1-128

1-128

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 10 JUILLET 1997

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 10 JULI 1997

(Vervolg-Suite)

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

ORDRE DES TRAVAUX

De voorzitter. ­ Dames en heren, het bureau stelt voor volgende week deze agenda voor.

Woensdag 16 juli 1997 om 14 uur.

1. Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Europese Ruimte-Agentschap, ondertekend te Parijs op 26 januari 1993.

2. Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 28 en 29 februari 1996 tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot verlenging van het akkoord betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugseenheid.

3. Wetsontwerp houdende instemming met het protocol tot wijziging van de Aanvullende Overeenkomst bij de Overeenkomst gesloten op 16 september 1971 tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een te Brussel gelegen terrein voor de oprichting van een permanente zetel van deze organisatie, gedaan te Brussel op 10 juli 1996.

4. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika aangaande de rechtshulp in strafzaken, en Bijlage, ondertekend te Washington op 28 januari 1988.

5. Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten :

1) Overeenkomst tot wijziging van de Vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé van 15 december 1989, Slotakte en Protocol bij de Vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, ondertekend te Mauritius op 4 november 1995.

2) Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van het Tweede Financieel Protocol bij de Vierde ACS-EG-Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 20 december 1995.

6. Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Wit-Rusland, anderzijds, Bijlagen I tot VIII, Protocol en Slotakte, gedaan te Brussel op 6 maart 1995.

7. Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, de Bijlagen I, II, III en IV, het Protocol en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 22 april 1996.

8. Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV en V, het Protocol en de Slotakte, gedaan te Florence op 21 juni 1996.

9. Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV en V, het Protocol en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 22 april 1996.

10. Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, de Bijlagen I tot III, het Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 23 januari 1995.

11. Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie, ondertekend te Brussel op 22 decembre 1994.

12. Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 28 maart 1995.

13. Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kirgizstan, anderzijds, Bijlagen I en II, Protocol en Slotakte, gedaan te Brussel op 9 februari 1995.

14. Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 22 april 1996.

15. Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch Gebied en de Stille Zuidzee, ondertekend te Brussel op 26 april 1993.

16. Vragen om uitleg :

a) van mevrouw Dardenne aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie over « de werkzaamheden van NIRAS »;

b) van de heer Coveliers aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over « de interpretatie van het verbod aan rijkswachters om openlijk uiting te geven over hun politieke overtuiging »;

c) van mevrouw Milquet aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over « het gevolg dat zal worden gegeven aan het verschenen jaarrapport van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding over de ontwikkeling en de resultaten van de strijd tegen de mensenhandel »;

d) van mevrouw Milquet aan de minister van Justitie over « het dossier Di Rupo ».

Donderdag 17 juli 1997, s' ochtends om 10 uur.

1. Pro memorie : wetsontwerp tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.

2. Pro memorie : evocatieprocedure : wetsontwerp betreffende het Centraal Strafregister.

3. Wetsontwerp tot bepaling van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedeold in artikel 6, § 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot regeling van het taalgebruik voor deze vermeldingen.

's Namiddags om 15 uur.

1. Inoverwegingneming van voorstellen.

2. Mondelinge vragen.

3. Stemmingen vanaf 16.30 uur.

4. Vragen om uitleg :

a) van mevrouw Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel over « de vooruitzichten op economische samenwerking met Algerije »;

b) van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de minister van Buitenlandse Zaken over « de afgifte van uittreksels van geboorteakten aan Zaïrezen die de Belgische nationaliteit willen verkrijgen »;

c) van de heer De Decker aan de minister van Buitenlandse Zaken over « de voorgenomen uitbreiding van de NAVO na de Top van Madrid »;

d) van mevrouw Thijs aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over « de hervorming van het ABOS en de omvorming tot het DOS ».

e) van de heer Destexhe aan staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over « de oprichting van de Belgische Technische Ontwikkelingssamenwerking in de vorm van een publiekrechtelijke naamloze vennootschap ».

Mesdames, messieurs, le bureau propose pour la semaine prochaine l'ordre du jour suivant :

Mercredi 16 juillet 1997 à 14 heures.

1. Projet de loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Agence Spatiale Européenne, signé à Paris le 26 janvier 1993.

2. Projet de loi portant assentiment à l'Accord conclu par échange de lettres datées à Bruxelles les 28 et 29 février 1996 entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant prorogation de l'accord concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye.

3. Projet de loi portant assentiment au Protocole amendant la Convention additionnelle à la Convention conclue le 16 septembre 1971 entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord relative à la concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain situé à Bruxelles en vue de la réalisation du siège permanent de cette organisation, fait à Bruxelles le 10 juillet 1996.

4. Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, et Annexe, signée à Washington le 28 janvier 1988.

5. Projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants :

1) Accord portant modification de la quatrième Convention A.C.P.-C.E. de Lomé du 15 décembre 1989, Acte final, et protocole à la quatrième Convention A.C.P.-C.E. de Lomé à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, signés à Maurice le 4 novembre 1995.

2) Accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second Protocole financier de la quatrième Convention A.C.P.-C.E., signé à Bruxelles le 20 décembre 1995.

6. Projet de loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Belarus, d'autre part, Annexes I à VIII, Protocole et Acte final, faits à Bruxelles, le 6 mars 1995.

7. Projet de loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, les Annexes I, II, III et IV, le Protocole et l'Acte final, faits à Luxembourg le 22 avril 1996.

8. Projet de loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbekistan, d'autre part, les Annexes I, II, III, IV et V, le Protocole et l'Acte final, faits à Florence le 21 juin 1996.

9. Projet de loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, les Annexes I, II, III, IV et V, le Protocole et l'Acte final, faits à Luxembourg le 22 avril 1996.

10. Projet de loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, les Annexes I à III, le Protocle et l'Acte final, faits à Bruxelles le 23 janvier 1995.

11. Projet de loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Autorité de surveillance de l'Association européenne de Libre Échange, signé à Bruxelles le 22 décembre 1994.

12. Projet de loi portant assentiment au Protocole portant modification dela loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 28 mars 1995.

13. Projet de loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République Kirghize, d'autre part, Annexes I et II, Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 9 février 1995.

14. Projet de loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, les Annexes I à V, le Protocole et l'Acte final, faits à Luxembourg le 22 avril 1996.

15. Projet de loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, signé à Bruxelles le 26 avril 1993.

16. Demandes d'explications :

a) de Mme Dardenne au vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications sur « le suivi des travaux de l'O.N.D.R.A.F. »;

b) de M. Coveliers au vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur sur « l'interprétation de l'interdiction faite au personnel de la gendarmerie de manifester ses convictions politiques »;

c) de Mme Milquet au vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice sur « la suite au rapport annuel d'évaluation sur l'évolution et les résultats de la lutte contre la traite des êtres humains, rédigé par le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme »;

d) de Mme Milquet au ministre de la Justice sur « le dossier Di Rupo ».

Jeudi 17 juillet 1997 le matin à 10 heures.

1. Pour mémoire : projet de loi instituant les commissions de libération conditionnelle.

2. Pour mémoire : procédure d'évocation : projet de loi relative au Casier judiciaire central.

3. Projet de loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er , de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et réglant l'emploi des langues pour ces mentions.

L'après-midi à 15 heures.

1. Prise en considération de propositions.

2. Questions orales.

3. Votes à partir de 16 h 30.

4. Demandes d'explications :

a) de Mme Lizin au vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur sur « les perspectives de coopération économique avec l'Algérie »;

b) de Mme Delcourt-Pêtre au ministre des Affaires étrangères sur « la délivrance d'extraits d'actes de naissance de Zaïrois qui désirent la naturalisation »;

c) de M. De Decker au ministre des Affaires étrangères sur « l'évolution du dossier de l'élargissement de l'O.T.A.N., suite au Sommet de Madrid »;

d) de Mme Thijs au secrétaire d'État à la Coopération au Développement sur « la réforme de l'A.G.C.D. et sa transformation en D.C.D. »;

e) de M. Destexhe au secrétaire d'État à la Coopération au Développement sur « la création de la `Coopération technique belge' sous forme d'une société anonyme de droit public ».

La parole est à M. Foret.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, je n'ai aucune objection quand à ce projet d'ordre du jour. J'aimerais toutefois poser une question. Ceux d'entre nous qui sont membres du Parlement de la Communauté française ont reçu en bonne et due forme une convocation pour mardi, mercredi et jeudi prochains.

Je constate que la réunion de jeudi se tiendra dans la salle des séances du Sénat et que les votes interviendront à 16 h 30. Or, je viens d'entendre que les votes du Sénat auront lieu dans cette même salle à 16 h 30. Pourriez-vous m'indiquer comment vous comptez régler ce problème ?

M. le président. ­ Monsieur Foret, vous savez mieux qui quiconque que se pose un problème de coordination des travaux, surtout pour les sénateurs de communauté. Malgré toutes les difficultés, une convention avait été prise : les assemblées éviteraient de fixer leurs votes au même moment. En principe, les chambres fédérales voteraient le jeudi et les assemblées régionales et communautaires, le mardi ou le mercredi. Ce point était le seul à faire l'unanimité.

