1-139

1-139

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 13 NOVEMBRE 1997

VERGADERING VAN DONDERDAG 13 NOVEMBER 1997

(Vervolg-Suite)

PROJET DE LOI INTERDISANT LA PUBLICITÉ POUR LES PRODUITS DU TABAC (ÉVOCATION)

WETSONTWERP HOUDENDE VERBOD OP DE RECLAME

VOOR TABAKSPRODUCTEN (EVOCATIE)

Renvoi en commission

Terugzending naar de commissie

M. le président. ­ La parole est à M. Lallemand.

M. Lallemand (PS). ­ Monsieur le président, nous avons reçu des amendements importants qui n'ont pas été débattus en commission. Dès lors, je souhaiterais qu'ils y soient renvoyés pour examen.

M. le président. ­ Tous les amendements ?

M. Lallemand (PS). ­ Oui, tous les amendements.

M. le président. ­ La parole est à M. Foret.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, le sujet en question mérite un examen complet. Par conséquent, je soutiens la proposition de M. Lallemand de façon à ce que tous les amendements puissent faire l'objet d'un examen complémentaire en commission, avec l'espoir que nous parviendrons au sein de cette assemblée à un consensus le plus large possible.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, we willen deze vraag tot terugzending naar de commissie wel steunen, omdat we alles in het werk willen stellen om het ontwerp opnieuw te behandelen in de hoop dat de tekst van het door de Kamer goedgekeurde ontwerp wordt bevestigd.

Wij willen echter de bedoelingen van de Senaat kennen. Daarom stellen we voor ons eerst uit te spreken over het voorstel van de heer Verreycken om het ontwerp niet te amenderen. Indien dit voorstel niet wordt goedgekeurd, weten we waar we aan toe zijn en kan het ontwerp opnieuw in commissie worden besproken. Deze werkwijze zal ons tijd besparen en zal meer duidelijkheid scheppen.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Verreycken.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, u zult begrijpen dat ik mij aansluit bij het verzoek van vorige spreker. Het terugzenden naar de commissie is immers een poging tot vertraging van een dossier dat al bijna twintig jaar aansleept, en is in feite onzinnig.

Wij zouden ons eerst moeten uitspreken over mijn voorstel dat geen terugzending naar de commissie behoeft, dat tijdig werd ingediend en het meest verstrekkend is, namelijk het voorstel om het door de Kamer goedgekeurde ontwerp niet te amenderen. Indien een meerderheid van de leden dit voorstel goedkeurt, is elk vertragingsmanoeuvre overbodig.

Ik sluit mij dus aan bij het verzoek om eerst over het voorstel tot niet-amenderen te stemmen.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coveliers.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, het middel dat door het Vlaams Blok wordt gebruikt om het ontwerp af te voeren, is bijzonder autoritair.

Ooit werd dit middel door de meerderheid gebruikt, maar ik heb de indruk dat ze dit nog steeds betreurt. Een eminent lid van de meerderheid heeft toen trouwens verklaard dat hij door de regering in een positie was gedwongen om dat middel te gebruiken.

Het verbaast me niet dat het Vlaams Blok een dergelijk autoritair middel voorstelt, maar wel dat de Volksunie in hetzelfde bedje ziek wordt.

Debatteren op een dergelijke manier kan niet. Gedurende maanden werd over dit ontwerp gedebatteerd, wat uiteindelijk tot een zekere consensus heeft geleid.

Met een aantal aspecten van de door de commissie goedgekeurde tekst ga ik niet akkoord. Wat de VLD betreft, gaat het trouwens niet om een « scheiding » tussen partijen. Alle senatoren van de VLD zullen stemmen zoals zij het wensen. Rekening houdend met mijn rookgewoonte, kent u dus mijn stemgedrag nu reeds.

Het voorstel van collega Lallemand om het ontwerp terug naar de commissie te zenden, lijkt me interessant. Een aantal amendementen behoeven bijkomende bespreking, zodat we toch nog iets kunnen maken van dit wetsontwerp, dat naar mijn gevoelen ab initio al niet goed was.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Erdman.

De heer Erdman (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, het standpunt van de SP-fractie werd zeer duidelijk door mevrouw Van der Wildt uiteengezet.

Toen we ons een vorige keer genoodzaakt zagen onze toevlucht te nemen tot wat collega Coveliers een autoritaire werkwijze noemt, werden we daartoe onder meer door voornoemde collega uitgelokt. Zoals hij weet, verzacht uitlokking de inbreuk en bijgevolg bepleit ik verzachtende omstandigheden. Bij die gelegenheid heb ik er mij overigens uitdrukkelijk toe verbonden deze werkwijze nooit meer aan te wenden, omdat ik te veel belang hecht aan de open gespreksvormen in de democratische besluitvorming. Bijgevolg kan ik vandaag geenszins aanvaarden dat het Blok de Senaat voor het blok zet.

