1-268

1-268

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 29 AVRIL 1999

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 29 APRIL 1999

(Vervolg-Suite)

WETSONTWERP BETREFFENDE DE BELGISCHE

INTERNATIONALE SAMENWERKING (EVOCATIE)

Algemene bespreking

(Artikel 60 van het Reglement)

M. le président. ­ Nous abordons l'examen du projet de loi.

We vatten de bespreking aan van het wetsontwerp.

Conformément à notre Règlement, le texte adopté par la commission servira de base à notre discussion. (Voir document nº 1-1309/5 de la commission des Affaires étrangères du Sénat. Session 1998/1999.)

Volgens het Reglement geldt de door de commissie aangenomen tekst als basis voor de bespreking. (Zie gedrukt stuk nr. 1-1309/5 van de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden van de Senaat. Zitting 1998/1999.)

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

M. Urbain, rapporteur, se réfère à son rapport.

Het woord is aan de heer Bourgeois.

De heer Bourgeois (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, de geldinzameling in Vlaanderen van begin deze week ten voordele van de vluchtelingen in Kosovo bewijst dat onze bevolking nog wel degelijk wakker ligt van de ellende en de nood in probleemgebieden. De mensen zijn zich nog steeds bewust van de nood aan hulp en solidariteit met de mindergegoeden in onze wereld. Dit gebaar moet de staatssecretaris beschouwen als een teken dat onze bevolking achter een modern en vooral een efficiënt ontwikkelingsbeleid staat. De staatssecretaris is erin geslaagd in de loop van de voorbije jaren het Belgische ontwikkelingsbeleid, dat werd geteisterd door schandalen en inefficiëntie, te moderniseren en te hervormen tot een menselijk en doelmatig beleid dat een passend antwoord biedt op de oude, maar ook op de nieuwe uitdagingen van het komende millennium.

Dit ontwerp moet bijgevolg worden gezien als de afsluiting van een hele reeks hervormingen die moeten tegemoetkomen aan de nieuwe noden en behoeften van de komende decennia en die een duidelijk antwoord moeten geven aan de sceptici. De reorganisatie van de NGO-sector, de uitwerking van een beleidsplan, de oprichting van de BTC en de grondige administratieve hervormingen zijn samen met de Belgische internationale samenwerking de belangrijkste elementen van de hervormingen.

We kunnen niet ontkennen dat het onderhavige ontwerp meer duidelijkheid brengt in het beleid. Niet alleen komt het tegemoet aan de aanbevelingen die de Kamer heeft geformuleerd als antwoord op de ABOS-onderzoekscommissie, maar ook en vooral aan de verzuchtingen van degenen die, vaak in heel moeilijke omstandigheden, lovenswaardig werk verrichten op het terrein. Een geografische concentratie en de landennota's moeten deze duidelijkheid meer in de verf zetten. Hoewel ik niet wil ontkennen dat de Belgische internationale samenwerking wellicht baat zal hebben bij een geconcentreerde besteding van onze beperkte middelen, heb ik toch een opmerking bij de concentratie van het beleid op 24 landen en een regio. De lijst met landen, die niet expliciet in het wetsontwerp werd opgenomen, omvat een hele reeks gebieden die bijzonder hard worden getroffen door een welvaartsachterstand. Bovendien zijn de criteria op basis waarvan deze gebieden werden geselecteerd, van doorslaggevend belang. Het is dus wel degelijk zinvol onze inspanningen hierop te concentreren omdat dit ons zal in staat stellen concrete resultaten voor te leggen. Uiteraard rijst hierbij de vraag of sommige landen, die eveneens op onze hulp rekenen, hierdoor niet uit de boot dreigen te vallen. Het gaat hierbij om landen die vaak nog meer te lijden hebben onder armoede, analfabetisme, hongersnood en kindersterfte. In het verleden wilden we soms te veel landen helpen, wat ertoe heeft geleid dat we onze beloften niet konden waarmaken.

Duidelijkheid vereist transparantie. Deze kaderwet zet de bakens uit voor ons toekomstig ontwikkelingsbeleid aan de hand van criteria die de nodige waarborgen voor een verantwoorde selectie bevatten.

De eerder vermelde geografische concentratie biedt, samen met de sectorale en de thematische concentratie, het vereiste instrumentarium om ons toekomstig ontwikkelingsbeleid uit te tekenen. We juichen dit toe want er was dringend nood aan een concentratie van de middelen. We kunnen het ons immers niet meer veroorloven om de toch al beperkte middelen te zeer te versnipperen over de vele sectoren en regio's. Deze nieuwe politiek is de verdienste van de staatssecretaris.