Par ailleurs, la salle de séance du Sénat est en premier lieu réservée à cette institution.

Concrètement, nous prendrons bien sûr contact avec le P.C.F., mais il est certain que c'est dans cet hémicycle que se tiendront la séance et les votes du Sénat. Pour l'heure exacte, nous tenterons de trouver des accommodements. En principe, les votes du Sénat auront lieu à partir de 16 h 30 dans cette salle.

La parole est à M. Foret.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, je me réjouis d'apprendre que le Sénat continuera à se réunir dans son hémicycle. Je partage par ailleurs votre point de vue en ce qui concerne les votes.

Je voudrais toutefois que vous usiez de votre influence auprès de vos collègues présidents des assemblées régionales et communautaires. En effet, le rôle de sénateur de communauté devient ­ nous en avons ici une preuve tangible ­ impossible à assumer. Il ne s'agit pas d'une question communautaire. En effet, des votes sont actuellement en cours au Vlaamse Raad. Chacun peut donc mesurer combien cette situation est intenable.

Si l'article 143 de la Constitution, relatif à la loyauté fédérale, n'est pas appliqué, et sans un minimum d'intelligence entre assemblées, le système est impraticable.

Quant au fond, le groupe que je préside et, de manière plus générale, la formation politique dont je fais partie avaient voté contre la réforme constitutionnelle de 1993, notamment pour ces motifs. Hélas, les faits nous donnent raison une fois de plus.

Dans une perspective de bonne compréhension de nos travaux, ce type de problème doit disparaître. Je vous demande donc d'user de votre influence auprès de vos collègues présidents des autres assemblées pour que, jeudi prochain notamment, nous ne soyons pas confrontés ­ les personnes concernées sont au nombre de dix ­ à ce dilemme. Je vous demande également de faire en sorte que nous ne rencontrions plus jamais de telles difficultés au cours de la prochaine session parlementaire.

M. le président. ­ Je partage votre analyse, monsieur Foret. Une réunion aura lieu prochainement avec mes collègues des autres assemblées pour, d'une part, confirmer les accords qui ont été conclus et, d'autre part, tenter de résoudre les difficultés réelles et quasi insurmontables que rencontrent surtout les sénateurs de communauté mais également les assemblées en général.

Het woord is aan de heer Boutmans.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, als ik het goed begrepen heb, zal de regering zich eind volgende week beraden over een reeks hervormingen inzake justitie en politie. De commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden heeft zojuist een lijvig verslag uitgebracht over de mogelijke hervorming van de politiediensten. Ik vraag me af wat nog het nut kan zijn van een dergelijk verslag, als het niet ter bespreking aan de openbare vergadering wordt voorgelegd, liefst vooraleer de regering in deze definitieve beslissingen neemt. Mag ik u bijgevolg verzoeken om hieraan volgende week een openbare vergadering te wijden ? Heeft het bureau die mogelijkheid in overweging genomen ?

De voorzitter. ­ Mijnheer Boutmans, ik kan moeilijk antwoorden op uw vraag, want ik ken de precieze intenties van de regering terzake niet.

Het verslag van de commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden is inmiddels uiteraard gekend. Het is goedgekeurd, gedrukt, gepubliceerd en aan de pers voorgesteld. U kunt dus niet beweren dat het verslag niet is bekend.

Mocht de Senaat een uitgebreid debat wensen te organiseren over de bestuurlijke en de gerechtelijke aspecten van het politielandschap, dan vereist dit uiteraard iets meer tijd. Ik vrees dat zo'n debat niet volgende week kan plaatsvinden.

Bovendien zou het mij verwonderen mocht de regering nu reeds bij machte zijn om in dit debat stelling te nemen.

Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, ik voel mij verplicht hier eveneens het woord te nemen. Het zou goed zijn als alle partijen een standpunt over dit verslag innemen, maar dan wel in de plenaire vergadering. Ik merk dat het rapport inderdaad bekend is en publiek wordt gemaakt als het rapport van een commissie, maar ik ontving ook een persmededeling van een fractie waarin tegenover het rapport een zekere afstand wordt bewaard. Net zoals collega Boutmans denk ook ik dat het goed zou zijn ter informatie van de regering het oordeel van de Senaat in zijn geheel daarover te kennen.

U weet ook dat bepaalde fracties in de commissie geen stemrecht hebben. Daarom ook is het aangewezen het volledige verslag met de aanbevelingen ter beoordeling aan de plenaire vergadering van de Senaat voor te leggen, zoals dat gebruikelijk is.

