1-258

1-258

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 25 MARS 1999

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 25 MAART 1999

(Vervolg-Suite)

TOESTAND IN KOSOVO

Debat

M. le président. ­ L'ordre du jour appelle le débat sur la situation au Kosovo.

Aan de orde is het debat over de toestand in Kosovo.

La parole est à M. Poncelet, vice-premier ministre.

M. Poncelet, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, chargé de l'Énergie. ­ Monsieur le président, avant-hier, soit le soir du mardi 23 mars, le Secrétaire général de l'OTAN, M. Solana, après avoir encore entendu le négociateur américain M. Holbrooke quant à ses entretiens de la dernière chance, malheureusement infructueux, avec M. Milosevic, a donné mission au général Clark, Commandant en chef des forces de l'OTAN en Europe, d'engager des frappes aériennes contre la République fédérale de Yougoslavie.

Cette décision était le point final logique, quoique provisoire, d'un processus politique particulièrement long et difficile, au cours duquel la Communauté internationale a tout tenté. Chacun se rappelle, bien sûr, l'incessant pèlerinage vers Belgrade, au cours des derniers mois, par les différents négociateurs européens, américains et russes.

À la longue, il fallut bien se rendre à l'évidence : les trois exigences de la Communauté internationale avaient été rejetées par Belgrade, à savoir, l'acceptation d'un accord politique intérimaire qui avait été négocié à Rambouillet; le respect des engagements que la Yougoslavie avait pris en octobre 1998 concernant la présence de forces armées et de troupes de sécurité au Kosovo et la cessation de l'usage abusif et surdimensionné de la violence au Kosovo.

De militaire actie van de NAVO heeft tot doel de politieke doelstellingen van de internationale gemeenschap te helpen realiseren. De actie is erop gericht de gewelddadige aanvallen van het Joegoslavisch leger en ordestrijdkrachten stop te zetten en een nog grotere humanitaire catastrofe af te wenden.

Het militair optreden is gebaseerd op de logica van de resoluties 1199 en 1203 van de VN-Veiligheidsraad, waarin de Kosovo-crisis expliciet wordt erkend als een bedreiging voor de vrede en stabiliteit, zoals beschreven in het hoofdstuk VII van het VN-Handvest. Dit biedt de mogelijkheid tot een gewapende interventie door de internationale gemeenschap in het geval van de niet-naleving van het handvest.

De Europese Veiligheidsorde berust op een aantal basisprincipes waarvan op generlei wijze mag worden afgeweken. De eerbiediging van de mensenrechten, in de meest brede betekenis van het woord, staat hierbij centraal. Als we de minimum-standaarden niet krachtdadig verdedigen, verliest de Veiligheidsorde zijn legitimiteit.

Ook de notie humanitair interventierecht kent meer en meer ingang als basis voor een tussenkomst van de internationale gemeenschap in gevallen waar menselijk leed dringend moet worden gelenigd, of waar een humanitaire catastrofe moet worden afgewend.

Les attaques aériennes qui ont été décidées sont l'instrument du dernier ressort afin de préserver la sécurité européenne. Celui qui, dans les circonstances actuelles, oserait reculer devant l'usage de la force renoncerait à cette sécurité et laisserait l'initiative à ceux qui, comme Milosevic, n'ont de considération que pour leur propre pouvoir sans considération pour la population.

La défense de cette sécurité nous force à intervenir, certainement quand, comme c'est le cas au Kosovo, le danger d'une explosion de violence est réel dans ce qui est, dès à présent, une région instable. Les débordements doivent être contenus.

La sécurité européenne est garantie par un certain nombre d'acteurs, l'OTAN, l'UEO, l'OSCE et l'Union européenne, dont la Belgique est membre. Cette affiliation ne nous conduit pas à la soumission mais nous rend bien coresponsable du maintien de la paix, certainement si celle-ci est foulée au pied à nos frontières et que des intérêts vitaux sont menacés.

In Berlijn heeft de Europese Raad gisteren in zijn verklaring over Kosovo beklemtoond dat de internationale gemeenschap een uiterste inspanning heeft gedaan om een militaire interventie af te wenden. Hij heeft een laatste oproep gericht tot president Milosevic, opdat hij zijn houding radicaal zou wijzigen. Verder vermeldt de verklaring dat de Federale Republiek Joegoslavië nu de meest ernstige gevolgen ondervindt ­ waarvoor herhaaldelijk werd gewaarschuwd ­ van haar weigering om met de internationale gemeenschap samen te werken voor het bereiken van een vredesregeling voor de Kosovo-crisis.

President Milosevic draagt de volle verantwoordelijkheid voor hetgeen nu gebeurt. De Europese Raad is ook van mening dat hij nu de mogelijkheid heeft om de militaire actie tegen zijn land op te schorten, door zijn agressie in Kosovo te stoppen en de akkoorden van Rambouillet te aanvaarden.

Une suite possible des attaques aériennes pourrait être que nous nous retrouvions dans une situation incertaine où les positions des différentes parties sur le terrain seraient gelées et où, sur le plan diplomatique, toute solution durable serait repoussée à longue échéance. Nous connaissons le scénario irakien.

Mais, pour notre part, nous espérons que les attaques aériennes convaincront Milosevic de signer les accords proposés à Rambouillet. La Belgique voit les attaques aériennes en premier lieu non comme une punition à l'encontre de Milosevic mais bien comme un moyen ultime de sauver des flammes une solution de facto sur le terrain et ou de jure sur le papier, et de faire cesser l'agression militaire de Belgrade contre la population kosovare et éviter ainsi une catastrophe humanitaire.

C'est dans ce contexte que, le 23 mars dernier, le Conseil des ministres a renouvelé sa décision politique de la participation belge aux opérations aériennes de l'OTAN, en confirmation d'une décision antérieure du 9 octobre 1998, lorsque le gouvernement avait marqué son accord sur le principe de l'activation order pour les opérations aériennes menées contre la République fédérale de Yougoslavie par l'OTAN. Des avions belges sont donc engagés à cette fin. Cet engagement a à nouveau été confirmé lors d'une réunion du gouvernement le 29 janvier 1999.

Tel est le contexte politique dans lequel cette intervention a été décidée. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Goris.

De heer Goris (VLD). ­ De VLD-fractie betuigt haar steun aan de beslissing van de regering om Belgische troepen in het kader van de NAVO in te zetten voor de militaire luchtoperatie in Kosovo. De VLD wil een beleidspartij zijn en wil bijgevolg geen misbruik maken van haar rol als grootste oppositiepartij om zich op het terrein van de partijpolitieke spelletjes te begeven op een ogenblik dat Belgische militairen actief en niet zonder risico in deze crisis betrokken zijn. Het komt er volgens ons op aan in alle duidelijkheid onze solidariteit met het Noord-Atlantisch Bondgenootschap gestand te doen tijdens deze moeilijke dagen.

Desalniettemin rijzen er twee vragen waarop onze bevolking in alle duidelijkheid een antwoord van de regering moet krijgen.

Welke zijn, ten eerste, de precieze doelstellingen van deze militaire actie? Tracht men Milosevic te dwingen de akkoorden van Rambouillet te ondertekenen? Of gaat men verder en is het sowieso de bedoeling om het militaire potentieel van klein Joegoslavië te beperken?

Een tweede vraag betreft het engagement van de Belgische regering en van de Belgische Krijgsmacht in deze operatie. Tot hoever heeft de regering zich vandaag reeds geëngageerd? Welke militaire middelen zijn, behalve die waarvan we reeds op de hoogte zijn, toegezegd? In welke mate is de definitieve belissing mee bepaald door de Belgische regering?

Hoewel we in de Senaat ­ helaas voor de zoveelste maal in een dergelijke, belangrijke aangelegenheid ­ het debat twee dagen na het begin van de feiten en dus post factum voeren en bijgevolg de feiten alweer achterna hollen, vraagt de VLD dat, in geval van een nieuw engagement, het parlementaire debat alleszins op voorhand en tijdig wordt gevoerd. Ik weet dat de vice-eerste minister zal antwoorden dat zulke beslissingen tot de prerogatieven van de regering behoren. De VLD denkt hierbij echter in het bijzonder aan de eventuele inzet van grondtroepen. Indien daartoe wordt overgegaan, moeten ten minst de pro's en de contra's met kennis van zaken kunnen worden besproken, zodat het Parlement de regering kan adviseren alvorens deze een beslissing treft.

