Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-67

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 778 van de heer Loones d.d. 19 januari 1998 (N.) :
Gemeenteraadsleden. Inzagerecht dossiers in behandeling.

Sinds geruime tijd bestaat er onduidelijkheid omtrent het inzagerecht van gemeenteraadsleden op dossiers die nog in behandeling zijn.

Dit blijkt eens te meer uit de tegenstrijdige antwoorden die werden gegeven op diverse parlementaire vragen met betrekking tot deze problematiek.

Enerzijds werd op een schriftelijke vraag daaromtrent geantwoord dat bijgevolg het inzagerecht van de gemeenteraadsleden zich eveneens uit tot dossiers die nog niet afgewerkt zijn, met uitzondering van de persoonlijke nota's van ambtenaren, schepenen of burgemeesters die nog in bewerking zijn of die nog ter studie liggen bij het college van burgemeester en schepenen.

Op een andere vraag werd dan weer geantwoord dat, luidens artikel 3, 2, in fine, van het decreet, wat de bestuursdocumenten betreft die worden opgesteld ter voorbereiding van administratieve beslissingen, de openbaarheid niet geldt zolang in de betrokken aangelegenheid geen eindbeslissing is genomen.

Kan de geachte minister terzake duidelijkheid verschaffen ?

Antwoord : Luidens artikel 84 van de nieuwe gemeentewet mag geen akte, geen stuk betreffende het bestuur aan het onderzoek van de raadsleden worden onttrokken.

Onder akte of stuk dient verstaan te worden elk bestuursdocument van welke aard ook, ongeacht zijn drager, dat bij het gemeentebestuur berust, met uitzondering van de documenten die nog ter bewerking zijn of ter studie liggen.

Stukken die nog in voorbereiding zijn, meestal bij de gemeentelijke administratie, kunnen nog niet beschouwd worden als bestuursdocumenten.

Aangezien artikel 84 van de nieuwe gemeentewet beoogt de gemeenteraadsleden toe te laten zich naar behoren te informeren omtrent het gemeentelijk bestuur, is de inzage van een nog niet definitieve tekst in die zin weinig doeltreffend.

Hierbij is wel te verstaan dat ontwerpen geen stukken in voorbereiding meer zijn, maar wel degelijk administratieve documenten die onder het inzagerecht vallen; aldus zijn de ontwerpen van beslissingen bestemd voor de gemeenteraad, wel degelijk ter inzage van de raadsleden.

Evenzo zijn alle stukken die door een overheid ondertekend zijn, onderworpen aan het onderzoek van de raadsleden.