1-92

1-92

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU MARDI 18 FÉVRIER 1997

VERGADERING VAN DINSDAG 18 FEBRUARI 1997

(Vervolg-Suite)

WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE PROVINCIEWET

WETSVOORSTEL OM DE PROVINCIES TE DEMOCRATISEREN

WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE PROVINCIEWET VAN 30 APRIL 1836 EN VAN DE WET VAN 19 OKTOBER 1921 TOT REGELING VAN DE PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN

WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE PROVINCIEWET, VAN DE WET VAN 19 JULI 1976 TOT INSTELLING VAN EEN VERLOF VOOR DE UITOEFENING VAN EEN POLITIEK MANDAAT EN VAN DE WET VAN 18 SEPTEMBER 1986 TOT INSTELLING VAN HET POLITIEK VERLOF VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN DE OVERHEIDSDIENSTEN

WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 11 APRIL 1994 BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR TENEINDE DE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE DOORZICHTIGHEID VAN HET BESTUUR TOEPASBAAR TE MAKEN OP DE PROVINCIALE OVERHEDEN

WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE PROVINCIEWET MET HET OOG OP EEN BETERE INFORMATIE VAN DE PROVINCIERAADSLEDEN

WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE PROVINCIEWET

WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 104 VAN DE PROVINCIEWET TENEINDE DE VOORZITTER VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE ZIJN STEMRECHT TE ONTNEMEN

Algemene bespreking en stemming over artikelen

PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI PROVINCIALE

PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA DÉMOCRATISATION DES PROVINCES

PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI PROVINCIALE DU 30 AVRIL 1836 ET DE LA LOI DU 19 OCTOBRE 1921 ORGANIQUE DES ÉLECTIONS PROVINCIALES

PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI PROVINCIALE, LA LOI DU 19 JUILLET 1976 INSTITUANT UN CONGÉ POUR L'EXERCICE D'UN MANDAT POLITIQUE ET LA LOI DU 18 SEPTEMBRE 1986 INSTITUANT LE CONGÉ POLITIQUE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS

PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 11 AVRIL 1994 RELATIVE À LA PUBLICITÉ DE L'ADMINISTRATION EN VUE DE RENDRE APPLICABLES AUX AUTORITÉS PROVINCIALES LES DISPOSITIONS SUR LA TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE

PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI PROVINCIALE EN VUE DE RENFORCER L'INFORMATION DES CONSEILLERS PROVINCIAUX

PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI PROVINCIALE

PROPOSITION DE LOI MODIFIANT L'ARTICLE 104 DE LA LOI PROVINCIALE EN VUE DE RETIRER AU PRÉSIDENT DE LA DÉPUTATION PERMANENTE SA VOIX DÉLIBÉRATIVE

Discussion générale et vote d'articles

De voorzitter. ­ Wij vatten de bespreking aan van het wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet.

Nous abordons l'examen de la proposition de loi modifiant la loi provinciale.

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

Het woord is aan de rapporteur.

De heer Vergote (VLD), rapporteur. ­ Mijnheer de voorzitter, op 18 december 1996 werd het geamendeerde wetsvoorstel tot hervorming van de provinciewet door de commissie voor de Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden aangenomen met tien stemmen, bij één onthouding. Tijdens de werkzaamheden werd in de commissie een ruime consensus gevonden en was duidelijk de politieke wil aanwezig om de provincie als instelling te moderniseren. Daarvoor moest de 160 jaar oude provinciewet grondig worden aangepast. Met de unanieme goedkeuring van het verslag werd op 4 februari 1997 een punt gezet achter een opgave en uitdaging, die gedurende meer dan een jaar intensief parlementair werk vergden. Na de installatie van de nieuwe Senaat werd op 12 december 1995 begonnen met de eigenlijke bespreking van het eerste wetsvoorstel van de heren Hostekint en Pinoie betreffende de wijziging van de provinciewet. De tekst van dit voorstel nam in feite grotendeels de conclusies over van de werkzaamheden die de commissie aan dit thema had gewijd tijdens de vorige zittingsperiode. Inmiddels waren ook andere voorstellen ingediend die eveneens tot doel hadden de regels die de werking van de provincieraden bepalen, te wijzigen of te actualiseren. Het betrof meer bepaald de wetsvoorstellen van de heren Boutmans en Daras, van mevrouw Thijs en van mevrouw Cornet d'Elzius en van de heer Foret.