Het debat rond de crisis in Kosovo kristalliseert zich tevens rond het beginsel van de legitimiteit. Kan de NAVO, en dus ook België als lid van de alliantie, een soevereine staat aanvallen, zonder hiervoor uitdrukkelijk te kunnen verwijzen naar een VN-resolutie die een dergelijke militaire operatie in alle duidelijkheid rechtvaardigt? De vice-eerste minister verwijst naar twee resoluties. Hij verwijst onder meer ook naar hoofdstuk VII van het VN-Handvest, maar naar ons gevoel is dit niet voldoende om een dergelijke operatie op een legitieme manier te rechtvaardigen.

Als democratische partij in een democratische rechtsstaat is de VLD heel erg gehecht aan dit legitimiteitsbeginsel. Door dit beginsel zelf te overtreden, riskeren we de deur wagenwijd open te zetten voor andere landen, met wellicht andere bedoelingen, om eveneens eenzijdig militair op te treden.

De VLD is echter minstens even sterk gehecht aan het principe dat het de morele plicht is van ons land om niet lijdzaam toe te zien wanneer zich ergens een genocide voltrekt of wanneer massale slachtpartijen plaatsvinden. We hebben onze lessen uit de gebeurtenissen in Rwanda geleerd. Ons land heeft de morele plicht om met alle mogelijke middelen, dus ook met militaire middelen, dergelijke slachtpartijen te doen ophouden.

De voorbije weken waren we getuige van weerzinwekkende taferelen in Kosovo. Het is de plicht van ons land om een halt toe te roepen aan deze wreedheden en deze regio zo vlug en zo efficiënt mogelijk te begeleiden bij het tot stand komen van een democratische rechtsstaat. De huidige militaire operatie kan en mag voor de VLD enkel tot doel hebben de wapens in Kosovo snel, accuraat en definitief het zwijgen op te leggen en, in een tweede fase, Kosovaren en Serviërs op vreedzame wijze te begeleiden bij het organiseren van verkiezingen of referenda, waarbij de inwoners van Kosovo zelf bepalen onder welke staatsvorm zij de 21e eeuw willen binnenstappen. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Thijs.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, de besprekingen in Rambouillet en Parijs hebben uiteindelijk niet geleid tot het gewenste resultaat, hoewel de grenzen van de Federale Republiek Joegoslavië niet in vraag werden gesteld. De CVP-fractie betreurt dan ook dat via onderhandelingen geen compromis kon worden bereikt, zodat een militaire actie noodzakelijk werd. Bij dit alles dreigen we echter de historische context te vergeten. Tot maart 1989 genoot de provincie Kosovo een autonoom statuut binnen de deelrepubliek Servië. De opheffing van dit statuut ligt mede aan de basis van het huidige conflict. Daarenboven werden de Serviërs die uit Bosnië en Kroatië waren gevlucht, aangemoedigd om zich in Kosovo te vestigen, zodat het overwicht van de Albanese Kosovaren kon worden ondergraven. Het lag voor de hand dat dit tot spanningen en een uitbarsting van geweld zou leiden.

Dit nieuwe etnische conflict is het zoveelste dat zich de afgelopen jaren in de Balkan heeft voorgedaan. Nochtans was dit scenario perfect voorspelbaar. Reeds in het begin van de jaren '90 waren er voortdurend signalen dat het Kosovo-probleem moest worden opgelost. Wellicht heeft de internationale gemeenschap weer eens de kans gemist om dit probleem tijdens de Dayton-onderhandelingen in een groter geheel aan te pakken. President Milosevic was op dat moment echter te belangrijk om de Bosnische Serviërs in het gareel te doen lopen, zodat de internationale gemeenschap hem niet voor het hoofd wou stoten met Kosovo. Om die reden hebben we het probleem voor ons uitgeschoven, met het gekende resultaat.

We kunnen nu de vraag stellen of een militaire ingreep gerechtvaardigd is en in welke mate ze tot een resultaat zal leiden. De CVP-fractie is ervan overtuigd dat een militair ingrijpen van de NAVO in de Servische provincie Kosovo noodzakelijk is, teneinde een halt toe te roepen aan de humanitaire aanslag op de burgerbevolking die, zoals steeds, het slachtoffer is. We kunnen niet aanvaarden dat Servische militairen en politiediensten massaal de mensenrechten schenden, de bevolking terroriseren en de dorpen etnisch zuiveren. Zullen deze bombardementen tot enig resultaat leiden of zullen ze een verstarring van de houding van president Milosevic teweegbrengen ? Dreigt men niet in een impasse verzeild te raken waardoor de inzet van grondtroepen noodzakelijk wordt ? Hoe gaan we dit aanpakken en welke houding zullen we op dat ogenblik aannemen ?

Zo kom ik bij de rol van de Verenigde Staten en Rusland. Beide landen hebben zich niet onbetuigd gelaten bij het leveren van wapens en fondsen aan beide partijen, ondanks de wapenblokkade. Nu is eens te meer duidelijk dat beide grootmachten opnieuw tegenover elkaar komen te staan. De internationale gemeenschap moet dan ook voorkomen dat ze de controle over een mogelijke escalatie van het geweld in de regio verliest. Deze regio kent een explosief verleden en lag aan de basis van een wereldoorlog.

Heeft de internationale gemeenschap goed geëvalueerd wat ze met deze militaire actie zal bereiken ? Waarom heeft men zo halsstarrig vastgehouden aan het principe van een vreemde troepenmacht op het Servisch grondgebied terwijl dit onbespreekbaar was voor de Servische delegatie ? Was er geen alternatief mogelijk ? Ook hier heeft de diplomatie volgens ons gefaald.

Enkele vragen over de militaire bijdrage van ons land. Wat is de staat van onze troepen ? Er bestaat blijkbaar nogal wat verwarring over hoe onze vliegtuigen zullen worden ingezet. Kan de vice-eerste minister ons meedelen wat precies hun taak is ? Worden vliegtuigen ingezet bij verkenningsvluchten, bewakingsopdrachten of bombardementen ?

Militaire analisten voorspellen een patstelling wanneer de bombardementen niet het gewenste resultaat hebben. De inzet van grondtroepen zou dan noodzakelijk worden. In tegenstelling tot de 30 000 manschappen die nodig zijn voor de peace keeping-opdracht, zou men dan ongeveer 120 000 manschappen moeten inzetten. Heeft men dit scenario reeds bekeken ? Zal België zich daarin verder engageren ?

De CVP-fractie is ten zeerste bezorgd over de situatie in Kosovo. We zijn er ons van bewust dat een militair ingrijpen noodzakelijk was, maar we hopen op een snelle, en voor alle partijen bevredigende afloop. Het conflict dreigt anders veel te lang aan te slepen en dan zullen voornamelijk de burgers in de Federale Republiek Joegoslavië het grootste slachtoffer worden. We vrezen ook voor een uitdeining van het conflict. Een snelle afwikkeling moet voorkomen dat Macedonië, Bosnië, Kroatië en Albanië, in het conflict betrokken raken. Het conflict kan bovendien op middenlange termijn een effect hebben op onze relaties met Rusland. Daar worden binnen enkele maanden verkiezingen gehouden. Dit is iets wat we niet uit het oog mogen verliezen. Het Europese continent kan zich niet meer permitteren Rusland niet meer te betrekken bij het veiligheidsbeleid. We hopen dan ook dat tijdens de militaire acties alle mogelijke diplomatieke kanalen worden gebruikt om toch nog tot een aanvaardbaar diplomatiek vergelijk te komen.

Als laatste punt wil ik de vraag stellen of de VN en de NAVO niet moeten worden herdacht. Op het einde van de Rwanda-commissie zijn er een aantal besluiten getrokken en een aantal aanbevelingen geformuleerd waarin sterk werd aangedrongen op het herbekijken van de VN. De noodzaak van een unaniem standpunt in de Veiligheidsraad is iets wat niet werkt. De Veiligheidsraad is nu zelfs niet bijeengekomen omdat men toch niet tot een eensgezind standpunt kon komen. Dit moet dringend worden herbekeken, want we zullen nog geregeld met dergelijke problemen worden geconfronteerd. (Applaus.)

M. le président . ­ La parole est à M. De Decker.

M. De Decker (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, je voudrais apporter le soutien du groupe PRL-FDF au gouvernement belge qui a décidé de rester solidaire des décisions prises par l'Alliance atlantique et l'Union européenne dans le cadre de la crise du Kosovo.