Duidelijkheid impliceert ook controle. Ook daarin heeft de staatssecretaris voorzien door in het voorliggend wetsontwerp een externe evaluatie en een jaarlijks verslag aan het Parlement op te nemen. De externe evaluatie zal gebeuren op basis van de efficiëntie, de impact, de leefbaarheid, de duurzaamheid en de doeltreffendheid van de aangewende overheidsgelden. De CVP-senaatsfractie hoopt dat deze criteria voldoende streng zullen worden gehanteerd door de bevoegde dienst onder leiding van een ambtenaar met een tijdelijk mandaat. Het Belgische ontwikkelingsbeleid kan zich geen nieuwe schandalen of verspilling veroorloven. Ook de rapportering aan het Parlement juichen we zeker toe, op voorwaarde ten minste dat het niet louter bij intenties blijft. De jaarlijkse rapporten mogen niet hetzelfde lot zijn beschoren als het jaarlijkse mensenrechtenrapport. De CVP-senaatsfractie zal erop toezien dat zowel de verslagen van de externe evaluatie als de nota's over de strategie voortaan aan een grondig parlementair debat worden onderworpen. Zo een debat vormt immers niet alleen een waarborg tegen de politieke verwaarlozing van de ontwikkelingssector, maar ook voor een kwalitatief hoogstaand beleid.

Dankzij de enorme inzet van de staatssecretaris is het Belgische ontwikkelingsbeleid weer op het juiste spoor gezet. Daarbij is het echter niet gebleven. De staatssecretaris zorgde er ook voor dat onze ontwikkelingssamenwerking ­ in feite moet ik nu spreken van onze internationale samenwerking ­ paraat staat voor de nieuwe uitdagingen. Dankzij de fundamenten die hij samen met het Parlement heeft gelegd, moet er in de komende jaren een efficiënt beleid kunnen worden gevoerd. Er moeten concrete resultaten worden bereikt, niet alleen om dat beleid tegenover de bevolking te legitimeren, maar ook en vooral om de nood te lenigen van al diegenen die op onze hulp en bijstand rekenen om een menswaardig bestaan te kunnen uitbouwen. Ik hoop dat de staatssecretaris zo snel als mogelijk de nodige uitvoeringsbesluiten zal nemen en in het Belgisch Staatsblad laten publiceren zodat deze wet spoedig operationeel wordt. Enkele maanden vóór het nieuwe millennium zijn immers nog te veel mensen het slachtoffer van honger, geweld, ziekte en onrechtvaardigheid. De kloof tussen het Noorden en het Zuiden, tussen arm en rijk, tussen geletterden en ongeletterden mag niet nog groter worden, wel integendeel. Daarom zal de CVP-senaatsfractie dit ontwerp met volle overtuiging goedkeuren en zodoende een signaal geven dat we niet langer willen dralen of aan de kant blijven staan.

Mijnheer de voorzitter, ik sta erop de staatssecretaris van harte te feliciteren voor het beleid dat hij in de voorbije periode heeft gevoerd. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à Mme Willame.

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Monsieur le président, je voudrais m'associer à l'hommage rendu par mon collègue Bourgeois au secrétaire d'État à la Coopération au Développement pour le travail colossal ­ n'ayons pas peur des mots ­ qu'il a accompli durant cette législature. Bien sûr, la Chambre a mis sur pied une commission d'enquête sur l'AGCD, mais je dirai qu'à la limite, le secrétaire d'État n'avait pas besoin de cela et que sa générosité naturelle a pu s'exprimer dans le sens organisationnel. C'est ce que je voudrais saluer ici.

Le PSC tient à réitérer son soutien à ce projet de loi. En effet, ce dernier donne une ligne directrice qui permet à la Belgique de mener une politique de coopération efficace. À ce sujet, il faut souligner le rôle de pionnier que la Belgique joue dans le domaine de la coopération internationale en mettant l'accent, dans le choix des pays partenaires, sur les principes de good governance et sur le degré de pauvreté du pays.

Il était important d'entamer des réformes structurelles dans ce secteur. La coopération belge intervenait dans presque tous les domaines et dans plus de 40 pays, ce qui avait nui à l'efficacité de notre politique de coopérations bilatérales directes. Il était important de pouvoir aboutir à une concentration sectorielle et géographique; cette question a toujours été une priorité pour le PSC.

En effet, une définition détaillée des objectifs de l'élaboration de notes sectorielles et des programmes de pays et une répartition précise des compétences n'ont de sens que si la continuité de la coopération belge au développement est assurée. Il convient donc de définir une approche à long terme de la politique en la matière. Ce cadre de la politique doit en quelque sorte être le point de départ de la politique de coopération des dix années à venir. C'est la raison pour laquelle les différentes formes de coopération, le rôle des différents acteurs et les différentes priorités doivent être précisés dans une loi organique reposant sur un large consensus parlementaire. Pareille loi organique est également nécessaire compte tenu de l'étroitesse du fondement juridique sur lequel reposent de nombreuses formes de coopération.