Na een eerste lezing van de hele provinciewet, waarbij alle bestaande wetsvoorstellen aan bod kwamen, werd een basistekst opgesteld door de diensten van de Senaat, die als ontwerp zou dienen voor een nieuwe provinciewet, naar het voorbeeld van de nieuwe gemeentewet. Deze demarche had tevens het voordeel goed aan te sluiten bij de nieuwe rol van de Senaat, die nu meer tijd vrij heeft voor een dergelijk ambitieus project. Ten einde al deze initiatieven te globaliseren werkte de toenmalige commissievoorzitter, de heer Nothomb, een originele en innoverende werkmethode uit door een hoofdamendement nummer 1 in te dienen, dat slechts twee artikelen bevatte. De tekst van het hoofdamendement nummer 1, ingediend door de heer Nothomb, werd medeondertekend door de senatoren Pinoie, Mouton, Daras, Thijs, Hostekint, Leduc en Cornet d'Elzius. In de toelichting werd uitdrukkelijk vermeld dat elkeen zich het recht voorbehield bij de latere afhandeling nog subamendementen in te dienen.

Hoewel het de initiële bedoeling was tot een volledige hernummering over te gaan om, naar het voorbeeld van de gemeentewet, tot een nieuwe opmaak van de provinciewet te komen, werd in de meeste artikelen om praktische redenen de nummering van de huidige provinciewet behouden.

Het hoofdamendement werd vervolgens uitvoerig besproken en gaf aanleiding tot een geamendeerde versie van de vorige tekst. De bespreking hiervan staat in het verslag omschreven als de eerste fase en is in het verslag terug te vinden op de pagina's 31 tot 78.

De tekst bevat acht fundamentele wijzigingen waarvan de eerste vier al terug te vinden waren in het voorstel Pinoie-Hostekint : ten eerste, de uitbreiding van het inzagerecht van de provincieraadsleden, ook inzake de medebewindstaken, op de werkzaamheden van de gouverneur en de bestendige deputatie; ten tweede, een vraag- en informatierecht voor de individuele raadsleden; ten derde, het verplicht opstellen van een beleidsnota; ten vierde, de herpositionering van de functie van de gouverneur; ten vijfde, een instructierecht van de bestendige deputatie voor dossiers die niet van louter provinciaal belang zijn; ten zesde, de inlassing van een constructieve motie van wantrouwen ten aanzien van de bestendige deputatie; ten zevende, de instelling van de functie van provincieontvanger; ten achtste, het opzetten van een systeem van volksraadpleging en een vraagrecht van de bevolking ten aanzien van de provincieraad.

De commissie heeft zich terdege laten voorlichten. Voorafgaandelijk aan- en tijdens de besprekingen werden hoorzittingen georganiseerd. Daarop werden gehoord de heren Peuteman en Van Loock, in hun hoedanigheid van voorzitter en directeur van de Vereniging van Vlaamse Provincies en de heren Huge en Milcamps, voorzitter en bestuurder van de Association francophone des provinces, evenals de heer Planchard, gouverneur van de provincie Luxemburg en voorzitter van het college van gouverneurs, de heer Balthazar, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en de heer Tromont, gouverneur van de provincie Henegouwen.

Vervolgens was er nog een auditie met de professoren Herbiet, Dujardin en Maes.

De geamendeerde tekst, die vervat is in het gedrukt stuk nummer 236/7, werd voorgelegd aan de Raad van State die op 22 mei 1996 hierover advies uitbracht. De in het advies gemaakte opmerkingen waren vooral van wetgevingtechnische aard waarbij één van de hoofdbekommernissen van de Raad van State bleek te zijn dat men zich zou beperken tot de aanpassing van de huidige provinciewet met behoud van de bestaande nummering, veeleer dan een nieuwe provinciewet te schrijven.