Tous les chemins diplomatiques possibles ont été suivis. L'Europe d'aujourd'hui ne peut plus accepter que des dictateurs comme M. Milosevic puissent continuer à mener des politiques d'épuration ethnique, des politiques qui violent fondamentalement les valeurs de l'Europe attachée au respect des droits de l'homme. La décision des frappes aériennes contre la Serbie était inévitable, nécessaire. Elle est justifiée sur le plan moral et sur le plan humanitaire. Soixante ans après Munich, nous devons mesurer que toute politique de lâcheté dans ce genre de domaine ne peut être et n'est jamais payante.

M. Moens, vice-président, prend la présidence de l'assemblée

Nous apportons notre soutien au gouvernement belge, mais nous gardons les yeux ouverts. Nous savons que cette crise ne sera pas solutionnée exclusivement par des frappes aériennes. Comme beaucoup d'autres, nous aurions préféré que ces opérations puissent être menées dans le cadre d'un mandat de l'ONU. Peut-être sera-t-il possible de l'obtenir dans les prochaines semaines ? Cela dépend en partie de l'attitude du gouvernement russe. Au cours des dernières quarante-huit heures, celui-ci a manifesté une sorte de réflexe politique de solidarité slave, mais les intérêts de ce pays à moyen et long termes devraient amener les Russes à se rallier à l'énorme majorité de la communauté internationale. Nous aurions préféré un mandat de l'ONU, mais nous savons pourquoi il n'est pas nécessaire à ce stade.

J'en viens à une deuxième remarque. Nous sommes persuadés que, malheureusement, les frappes aériennes ne suffiront pas. Comme la communauté internationale, nous espérons qu'elles amèneront M. Milosevic à accepter l'accord de Rambouillet. C'est un pari; ce n'est nullement une certitude. Nous savons que des frappes aériennes sur des intérêts stratégiques serbes n'empêcheront pas l'armée serbe de poursuivre une politique d'épuration ethnique au Kosovo. À cet égard, les témoignages et l'expérience du général britannique Rose et du général belge Bricquemont nous ont souvent livré des commentaires intéressants. Nous ne devons pas perdre de vue que cela est une étape qui pourrait mener à une seconde démarche qui entraînerait peut-être la nécessité de déployer des troupes au sol pour arrêter une épuration ethnique inacceptable.

J'en viens à un troisième élément. Nous avons mesuré que l'engagement des États-Unis en cette matière est à la fois ferme et hésitant. Ferme, car lorsque l'OTAN entre en action, les États-Unis prennent le leadership des opérations. Aussi constatons-nous actuellement l'expression de la fermeté américaine, en apparence du moins. Mais lorsque je prétends que l'engagement est à la fois ferme et hésitant, c'est parce que le vote du Sénat américain, où la décision a été adoptée par 58 voix contre 42, montre que la question est éminemment controversée aux États-Unis qui, comme d'habitude, ont un réflexe isolationniste. Dès lors, au fur et à mesure de l'évolution des opérations et de cette crise, il n'est pas exclu que les Européens se retrouvent à un certain moment, face à leurs responsabilités.

Par ailleurs, cet engagement est à la fois ferme et hésitant dans la mesure où le président Clinton semble avoir déjà précisé qu'il ne déploierait pas de soldats américains sur le territoire du Kosovo. Je parle avec prudence car je m'appuie sur des rumeurs. Toutefois, pendant ces dernières 48 heures, les pays européens de l'OTAN auraient dû demander aux États-Unis des garanties ­ peut-être l'ont-ils fait ­ quant à leur participation, au déploiement d'une force sur place qui s'imposerait éventuellement à la suite des frappes aériennes. Cette assurance aurait dû être obtenue.

Tout cela démontre qu'en tout état de cause, l'Europe doit travailler à sa politique de défense commune. En effet, parallèlement à l'exercice théorique mis en oeuvre à l'initiative de MM. Blair et Chirac ainsi que du chancelier allemand, dans le cadre de la déclaration de Saint-Malo, un exercice pratique, hélas plus tragique, est en train de se dérouler.

Essayons d'agir afin que la crise que nous traversons fasse progresser la conscience des Européens quant à la nécessité d'une défense européenne commune. À cet égard, j'espère que le gouvernement belge veillera, lors du prochain sommet de l'OTAN à Washington, à bien utiliser ces événements tragiques pour donner aux Européens, dans le cadre de la définition du nouveau concept stratégique de l'Alliance, l'autonomie légitime à laquelle ils ont droit.

Comme je l'ai souvent dit au Parlement, la défense n'est pas une question de partis politiques mais de responsabilité, et ce quel que soit le gouvernement au pouvoir et quels que soient les partis qui y participent. Le choix de responsabilité auquel vous êtes confronté aujourd'hui en est un exemple. Et à ce moment-là, monsieur le vice-premier ministre, une armée bien équipée est beaucoup plus rassurante pour assumer ce genre de responsabilité et, le cas échéant, pour prendre la décision la plus difficile qui soit en politique : envoyer des hommes sur un terrain d'opération. (Applaudissements.)

M. le président. ­ Mesdames, messieurs, vu la gravité du sujet, je n'ai pas voulu interrompre M. De Decker, mais je vous rappelle les limites de notre débat. Il a été convenu que cinq minutes seraient accordées à chaque groupe et je me dois de veiller sévèrement au respect du temps imparti afin que nous puissions terminer dans les délais.

La parole est à Mme Lizin.

Mme Lizin (PS). ­ Monsieur le président, huit années de nettoyage, de crimes, de destructions et d'expulsions, quatre années d'organisation d'une petite armée, deux années d'action de résistance et, enfin, la décision !

Mon groupe est favorable à la position adoptée par le gouvernement et par le vice-premier ministre Poncelet, ainsi qu'à l'engagement pris dans l'opération. Nous sommes évidemment également favorables à la décision de l'OTAN dans son ensemble.

La situation créée par le comportement d'une armée d'Europe, sur un territoire d'Europe, qui est le Kosovo, pose vraiment le débat sur la philosophie de la défense européenne. Divers experts s'expriment aujourd'hui sur cette question, y compris ceux qui soutiennent la thèse qu'il ne faudrait pas être en mesure d'agresser un État souverain. J'ai même entendu un de ces experts dire ce matin que M. Milosevic ­ on l'appelle encore monsieur ­ n'a agressé personne. Je voudrais dire au vice-premier ministre qu'il n'y a pas sur le territoire européen pires conditions que celles créées sur le territoire du Kosovo, non pas depuis deux ans, mais depuis huit ans. Ceux qui s'intéressent au problème des réfugiés ­ c'est là qu'on peut avoir la vision globale d'un ou de plusieurs problèmes ­ savent que depuis huit ans, ces gens sont chassés dans des conditions inacceptables pour l'Europe comme telle.

En deux jours, quatorze mille hommes de l'armée serbe viennent encore d'entrer au Kosovo. Ce n'est pas pour ne rien y faire. J'y reviendrai dans mes conclusions, mais il est clair que ces quatorze mille hommes viennent rejoindre tous ceux qui étaient déjà sur place et continuent une oeuvre de massacres à grande échelle.

Mon groupe a été favorable à une solution diplomatique, nous l'avons dit à plusieurs reprises. Cette solution a échoué en dépit d'efforts énormes. Nous avons tenté de convaincre la France, notamment à cause de l'affaire Bunel dont vous vous souvenez certainement. Nous étions presque arrivés à la même décision qui aurait permis d'épargner tant de morts en six mois. La décision a finalement été rendue impossible à cause de la certitude que les Serbes avaient obtenu, en temps réel, les zones de frappes, de la part du chef de cabinet du représentant permanent de la France à Bruxelles pour l'OTAN. Ce n'était donc pas une petite affaire et ce ne l'est toujours pas.

Si la solution diplomatique a échoué, on ne peut imputer cet échec à la partie kosovar. Ces hommes qui, eux, ont signé le texte, ont vu leur famille sur place expulsée à la suite d'incroyables pressions; ils comptaient déjà des morts par dizaines dans les villages et parfois dans des petites villes, à l'insu des médias; ils étaient pourtant conscients que le texte que l'on se disposait à signer ne leur accorderait pas ce qui constituait leur vraie raison de combat, c'est-à-dire l'indépendance.

Le texte signé après l'opération de l'OTAN sera-t-il à reprendre tel quel ? Il faudra être prudent. Il n'y a pas eu d'accord à Rambouillet et j'aimerais savoir avec précision quels sont les éléments de ce non-accord. Il est clair que pour obtenir l'action de l'OTAN, une pression énorme a été exercée sur la partie kosovar mais il est clair aussi qu'il n'y a pas d'accord tant que les deux parties ne signent pas. Est-il prévu dans le cheminement des opérations que le texte signé reste tel quel ou bien en révisera-t-on certaines parties ? Voilà pour le volet diplomatique.