De voorzitter. ­ Mijnheer Loones, ik heb daarover uiteraard niet te beslissen. Als er een voorstel in die richting wordt geformuleerd, kan de Senaat daarover beslissen.

Het woord is aan de heer Erdman.

De heer Erdman (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, de persmededeling waarnaar de heer Loones verwees, werd inderdaad door mijn fractie verspreid en aan alle fractieleiders, aan de voorzitter van de commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden en aan de rapporteurs bezorgd. Ik herhaal wat ik daarstraks ook in het bureau heb gezegd. Ik beschouw dit verslag als één element in het gehele dossier. De Parlementaire Commissie van Onderzoek naar de Georganiseerde Criminaliteit in België is op het ogenblik bezig met een onderzoek van de politiestructuren en zal daarover ook een verslag opstellen. De gerechtelijke aspecten van het dossier moeten door de commissie voor de Justitie worden onderzocht. Daartegenover staat dat de regering in de Kamer reeds besprekingen heeft aangevat over het rapport-Huybrechts. Er zijn dus zoveel elementen dat een partieel debat over een rapport van één bepaalde commissie ons op het ogenblik voorbarig lijkt.

M. le président. ­ La parole est à M. Foret.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, il me paraît souhaitable d'entendre sur ce problème le point de vue de la présidente de la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives.

M. le président. ­ La parole est à Mme Milquet.

Mme Milquet (PSC). ­ J'ai été exceptionnellement invitée au bureau pour exprimer mon point de vue sur ce point et j'y ai exposé qu'il me semble aussi fondamental que nous ayons un débat public, de préférence en séance plénière et si ce n'est pas possible, au moins en commission ­ que ce soit en commissions réunies ou non.

On sait en effet que le gouvernement va être amené à prendre, durant l'été, des positions claires en cette matière et que ce rapport est loin d'être négligeable. Que l'on marque son accord ou non sur celui-ci, il constitue une synthèse pouvant présenter un certain intérêt pour le débat.

Je trouverais intéressant que chaque groupe puisse s'exprimer à ce sujet et que chaque ministre concerné fasse part de son opinion sur ce rapport tout comme sur le rapport Huybrechts sur lequel nous n'avons pas non plus tenu de débat au Sénat.

Comme je l'ai dit au bureau ce matin, il me semble indispensable que nous menions cette discussion la semaine prochaine, idéalement en séance plénière ­ la solution optimale à mes yeux ­ sinon en commission.

Pour ma part, j'avais déposé une demande d'explications afin que nous puissions au moins publiquement entendre l'avis des deux ministres sur ce rapport. Cette solution minimaliste a été retenue ce matin, mais il va de soi que si le Sénat choisissait la solution optimale, j'en serais ravie.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Vandenberghe.

De heer Vandenberghe (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, ik ga akkoord met collega Erdman. Vanzelfsprekend kunnen wij op elk ogenblik een debat voeren over de problematiek van de politiediensten. De vraag is welke documenten wij daarbij in overweging nemen. Ik denk dat het onjuist is te beweren dat er een algemeen debat kan worden gevoerd op basis van een verslag van de commissie voor de Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden en dat daarna de fracties in staat zullen zijn een inhoudelijk standpunt terzake in te nemen. Dat verslag geeft, zoals collega Erdman ook zei, een onvolledig beeld. Er zijn immers verschillende rapporten en ook de Onderzoekscommissie naar de Georganiseerde Criminaliteit dient een verslag op te stellen. Over de gerechtelijke weerslag van de reorganisatie van de politiediensten moet bovendien eventueel de commissie voor de Justitie een oordeel vellen.

Aangezien het om een deelaspect gaat, kan er hoe dan ook geen debat worden gevoerd waarin de definitieve standpunten van de diverse fracties worden vertolkt. Het zou zelfs een vertekening zijn als men, zonder zich te laten voorlichten door andere senaatscommissies, op grond van een deelrapport een definitief standpunt over de totale problematiek zou innemen.

De Parlementaire Commissie van Onderzoek naar de Georganiseerde Criminaliteit in België had deze week ook een rapport kunnen indienen. Het is echter niet de bedoeling een soort wedstrijd te houden tussen de diverse commissies door rapporten over de politiediensten in te dienen en daarover te debatteren. In het bureau werd dan ook het standpunt verdedigd om over deze materie nu geen debat te voeren in de openbare vergadering omdat de fracties in de huidige toestand geen definitief standpunt kunnen innemen.