Je voudrais signaler que ce texte est clairement symptomatique d'un équilibre « typiquement social-chrétien » entre le rôle dévolu ­ dans ce cas pour la coopération internationale ­ entre le secteur public ­ la coopération bilatérale ­ et le monde associatif que constituent les ONG. Cette logique est ici structurée et permet de stabiliser le rôle de chacun dans un souci d'efficacité permanente au profit des plus pauvres de notre planète.

M. le président. ­ La parole est à Mme Lizin.

Mme Lizin (PS). ­ Monsieur le président, au nom de M. Mahoux, qui préside aujourd'hui notre séance et qui a suivi d'une façon extrêmement approfondie les deux projets, je tiens à dire que notre groupe approuvera bien sûr le projet portant sur la coopération internationale belge et qu'il le fera avec le sentiment que le secrétaire d'État a fait du bon travail.

Nous avions soulevé dans la discussion du texte, en particulier par la voix de M. Mahoux, un certain nombre de questions. Nous y avons reçu des réponses mais nous souhaitons les rappeler aujourd'hui. Il s'agit en particulier de la question des zones d'intervention géographiques. Nous pensons que ce point ­ particulièrement la façon dont ces zones seront interprétées ­ sera décisif pour la réussite de la coopération internationale de la Belgique et pour son image.

Il fallait dès lors vous rappeler à quel point cette sélection était importante et pouvait peut-être encore être améliorée. Dans ce cadre, au vu des débats tenus hier dans nos assemblées et des points dont nous débattrons peut être encore aujourd'hui en raison du conflit au Kosovo, il serait intéressant de réfléchir à inclure l'Albanie dans les pays de concentration, même si, au départ, il n'était pas concevable de faire figurer un pays européen dans cette sélection. En effet, ce serait, à notre sens, un des points qui ouvrirait sans doute la porte à une action efficace en faveur de l'aide au Kosovo.

Par ailleurs, des critères particuliers en matière d'agrément des ONG sont énumérés, notamment quant à une expérience pertinente et actuelle dans un ou plusieurs domaines d'activités définis par le Roi. En outre, le dépôt d'un rapport d'activités dans les trois ans sera requis.

M. Mahoux s'est demandé ce qui est prévu en ce qui concerne les nouvelles ONG. En fait, nous nous interrogeons sur le point de savoir si le projet de loi a suffisamment tenu compte de l'émergence prévisible de nouvelles ONG. Il conviendrait, en tout cas, de prévoir des mécanismes destinés à encourager la créativité civile.

Dans ce secteur de la coopération au développement, le lien avec les villes et communes est un aspect qui nous interpelle singulièrement. En effet, nous avons enregistré l'implication spontanée de bon nombre de conseils communaux, de collèges et de bourgmestres face au drame du Kosovo. Cet élan humain, correctement exploité, constituerait un appoint structurel précieux pour la coopération internationale.

Le groupe socialiste accorde, dans une perspective future, une importance fondamentale à ce point. Toutefois, cette considération ne remet nullement en cause notre appréciation à l'égard du projet à propos duquel nous nous prononcerons positivement lors des votes.

M. le président. ­ La parole est à M. Moreels, secrétaire d'État.

M. Moreels , secrétaire d'État à la Coopération au Développement, adjoint au premier ministre. ­ Monsieur le président, je suis sensible au soutien exprimé par les trois sénateurs qui m'ont précédé à la tribune. Je saisis cette opportunité pour les remercier de leurs contributions remarquables aux travaux de la commission des Affaires étrangères durant toute la législature.

De discussies over het beleidsplan die sedert twee tot drie jaar in de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden van de Senaat werden gevoerd, monden vandaag uit in een wet. Dat is alleszins belangrijker dan een administratieve richtlijn of een in de Ministeraad overlegd koninklijk besluit. Ik herinner mij de discussies in de commissie nog zeer levendig waar van bij het begin thema's als concentratiesectoren en het afschaffen van de gebonden hulp aan bod kwamen.

