1-180

1-180

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 23 AVRIL 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 23 APRIL 1998

(Vervolg-Suite)

ORDEMOTIE ­ MOTION D'ORDRE

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Anciaux voor een ordemotie.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, enkele minuten geleden heeft Belga het bericht verspreid ­ het werd door de rijkswacht bevestigd ­ dat in Neufchâteau een gevaarlijke crimineel, de heer Dutroux, zou zijn ontsnapt.

Ik stel voor de werkzaamheden van de Senaat op te schorten tot er meer duidelijkheid is over dit nieuws. Op het ogenblik is de regering in vergadering bijeen, zodat het voor sommige ministers moeilijk is hier aanwezig te zijn. Ik dring erop aan dat aan de Senaat binnen de kortst mogelijke tijd duidelijkheid wordt verschaft over deze aangelegenheid.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Devolder.

De heer Devolder (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik sluit mij aan bij het verzoek van de heer Anciaux om duidelijkheid te krijgen over dit bericht. Het is echter niet nodig hiervoor onze werkzaamheden te onderbreken.

M. le président . ­ Mesdames, messieurs, vous aurez remarqué l'absence du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur pour les raisons que vient d'évoquer M. Anciaux.

Je propose que nous nous tenions au courant de la suite des événements et du résultat de la réunion qui se tient actuellement; toutefois, en fonction des ministres actuellement présents en séance, je pense que nous pouvons poursuivre nos travaux.