De commissie vatte vervolgens de werkzaamheden aan die in het verslag genotuleerd staan onder tweede fase en die in het rapport terug te vinden zijn op de pagina's 79 tot 118. Bij deze werkzaamheden werd de suggestie van de Raad van State gevolgd en werd de nummering van de huidige provinciewet integraal gerespecteerd, terwijl inzake inhoud ongeveer alles, waarover in de eerste fase een consensus werd bereikt, werd behouden. Als startdocument voor de tweede fase werd het gedrukt stuk nummer 236/9 gebruikt, dat onder de vorm van een hoofdamendement als basis diende voor een discussieronde waarin opnieuw de mogelijkheid tot amenderen werd geboden en waarvan de subamendementen terug te vinden zijn onder de nummering 84 tot 144. Deze uitgebreide werkzaamheden leidden uiteindelijk tot de aangenomen tekst opgenomen in het verslag.

Van de acht oorspronkelijke vooropgestelde hoofdopties werd enkel de constructieve motie van wantrouwen niet in aanmerking genomen. Graag wens ik de voornaamste aanpassingen op een rijtje te zetten.

­ Naast de provincieraad en de gouverneur wordt de bestendige deputatie nu ook vermeld als orgaan van het provinciebestuur (artikel 1).

­ Eedaflegging van de griffiers in de handen van de voorzitter van de raad (artikel 2).

­ Verplichting dat de provincieraad éénmaal per maand vergadert en verplichte samenroeping op vraag van de deputatie (artikel 44).

­ Na derde oproeping : geldige beraadslaging ongeacht het quorum (artikel 47).

­ Mogelijkheid tot oprichting van commissies en recht van de inwoners van de provincie om schriftelijk uitleg te vragen (artikel 50).

­ Besloten vergadering op vraag van twee derde van de leden (artikel 51).

­ Regeling elektronische stemming (artikel 52).

­ Notulen verplicht ter inzage zeven vrije dagen vóór vergadering (artikel 53).

­ Beknopt verslag zeven dagen na vergadering (artikel 56bis ).

­ Schiftelijke oproeping voor de vergadering : verplicht zeven vrije dagen vóór vergadering (artikel 57).

­ Bekendmaking vergaderingen aan het publiek (artikel 57bis ).

­ Vaststelling presentiegeld van de leden (artikel 61).

­ Bijstand van een vertrouwenspersoon voor een gehandicapt raadslid (artikel 63ter ).

­ Behalve voor alles wat van provinciaal belang is, wordt de raad nu ook bevoegd voor opdrachten die door de hogere overheid worden voorgelegd (artikel 65).

­ Inzage en vraagrecht van de provincieraadsleden (artikel 65bis ).

­ Verplichte beleidsnota (artikel 66).

­ Reglementering verkiezing van de leden van de bestendige deputatie (artikel 96).

­ Vastlegging onverenigbaarheden (artikel 97).

­ Verplichte goedkeuring door de raad bij voornoemde ontslagname van een bestendig afgevaardigde (artikel 101).

­ Opheffing stemrecht gouverneur als voorzitter van de deputatie, uitgezonderd voor de rechtsprekende taak (artikel 101).

­ Voorafgaand onderzoek door de deputatie van alle zaken die haar onderworpen worden (artikel 106).

­ Organisatie van het archief (artikel 107).

­ Beëindiging monopoliepositie Gemeentekrediet (artikel 113).

­ Instelling van de wettelijke graad van provincieontvanger (artikelen 113bis tot 114).

­ Wijziging werking provinciebedrijven en autonome provinciebedrijven en mogelijkheid tot toetreding tot instelling en verenigingen met rechtspersoonlijkheid (artikelen 114bis tot terdecies ).

­ Instelling provinciale volksraadpleging (artikel 140).

Mijnheer de voorzitter, tot slot wil ik mijn oprechte dank betuigen aan de collega's van de commissie voor hun inzet en medewerking en voor de collegiale werksfeer, aan de medewerkers van het kabinet van Binnenlandse Zaken voor hun adequate raadgeving en ondersteuning, aan de diensten van de Senaat en vooral aan de commissiesecretarissen voor de deskundige verwerking van de hoorzittingen, amendementen, subamendementen, discussies en kilo's tekst en werkdocumenten.