M. le président. ­ La parole est à M. Happart.

M. Happart (PS). ­ Monsieur le président, comme vient de le dire Mme Milquet, présidente de la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives, cette dernière a pu se livrer à un travail intéressant, sans contraintes et sans pressions.

L'originalité de notre démarche a consisté à prendre comme point de départ les citoyens et leurs aspirations, leurs demandes en matière de police. Ensuite, nous nous sommes penchés sur le système policier et nous avons constaté l'existence de nombreux dysfonctionnements. Il est apparu clairement que le système policier n'est pas celui souhaité par les citoyens. Aussi, nous nous sommes efforcés d'établir toute une série de principes afin de remédier à ces dysfonctionnements.

Certes, la commission n'a pas rédigé un rapport absolu. Il est probable que ce document comporte quelques lacunes, certaines étant d'ailleurs imputables au fait de n'avoir pu nous réunir en commission mixte avec la commission de la Justice pour traiter certains points. Néanmoins, je pense qu'il serait intéressant que l'ensemble du Sénat puisse se faire une opinion et mener une discussion sur la base de ce rapport, en adoptant la même démarche que la commission, à savoir partir du citoyen, définir ses demandes et ses aspirations, bref faire l'inverse de ce que nous faisons maintenant.

En effet, il est évident que le gouvernement a l'intention de préparer une réforme du système policier pendant les vacances. Après ces dernières, nous devrons reprendre le débat, mais celui-ci sera vidé de sa substance puisque les décisions auront déjà été prises. Il existe une demande des citoyens à quelque parti qu'ils appartiennent. Nous sommes ici pour être les porte-parole de nos électeurs. Aussi, je demande que l'on ouvre le débat et que l'on permette aux représentants des citoyens de s'exprimer sur ce rapport.

M. le président. ­ La parole est à Mme Milquet.

Mme Milquet (PSC). ­ Monsieur le président, je voudrais notamment répliquer aux propos tenus par M. Vandenberghe. Si nous pouvions disposer de nombreux autres « rapports incomplets » de 155 pages produits à l'issue de huit mois de travaux en commission du Sénat, j'en serais très heureuse, surtout en matière de police.

Dans l'état actuel des choses, nous savons que des décisions devront être prises rapidement. Si nous pouvions disposer du rapport de la commission chargée d'enquêter sur la criminalité organisée en Belgique, lequel doit se concentrer uniquement sur la criminalité organisée, j'en serais fort contente. Le problème est que ce rapport ne sera pas terminé avant un certain temps.

Si le rapport de la commission de l'Intérieur dont nous discutons est partiel sur certains points, il n'en constitue pas moins un document qui est loin d'être incomplet.

Si le Sénat veut prouver sa capacité politique de mener un débat important sur un sujet préoccupant, c'est le moment de le faire. Le fait d'organiser un débat à l'automne, quand tous les autres débats seront terminés, tant au gouvernement qu'à la Chambre, démontrerait que le Sénat a raté une occasion d'assumer le rôle qui est le sien, le rôle de chambre de réflexion. Je souligne que notre commission a travaillé sur cette question pendant de longs mois dans l'ombre, loin des projecteurs et des médias, ce qui n'a pas été le cas d'autres commissions. Je rappelle par ailleurs les offres que nous avons faites de travailler conjointement avec d'autres commissions. Je n'accepte donc pas des critiques de ce type.

Je pense que nous sommes mûrs pour mener un débat sur la base d'un rapport complet et équilibré. Si certains groupes politiques n'ont pas actuellement une vision claire des choses, d'autres l'ont et sont capables de mener le débat dès la semaine prochaine. Après, il sera trop tard !

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coveliers.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik heb de eer samen met mevrouw Milquet rapporteur te zijn van de werkzaamheden van de Parlementaire Commissie van Onderzoek naar de Georganiseerde Criminaliteit in België. Ik kan bevestigen dat het opmaken van het verslag van de commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden bijzonder veel tijd zal hebben gevraagd, want, spijtig genoeg, heb ik tot nu toe maar weinig hulp gekregen van mijn corapporteur, mevrouw Milquet.

Aangezien wij beschikken over wetenschappelijke medewerkers die over de georganiseerde misdaad uitstekende artikels kunnen schrijven, hadden wij ook vrij gemakkelijk naar buiten kunnen komen met een verslag over de georganiseerde misdaad, dat een literatuurstudie zou bevatten en de gebruikelijke disfuncties in de politiediensten, die zo stilaan in allerlei commissies bovenkomen, zou blootleggen. Wij hebben er echter voor geopteerd om dat niet te doen en om pas in september met een degelijk tussentijds verslag naar buiten te komen.