Dans le volet militaire, un certain nombre d'éléments nous intéressent. Les arguments les plus contradictoires circulent au sujet de l'efficacité des frappes aériennes. Sont-elles ou non efficaces ? Les experts dits indépendants avancent désormais la thèse de l'inefficacité. Or, l'exemple bosniaque est clair : les frappes sont efficaces, et c'est également ma conviction.

Nous devons dès lors nous doter des moyens nécessaires à cet effet et ne pas chercher à tourner « autour du pot ».

Un seul homme pousse ce pays et crée pour les citoyens serbes cette vision extrêmement réductrice du monde selon laquelle ils vivent dans une forteresse dont il est le seul maître. Cet homme constitue un danger pour son pays et pour l'Europe. Il convient, certes, d'affaiblir son armée mais l'action doit essentiellement porter sur sa position personnelle. Il est clair dès lors que nous ne devons pas nous limiter à une opération de frappes aériennes.

Qu'est-il prévu pour les troupes au sol ? Quels sont les arguments américains qui ont réussi à emporter la décision positive du ministre ? En effet, la Belgique n'était pas extrêmement enthousiaste à cette idée.

Notre conclusion est triple.

En premier lieu, M. le vice-premier ministre pourrait-il examiner l'hypothèse diplomatique et militaire selon laquelle l'indépendance du Kosovo serait le facteur de stabilité et non, comme le disent certains, le facteur de déstabilisation ? N'est-ce pas l'inverse, comme ce fut le cas en Bosnie ?

En deuxième lieu, la population du Kosovo n'est pas extrémiste. Elle est musulmane, mais il s'agit d'un islam de dialogue européen. Après quatre années de dialogue, malgré le retrait de l'autonomie, elle a dû se résoudre à la formule actuelle.

Depuis ce matin, les troupes serves et les milices tuent dans Pristina. Latif Berisha, parlementaire de l'ALDK, est décédé; l'épouse et les deux enfants du secrétaire général de l'ALDK ont disparu. Nous sommes donc certains que des crimes se commettent aujourd'hui à grande échelle.

M. le vice-premier ministre nous parlera sans doute des implications du comportement de la Russie et nous l'écouterons avec attention.

Enfin, ne faut-il pas adopter vis-à-vis de l'UCK une attitude différente, l'un de se représentants les plus éminents ayant signé l'accord de paix ? Sans lui, il n'était en effet pas possible d'entamer la moindre action.

M. le vice-premier ministre est-il conscient du fait que la Belgique sera peut-être un interlocuteur important dans la phase qui suivra les frappes ? Il peut en tout cas compter sur le soutien de notre groupe pour les phases ultérieures, à la condition que l'on rééquilibre partiellement l'analyse diplomatique qui a précédé la décision de l'OTAN. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Erdman.

De heer Erdman (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, ik dank de regering voor haar mededeling.

We moeten ons bewust zijn van de ernst van de feiten die zich op dit ogenblik afspelen. Ik wil ervoor waarschuwen dat de huidige gebeurtenissen niet mogen worden beschouwd als de zoveelste aflevering van CNN. Ik vrees dat de statistieken ook nu geen aandacht zullen besteden aan het aantal doden, maar wel aan de bommen die op het Servische grondgebied worden gegooid.

Op het vlak van de diplomatie zijn zonder enige twijfel enorme inspanningen geleverd. Sommigen vroegen zich zelfs af hoe lang men nog ging wachten alvorens op te treden. De partijen hebben alle mogelijke kansen gekregen om tot een vergelijk te komen. Ik weet niet of het ontwerpakkoord van Rambouillet in de toekomst nog als basis zal kunnen dienen voor een overeenkomst. De heer De Decker heeft zopas terecht onderstreept dat het hier gaat om het opnemen van verantwoordelijkheid. We kunnen ons echter afvragen of dit uiteindelijk tot oplossingen zal leiden.

We moeten beseffen dat, gezien de huidige omstandigheden, de problemen van de vluchtelingen en de represailles nog zullen toenemen. Eén vijfde van de bevolking is reeds vertrokken en nu de eerste bommen zijn gevallen, zullen er waarschijnlijk nog meer vluchtelingenstromen op gang komen.

Na alles wat er is gebeurd, rijzen er fundamentele vragen. De omstandigheden verplichten ons een gewetensonderzoek te doen. Ik zet enkele feiten op een rijtje. Er werd terecht opgemerkt dat dit geen nieuw conflict is. Iedereen voelde dit al jaren aankomen. Geëngageerde parlementsleden hebben reeds lang geleden gewaarschuwd voor wat er in deze regio stond te gebeuren. Maar wat hebben we gedaan ? Wellicht waren er belangrijkere actuele problemen.

Welke initiatieven hebben we op internationaal vlak genomen om de oorzaak van dergelijke conflicten, namelijk de wapenhandel en de transacties die hiermee gepaard gaan, een halt toe te roepen ? Er is inderdaad een wapenembargo afgekondigd, maar iedereen weet dat een dergelijk embargo als een zeef werkt. De beleidsvoerders die de wapenhandel aan banden moeten leggen met het oog op het beheersen van de situatie, dragen op dit vlak een enorme verantwoordelijkheid.

Voorts rijst de vraag hoelang we nog zullen wachten om in de internationale wereldorde een akkoord tot stand te brengen over de noties die ons tot nu toe internationaal-juridisch hebben belet om op te treden. Hoelang zullen we ons nog vastklampen aan de notie van soevereine staat, die de internationale gemeenschap belet in te grijpen ? Er is een evolutie in de gedachten, maar niet in de teksten. Op dit ogenblik moeten we duidelijk afspreken dat er op dit vlak verantwoordelijkheid moet worden opgenomen.

Volgens sommige politologen betekende de Tweede Wereldoorlog het failliet van de Volkerenbond. We hadden gehoopt dat de Verenigde Naties en de samenstelling van de Veiligheidsraad voldoende waarborgen zouden bieden en ons een wapen voor peace keeping en voor creating of peace mind in handen zouden geven. Tot onze spijt moeten we vaststellen dat ook vandaag nog nationale belangen kunnen primeren. Er werd gealludeerd op de stemming in de Amerikaanse Senaat. Aan de vooravond van presidentsverkiezingen kan het stemgedrag van de senatoren onmogelijk zijn ingegeven door menselijke bekommernis voor het welslagen van de internationale opdracht, wel door lokale politieke berekening.

Tot slot wil ik, zonder in cynisme te vervallen, de hoop uitspreken dat de signaalfunctie van het NAVO-optreden zijn doel bereikt. Na vijftig jaar bouwen aan een alliantie heeft de NAVO deze operatie op het getouw kunnen zetten. Moge ze de verantwoordelijken tot rede brengen. Ook van vroegere militaire operaties werd verwacht dat ze plaatselijke regimes aan het wankelen zouden brengen. In Irak bleven ze spijtig genoeg zonder resultaat. Ik vrees dat het succes in Servië niet groter zal zijn.

Er moeten maatregelen worden genomen, zodat de internationale wereldorde zich diepgaand en niet alleen op het militaire vlak kan affirmeren. Moge het NAVO-optreden een kort maar krachtig signaal wezen, waardoor alle betrokkenen opnieuw aan tafel gaan zitten om een oplossing te zoeken voor de toekomst van deze streek en haar bewoners.

M. le président. ­ La parole est à Mme Willame.

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Monsieur le président, ce qui se passe actuellement au Kosovo est un des faits les plus marquants de l'histoire européenne depuis 50 ans. L'OTAN a déclenché l'opération la plus importante et peut être la plus risquée de son histoire. J'ai été frappée d'entendre le général Briquemont qui, s'exprimant sur le sujet, rappelait l'expérience de Somalie. Les conséquences de cette opération risquent d'être lourdes pour l'avenir des Balkans; nul ne peut prédire avec certitude quels seront les résultats de cet emploi de la force pour faire plier le gouvernement de Belgrade, mais il faut assumer nos responsabilités.