Het VLD-standpunt over de nieuwe provinciewet zal door collega Leduc naar voren worden gebracht. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à M. Foret.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, en commençant cette intervention, je veux mettre l'accent sur la démarche originale et, à mon avis, positive que le Sénat a adoptée dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi. Je tiens à souligner tout d'abord la volonté de notre assemblée, manifestée dès décembre 1995, de procéder au rafraîchissement de l'un de nos plus anciens textes législatifs. Je veux ensuite insister sur le fait que le Sénat a agi en la circonstance dans le cadre exact de sa mission de chambre de réflexion, tout en veillant à aboutir à la rédaction d'une proposition de loi bien concrète et en évitant le piège de la simple réflexion d'idée.

Je rappellerai également que cette réflexion s'est parfaitement inscrite dans des préoccupations de l'actualité. Souvenez-vous en effet du dernier mois de l'année 1995 et du premier mois de l'année 1996, qui ont vu s'affronter dans une première manche les inconditionnels des provinces et ceux qui estimaient, par contre, qu'il s'agissait d'institutions dépassées, sur la mort desquelles ils ne verseraient pas la moindre larme.

Les événements tragiques de l'été ont, certes, mis un terme aux nombreux articles de journaux, émissions de radio et de télévision consacrés à ce thème à la mode. Mais toutes nos institutions ayant été ébranlées par ce séisme, la réforme de nos institutions, spécialement de nos provinces, n'en est devenue que plus indispensable et urgente.

M. Mahoux, vice-président, prend la présidence de l'assemblée

Je veux également mettre l'accent sur l'esprit de consensus qui a animé, pendant tout un temps, la commission de l'Intérieur. Cela aurait pu être un présage de l'expression très usagée et parfois usurpée de ce que l'on appelle aujourd'hui la « nouvelle culture politique ».

J'ai volontairement utilisé le conditionnel car je dois constater que mes espoirs initiaux en la matière ont été déçus, tant par le conservatisme de certains groupes politiques que par l'attitude parfois peu élégante et peu respectueuse manifestée par le vice-Premier ministre Vande Lanotte à l'égard du travail accompli par l'assemblée parlementaire. En effet, ce n'est qu'au moment où la commission était sur le point d'achever ses travaux que le vice-Premier ministre a exprimé diverses objections qu'il avait pourtant eu tout le loisir de communiquer lors des précédentes moutures du texte.

Je rejoins donc ici pleinement l'avis exprimé par le président Swaelen, lequel soulignait voici quelques semaines à quel point il pensait que le gouvernement faisait trop peu de cas du travail législatif réalisé par les assemblées parlementaires.

La dernière ligne droite de cette proposition a donc été entravée par un gouvernement qui, selon sa mauvaise habitude, a fait déposer ses propres amendements par certains parlementaires de la majorité.

Enfin, je dirai que ce débat, dont les connotations communautaires n'ont échappé à personne, s'est déroulé, et je m'en réjouis, de manière sereine dans notre Sénat, qui est et doit rester un lieu privilégié de rencontre entre nos communautés.

En terminant ces quelques considérations générales sur le travail accompli depuis plus d'un an par le Sénat dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi, je souhaite rendre hommage à notre collègue, M. Vergote, pour la façon dont il a rendu compte de nos travaux.

De plus, je tiens à souligner ­ la vérité a ses droits ­ que si un travail de qualité a pu être accompli en commission de l'Intérieur, c'est notamment grâce à son ancien président, M. Nothomb, qui a assurément voulu mener ce travail avec détermination et méthode.

Avant de procéder à un examen du texte proprement dit ­ dans le cadre duquel Mme Cornet d'Elzius et moi-même nous partagerons les observations à formuler au nom du groupe libéral ­ j'aimerais surtout rappeler dans quelle dynamique institutionnelle cette proposition se situe.

Si au début de l'année passée, on parlait beaucoup de l'avenir de nos provinces, aujourd'hui, c'est carrément de l'avenir de nos institutions dont il est question. Dans le contexte de fragilisation des institutions que nous connaissons, le risque s'est accru de voir les plus fragiles ­ ou les plus controversées ­ d'entre elles servir de boucs émissaires. Est-il besoin de rappeler que nos provinces sont mises sur la sellette depuis de nombreuses années et qu'il est plus qu'urgent de procéder à une véritable réforme de fond si l'on veut éviter qu'elles ne passent sous le couperet en fonction du climat ambiant ?