Het verslag van de commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden vermeldt zelf dat een deel van de problematiek niet wordt behandeld en verwijst daarvoor naar andere commissies. Het heeft dus niet veel zin om nu al een discussie over de politiediensten te beginnen. Iedereen weet toch stilaan wel dat men het politiewerk niet in twee kan kappen en dat men onmogelijk dit jaar de bestuurlijke aspecten kan bestuderen en volgend jaar de gerechtelijke. Zo werkt het nu eenmaal niet. Dat is het failliet geweest van zeer vele onderzoeken. Zo'n reorganisatie moet in zijn totaliteit gebeuren. Trouwens ook het openbare ministerie zal bij die reorganisatie moeten worden betrokken.

Indien de meerderheid echt meent dat de regering rekening moet houden met het standpunt van de Senaat, dan moet zij die regering vragen om tegen september voorstellen over de politiehervorming uit te werken. Wij zijn daarop nu toch al honderden jaren aan het wachten, zodat het op die twee maanden wel niet meer zal aankomen. Bovendien kan men een heleboel problemen reeds oplossen met maatregelen die men nagenoeg onmiddellijk kan nemen.

Nu over dit partiele verslag beginnen te discussiëren zou trouwens uiteindelijk ook het verslag zelf helemaal niet ten goede komen. Men zou immers voortdurend moeten wijzen op lacunes, omdat de opstellers zich nu eenmaal dienden te beperken tot het bestuurlijk aspect. Men kan de politiediensten nu eenmaal niet bij stukjes en beetjes hervormen. Daarvoor is een totaalvisie nodig.

M. le président. ­ Mesdames, messieurs, afin de sortir de cette impasse, je propose d'ajouter à l'ordre du jour de la séance de mercredi prochain, une demande d'explications portant sur ce sujet qui serait déposée par Mme Milquet. De la sorte, tant le gouvernement que les groupes politiques auraient la possibilité d'exposer leur position en la matière.

Het woord is aan de heer Boutmans.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, is op het bureau aan de vertegenwoordiger van de regering gevraagd of de regering van plan is op deze senaatsrapporten te wachten ? Zijn daarover afspraken gemaakt en heeft de regering hieromtrent beloften gedaan ?

De voorzitter. ­ Uit de discussie die hierover op het bureau is gevoerd, heb ik onthouden dat de regering van plan is tijdens het komende reces de krachtlijnen vast te leggen van een toekomstig totaal politiebeleid. Op de vraag of deze kwestie op de Ministerraad zal worden besproken, was het antwoord dat het kernkabinet of een beperkte ministervergadering hiermee zou worden belast. Enkel de krachtlijnen van het toekomstig beleid terzake zouden worden uitgewerkt.

Het woord is aan de heer Boutmans.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, het zou misschien zinvol zijn volgende week een debat te houden dat beperkt blijft tot de twintig algemene aanbevelingen voor de hervorming van de politiediensten die de senaatscommissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden formuleerde. Ik stel voor dit debat aan de agenda van de plenaire vergadering van de volgende week toe te voegen.

De voorzitter. ­ Mijnheer Boutmans, u hoorde de bezwaren van twee fracties die zich nu niet wensen uit te spreken over de hervorming van de politiediensten. Daarom stelde ik daarnet al voor dat de fracties die dat wensen, zich bij de vraag om uitleg van mevrouw Milquet over deze problematiek uitspreken. Fracties die dat niet wensen, kunnen hiertoe niet verplicht worden.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Er is een verschil tussen de mening van een fractie en de mening van de Senaat.

De voorzitter. ­ Wanneer een aantal fracties het niet opportuun acht zich uit te spreken over de hervorming van de politiediensten zolang verslagen die andere aspecten behandelen, niet worden ingediend, dan kunnen u noch ik noch de hele Senaat hen daartoe verplichten.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, er stonden in het verleden ook soms punten op de agenda waarover ik mij liever nog niet uitsprak.

De voorzitter. ­ Bij deze vraag om uitleg van mevrouw Milquet krijgt elke fractie de gelegenheid zich over de problmatiek uit te spreken en eventueel een motie in te dienen.

La parole est à M. Foret.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, nous avons entendu deux avis exprimés par des personnalités importantes de cette assemblée, Mme Milquet et M. Happart, lesquelles se sont prononcées clairement en faveur d'un débat. Je les comprends parfaitement car elles sont membres de la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives, laquelle a produit un travail fondamental. Je suppose que leurs avis représentent la position de leurs groupes respectifs. Je n'ai d'ailleurs pas entendu d'opinions divergentes de la part d'autres membres du PS ou du PSC.