L'attitude du gouvernement serbe est plus qu'ambiguë depuis le déclenchement de la guerre en ex-Yougoslavie et son enlisement en Bosnie. M. Milosevic ne s'est jamais comporté comme un dirigeant recherchant des solutions de paix dans les différents conflits auxquels la population serbe a été mêlée. C'est lui qui était à l'origine de l'embrasement de la région lorsqu'en 1989, il a retiré le statut de république autonome au Kosovo. C'est lui encore le seul responsable de la situation actuelle. En cinq ans, l'émissaire américain Richard Holbrooke s'est rendu à Belgrade à 41 reprises pour tenter de trouver un terrain d'entente diplomatique. En vain, car M. Milosevic n'a finalement fait aucune concession, il n'a pas empêché l'escalade militaire qu'il aurait pu arrêter à tout instant. Il n'a consenti aucun effort pour aboutir à un accord lors des négociations de Rambouillet ou au respect des engagements sur lesquels ont débouché les missions de Richard Holbrooke en octobre 1998.

N'est-il pas justement choquant de voir un régime utiliser le droit international comme couverture aux violations des droits de l'homme et des violences faites à l'encontre d'une minorité ? L'intervention de l'OTAN a pour objectif de rétablir la paix et la stabilité dans la région. Dans ce cadre, le vice-premier ministre l'a rappelé, cette intervention tient compte des résolutions 1199 et 1203 du Conseil de sécurité des Nations unies qui estime que la situation au Kosovo est une menace pour la paix et la stabilité, suivant le chapitre 7 Peace Enforcement . Le souhait du PSC est que cette intervention militaire soit la plus courte possible et que l'on ait pas affaire à un second Vietnam au coeur du continent européen.

Il est fondamental que la population civile soit épargnée dans la mesure du possible au cours des attaques aériennes. Cette population est déjà gravement affectée par un embargo qui dure depuis plusieurs années. Le seul but de cette action militaire doit être d'obtenir un arrêt du conflit au Kosovo et de forcer Belgrade à entrer dans une logique de compromis en faveur de la paix et du respect des droits de l'homme.

La Belgique doit être partie prenante dans l'élaboration d'une structure qui permettra de gérer l'intervention en Yougoslavie. Notre participation au sein de l'OTAN nous permettra de devenir un acteur significatif d'une nouvelle architecture de défense européenne. La Belgique doit prendre ses responsabilités face à cette situation et c'est bien pour cela que nous soutenons la décision du Conseil des ministres restreint du mardi 23 mars de participer aux opérations aériennes de l'OTAN. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Verreycken.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, vandaag plukte ik drie berichten van Internet. Een eerste wilde me ervan overtuigen dat nationalisten de plicht hebben om de onderdrukte Albanezen in Kosovo te steunen en onvoorwaardelijk de NAVO-aanvallen goed te keuren. Een tweede deed eveneens een beroep op nationalisme om aan te tonen dat Kosovo net zo min Albanees is als Molenbeek Arabisch en dat een vreemd volk, in casu de Albanezen, enkel te gast zijn in Kosovo. Tenslotte was er het PVDA-bericht dat opriep tot betogen tegen de schandelijke imperialisten die niet beseffen dat enkel het socialistisch Oostblok destijds de vrede bewaarde en dat de snode kapitalisten vandaag de bodemschatten van Kosovo, Macedonië en Albanië willen inpalmen. Drie berichten in dezelfde nieuwsgroep, onder mekaar, onder dezelfde titel. Er zijn dus blijkbaar heel wat waarheden in het gebied dat voor de Serviërs waardevol genoeg lijkt om een wereldconflict te riskeren.

Ik heb problemen met de houding van de Verenigde Staten die nooit uitblonken in het verdedigen van volkeren die naar zelfstandigheid streven. Integendeel, ze hebben steeds elke secessie bekampt en bekampen ze nog steeds. Emotioneel ben ik gevoelig voor de dramatische beelden die we de voorbije jaren, maanden, weken, en dagen te zien kregen en waarin werd getoond hoe een volk de winter, de koude wordt ingejaagd door nietsontziende Serviërs. Zelfs indien Kosovo niet Albanees is, maar het Servische merelveld waarvan wordt gesproken, kan niet worden gerechtvaardigd dat ouderen, mannen zonder uniform, vrouwen en kinderen worden gebruikt als pionnen op een schaakbord.

Evenmin kan ik ongevoelig blijven voor andere moordpartijen en uitdrijvingen van mensen in Ambon en Oost-Timor, waar christenen worden opgejaagd en afgeslacht door moslims, of voor de beelden gisteren, van de koppensnellers in Borneo, waar etnische slachtingen plaatsvinden. Ik stel enkel vast dat de NAVO daar niet ingrijpt, alhoewel de menselijke drama's er even schrijnend zijn en een legitieme grond tot ingrijpen zijn.

Omwille van al deze aspecten, en omdat het onmogelijk is om hier, ver van het probleemgebied, veilig van op het spreekgestoelte, de enige echte waarheid te verkondigen of te vernemen, beperk ik mij tot het stellen van louter technische vragen.

Ten eerste, op welke internationale rechtsgrond steunt de NAVO zich om de aanval tegen Servië te rechtvaardigen. Alvast professor Suy, specialist in internationaal recht, ontkent het bestaan van dergelijke rechtsgrond.

Ten tweede, op welk artikel uit het NAVO-charter baseert de NAVO zich om deze aanval uit te voeren ? Er werd immers geen NAVO-lidstaat aangevallen, noch was enige agressie tegen een NAVO-lidstaat te vrezen.

Ten derde, met welke doelstellingen voor ogen worden de bombardementen uitgevoerd ? Moet het Servische leger worden getroffen in zijn offensieve mogelijkheden of moet Milosevic het akkoord van Rambouillet ondertekenen ? Zijn er al voorwaarden bekend waaraan moet worden voldaan om de bombardementen te stoppen ?

Ten vierde, wat gebeurt er, dit is mogelijk de hamvraag, indien Servië ondanks misschien wekenlange bombardementen het been stijf houdt en weigert het offensief in Kosovo te staken of het akkoord van Rambouillet te tekenen ? We mogen niet vergeten dat we, in tegenstelling tot in Irak, ditmaal geen grondtroepen hebben om het luchtoffensief te volgen. Indien toch wordt besloten tot een grondoffensief na de bombardementen, zal België dan troepen leveren ?

Ten vijfde, Rusland kant zich resoluut tegen de NAVO. Dat heeft een duidelijk zieke president ons medegedeeld. Wordt het gevaar voor destabilisatie van de Balkan hierdoor niet veel groter ?

Ten zesde, hebben de NAVO-partners onderling reeds afgesproken welke houding ze zullen aannemen indien Kroatië en Bosnië-Herzegovina van een verzwakt Servië gebruik maken om « grenscorrecties » aan te brengen ?

Ten zevende, is België, gelet op de inzet van onze vliegtuigen en de Belgische houding in NAVO-verband, nu in staat van oorlog met klein-Joegoslavië ?

De voorzitter . ­ Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, het is wat al te gemakkelijk te verklaren dat men zijn politieke verantwoordelijkheid moet opnemen, alsof dit meteen de actie in Kosovo wettigt. We zijn allen politiek verantwoordelijk en trachten een redelijk en politiek verantwoord standpunt in te nemen. In dit korte tijdsbestek zal ik trachten uiteen te zetten hoe de VU de gebeurtenis benadert en enkele vragen stellen in dat verband.

Onze uitgangspunten zijn noodzakelijkerwijze emotioneel. We kunnen niet anders dan mede-emotioneel zijn. De collega's Lizin en Erdman zijn hierop reeds uitvoerig ingegaan. Uiteraard voelen we solidariteit met de Kosovaren, een verdrukte bevolkingsgroep. Willy Kuijpers praat al jaren over de Albanese Kosovaren. Toen we niet eens wisten dat Kosovo bestond, was hij er al meermaals geweest en telkens kwam hij terug met aangrijpende verhalen. We schrokken dan ook niet echt toen het tot een uitbarsting kwam.

Er is de afschuw voor het Milosevic-regime. Ook dit punt is al voldoende aan bod gekomen en ik moet daarover dus niet uitweiden. Het regime wordt steeds meer een dictatuur.

Onmiddellijk daarbij aansluitend is er het medevoelen met de Servische bevolking. Toen ik, samen met collega Erika Thijs, de verkiezingen in Belgrado heb gevolgd, hebben we kunnen vaststellen dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds de Servische bevolking en anderzijds het regime van Milosevic. We hebben gezien hoe na de verkiezingen, op initiatief van de studenten, spontaan honderdduizenden mensen door de straten van Belgrado trokken in de hoop het regime tot een ander inzicht te brengen. Echter zonder resultaat. Er mag niet worden veralgemeend en de Serviërs afschilderen als duivels stemt niet overeen met de realiteit.