En abandonnant aux provinces la gestion des intérêts provinciaux, le constituant de 1831 avait saisi la nécessité de répondre aux attentes spécifiques qui se manifestent dans les différentes parties de notre pays. Le dernier rapport annuel du Conseil supérieur des villes et provinces de la région wallonne sur la situation des pouvoirs locaux en 1994 démontre à nouveau l'utilité de ce niveau intermédiaire de pouvoir, capable de s'adapter aux réalités géographiques et économiques pour contribuer au bien-être de tous les citoyens. Si de manière générale, les compétences provinciales s'exercent principalement dans le domaine de l'enseignement, de la sécurité, de l'aide sociale et de la santé, le même rapport révèle des différences substantielles d'une province à l'autre. À Liège, par exemple, l'intérêt pour des matières d'enseignement et de sécurité remporte manifestement toutes les palmes, tandis qu'au Luxembourg, ce sont les matières de santé et d'économie qui sont assurément les lauréates. Sur la base de ces exemples, nul ne niera l'étendue et la diversité des secteurs d'activités des provinces et nul ne niera que cela constitue pour elles un atout essentiel.

Mais la province ne se limite pas à ce rôle. Elle a également pour mission de servir de relais administratif pour la mise en oeuvre des politiques des pouvoirs centraux, qu'ils soient fédéraux, communautaires ou régionaux.

Aujourd'hui, les problèmes existentiels qui se posent aux provinces sont dus notamment à leur manque de positionnement par rapport aux nouvelles institutions issues des réformes successives de l'État et par rapport au développement d'institutions aux contours souvent nébuleux, comme les intercommunales et les A.S.B.L. para-provinciales, par exemple.

Ajoutons que les provinces souffrent de la méconnaissance de nos concitoyens à l'égard de l'institution dont ils ignorent parfois même jusqu'à l'existence, le terme province exprimant pour ceux-là un simple rattachement territorial. Quelle que soit l'importance de ce rattachement territorial, on doit regretter que la relation entre le citoyen et ses représentants politiques provinciaux soit trop souvent inexistante.

Loin de moi l'idée de décourager ceux qui ont participé à l'élaboration de ce texte et qui ont dépensé une énergie considérable depuis de nombreux mois, mais j'ai bien peur que le texte définitif, péniblement mis au point pendant de longs mois, soit dépassé par les événements et les attentes des Belges. Nous votons à la mi-février un texte qui veut remédier au déficit démocratique, au manque de transparence et de lisibilité de l'institution, selon des méthodes qui sont dépassées par l'ampleur de l'éveil du citoyen de ces derniers mois. Je regrette d'autant plus que les innovations les plus importantes qui ont été suggérées par mon groupe aient purement et simplement été rejetées. Je pense à une motion de méfiance constructive à l'égard de la députation permanente ainsi qu'à une réduction du nombre de conseillers provinciaux, deux innovations dont j'ai la faiblesse de croire qu'elles étaient de nature à modifier assez fondamentalement l'institution provinciale. Certains n'ont pas osé aller jusque là.

M. Mouton (PS). ­ J'aborderai le sujet tout à l'heure, monsieur Foret.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Je vous écouterai avec intérêt, monsieur Mouton, car vous aurez beaucoup de peine à démontrer que votre groupe n'a pas fait preuve d'un conservatisme effréné en cette circonstance. Mais vous pouvez aussi changer d'avis; cela devient très courant dans votre groupe.

Aujourd'hui, nous sommes renforcés dans notre conviction qu'une véritable réforme ­ pour ne pas dire une révolution ­ de l'institution provinciale est indispensable dans les délais les plus brefs. La présente proposition de loi constitue certes une avancée en ce sens, mais elle me paraît totalement insuffisante.

Au sein de cette noble et ancienne assemblée du Sénat, nous en sommes arrivés à espérer que la Chambre corrige notre travail. Peut-être celle-ci trouvera-t-elle, après nous, la volonté et les moyens d'apporter, dans un délai raisonnable, des modifications plus progressistes et réformatrices, les seules en mesure de sauver définitivement nos provinces. Cette réflexion pourrait également être menée au sein des « assises de la démocratie » dont on peut présager, si elles aboutissent, que leurs conclusions en matière de référendum et de transparence seront plus modernes et dynamiques que le texte qui nous est soumis.