J'ai aussi entendu deux autres avis politiques, au moins aussi importants, émanant de MM. Vandenberghe et Erdman, présidents de groupe d'autres partis de la majorité. Ils ont plaidé pour repousser le débat à un moment où l'assemblée serait, éventuellement, mieux informée.

Depuis l'ouverture des discussions relatives à cette problématique, les positions prises, tantôt par certains ministres, tantôt par des députés ou des sénateurs appartenant à la majorité, attestent de profondes divisions. Si nous devions encore nous en convaincre, le silence observé actuellement par le gouvernement est significatif. Son embarras ajoute à la confusion et à la complexité du problème.

En ce qui le concerne, M. Coveliers a souhaité un débat sérieux mais a regretté que tous les éléments constitutifs du débat ne soient pas encore disponibles.

La position adoptée par la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives incite le groupe PRL-FDF à croire que, ces derniers temps, la précipitation a prévalu par rapport à la qualité de son travail. Soit.

Monsieur le président, vous avez formulé une suggestion pour tenter de venir au secours de la majorité et du gouvernement. Je le comprends, vous jouez votre rôle. Toutefois, quelle que soit la valeur de votre proposition, je refuse de réduire un débat aussi important à une demande d'explications de Mme Milquet suivie, conformément à notre règlement, d'un exposé limité des représentants de chaque groupe politique. Nous devons absolument débattre de cette question de manière approfondie, en étant complètement éclairés. Surtout, nous devons être en mesure de pouvoir nous exprimer sans être limités par un temps de parole. Présenter le point de vue d'une formation politique sur une problématique de cette ampleur dans les conditions proposées est tout à fait déraisonnable.

En ce qui me concerne, je suis favorable à un authentique débat, organisé le plus rapidement possible, permettant l'expression de toutes les sensibilités. Dès lors, j'invite la Commission d'enquête sur la criminalité organisée à déposer des conclusions dans les meilleurs délais. Que Mme Milquet, rapporteuse, s'attèle à la tâche ! Que le gouvernement se décide ! Actuellement, nous sommes plongés dans le brouillard en raison de clivages au sein de la majorité, alors que le point est capital.

Le groupe PRL-FDF, quant à lui, a publié un certain nombre de documents à ce sujet et est prêt à présenter son point de vue, dès demain s'il le faut.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, de heer Foret heeft reeds de besluiten getrokken die moeten worden getrokken. Er is een verslag en er zijn aanbevelingen. Men kan dit niet herleiden tot een vraag om uitleg van één van de leden van de commissie. Wij wensen dat de gehele Senaat zich uitspreekt over deze aanbevelingen.

Ik stel vast dat dit ondertussen feitelijk reeds is gebeurd; vanuit de meerderheid neemt men afstand van het verslag. Het zou consequenter geweest zijn, indien men reeds tijdens de besprekingen in de commissie zijn bezwaren had geuit en niet noodzakelijk naar een compromis had gezocht. Tevens vind ik dat het niet past om alle schuld op de schouders van de voorzitter van de commissie te leggen, hetgeen nu in de wandelgangen en in de pers wordt gedaan. Men neemt afstand van het verslag door te zeggen dat het om discussies binnenskamers onder bepaalde leden gaat waar men eigenlijk niets mee te maken heeft.

Een dergelijke manier van handelen past niet voor een parlementaire assemblee. Indien men afstand wil nemen, moet men dit publiek doen na een debat over het verslag en de aanbevelingen. Ik vraag dan ook een stemming over het voorstel om het verslag in plenaire vergadering te bespreken, zodat wij ons over de aanbevelingen kunnen uitspreken.

M. le président. ­ La parole est à Mme Willame.

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Monsieur le président, j'ai envie de dire à M. Foret : « Bien essayé ! » Je rappelle que le rapport de la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives a recueilli l'approbation de tous les membres de la majorité, à l'exception de ceux du PRL-FDF où des abstentions ont été enregistrées, ce qui dénote un avis peu tranché sur la question.

Une décision a été prise ce matin au sein du bureau et, selon moi, on ne doit pas systématiquement tout remettre en question, même si tout le monde a le droit de s'exprimer en séance plénière. Selon moi, il est important de prendre conscience de la nécessité d'un débat portant sur le rapport de la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives, mais aussi du fait que des précisions pourront être apportées ultérieurement à cet égard. La demande d'explications de Mme Milquet permettrait à tous les groupes de s'exprimer sur l'ensemble de la question et d'éclairer, de manière pertinente, me semble-t-il, le travail qui sera mené par le gouvernement dans les semaines à venir.