Er is onze fundamentele afkeer van gewapende conflicten, zeker wanneer we er zelf aan deelnemen en verantwoordelijkheid dragen.

Waar leidt deze actie toe ? Is het alleen de bedoeling Milosevic ertoe te dwingen de akkoorden van Rambouillet te ondertekenen ?

Wat is de legitimatie van die acties ? Hoe durft men de legitimiteit in twijfel trekken bij het zien van het leed van de Kosovaren ? Ik heb het artikel van professor Suy, specialist volkerenrecht, met als titel « Rechtsgrond is larie » gelezen. Volgens hem is de NAVO geobsedeerd door geweld. Hij vraagt zich af of de waarnemers van de OVSE daar dan niet waren om de naleving van de mensenrechten te controleren.

Wat is de mening van de vice-eerste minister over de cynische benadering van sommige deskundigen ? Ik verwijs naar het interview met Balkan-kenner Mon Detrez. Volgens hem bood de terugtrekking van de waarnemers Milosevic de mogelijkheid het Kosovaarse bevrijdingsleger op de knieën te krijgen, een karwei die anders door het Westen zou moeten worden geklaard. Het gewapend conflict komt de Servische leider goed uit. Zijn positie wordt er zelfs door versterkt. Hij kan de media nog meer bedwingen en de oppositie verder uitschakelen. Een groot deel van het probleem ligt niet bij de Serviërs, maar bij Milosevic. Zal het resultaat van de actie dan zijn dat Milosevic wordt versterkt in plaats van te worden vervangen ?

Het is een moeilijk dossier. Ik weet niet goed welke houding we zouden hebben aangenomen als we in de regering zaten. Ik zal trouwens met belangstelling luisteren naar de uiteenzettingen van Écolo en Agalev. De Duitse groenen maken deel uit van de regering en verdedigen, na een hartverscheurende keuze, hun houding. Ze drukken ons er met de neus op dat verantwoordelijkheid nemen binnen de regering wel anders ligt dan buiten een regering.

Mijnheer de voorzitter, omwille van al de door ons naar voren gebrachte elementen kan de Volksunie het NAVO-optreden niet goedkeuren. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à M. Jonckheer.

M. Jonckheer (Écolo). ­ Monsieur le président, M. Loones obtiendra certainement sa réponse et j'espère que celle-ci intéressera tout le monde.

Premièrement, quelle que soit la qualité, par ailleurs incontestable, des interventions de certains de nos collègues, mon groupe émet de sérieux doutes quant à la décision du Bureau du Sénat d'organiser, dans notre assemblée, le même débat que celui qui vient d'avoir lieu à la Chambre, d'autant que le vice-premier ministre se voit ainsi obligé de répéter ce qu'il a dit voici une heure et que, par ailleurs, nous partageons tous le souci d'une amélioration du travail parlementaire. C'est la raison pour laquelle les écologistes demandent depuis très longtemps une déclaration du gouvernement et un débat parlementaire, suivi d'un vote sur la base d'une motion, avant tout engagement de nos forces armées. Dans le cas présent, le gouvernement aurait pu prendre une telle initiative après la conclusion de la réunion de Rambouillet. En effet, un débat n'aurait pas ralenti le processus de décision ni entamé les prérogatives du gouvernement. Je veux rappeler ici qu'un certain nombre de nos collègues ­ M. Erdman y a déjà fait allusion ­ sont intervenus à de nombreuses reprises sur le Kosovo. Selon moi, il serait plus démocratique que le gouvernement initie un débat au Parlement dès qu'il sait qu'il engagera des troupes à l'étranger.

Deuxièmement, il est tout à fait clair que depuis le début de l'implosion de l'ex-Yougoslavie ­ huit ans, a-t-on dit ­, la responsabilité première de ces conflits terribles, hier, en Bosnie, aujourd'hui, au Kosovo, est à imputer aux forces nationalistes. Cela n'enlève cependant rien au fait, selon nous, que les États-Unis d'Amérique et les gouvernements européens n'ont pas prêté l'attention nécessaire au Kosovo, notamment lors des accords de Dayton, pas plus qu'ils n'ont soutenu depuis le début des années 90 les leaders modérés ­ je pense, par exemple, à Ibrahim Rugova ­ qui revendiquaient la restauration du statut d'autonomie supprimé par le président Milosevic. En ce sens, les gouvernements occidentaux ont échoué dans la priorité à donner à la diplomatie préventive à propos du Kosovo, notamment lors des négociations de Dayton.

Troisièmement, sur le plan du droit international, nous nous trouvons dans une situation de « hors la loi ». Contrairement à ce qu'a affirmé le vice-premier ministre, la résolution 1199 du 23 septembre 1998 du Conseil de sécurité ne permet pas l'intervention qui a été engagée. En effet, en son point 16, elle prévoit explicitement que si les dispositions de la résolution, par ailleurs très bonne, ne sont pas appliquées, le Conseil de sécurité se saisira à nouveau du problème. D'après le droit international, seul le Conseil de sécurité est habilité à prendre des décisions en matière d'engagement des forces dans le cadre du chapitre VII. Cela dit, nous connaissons parfaitement les raisons politiques qui ont conduit le Conseil de sécurité à une situation de blocage. C'est pourquoi nous avons soutenu le processus ­ et les résultats ­ des négociations de Rambouillet sur des points cruciaux. D'ailleurs, pour le parlementaire que je suis, le texte qui a été élaboré en la matière, n'est pas disponible dans son intégralité.

J'ai contacté le ministère des Affaires étrangères mais celui-ci refuse de me communiquer le texte. Tout le monde parle des accords de Rambouillet mais, en dehors des ministres de la Défense nationale et des Affaires étrangères, j'ignore qui a lu l'intégralité du document. Cela ne contribue certainement pas à améliorer l'aspect démocratique du débat.

Cela dit, nous avons soutenu le processus et les résultats des négociations de Rambouillet, notamment le statut d'autonomie, le retrait des forces militaires et paramilitaires serbes, le désarmement de l'UCK et le déploiement d'une force d'interposition OTAN au sol.

Tout comme pour leurs actions précédentes en Bosnie, qui relèvent du tribunal pénal international, l'attitude du gouvernement serbe et du président Milosevic est inacceptable. En octobre 1998, nous avions déjà indiqué publiquement qu'une intervention militaire pouvait être nécessaire pour appuyer un processus diplomatique.

Les objectifs doivent être la reprise, le plus rapidement possible, du processus de négociation. C'est sur ce point que je voudrais poser à nouveau trois questions qui nous tiennent particulièrement à coeur, en dehors de la question pertinente de la réouverture éventuelle du texte de Rambouillet.

La première question consiste à savoir qui décide du passage à ce qu'on appelle « la seconde phase », et en fonction de quelle évolution.

Comment le vice-premier ministre apprécie-t-il la situation au Monténégro et les prises de positions de son président M. Djukanovic qui s'est désolidarisé publiquement de M. Milosevic? J'espère que des contacts parallèles et confidentiels permettent, tout en bombardant les cibles militaires au Monténégro, de faire savoir à M. Djukanovic et aux modérés qui le soutiennent que nous enregistrons et ferons usage de l'attitude particulièrement importante qu'ils ont adoptée.

Enfin, quelle position l'Union européenne et la Belgique vont-elles prendre face aux nouveaux afflux de réfugiés qui ne pourront manquer de survenir? Acceptons-nous de créer un statut temporaire en Belgique, de contribuer à une politique de solidarité entre pays européens et de fournir un accueil décent à ces personnes? (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Boutmans.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, in vijf minuten op een dergelijke ingrijpende kwestie ingaan, kan natuurlijk alleen in telegramstijl. De punten van dat telegram zie ik dan ook als volgt.

Inhoudelijk is het waarschijnlijk een belangrijke stap voorwaarts dat het internationaal recht stilaan de schending van mensenrechten en een humanitaire noodsituatie als basis neemt om een interventie, met inbegrip van een militaire interventie, in de binnenlandse aangelegenheden van een staat te rechtvaardigen. Tegelijk is dat uiterst gevaarlijk, omdat het internationaal recht bijzonder onvolledig is en een interventie uiteindelijk in wezen op macht berust. Een dergelijke rechtsgrond voor interventie riskeert daardoor eenzijdig en bijzonder selectief te zijn.