Pour en revenir à notre noble assemblée, je pense enfin que la commission sénatoriale d'évaluation de nos institutions pourrait jouer un rôle intéressant pour poursuivre le travail que nous avons entrepris aujourd'hui. En effet, la commission de l'Intérieur s'est limitée à étudier les modifications à apporter à la loi provinciale de 1836. Or, pour s'adapter aux nouvelles institutions qui sont apparues ces dernières années, il faut sans doute avoir une vue plus complète du système pour le rendre globalement plus cohérent et efficace. Le paysage institutionnel belge sera composé à terme de pas moins de sept niveaux de pouvoir, les nouveaux-nés, appelés barbarement « organes territoriaux intracommunaux » et prévus par les modifications de l'article 41 de la Constitution, à savoir les communes, les provinces, les régions, les communautés, l'État fédéral, l'Union européenne. Nous pourrions donc éventuellement reprendre l'initiative par le biais des conclusions que nous tirerons ensemble à l'issue des travaux de cette commission. C'est en tout cas mon souhait le plus cher.

Les libéraux de cette assemblée ont abordé l'examen de cette proposition de loi dans le cadre d'une réflexion globale sur le « juste État ». Nous estimons en effet que les corps de l'État doivent accompagner l'évolution de la société afin que les missions de service public soient intégralement assurées, au mieux des intérêts du citoyen. Mais réaffirmer les instruments publics et les faire évoluer, ce n'est possible que dans une relation de confiance entre les institutions publiques et les citoyens. C'est dans cette perspective que je me réjouis de voir inscrites dans la loi provinciale plusieurs dispositions que nous avions proposées afin de donner aux citoyens les moyens de juger si l'action des provinces est légitime, si celles-ci sont gérées justement et si elles agissent au mieux du bien public et dans le respect des libertés individuelles.

L'organisation démocratique de la société dépend de l'adhésion du citoyen, ce qui implique une information complète claire et objective de la part des responsables politiques ainsi que de la puissance publique. Afin d'établir une relation constante et directe entre la population et les institutions, nous sommes satisfaits d'avoir pu jeter dans cette proposition de loi les premières bases de ce qui constitue l'un des fondements de la démocratie libérale : la consultation des citoyens sur les choix de société.

Les libéraux ont toujours été attentifs à prévoir toute disposition utile afin d'éviter toute confusion des rôles, de garantir des contrôles efficaces des pouvoirs et contre-pouvoirs, permettant de la sorte un subtil équilibre garant de notre démocratie.

Le débat sur la démocratisation des provinces a été aussi pour nous l'occasion de supprimer l'anomalie qui consistait à permettre au gouverneur, autorité de tutelle, de prendre part aux délibérations de la députation permanente sur laquelle il exerce cette même tutelle, étant donc à la fois juge et partie. Restant toutefois président de cette députation, il pourra continuer à user de son importante influence préventive qui permettra le cas échéant d'éviter l'utilisation de son recours de tutelle.

Je ne m'attarderai pas sur le rejet de notre proposition de responsabiliser la députation permanente et d'instaurer le principe d'une motion de méfiance constructive. Mme Cornet d'Elzius explicitera notre position sur le sujet et j'ai déjà moi-même fait quelques allusions à ce que je considère comme une lacune majeure de la présente proposition.

Je comprends d'autant moins, cher monsieur Mouton, la reticence de certains de nos collègues qui sont en contradiction flagrante avec les positions prises par leurs amis dans certaines provinces. Je pense notamment à la résolution du conseil provincial du Hainaut où les mandataires socialistes ont rejoint les positions libérales et ont plaidé pour une responsabilité de la députation provinciale dans son ensemble devant le conseil provincial. La même résolution rejoint un amendement que nous avions déposé afin de remplacer les termes « députation permanente » par « députation provinciale » afin de rendre cet organe plus compréhensible aux citoyens qui en sont encore à se demander si certains de leurs parlementaires ont été nommés à vie !

Mme Cornet d'Elzius et moi-même espérons que vous soutiendrez l'amendement que nous avons à nouveau déposé afin d'instaurer un tel système dans la loi provinciale. Puis-je rappeler que, dans une première lecture, la commission avait accepté le principe de la responsabilité de la députation permanente devant le conseil provincial. À terme, je ne vois pas d'objections à ce que l'on étudie l'adaptation de ce système à l'échelon communal.

