1-269

1-269

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 29 AVRIL 1999

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 29 APRIL 1999

(Vervolg-Suite)

PROPOSITION DE LOI MODIFIANT L'ANNEXE

AU CODE JUDICIAIRE

Discussion générale

Discussion des articles

De voorzitter. ­ We vatten de bespreking aan van het wetsvoorstel.

Nous abordons l'examen de la proposition de loi.

Volgens het Reglement geldt de door de commissie aangenomen tekst als basis voor de bespreking. (Zie gedrukt stuk nr. 1-1366/3 van de commissie voor de Justitie van de Senaat. Zitting 1998/1999.)

Conformément à notre Règlement, le texte adopté par la commission servira de base à notre discussion. (Voir document nº 1-1366/3 de la commission de la Justice du Sénat. Session 1998/1999.)

De algemene bespreking is geopend.

Het woord is aan de rapporteur.

De heer Vandenberghe (CVP), rapporteur. ­ Mijnheer de voorzitter, onlangs werd de wet tot hervorming van de gerechtelijke kantons goedgekeurd. Daarin werd bepaald dat de gemeente Kortemark deel zou uitmaken van het gerechtelijk arrondissement Veurne.

De gemeente Kortemark pleit er thans voor te worden aangehecht bij het gerechtelijk arrondissement Brugge in plaats van bij het gerechtelijk arrondissement Veurne met het oog op een meer efficiënte organisatie van de interpolitiezones en gelet op de interacties met de naburige politiekorpsen.

Indien de gemeente Kortemark bij het gerechtelijk arrondissement Veurne wordt gevoegd, wordt de interpolitiezone, die bestaat uit de gemeenten Torhout, Kortemark en Lichtervelde en die goed functioneert, in twee gesplitst en ontstaat er een zeer moeilijke toestand.

De gemeente Kortemark vraagt aldus deze gemeente opnieuw bij het gerechtelijk arrondissement Brugge en bij het gerechtelijk kanton Torhout te voegen. Teneinde de evenwichten vanuit het oogpunt van een eerlijke rechtsbedeling door de vrederechters niet in het gedrang te brengen vereist deze aanpassing echter ook een aantal aanpassingen aan de naburige gerechtelijke kantons. De overheveling van de gemeente Kortemark naar het gerechtelijk arrondissement Brugge zou immers een al te grote verzwakking van het vredegerecht van Diksmuide en van het gerechtelijk arrondissement Veurne met zich brengen.

Aldus beoogt het voorstel de gemeente Kortemark over te hevelen naar het gerechtelijk arrondissement Brugge, maar wordt tegelijkertijd de gemeente Middelkerke, waarvan vandaag twee deelgemeenten, namelijk Lombardsijde en Westende, deel uitmaken van het gerechtelijk arrondissement Veurne, in zijn geheel toegevoegd aan het gerechtelijk arrondissement Veurne.

Deze optie schaadt de indeling in interpolitiezones niet, aangezien de gemeente Middelkerke een eengemeentezone is.

Tevens leidt deze herschikking tot een meer evenwichtige verdeling van de kuststrook tussen de gerechtelijke arrondissementen Veurne en Brugge.

De minister heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde aanpassing aangezien deze de evenwichtige verdeling tussen de arrondissementen Veurne en Brugge niet in het gedrang brengt. Het arrondissement Veurne zal door deze aanpassing zelfs wat meer inwoners tellen en dat komt tegemoet aan onze wensen. Ook de problematiek van de kustcriminaliteit zal op een meer evenwichtige manier kunnen worden behandeld.

Bovendien treedt de wet tot hervorming van de gerechtelijke kantons slechts in werking in september 2000. De artikelen 1 tot 3 gaven geen aanleiding tot opmerkingen van de leden en werden eenparig aangenomen door de negen aanwezige leden.

Met betrekking tot artikel 4 vestigt de minister er de aandacht op dat deze aanpassing ertoe strekt tegemoet te komen aan een gevoeligheid van een vrederechter in het gerechtelijk arrondissement Aarlen. De huidige tekst bepaalt immers dat deze persoon ten persoonlijke titel toegevoegd vredrechter zou worden, terwijl de betrokkene momenteel vrederechter-titularis is. De betrokken vrederechter wenste in de wet te zien bevestigd dat hij vrederechter blijft en met de nodige autonomie de twee zetels die hij vandaag bezit, zou kunnen blijven bedienen.

Artikel 4 werd eenparig aangenomen door de negen aanwezige leden.

Het wetsvoorstel werd in zijn geheel aangenomen met 8 stemmen bij 1 onthouding.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van een mondeling verslag in de plenaire vergadering.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, in het leven staat men soms voor verrassingen. Met de goedkeuring van het wetsvoorstel komen we tegemoet aan 20 jaar oude wensen van de gerechtelijke wereld en de balie te Veurne, die tot voor kort op zeer heftig verzet bleven stuiten. Met deze indeling in rechtsgebieden zijn immers belangen in Oostende en Brugge gemoeid. Eigenaardig genoeg werden nauwelijks een maand geleden alle kantons en arrondissementen opnieuw ingedeeld. Bij de adequate voorbereiding van het globale voorstel heb ik bijgevolg nogal wat vragen.

