1-252

1-252

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 11 MARS 1999

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 11 MAART 1999

(Vervolg-Suite)

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. LOONES AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES CONCERNANT « LES KURDES DE TURQUIE, LA SITUATION D'A. ÖCALAN ET UNE SURVEILLANCE DES ÉLECTIONS PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE »

Vote sur la motion pure et simple

De voorzitter. ­ Tot besluit van de vraag om uitleg werden twee moties ingediend.

Deux motions ont été déposées en conclusion de la demande d'explications.

De ene, de gewone motie, door mevrouw Willame-Boonen, luidt :

« De Senaat,

Gehoord de vraag om uitleg van de heer Loones en het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken,

Gaat over tot de orde van de dag. »

« Le Sénat,

Ayant entendu la demande d'explications de M. Loones et la réponse du ministre des Affaires étrangères,

Passe à l'ordre du jour. »

De andere, door de heer Loones, luidt :

« De Senaat,

Gehoord :

­ de vraag om uitleg van de heer Loones over de Koerden in Turkije, de toestand van A. Öcalan en de internationale monitoring bij de verkiezingen;

­ de opmerkingen van mevrouw Willame;

­ en het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken;

Vraagt de regering :

­ de wapenhandel met Turkije stop te zetten;

­ de politieakkoorden met Turkije op te zeggen;

­ concrete initiatieven te nemen voor vredesonderhandelingen, met inbegrip van de PKK en HADEP;

­ aan te dringen op een correcte juridische behandeling van A. Öcalan;

­ te bemiddelen tot internationale monitoring bij de aanstaande verkiezingen van april 1999. »

« Le Sénat,

Ayant entendu :

­ la demande d'explications de M. Loones concernant les Kurdes de Turquie, la situation de A. Öcalan et une surveillance des élections par la communauté internationale;

­ l'intervention de Mme Willame;

­ et la réponse du ministre des Affaires étrangères;

Demande au gouvernement :

­ de suspendre le commerce des armes avec la Turquie;

­ de résilier les accords politiques passés avec la Turquie;

­ de prendre des initiatives concrètes en vue de la tenue de négociations de paix associant le PKK et le HADEP;

­ d'insister pour qu'A. Öcalan soit traité correctement dans le respect du droit;

­ d'intervenir pour que soit organisée une surveillance par la communauté internationale des prochaines élections qui se tiendront en avril 1999. »

Volgens het Reglement moeten we ons uitspreken over de gewone motie.

Conformément à notre Règlement, nous devons nous prononcer sur la motion pure et simple.

Het woord is aan de heer Loones voor een stemverklaring.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, ik wil nogmaals een poging doen om de voor de democratie nefaste procedure van het aannemen van de eenvoudige motie te doorbreken.

Iedereen kent stilaan het Koerdendossier. Mijn vraag om uitleg waar mevrouw Willame zich in positieve zin bij aansloot, ging over de situatie van de Koerden in het algemeen, over de bescherming van de heer Öcalan en over het verzoek om te bemiddelen voor de internationale monitoring bij de verkiezingen van april 1999.

Uit het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken bleek dat hij niet veel meer kan doen dan goede voornemens formuleren. Ik meen evenwel dat de Senaat de plicht heeft assertiever te zijn, vooral als het gaat om internationale problemen, om de bescherming van de mensenrechten in het algemeen en van volkeren in het bijzonder.

Als men zou vragen de behandeling van mijn motie uit te stellen om ze te amenderen, dan zou ik daar onmiddellijk mee instemmen. De bedoeling van mijn vraag om uitleg is een signaal te geven en mijn motie is gebaseerd op de voorstellen van het Coördinatiecomité « Stop de oorlog tegen het Koerdische volk ». Dat comité vraagt meer bepaald de stopzetting van de wapenhandel met Turkije, het opzeggen van de politieakkoorden met Turkije, concrete initiatieven voor vredesonderhandelingen, een correcte juridische behandeling van de heer Öcalan en bemiddeling voor internationale monitoring bij de komende verkiezingen in Turkije.

Ik hoop echt dat de eenvoudige motie niet wordt aangenomen, zodat een debat over de gemotiveerde motie mogelijk wordt.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, de jongste maanden werd geen motie meer ingediend naar aanleiding van een vraag om uitleg. De oppositiepartijen hebben alleszins geen misbruik gemaakt van deze procedure. Alleen wanneer het echt belangrijk is dat de Senaat zich ten gronde uitspreekt over een aangelegenheid, is de motie een nuttig instrument. De geamendeerde motie van de heer Loones is geen kaakslag voor de regering. De gewone motie is daarentegen wel een kaakslag voor de Koerden, want « we gaan over tot de orde van de dag », alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Dat is grof, zelfs cynisch, vooral als we weten dat zowel in binnen- als buitenland rond de Koerden zoveel te doen is geweest.

Ik hoop dat de gemotiveerde motie van de heer Loones die zeker niet tegen de Belgische regering is gericht, wordt aangenomen.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Boutmans voor een stemverklaring.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, ik herinner de Senaat eraan dat de Agalev-fractie steeds tegen gewone moties stemt, omdat het niet opgaat om het inhoudelijk debat te ontwijken door een motie in te dienen die vis noch vlees is. Onze tegenstem zegt dus absoluut niets over wat we over de motie zelf denken.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, ik vraag de naamstemming.

De voorzitter. ­ Wordt deze vraag gesteund ? (Meer dan vier leden staan op.)

Aangezien de naamstemming reglementair is gevraagd, zal ertoe worden overgegaan.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

58 leden zijn aanwezig.

58 membres sont présents.

35 stemmen ja.

35 votent oui.

21 stemmen neen.

21 votent non.

2 onthouden zich.

2 s'abstiennent.

Derhalve is de gewone motie aangenomen.

En conséquence, la motion pure et simple est adoptée.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Bourgeois, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, MM. Lallemand, Mahoux, Mmes Merchiers, Milquet, MM. Moens, Olivier, Pinoie, Poty, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Ceder, Coene, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mme Dardenne, MM. De Decker, Desmedt, Foret, Jonckheer, Mme Leduc, M. Loones, Mmes Mayence-Goossens, Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vergote et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Goris et Hostekint.

Ik verzoek de leden die zich hebben onthouden, de reden van hun onthouding mede te delen.

Les membres qui se sont abstenus sont priés de faire connaître les motifs de leur abstention.

Het woord is aan de heer Hostekint.

De heer Hostekint (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, ik heb al een paar maal door middel van open en persoonlijke brieven mijn steun aan het Koerdische volk betuigd. Sinds jaren worden de rechten van dit volk op een zeer grove manier door de Turkse regering met voeten getreden. Ik ben het dan ook volledig eens met de tekst van de gemotiveerde motie. Als lid van de meerderheid moet ik echter solidair zijn met de regering en kan ik niet meestemmen met de oppositie.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Goris.

De heer Goris (VLD). ­ Zoals al gezegd heb ik een stemafspraak met de heer Santkin.