Als ik het goed begrepen heb, heeft collega Lallemand niet alleen de terugverzending van de amendementen, maar van het hele wetsontwerp voorgesteld. Er is bijgevolg geen enkele reden om vandaag welke stemming dan ook te houden. Dit zou helemaal anders hebben gelegen, mocht enkel om de terugzending van de amendementen zijn verzocht.

De voorzitter. ­ Collega's, ook ik had begrepen dat het ontwerp naar de commissie zou worden teruggezonden en dat de bespreking over het geheel aldaar zou worden heropend.

La parole est à Mme Willame.

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Monsieur le président, je voudrais rappeler la position de mon groupe qui tend à permettre à chacun de se prononcer sur ce projet ­ tout à l'heure ou à un autre moment ­ en fonction de ses propres convictions.

Je soutiens la proposition de MM. Lallemand et Foret, à savoir renvoyer le projet en commission, compte tenu du dépôt de nouveaux amendements très intéressants.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Boutmans.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, het verbaast mij enigszins dat de traditionele partijen het nu plots roerend eens zijn. Zoals blijkt uit het uitstekende verslag, duurt de touwtrekkerij over het verbod op tabaksreclame nu reeds meer dan twintig jaar en dezelfde lobby haalt telkens weer zijn slag thuis. Nu eindelijk tot de stemming over de tekst kan worden overgegaan, dient iedereen in eer en geweten zijn verantwoordelijkheid op te nemen.

Wat de bedoeling kan zijn van een terugzending naar de commissie en van het opnieuw aanhoren van sinds lang bekende argumenten, ontgaat mij. De meerderheid is uiteraard de meerderheid en kan in deze bovendien op de steun van alle traditionalisten rekenen. Ik mag dus veronderstellen dat zij het gelijk aan hun kant zullen krijgen.

M. le président. ­ La parole est à Mme Dardenne.

Mme Dardenne (Écolo). ­ Monsieur le président, hier, nous avons eu un débat long, intéressant et suffisamment étayé, selon moi. Nous avons largement discuté de tous les aspects en la matière. Personnellement, je ne suis pas opposée à un renvoi éventuel de ce projet en commission. Cependant, j'ai l'impression que d'aucuns doutent du résultat de ce vote. Ce renvoi en commission pourrait donc parfaitement constituer une manoeuvre dilatoire. Je souhaite exprimer mon scepticisme et redire que le groupe Écolo souhaite revenir à un texte qui ne soit en rien affaibli.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, de heer Coveliers heeft mij in dezelfde hoek geduwd als een andere partij. Op zich is dit al niet aangenaam, maar als men bovendien autoritaire trekjes krijgt toegemeten, wordt dit zelfs bijzonder vervelend. Gelukkig kregen Écolo en Agalev van hetzelfde laken een broek, zodat we ons nu reeds in een beter gezelschap bevinden. Als al deze partijen zich aan autoritaire politiek bezondigen, dan kunnen we daarmee wellicht rustig doorgaan.

Wij wensen voor alles een duidelijke uitspraak van de Senaat. Als een meerderheid zich uitspreekt voor het voorstel tot niet-amenderen, dan bedoelt zij daarmee dat de tekst zoals aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, moet bewaard blijven. Met autoritarisme heeft deze werkwijze geen uitstaans.

Wordt dat voorstel vandaag niet aangenomen, dan hadden we toch graag vernomen welke afspraken er in het bureau van de Senaat terzake werden bedisseld. Wij zijn niet op dat niveau vertegenwoordigd en dus niet ingewijd in de resultaten van eventuele indicatieve stemmingen bij de meerderheid. Een stemming lijkt mij de meest aangewezen methode om te weten wat ervan aan is en om onze nieuwsgierigheid te bevredigen.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Verreycken.

De heer Verreycken (Vl. Bl). ­ Mijnheer de voorzitter, ik kan mij voorstellen dat het bericht gisteren over Formule 1-baas Ecclestone verband houdt met de onverwachte wending in ons dossier. Het één miljoen pond dat aan de Britse socialisten werd betaald, zou alles te maken hebben met het toch toestaan van tabakssponsoring voor autoraces, alhoewel Labour officieel het voorstel van de Europese Commissie steunt. De beslissing moet alleen beletten, zo werd gezegd, dat de races naar Azië verhuizen, waar de wetten op tabaksreclame veel minder streng zijn. Identiek dezelfde redenering heb ik hier gisteren in ons halfrond gehoord. Daaruit blijkt dat het gelobby van de autoracegroep, zeg maar de Francorchampsgroep, onvoorstelbaar zwaar heeft doorgewogen en vandaag nog altijd doorweegt. Dat blijkt uit de identiteit van hen die als eerste vragen het hele dossier, dat we al 20 jaar behandelen, terug te verzenden naar de commissie.