De goedkeuring van het voorstel is echter een goede zaak. De motivatie werd reeds toegelicht. De gemeente Middelkerke gaat volledig naar het gerechtelijk arrondissement Veurne en de gemeente Kortemark volledig naar Brugge. Verder wordt de kuststrook op een meer evenwichtige manier ingedeeld. Ten slotte loopt de nieuwe indeling gelijk met de indeling in politiezones.

Mocht dit voorstel lang ter tafel blijven liggen en niet vandaag nog door de Kamer van volksvertegenwoordigers worden behandeld, dan vrees ik dat de duivels aan het dansen zullen gaan in deze verre regio van ons mooie landje.

De voorzitter. ­ Daar niemand meer het woord vraagt, is de algemene bespreking gesloten en vatten we de artikelsgewijze bespreking aan.

Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et nous passons à l'examen des articles.

L'article premier est ainsi libellé :

Article premier. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 2. À l'article premier, section 7, de l'annexe au Code judiciaire, modifié par la loi du 25 mars 1999, les alinéas 6, 8, 19 et 20 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

Article premier, section 7, alinéa 6 :

« Les villes d'Oudenburg, de Gistel, la commune d'Ichtegem et la partie de la ville d'Ostende située à l'ouest de la ligne médiane de la Koninginnelaan, de la digue jusqu'à la Torhoutsesteenweg, et au nord de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg à partir de la Koninginnelaan jusqu'à la limite de la ville, forment le second canton judiciaire d'Ostende; le siège en est établi à Ostende. »

Article premier, section 7, alinéa 8 :

« La ville de :

Torhout,

et les communes de :

Kortemark,

Lichtervelde,

Zedelgem,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Torhout. »

Article premier, section 7, alinéa 19 :

« Les villes de :

Dixmude,

Nieuport,

et les communes de :

Houthulst,

Koekelare,

Middelkerke

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Dixmude et à Nieuport. »

Article premier, section 7, alinéa 20 :

« La ville de :

Furnes,

et les communes de :

Alveringem,

De Panne,

Koksijde,

Lo-Reninge

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Furnes. »

Art. 2. In artikel 1, afdeling 7, van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 25 maart 1999, worden het zesde, achtste, negentiende en twintigste lid respectievelijk vervangen door de volgende bepalingen :

Artikel 1, afdeling 7, zesde lid :

« De steden Oudenburg, Gistel, de gemeente Ichtegem en het gedeelte van de stad Oostende gelegen ten westen van de middellijn van de Koninginnelaan, van de dijk tot aan de Torhoutsesteenweg, en ten noorden van de middellijn van de Torhoutsesteenweg vanaf de Koninginnelaan tot aan de grens van de stad, vormen het tweede gerechtelijk kanton Oostende; de zetel van het gerecht is gevestigd te Oostende. »

Artikel 1, afdeling 7, achtste lid :

« De stad :

Torhout,

en de gemeenten :

Kortemark,

Lichtervelde,

Zedelgem,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Torhout. »

Artikel 1, afdeling 7, negentiende lid :

« De steden :

Diksmuide,

Nieuwpoort,

en de gemeenten :

Houthulst,

Koekelare,

Middelkerke

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Diksmuide en Nieuwpoort. »

Artikel 1, afdeling 7, twintigste lid :

« De stad :

Veurne,

en de gemeenten :

Alveringem,

De Panne,

Koksijde,

Lo-Reninge

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Veurne. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 3. À l'article 4 de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999, le point 15, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante :

Article 4, 15, alinéa premier :

« Les cantons de Dixmude-Nieuport et de Furnes forment un arrondissement judiciaire. »

Art. 3. In artikel 4 van hetzelfde bijvoegsel, zoals vervangen door de wet van 25 maart 1999, wordt het punt 15, eerste lid, vervangen door de volgende bepaling :

Artikel 4, 15, eerste lid :

« De kantons Diksmuide-Nieuwpoort en Veurne vormen een gerechtelijk arrondissement. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 4. À l'article 22, § 3, dernier alinéa, de la loi du 25 mars 1999, relative à la réforme des cantons judiciaires, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

Article 22, § 3, dernier alinéa, première phrase :

« S'il y a un titulaire disponible, le juge de paix visé à l'alinéa précédent reste à titre personnel juge de paix des anciens cantons concernés. Le titulaire des nouveaux cantons est néanmoins responsable de l'organisation du service. »

Art. 4. In artikel 22, § 3, laatste lid, van de wet van 25 maart 1999 tot hervorming van de gerechtelijke kantons wordt de eerste zin vervangen door de volgende zin :

Artikel 22, § 3, laatste lid, eerste zin :

« Indien er een titularis beschikbaar is, blijft de in het vorige lid bedoelde vrederechter ten persoonlijke titel vrederechter van de betrokken voormalige kantons. De titularis van de nieuwe kantons staat echter in voor de organisatie van de dienst. »

­ Adopté.

Aangenomen.

De voorzitter. ­ We stemmen later over het geheel van het wetsvoorstel.

Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble de la proposition de loi.