Wat de procedure betreft, is op het ogenblik in het volkenrecht een beslissing van de UNO, meer bepaald van de Veiligheidsraad de enige rechtsgrond voor een interventie die niet de zelfverdediging tot doel heeft. Collega Jonckheer heeft het nog eens duidelijk uiteengezet : een dergelijke machtiging is er thans niet.

De NAVO is wellicht niet de meest geschikte organisatie om een oordeel te vellen over de wenselijkheid van een dergelijke interventie. De NAVO telt immers slechts een gedeelte van Europa onder haar leden, zodat haar interventies alleen maar zullen plaatsvinden wanneer het die landen goed uitkomt. Een van de grote problemen in deze zaak is dat een van de grote Europese mogendheden, namelijk Rusland, nu in feite buiten spel wordt gezet. Dit is des te meer jammer, daar het een erg belanghebbende en belangstellende partij is in het gebied en het bij de totstandkoming van een eindoplossing een zeer belangrijke rol zou kunnen en moeten spelen.

Het leidt natuurlijk geen twijfel dat de Servische politiek van de voorbije maanden en jaren, waarvoor de Servische president in grote mate verantwoordelijk is, hoofdoorzaak is van de situatie die op humanitair gebied totaal uit de hand liep en die aan de basis ligt van de huidige interventie. Het is trouwens merkwaardig dat Montenegro, de andere deelrepubliek van klein Joegoslavië, evenmin voorstander is van de politiek van president Milosevic.

Voor alle groene partijen is dit een bijzonder verscheurende aangelegenheid. Er is immers een conflict tussen, aan de ene kant, de wens om aan zware mistoestanden een einde te maken en, aan de andere kant, de wens om dat in de mate van het mogelijke met vreedzame middelen te doen en een verdere escalatie van geweld en oorlog te vermijden. In alle landen is daarover binnen de groene partijen zeer zwaar gediscussieerd. Vanochtend nog vernam ik dat de Nederlandse fractie van Groenlinks, na zeer veel discussie, beslist heeft de interventie te steunen, wat ook de Duitse groenen doen door hun deelname aan de regering. Voor ons ligt het dus niet eenvoudig, maar toch wil ik duidelijk zeggen dat de hoofdoorzaak van de crisis het oplaaien van nationalistische passies is. Indien de groene fracties en stromingen in de betrokken gebieden wat sterker waren, dan zou het waarschijnlijk nooit zover zijn gekomen.

We moeten in ieder geval alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze ongewenste militaire situatie. Ons land moet in de mate van zijn mogelijkheden ­ en ik sta erop dat die mogelijkheden ook worden onderzocht ­ een oproep doen, bijvoorbeeld aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, om na te gaan welke initiatieven op de kortst mogelijke termijn kunnen worden genomen om alsnog het diplomatiek overleg weer op gang te brengen en om de politiek weer het woord te geven daar waar nu de wapens het slechtst mogelijke antwoord geven.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Staes.

De heer Staes (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, afgezien van het feit dat het steeds de burgerbevolking is die in de eerste plaats betaalt in dramatische omstandigheden als deze, is dit vertoon van diplomatieke en civiele onmacht hoe dan ook bijzonder hallucinant. Vandaag stellen we vast dat we dit of dat hadden moeten doen. Ook was deze situatie al jaren perfect voorspelbaar. We staan daar met alle mogelijke internationale organisaties en kijken toe.

Wat mij nu in de eerste plaats bezorgd maakt, is het ontbreken van civiel toezicht op wat er gebeurt en morgen nog staat te gebeuren. De internationale waarnemers zijn weg. De internationale pers is aan het vertrekken. De plaatselijke pers is perfect gemuilkorfd. Hoe weten we wat daar in feite gaande is ? Alles draait om twee slachtpartijen van tweemaal 40 mensen, maar de slachtpartijen van vandaag kunnen hiermee niet worden vergeleken.

Hebben we de mogelijkheid om via de OVSE, de Raad van Europa of andere kanalen initiatieven te nemen, zodat we, als gemeenschap, zouden beseffen wat er ginds gebeurt ?

De VLD betreurt het dat er niet eerder een debat heeft plaatsgehad over Kosovo. Ik deel die mening. Ik had ook liever gehad dat de voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Zaken, een lid van de VLD-fractie, zijn commissie samengeroepen had.

M. le président. ­ La parole est à M. Poncelet, vice-premier ministre.

M. Poncelet, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, chargé de l'Énergie. ­ Monsieur le président, je soulignerai tout d'abord que ce débat a lieu quelques heures seulement après la décision prise par l'Alliance atlantique, et je m'en réjouis. J'indiquerai tout de même que la manière dont il s'organise est strictement conforme au partage des compétences et des prérogatives entre nos diverses institutions. Il est tout à fait logique que le gouvernement rende des comptes sur sa politique. La procédure est normale dans l'état actuel de la répartition des compétences.

En réponse à plusieurs interventions, je mettrai l'accent sur les objectifs poursuivis. Nous ne faisons pas la guerre à la République fédérale de Yougoslavie, ni au Kosovo, ni à personne, d'ailleurs. L'Alliance atlantique utilise sa capacité militaire pour imposer un accord de paix à un partenaire qui ne l'accepte pas, bien qu'ayant pris des engagements à l'automne dernier. Cette intervention des forces armées de l'Alliance atlantique s'inscrit dans une logique de paix, de crise humanitaire. C'est pour obtenir la satisfaction des trois objectifs que j'ai rappelés tout à l'heure que cette intervention militaire a été décidée.

Au-delà de cette volonté politique de gérer un problème humanitaire, d'imposer un accord de paix, il y a évidemment le souci du gouvernement belge qui y participe de donner sa chance à un modèle de vie en société où existe le pluralisme culturel, religieux et linguistique, le pluralisme des idées. C'est un modèle pour l'Europe qui est en question au Kosovo. Ne pas réagir revient à saper les bases de la construction de nombreux de nos États qui sont précisément calqués sur ce pluralisme. C'est une des richesses de l'Europe. Il est de notre devoir de la garantir, d'autant plus que l'Alliance a une frontière commune avec la République fédérale de Yougoslavie.

Nous voulons rendre possible la mise en oeuvre des accords préparés à Rambouillet de telle sorte que le Kosovo puisse vivre dans la paix et le respect du pluralisme. Il y allait de la crédibilité de l'Alliance atlantique. Après les événements des derniers mois, après la chronologie des engagements qui n'ont pas été respectés, il n'y avait pas d'autre solution.

Bien sûr, toute intervention militaire comporte des risques. Les autorités militaires de l'Alliance les ont évalués. Elles ont pesé les circonstances. À la lumière de l'expérience bosniaque, nous espérons imposer un accord de paix à l'issue de frappes aériennes. Nous espérons que la partie adverse comprendra que son intérêt et sa destinée sont de participer à ce mécanisme de paix. La logique qui prévaut n'est pas une logique de guerre, mais de pression militaire, dans une finalité politique que la diplomatie n'a pas pu obtenir jusqu'à présent, ce que je regrette, comme tout ceux qui y ont participé.

Le gouvernement belge prend part à cette intervention au nom de la solidarité atlantique. Peut-être dois-je rappeler à ceux qui m'ont interrogé sur les dispositifs que les décisions du gouvernement belge ne datent pas d'aujourd'hui ni même d'hier. Dès le 4 septembre de l'année dernière, le gourvernement, dans une phase de planification, avait marqué son accord pour que l'Alliance atlantique puisse planifier la présence de quatre avions militaires belges qu'on a d'ailleurs stationnés en Italie à ce moment. Nous avions déjà confirmé en septembre que, le cas échéant, s'il fallait prendre part à un plan d'opération pour des attaques aériennes phasées, la Belgique était disposée à fournir six avions supplémentaires. Cette décision de planification a été confirmée le 9 octobre de l'année dernière par le gouvernement qui a annoncé son accord pour que l'OTAN puisse, le cas échéant, lancer ce que l'on appelle l'activation order , c'est-à-dire la capacité d'utiliser ce dispositif.

À cette époque, nous étions dans la logique de l'automne 1998. M. Milosevic s'était engagé à respecter un certain nombre d'accords, à retirer du Kosovo des troupes ainsi qu'une partie des forces de police spéciales dans la logique de ce qui avait été négocié. Mais il n'a pas tenu parole. Cet engagement militaire aérien se justifie pour imposer à M. Milosevic le respect de ses engagements. Après avoir épuisé toutes les possibilités, nous sommes arrivés au terme du processus, avec la décision prise le 29 janvier au moment de la conférence de Rambouillet.