M. le président . ­ La parole est à M. Lallemand.

M. Lallemand (PS). ­ Monsieur le président, le Sénat travaille intensivement sur des questions de société, notamment celle relative aux polices. La commission de l'Intérieur et des Affaires administratives a accompli un travail de qualité, lequel suscitera un débat. Bien entendu, celui-ci ne pourra être limité au cadre d'une demande d'explications. Un autre débat devra avoir lieu plus tard et, selon moi, dès la rentrée.

La commission de la Justice prendra certainement attitude sur le problème de la police judiciaire. En outre, la commission chargée d'enquêter sur la criminalité organisée a prévu de se réunir à cadence redoublée ­ deux séances doivent avoir lieu la semaine prochaine, mardi après-midi et mercredi après-midi. D'autres réunions sont prévues, vraisemblablement fin septembre, afin de sommer l'ensemble des informations sur les polices et d'en tirer une conclusion synthétique. Le débat nous permettra sans doute de dégager une politique et de maîtriser la problématique des polices.

Je suis donc convaincu du bien-fondé de la proposition formulée par Mme Willame et M. Coveliers et je m'y rallie volontiers. Je suis favorable à un débat qui aurait lieu la semaine prochaine en séance publique et qui montrerait l'importance du travail réalisé par la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives. Cependant, je souhaite que le Sénat prévoie un débat plus large, lequel porterait non seulement sur le rapport de la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives, mais aussi sur des rapports établis par d'autres commissions, afin de trancher définitivement et globalement, comme proposé par M. Coveliers, cette question complexe qui est celle des polices.

De voorzitter . ­ Het woord is aan de heer Verreycken.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, een collega heeft erop gewezen dat de instellingen na de staatshervorming blijkbaar niet goed werken en dat er in 1993 een fout is gemaakt door het invoeren van een categorie van gemeenschapssenatoren. Ik stel vast dat zelfs de rechtstreeks verkozen senatoren niet goed samenwerken en dat wij thans getuige zijn van een oorlog tussen commissies, wat onze instelling geenszins siert.

De Franstalige meerderheidspartijen dringen aan op een debat over dit onderwerp, terwijl de Vlaamse meerderheidspartijen pas willen debatteren wanneer zij over een steviger basis beschikken. Voor dit laatste standpunt kan ik alle begrip opbrengen.

Ik sluit mij aan bij het voorstel van de heer Loones om hic et nunc te stemmen over de toevoeging van dit debat aan de agenda. Bij de naamstemming zal bovendien blijken of de verdeeldheid waarop wordt gewezen een feit is, of de meerderheid in aantal is en of er voldoende ambiance en animatie is om volgende week een debat over dit onderwerp te houden.

M. le président . ­ Mesdames, messieurs, ayant entendu les différentes interventions, je soumets à l'assemblée une proposition en deux points. Tout d'abord, nous tiendrons un débat sur la réorganisation de la police en séance plénière au cours du mois d'octobre sur la base du rapport existant, du rapport de la Commission parlementaire chargée d'enquêter sur la criminalité organisée en Belgique et d'une prise de position éventuelle du gouvernement. Ainsi, le Sénat pourrait prendre attitude sur l'ensemble de la problématique.

Par ailleurs, Mme Milquet développerait sa demande d'explications au cours de la séance plénière de mercredi prochain. Même si, selon certains, cette intervention n'abordera qu'un aspect du problème, la commission aurait néanmoins l'occasion de développer les grandes lignes de ses conclusions et les groupes politiques pourraient faire part de leurs opinions.

La parole est à M. Foret.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, à mes yeux, votre proposition est la seule façon de résoudre le problème d'organisation qui se pose actuellement. Néanmoins, lorsque Mme Milquet développera sa demande d'explications la semaine prochaine, la langue de bois prévaudra certainement puisque nous entamerons alors une discussion sans avoir connaissance de la position du gouvernement et des avis de la commission d'enquête. De plus, le temps qui nous sera imparti sera très limité. Chacun devra faire l'effort de résumer en quelques minutes une intervention qui, normalement, serait développée en plusieurs heures. Il s'agira donc probablement davantage d'un exercice d'éloquence plutôt que d'une tentative de faire avancer ce dossier. En résumé, ce sera « Bla-bla et langue de bois » !

M. le président . ­ Nous prendrons néanmoins ce risque, monsieur Foret, afin de résoudre le problème d'organisation auquel nous sommes confrontés.

Le Sénat est-il d'accord sur cette proposition ?

Is de Senaat het hiermee eens ? (Instemming.)