Ik betreur dit en vraag dan ook vandaag een stemming over mijn voorstel. Ik benadruk dat het hier niet gaat om een amendement, maar duidelijk om een afzonderlijk voorstel. Ik dring er dus op aan over mijn voorstel te stemmen en het niet mee naar commissie te verwijzen.

Mij wordt verweten dat ik met dit voorstel autoritair en zelfs antidemocratisch zou zijn. Ik stel echter vast dat ik gewoon een beroep doe op het reglement van de Senaat. Daaruit leid ik dan ook af dat dit reglement autoritair en antidemocratisch is, want ik doe gewoon een beroep op een wapen dat door de meerderheid is gecreëerd. Daaruit volgt dus dat de meerderheid autoritair en antidemocratisch is, tenzij mijn politieke identiteit ervoor zorgt dat bepaalde punten van het reglement bij hun toepassing autoritair en antidemocratisch worden. Een stemming over mijn autoritair en antidemocratisch voorstel, dat gebaseerd is op een autoritair en antidemocratisch reglement, zal dan ook duidelijkheid brengen.

M. le président. ­ La parole est à Mme Dardenne.

Mme Dardenne (Écolo). ­ Monsieur le président, je voudrais tout de même préciser que s'il est parfois agréable de se trouver dans le même sac que d'aucuns, par contre, je n'apprécie pas toujours certaines compagnies dans certains sacs ! (Rires).

Nous avons donc émis des réserves sur le fond de la procédure proposée par le Vlaams Blok car celle-ci consiste à vider de son sens le droit d'évocation du Sénat. Peut-être le règlement ne prévoit-il pas ce cas d'espèce et conviendrait-il de procéder à une rectification à cet égard ?

M. le président. ­ Ce n'est même pas nécessaire, madame Dardenne.

Mme Dardenne (Écolo). ­ Par ailleurs, nous n'avons jamais voté en faveur de propositions émanant du Vlaams Blok ou de l'extrême droite et nous maintiendrons notre attitude.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Boutmans.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, een paar maanden geleden hebben we hier grote herrie gemaakt toen de meerderheid een trucje toepaste om niet te hoeven discussiëren over amendementen en zich op het reglement beriep om iedere stemming over die amendementen overbodig te maken. Ik wens nu een stemming over de amendementen. Dat iedereen nu maar eens kleur bekent. Ik vraag dus het ontwerp niet naar de commissie terug te zenden, maar erover te stemmen. Ik vraag geen stemming over het voorstel van het Vlaams Blok, want we willen precies weten wat iedereen denkt over de inhoud van de amendementen en wensen geen gezever met proceduretrucjes.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Erdman.

De heer Erdman (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, de SP-fractie heeft amendementen ingediend om terug te komen tot de tekst van het door de Kamer goedgekeurde ontwerp. Wij hebben niet het minste bezwaar om daarover te stemmen. De SP-fractie heeft trouwens, bij monde van mevrouw Van der Wildt, een duidelijk teken gegeven. Indien sommigen in de commissie even over die amendementen willen discussiëren, dan heb ik daar geen bezwaar tegen. Indien de commissie die amendementen evenwel niet aanneemt, dan zal ik ze opnieuw in de openbare vergadering indienen.

M. le président. ­ La parole est à Mme Lizin.

Mme Lizin (PS). ­ Monsieur le président, je voudrais attirer l'attention sur un point de procédure. En effet, si un amendement est déposé ­ ce que personnellement j'espère ­, nous devrons respecter un certain délai pour procéder au vote. Étant donné que la semaine prochaine, aucun vote n'interviendra, il convient de vérifier si, à la date du 27 novembre, le délai imparti ne sera pas dépassé. À mes yeux, une concertation s'impose sur ce sujet.

De heer Erdman (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, dit risico nemen degenen die nu vragen om het ontwerp terug te zenden naar de commissie.

De voorzitter. ­ Artikel 40 van het reglement bepaalt dat de stemming over een vraag tot terugzending naar de commissie voorrang heeft.

Als het ontwerp niet wordt teruggezonden naar de commissie, dan moet de Senaat evenwel eerst stemmen over het meest verstrekkende voorstel, namelijk dat van de heer Verreycken, om te beslissen tot niet-amendering. Pas als dat voorstel wordt verworpen, kan over de afzonderlijke amendementen worden gestemd.

Wij moeten ons nu uitspreken over het verzoek van de heer Lallemand tot terugzending van het ontwerp naar de commissie.

Nous devons nous prononcer sur la proposition de M. Lallemand concernant le renvoi du projet à la commission.

­ Dit voorstel, bij zitten en opstaan in stemming gebracht, wordt aangenomen.

Cette proposition, mise aux voix par assis et levé, est adoptée.

Derhalve wordt het ontwerp teruggezonden naar de commissie.

En conséquence, le renvoi du projet en commission est ordonné.