1-154

1-154

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 18 DÉCEMBRE 1997

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 18 DECEMBER 1997

(Vervolg-Suite)

PROJET DE LOI SPÉCIALE MODIFIANT L'ARTICLE 6 DE LA LOI SPÉCIALE DU 28 FÉVRIER 1997 PORTANT EXÉCUTION TEMPORAIRE ET PARTIELLE DE L'ARTICLE 125 DE LA CONSTITUTION

Discussion générale

Examen des articles

ONTWERP VAN BIJZONDERE WET TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 6 VAN DE BIJZONDERE WET VAN 28 FEBRUARI 1997 HOUDENDE TIJDELIJKE EN GEDEELTELIJKE UITVOERING VAN ARTIKEL 125 VAN DE GRONDWET

Algemene bespreking

Artikelsgewijze bespreking

M. le président. ­ Nous abordons l'examen du projet de loi.

Wij vatten de bespreking aan van het wetsontwerp.

Conformément à notre règlement, le texte adopté par la commission servira de base à notre discussion. (Voir document nº 1-817/3 de la commission des Affaires institutionnelles du Sénat. Session 1997-1998.)

Overeenkomstig het reglement geldt de door de commissie aangenomen tekst als basis voor de bespreking. (Zie document nr. 1-817/3 van de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden van de Senaat. Zitting 1997-1998.)

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

La parole est à la rapporteuse.

Mme Willame-Boonen (PSC), rapporteuse. ­ Monsieur le président, le projet de loi vise à prolonger jusqu'au 1er février 1998 la loi temporaire du 28 février 1977 portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution. Cette loi est indispensable étant donné, d'une part, que la loi temporaire du 28 février 1997 cesse de produire ses effets au 1er janvier 1998, et que, d'autre part, ni l'article 103 de la Constitution ni l'article 125 n'ont encore été révisés.

La commission de la Chambre vient d'adopter un nouvel article 103 de la Constitution mais cet article ne sera discuté en séance plénière qu'après que le Sénat aura proposé un nouveau texte pour l'article 125 de la Constitution. Il importe, en effet, que le parallélisme entre ces deux dispositions constitutionnelles soit maintenu.

Le présent projet de loi n'a fait l'objet d'aucune objection en commission et a été adopté à l'unanimité des huit membres présents. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, aangezien de VU-fractie geen stemrecht heeft in de commissie, ben ik verplicht onze houding voor de plenaire vergadering te verduidelijken.

De VU-fractie zal net zoals vorig jaar tegen het ontwerp stemmen. Wij zijn immers van mening dat de aansprakelijkheid van de leden van gewest- en gemeenschapsregeringen tot de bevoegdheid van de gewest- en gemeenschapsassemblees behoort. Wij pleiten dus voor een overheveling van deze vooralsnog federale bevoegdheid. Wij hadden daartoe destijds amendementen ingediend, maar achten deze operatie niet voor herhaling vatbaar.

Verder verkeren wij in de overtuiging dat een voorlopige regeling maar van kracht kan blijven gedurende een beperkte, vooraf bepaalde overgangsperiode. Deze voorlopige regeling wordt vandaag weer wat definitiever, omdat de meerderheid het niet eens kan worden over een nieuwe regeling. Wij verzetten ons als het ware van nature tegen deze typisch Belgische gang van zaken.

M. le président. ­ Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et nous passons à l'examen des articles.

Daar niemand meer het woord vraagt, is de algemene bespreking gesloten en vatten we de artikelsgewijze bespreking aan.

Artikel één luidt :

Artikel 1. Deze bijzondere wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Article premier. La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 2. In artikel 6 van de bijzondere wet van 28 februari 1997 houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 125 van de Grondwet, worden de woorden « tot 1 januari 1998 » vervangen door de woorden « tot 1 juli 1998 ».

Art. 2. Dans l'article 6 de la loi spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution, les mots « jusqu'au 1er janvier 1998 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 1er juillet 1998 ».

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 3. Deze bijzondere wet treedt in werking op 1 januari 1998.

Art. 3. La présente loi spéciale entre en vigueur le 1er janvier 1998.

­ Aangenomen.

Adopté.

M. le président. ­ Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble du projet de loi spéciale.

Wij stemmen later over het geheel van het ontwerp van bijzondere wet.

Mesdames, messieurs, l'ordre du jour de ce matin est ainsi épuise.

Onze agenda voor vanochtend is afgewerkt.

Nous poursuivrons nos travaux cet après-midi à 16 h 15.

Wij zetten onze werkzaamheden voort vanmiddag om 16.15 uur.

La séance est levée.

De vergadering is gesloten.

(La séance est levée à 15 h 45.)

(De vergadering wordt gesloten om 15.45 uur.)