen eens met collega Vergote, wanneer hij wijst op de menselijke en sociale drama's waarmee een gokverslaving gepaard kan gaan. Het verbaast me dan ook dat de amendementen die de wet wilden verstrengen, zoals de fractieleider van de VLD verklaarde, werden verworpen, ook door degenen die menen dat een wet voor deze sector niet streng genoeg kan zijn. Dat ze streng moet zijn, is alvast gebleken uit de manier waarop de lobbygroep van deze sector tewerk is gegaan. Deze groep heeft ook mij bezocht en opende het gesprek met de vraag hoe ze mijn verkiezingscampagne konden sponsoren. Met deze openingszin voor ogen heb ik de grootste twijfels bij de wijze waarop deze wet is tot stand gekomen. Indien men inderdaad tracht één man om te kopen, dan blijft de mogelijkheid dat ook andere mensen op dezelfde wijze werden benaderd. Daarom vroeg ik het ontwerp naar de commissie terug te sturen. Daarom vroeg ik ook eerst het gerechtelijk onderzoek en de gerechtelijke uitspraak af te wachten, want daaruit kan blijken of we niet een wet goedkeuren die is tot stand gekomen door mecanismen die ons onwaardig zijn. We zullen ons dan ook bij de stemming onthouden, omdat we echt menen dat het gerechtelijk onderzoek eerst zijn gang moet gaan voor we over het ontwerp kunnen stemmen.

M. le président. ­ La parole est à M. Hotyat pour une explication de vote.

M. Hotyat (PS). ­ Monsieur le président, il est essentiel d'avoir à l'esprit que le projet de loi sur lequel nos devons nous prononcer, une fois voté, mettra un terme à une situation de non-droit hautement regrettable. En effet, les casinos sont dans l'illégalité, de même que les salles de jeux automatiques et les débits de boissons pourvus de tels jeux; ces établissements font l'objet d'un contrôle insuffisant.

Pour aboutir au vote de ce projet, le Sénat a accompli un travail considérable. Sa commission des Finances et des Affaires économiques a travaillé sur la base d'un amendement global du gouvernement à la proposition initiale de notre collègue M. Weyts.

La commission disposait d'un avis du Conseil d'État sur la proposition initiale de notre collègue ainsi qu'un avis du même conseil sur le texte du gouvernement. Les commissions de la Justice et des Affaires sociales ont également émis des avis sur ce projet.

La commission des Finances a débuté l'examen du dossier en novembre 1996 et l'a clôturé en octobre 1998. Plus de 150 amendements ont été examinés de façon détaillée. Il en a résulté une proposition de la commission nettement plus sévère que le texte de base. Le Sénat a approuvé ce texte. Celui-ci a ensuite été examiné par la Chambre et amendé dans le sens d'une sévérité encore accrue. Il est vraisemblablement le texte le plus sévère en Europe en la matière.

Pour nous, le travail du Sénat, de la Chambre et, en particulier, des commissions compétentes, a été totalement indépendant. Nous sommes heureux que tout à l'heure, le Sénat se soit opposé au renvoi en commission. L'enquête judiciaire en cours n'est pas de notre compétence; elle relève d'un pouvoir indépendant du nôtre. Elle n'aurait pu servir de prétexte à arrêter le travail parlementaire.

Ne pas adopter le projet aurait abouti à donner satisfaction à ceux qui n'apprécient pas le texte proposé à notre vote, dans la mesure où celui-ci débouchera sur une réglementation et un contrôle sévère d'un secteur jusqu'ici en marge de la loi.

Il faut impérativement sortir de l'illégalité. Le groupe socialiste votera évidemment en faveur de ce projet. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones voor een stemverklaring.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, voor een keer neem ik het woord niet namens de gehele fractie, maar wel omwille van de belangen van mijn streek, de Vlaamse kust, te verdedigen. Met deze wet worden de vestingsplaatsen van de casino's gebetonneerd. Eentje ervan ligt in Brussel. Dat betekent dat de bussen met Chinese restaurantuitbaters die elke zaterdag naar Oostende kwamen, nu in Brussel kunnen blijven. Van een dergelijke commerciële aangelegenheid moeten we ons uiteraard niets aantrekken. Het resultaat is echter ook dat er aan de Westkust nooit een casino zal kunnen worden gevestigd, ook al werd daar jarenlang voor gevochten. Dit zou niet zo erg zijn, als dit ook geen juridische inconsequentie inhield. De Raad van State heeft er uitdrukkelijk op gewezen dat dit afwijkt van het beleid van vrije vestiging. Zo'n afwijking is enkel mogelijk op basis van objectieve criteria, die volgens ons niet zijn vervuld. De overgang van een gedoogbeleid naar vergunningen moet op een wettelijke manier gebeuren. Ik kan dus nu reeds aankondigen dat we een procedure voor het Arbitragehof zullen starten wegens de schending van het gelijkheidsbeginsel.

M. le président. ­ La parole est à Mme Willame pour une explication du vote.

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Monsieur le président, je me rallie entièrement aux propos de M. Hotyat concernant cette loi que nous allons voter aujourd'hui et qui a donné lieu à un nombre important d'amendements au Sénat et à la Chambre dans un sens extrêmement restrictif.

Ce qui se passe aujourd'hui dans notre assemblée me semble être une dernière manoeuvre pour éviter le vote. Or, il me semble très important que ce texte soit adopté.

Par ailleurs, je souhaite que la loi sur le blanchiment d'argent notamment soit appliquée aux casinos.

M. le président. ­ Le vote commence.

De stemming begint.

­ Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

66 membres sont présents.

66 leden zijn aanwezig.

44 votent oui.

44 stemmen ja.

9 votent non.

9 stemmen neen.

19 s'abstiennent.

19 onthouden zich.

Le Sénat ayant décidé de se rallier au projet, celui-ci sera transmis à la Chambre des représentants en vue de la sanction royale.

Vermits de Senaat beslist heeft in te stemmen met het ontwerp, zal het aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op koninklijke bekrachtiging.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. Bock, Bourgeois, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes Cornet d'Elzius, de Bethune, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Destexhe, D'Hooghe, Erdman, Foret, Hatry, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

MM. Anciaux, Loones et Vandenbroeke.

Se sont abstenus :

Onthouden hebben zich :

MM. Boutmans, Buelens, Ceder, Coveliers, Daras, Mme Dardenne, MM. Desmedt, Devolder, Mme Dua, MM. Goovaerts, Goris, Hazette, Mmes Leduc, Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Van Hauthem, Vautmans, Vergote et Verreycken.