1-122

1-122

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 26 JUIN 1997

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 26 JUNI 1997

(Vervolg-Suite)

WETSONTWERP BETREFFENDE

HET GERECHTELIJK AKKOORD (EVOCATIE)

ONTWERP VAN FAILLISSEMENTSWET (EVOCATIE)

Heropening van de algemene bespreking

Stemming over de amendementen nr. 105 en nr. 160

PROJET DE LOI RELATIVE

AU CONCORDAT JUDICIAIRE (ÉVOCATION)

PROJET DE LOI SUR LES FAILLITES (ÉVOCATION)

Réouverture de la discussion générale

Vote des amendements nºs 105 et 160

De voorzitter. ­ De algemene bespreking is heropend. Het woord is aan de rapporteur om mondeling verslag uit te brengen namens de commissie voor de Justitie.

Nous devons entendre maintenant le rapport oral fait au nom de la commission de la Justice.

Het woord is aan de rapporteur.

De heer Vandenberghe (CVP), rapporteur. ­ Mijnheer de voorzitter, in de loop van de interessante bespreking van deze ontwerpen van gisteren ging de Senaat ermee akkoord twee technische amendementen opnieuw naar de commissie te zenden.

De commissie voor de Justitie kwam vanmorgen bijeen en heeft de volgende beslissingen genomen. Met betrekking tot het wetsontwerp betreffende het gerechtelijk akkoord, onderzocht de commissie het amendement nummer 105 van de heer Erdman, dat ertoe strekte de inleidende zin van artikel 51 te vervangen. Dit amendement werd eenparig aangenomen door de 8 aanwezige leden. Het aldus gewijzigde artikel 51 werd eveneens eenparig aangenomen door de 8 aanwezige leden.

Het geheel van het wetsontwerp werd eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden. Ik wijs erop dat artikel 51 onder de toepassing valt van artikel 77 van de Grondwet, wat van belang is voor de beraadslaging.

Met betrekking tot het ontwerp van faillissementswet kwam het amendement nummer 160 van de heer Erdman aan de orde. Dat amendement strekt ertoe artikel 140 te doen vervallen. Ook artikel 140 valt onder de toepassing van artikel 77 van de Grondwet. De schrapping van artikel 140 werd in de commissie door de 9 aanwezige leden eenparig aangenomen. Aangezien de verwijzing naar artikel 140 in artikel 1 eveneens diende te vervallen, werd artikel 1 in die zin gewijzigd. Deze wijziging en het geheel van het ontwerp van faillissementswet werd eveneens door de 9 aanwezige leden goedgekeurd. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, de hervatting van de bespreking van deze twee wetsontwerpen geeft de Volksunie nog de mogelijkheid haar standpunt dienaangaande uiteen te zetten, want spijtig genoeg was het ons gisteren onmogelijk het woord te voeren.

Het was natuurlijk hoog tijd dat de verouderde faillissementswetgeving werd gewijzigd. Wij vrezen alleen dat er thans een aantal nieuwe instrumenten worden gecreëerd waarvoor er onvoldoende financiële middelen voorhanden zijn. Dat is een steeds terugkerende opmerking die algemeen geldt en ook hier van toepassing is.

Mijn tweede opmerking heeft betrekking op de taalkwaliteit. De tekst bevat nog te veel slechte vertalingen uit het Frans. Ik betreur dat men te weinig rekening heeft gehouden met de opmerkingen van de taaldienst.

In de derde plaats hebben wij, net als professor Matthias Storme, bedenkingen bij de legistieke kwaliteit van onze wetteksten. Enkele maanden geleden merkte professor Storme op dat het Parlement de bestaande wetgeving te veel oplapt zonder voldoende oog te hebben voor de samenhang van het recht. Ik denk bijvoorbeeld aan de nieuwe regeling voor het eigendomsvoorbehoud.

Voorts wil ik opmerken dat wij als kleine fractie onvoldoende hebben kunnen meewerken aan de werkzaamheden in de werkgroep. Toch heeft men daar gepoogd om zo veel mogelijk de onvolkomenheden uit de tekst die in de Kamer was goedgekeurd, weg te werken.

In de vierde plaats verwijs ik naar de zorgen die de kleine rechtbanken zich maken. Organisatorische wetgeving is vooral afgestemd op de middelgrote arrondissementen. Ik wil nu reeds waarschuwen voor het feit dat delen van deze wetgeving voor de kleine arrondissementen onoverkomelijk zullen zijn. Ik denk meer bepaald aan de de Rechtbank van Koophandel in Veurne die zich geconfronteerd ziet met de commerciële problemen en faillissementen van de hele kustregio. Die rechtbank zal zeker te maken hebben met organisatorische moeilijkheden zoals de aanwezigheid van griffiers op bepaalde ogenblikken.

De VU-Senaatsfractie zal, in tegenstelling tot onze collega's in de Kamer, die zich onthielden, deze ontwerpen niettemin goedkeuren. Wij zijn immers gelukkig dat na meer dan tien jaar werken eindelijk een nieuwe faillissementswetgeving klaar is die hopelijk snel door de Kamer zal worden goedgekeurd. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Daar niemand meer het woord vraagt, is de algemene bespreking definitief gesloten en bespreken wij nu de door de commissie geamendeerde tekst.

Plus personne ne demandant la parole dans la discussion générale, je la déclare définitivement close et nous passons à l'examen du texte amendé par la commission.

L'article 51 est rédigé comme suit :

Art. 51. À l'article 574 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

a) le 2º est remplacé par la disposition suivante :

« 2º des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des concordats judiciaires, conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites et par la loi relative au concordat judiciaire, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des concordats judiciaires; »

b) l'article est complété par un 10º, libellé comme suit :

« 10º des demandes d'homologation de décisions tendant au déplacement du siège d'une société en liquidation. »

Art. 51. In artikel 574 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) het 2º wordt vervangen door de volgende bepaling :

« 2º van vorderingen en geschillen rechtstreeks ontstaan uit het faillissement en het gerechtelijk akkoord overeenkomstig de voorschriften van de faillissementswet en de wet betreffende het gerechtelijk akkoord, en waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat van toepassing is op het stelsel van het faillissement en het gerechtelijk akkoord; »

b) het artikel wordt aangevuld met een 10º, luidend als volgt :

« 10º van aanvragen tot homologatie van beslissingen tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening. »

De stemming over artikel 51 wordt aangehouden.

Le vote sur l'article 51 est réservé.

De aangehouden stemmingen en de stemming over het geheel van de wetsontwerpen hebben later plaats.

Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble des projets de loi.

Dames en heren, onze agenda voor deze ochtend is afgewerkt.

Notre ordre du jour de ce matin est ainsi épuisé.

De Senaat vergadert opnieuw deze namiddag om 15 uur.

Le Sénat se réunira cet après-midi à 15 heures.

De vergadering is gesloten.

La séance est levée.

(De vergadering wordt gesloten om 11.50 uur.)

(La séance est levée à 11 h 50.)