De volgende regering zal zeker moeten overwegen genereuzer te zijn voor het budget Internationale Samenwerking. Het argument dat steeds werd aangehaald, namelijk het slecht functioneren van het ABOS, valt immers grotendeels weg. Daarnaast was er het probleem van de besteding van de gelden. Wie er niet in slaagt het gevraagde budget uit te geven, hoeft het jaar daarop niet meer geld te vragen. Dat probleem is nu opgelost. Vorige jaar hebben we haast 92 % van het budget uitgegeven, dat een record is in vergelijking met de voorbije 20 tot 30 jaar. Het budget voor 100 % uitgeven is bijna onmogelijk gezien de specificiteit van de sector zelf en problemen die zich in de partnerlanden kunnen voordoen.

Si le budget réservé à la coopération internationale augmente, une réflexion devra être menée. En effet, il s'agit en l'occurrence d'une loi-cadre. Le rôle du Parlement sera donc très important en la matière.

Des pays d'Europe centrale et orientale devront être repris dans les zones de concentration. En effet, certaines coopérations sont plus avantageuses que d'autres. Je pense notamment à celles qui sont menées par mes collègues hollandais, suédois et danois, lesquels bénéficient de fonds très importants et peuvent dès lors investir davantage dans les zones concernées.

Twee punten vragen onze aandacht. Eerst en vooral moet we rekening blijven houden met de regionale dimensie van de concentratie. Een keuze moet worden gemaakt. Niet alle landen kunnen op dezelfde manier worden geholpen. Landen zoals Bangladesh kunnen op een andere manier worden geholpen, bijvoorbeeld op een niet-gouvernementele of multilaterale wijze. Voor de regio van het Andesgebergte met Peru, Bolivië en Ecuador, de Mekong-regio met Cambodga, Laos en Viëtnam, en West-Centraal- en Zuidelijk Afrika moet rekening worden gehouden met de regionale dimensie, naast de klassieke indicatoren zoals kinder- en moedersterfte, de economische ontwikkeling en het loon ten opzichte van het bruto-nationaal-product.

Les responsables des départements de la Coopération et des Affaires étrangères seront confrontés à un dilemme en la matière car une telle politique ne peut être menée au détriment de nos partenaires africains. Il serait en effet relativement dangereux de négliger les investissements, tant publics que privés. Je ne parle pas de la criminalité économique qui sévit dans certains pays d'Afrique. Il faut donc se garder d'une vue à court terme.

Si nous réduisons les investissements et si nous consacrons moins d'argent à un nouveau type d'aide responsabilisée vers l'Afrique, nous commettrons une erreur aux niveaux socio-économique mais aussi éthique et culturel car les jeunes de notre pays sont de plus en plus intéressés par les échanges culturels et les voyages. L'Afrique n'est pas le continent perdu dont on parle. Sur les 52 pays qui le composent, une quarantaine essaient de s'en sortir et une douzaine sont en conflit.

Dans le cadre de la Convention de Lomé, on discute actuellement de la communautarisation du Fonds de Lomé, peut-être dans un souci de cohérence. Mais s'il doit en résulter que le budget portant sur l'aide au développement profite principalement à l'Europe centrale et orientale au détriment de l'Afrique et d'autres pays du sud, nous ne nous inscrirons pas dans cette politique. Il conviendra, certes, de développer des programmes de soutien socio-économique à l'Europe centrale, car, à l'évidence, nous devrons rembourser et reconstruire tout ce que nous avons détruit, mais tout cela devra se faire sans oublier l'Afrique.

Nous avons effectivement connu dans le passé l'engagement de certaines villes et communes. Je pense notamment à « Causes communes » dont nous avons été cofondateurs ainsi qu'à l'Action pour les Balkans. Ces jumelages sont de tous les temps. Pratiquement à l'entrée de chaque commune belge, on peut voir les drapeaux de différents pays, mais il s'agit évidemment toujours de pays européens. Ce genre d'action est prévu dans le texte de la loi. Mon département essaie déjà, dans la mesure du possible, d'accorder certains soutiens ponctuels, mais cela doit se faire de manière plus structurelle et après avoir rendu les réformes opérationnelles.

Demain, sept arrêtés royaux revenant du Conseil d'État doivent être acceptés par le Conseil des ministres. Tant pour le Parlement que pour le gouvernement, cette réforme est donc définitivement achevée.

Met de koninklijke besluiten die morgen in de Ministerraad worden behandeld, is de hervorming beëindigd, zowel op wetgevend als op uitvoerend vlak. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Daar niemand meer het woord vraagt is de algemene bespreking gesloten.

Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close.

We stemmen later over het geheel van het wetsontwerp.

Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble du projet de loi.

We zetten onze werkzaamheden voort vanmiddag om 15 uur.

Nous poursuivrons nos travaux cet après-midi à 15 heures.

De vergadering is gesloten.

La séance est levée.

(De vergadering wordt gesloten om 11.25 uur.)

(La séance est levée à 11 h 25.)