Quels sont les moyens dont disposent les autorités belges ? Une dizaine d'avions sont engagés dans l'espace aérien des Balkans; ils ont été sollicités par l'Alliance atlantique et ont participé, dès ce matin, à des interventions, non de bombardement, mais de défense et de protection de l'ensemble du dispositif de l'Alliance. Ces avions ont été mis à la disposition du commandement militaire de l'opération, le général Clark, moyennant un certain nombre de conditions précises. Nous avons marqué notre accord à notre participation à la première phase de l'opération. Elle consiste pour l'essentiel en une intervention aérienne visant essentiellement à la destruction de dispositifs antiaériens serbes. Le cas échéant, une intervention plus importante, appelée phase 2, sera activée contre des installations militaires plus générales au sol.

L'accord politique du Conseil de l'OTAN autorisait le secrétaire général à activer cette première phase ­ ce qu'il a fait ­ et également à prendre l'initiative de la deuxième phase, d'une plus grande envergure, dirigée contre d'autres cibles au sol. Le secrétaire général a annoncé qu'il reprendrait contact avec les capitales concernées avant d'autoriser cette seconde phase même s'il a déjà reçu l'accord politique des autorités de l'Alliance pour y procéder. Dix de nos avions et un personnel au sol, composé d'une centaine d'hommes, sont à Mendola depuis plusieurs mois; il se sont entraînés au-dessus du territoire de la Bosnie, ce dispositif servant également de support à l'opération de paix de Bosnie-Herzégovine. Ce sont donc les limites du dispositif que nous avons engagé.

Aucun scénario n'existe au sein de l'Alliance pour employer un dispositif militaire de troupes au sol sur le territoire du Kosovo en dehors d'un accord de paix. Soyons clairs : nous avions planifié, à la demande de l'Alliance, un certain dispositif militaire belge au sol dans l'hypothèse d'un plan de paix pour encadrer celui de Rambouillet. Nous avions proposé à l'Alliance plusieurs dispositifs comprenant des hélicoptères et des compagnies d'ambulances et de transport, mais cela n'a rien avoir avec ce dont nous parlons. Pour intervenir au sol dans cette région, contre la volonté des parties, nous devrions engager un dispositif militaire considérablement plus élevé dans lequel la proportionnalité imposerait à la Belgique un effectif de l'ordre d'une brigade. C'est tout à fait hors de question pour le moment. Je vous donne cet exemple pour illustrer la taille d'un tel dispositif.

Je dois préciser les aspects politiques du problème, notamment ceux de l'OTAN et des Nations unies. Nous sommes en train de vivre une évolution du droit international. Nous en parlions à la Chambre tout à l'heure. Les concepts évoluent eux-mêmes avec les situations et la jurisprudence se crée d'un jour à l'autre. Cette intervention s'inscrit totalement dans l'esprit des dispositions et résolutions qui ont été prises.

J'aimerais mettre l'accent sur l'évolution profonde des structures de l'OTAN qui sont également en discussion. Si l'OTAN intervient militairement aujourd'hui en dehors de ce qui était sa zone traditionnelle d'intérêts, ou même d'intervention, c'est dans une logique d'adaptation des structures qui sera concrétisée, dans quelques semaines, à Washington, par la redéfinition du concept stratégique de l'Alliance.

Nous allons fêter les cinquante ans de l'Alliance dans un mois, dans des circonstances politiques et militaires extrêmement désagréables, je le reconnais, après avoir admis trois nouveaux membres. Nous allons surtout définir et approuver un nouveau concept stratégique qui, précisément, définira davantage les missions que cette nouvelle Alliance atlantique pourra mener à l'avenir, les limites géographiques ­ par exemple une extension de la zone géographique traditionnelle dans laquelle elle intervenait ­ et le cadre juridique des interventions de l'Alliance.

Dans ce contexte, il faudra veiller à asseoir le rôle politique et militaire des Européens dans cette Alliance. À ceux qui en douteraient, je voudrais répéter qu'au cours des derniers mois, l'Europe, en tant que telle, a joué un très grand rôle diplomatique, sans succès peut-être mais en tout cas d'une manière unie et avec une influence prépondérante dans les discussions. Il faudra préciser dans cette nouvelle Alliance et dans son concept stratégique la manière de concrétiser ces missions.

Le meilleur témoignage que l'on puisse donner est la déclaration du Sommet européen, hier, à Berlin, dans lequel les quinze pays de l'Union, y compris la Suède, la Finlande, l'Autriche et l'Irlande dont on connaît la tradition de neutralité, ont confirmé leur accord sur l'opération en cours. C'est aussi un signe de maturité du consensus européen sur des matières qui, traditionnellement, ne faisaient pas partie des préoccupations de l'Union européenne.

Autre élément de réflexion sur l'avenir de l'Alliance. Ainsi que plusieurs d'entre vous y ont fait allusion, il est capital de sauvegarder à tout prix les relations ­ je serais même tenté de dire le capital confiance ­ créées avec la Russie depuis une dizaine d'années.

La chute du mur de Berlin s'est produite il y a moins de dix ans. Compte tenu de la qualité des relations actuelles entre l'Alliance atlantique, l'Europe et la Russie, ce capital confiance doit être préservé à tout prix. À ceux qui m'interrogaient tout à l'heure, je puis confirmer que nous avons veillé à associer la Russie à toutes les démarches politiques qui ont été menées et que nous avons sollicité l'intervention de la Russie sur le plan diplomatique à l'égard du régime de M. Milosevic, intervention acceptée par la Russie. Dans les semaines et les mois à venir, singulièrement à l'occasion de la redéfinition du concept stratégique, nous devons à tout prix préserver ce rôle particulier de la Russie, que nous avons concrétisé au sein du Conseil conjoint de partenariat que nous tenons avec la Russie et qui est une structure permanente de dialogue entre la Russie et l'OTAN.

C'est dans ce contexte qu'il faut agir et, de ce point de vue, je suis convaincu que bien que la Belgique soit un petit pays, elle a un rôle important à jouer en raison du crédit qu'elle a acquis dans ce domaine, après la collaboration bilatérale en Slavonie orientale avec la Russie. Les hasards de l'histoire nous ont fait participer à la mission des Nations unies en Slavonie orientale avec la Russie. Aussi, nos diplomates et nos militaires connaissent très bien les Russes, et réciproquement. J'espère donc que dans les semaines qui viennent, nous pourrons, sur ce capital confiance, construire et surtout maintenir cette relation priviligiée avec la Russie, qui est un partenaire essentiel de la sécurité en Europe.

Après ces commentaires à propos des réflexions et des questions des intervenants, je souhaiterai ajouter une remarque précise sur Rambouillet. Mon collègue des Affaires étrangères me confirme que le processus s'est clôturé par un échec. Aucun document officiel de clôture n'a donc été rédigé et a fortiori rendu public. Je pense toutefois que cela reste la base sur laquelle un accord politique est possible, et c'est évidemment dans ces limites-là que l'on cherchera à imposer à M. Milosevic de participer à l'accord de paix.

C'est en tout cas dans ce contexte que je veux clôturer cette intervention en me réjouissant que, d'une manière générale, la plupart des partis démocratiques siégeant dans cette assemblée partagent les préoccupations du gouvernement sur une matière extrêmement délicate et soutiennent l'action décidée par quinze pays démocratiques d'Europe réunis au sein de l'Union européenne, avec leur partenaire américain. (Applaudissements.)

M. le président. ­ La parole est à Mme Lizin.

Mme Lizin (PS). ­ Monsieur le président, je remercie le vice-premier ministre de ses réponses même si, sur certains points, elles sont encore partielles.

Je désire insister sur un élément. Lorsqu'une délégation est entraînée à signer un document, lequel se révèle inopérant à défaut de signature de l'autre partie, elle prend un engagement. Or, depuis ce matin, les populations qu'elle veut protéger sont victimes d'une liquidation systématique. L'OTAN et ceux qui ont mené les négociations à Rambouillet portent la responsabilité morale de veiller à leur protection par tous moyens possibles, en ce compris leur évacuation par la force. Il faudra, à mon sens, nécessairement passer au stade de l'action au sol, dans des conditions auxquelles on espère pouvoir échapper mais qui seront inéluctables dans quelques jours. Il faut en tout cas veiller à la présence des médias et de la Croix-Rouge internationale. Un minimum de garanties doit être obtenu dès ce soir à Pristina. C'est fondamental pour éviter la boucherie.

M. le président. ­ Le débat est clos.

Het debat is gesloten.