Au-delà des modifications que ce texte apporte au fonctionnement des provinces, on ne peut éluder la question cruciale de la redéfinition des compétences provinciales en application du principe de subsidiarité. Je rejette l'idée d'une liste exhaustive des compétences provinciales et communales qui ne permettrait pas de mener des actions adaptées aux particularités de chaque collectivité. Cependant, une solution à la réaffirmation de l'autonomie provinciale pourrait à mon sens être trouvée en deux temps.

La Constitution dresserait une liste des compétences provinciales incompressibles et exclusives.

Cette énumération non exhaustive serait complétée par le concept d'intérêt provincial tel qu'il figure actuellement dans notre charte fondamentale. Celui-ci serait assorti d'une protection juridictionnelle, de sorte qu'une province pourrait bénéficier d'un recours en annulation devant la Cour d'arbitrage ou le Conseil d'État si elle estime qu'un décret ou un règlement viole son autonomie et lèse ses intérêts.

Des dispositions analogues pourraient également être prévues pour les communes puisqu'elles relèvent de la même philosophie, à savoir la garantie de l'autonomie locale.

De même ­ et de façon prospective ­, il faudrait veiller à ce que l'on garantisse vraiment les moyens nécessaires à la réalisation des missions des provinces. La Constitution proclame haut et fort l'autonomie fiscale des provinces, mais le législateur ne s'est pas privé de raboter au fil des ans ledit pouvoir fiscal. Une redéfinition des compétences provinciales devrait donc s'accompagner de la possibilité d'obtenir les ressources financières propres à exercer réellement leurs compétences. J'ajoute immédiatement qu'inversement, la part des dotations et des subventions de l'autorité centrale devra être diminuée au profit d'une plus grande responsabilité de gestion. Seuls devraient subsister les transferts de l'autorité centrale qui garantissent l'existence d'une solidarité minimale entres les provinces d'une même région.

Enfin, la tutelle d'opportunité a des effets pervers qui justifient à suffisance sa suppression. Elle est devenue un instrument fourre-tout que l'on utilise abusivement pour annuler des décisions locales sous n'importe quel prétexte, à tel point que le mécanisme des circulaires de la Région wallonne a versé dans l'excès en imposant aux provinces une vision uniforme de la gestion publique locale. La tutelle d'opportunité plane comme une épée de Damoclès au-dessus des provinces qui ne s'aligneraient pas sous la recommandation communiquée par ce biais.

Je voudrais rappeler que nos institutions provinciales trouvent leurs origines au XIVe siècle, voire au XIe siècle en ce qui concerne le découpage territorial. Les institutions provinciales ont survécu aux différents régimes centralisateurs. Rares sont ceux qui, aujourd'hui, nient l'utilité d'une institution de proximité et, lorsqu'il fut question de la suppression des provinces à la fin des années 70, il était prévu de les remplacer par des sous-régions. Aujourd'hui, on parle davantage de communautés urbaines. Pour ma part, la nécessité du maintien du niveau intermédiaire entre la commune et la région, la communauté ou l'État fédéral continue à se faire sentir. La province, dans une forme adaptée, semble encore avoir un avenir.

Le travail réalisé au Sénat a permis d'initier l'indispensable modernisation de la province. Nous avons tenté de redéfinir l'identité et le rôle des provinces et d'améliorer l'ensemble des processus d'information interne et externe. En votant la présente proposition de loi, nous contribuerons à améliorer la lisibilité et la transparence de cette institution et à instaurer quelques principes démocratiques essentiels qui n'y figuraient pas. Nous nous en réjouissons mais, à mon sens, si nous voulons achever ce travail de réflexion que nous avons voulu mener ensemble et si nous voulons que nos collectivités politiques de base soient vraiment ces institutions de proximité que la population appelle de ses voeux, nous devrons poursuivre nos travaux, d'une part, en faisant en sorte que l'on restitue les compétences naturelles aux institutions de base en application du principe de subsidiarité et, d'autre part, en veillant à ce que celles-ci disposent de moyens propres à la réalisation de leurs actions. Il faudra également assurer le rétablissement de l'équilibre entre l'autonomie locale et l'exercice nécessaire du contrôle de tutelle, l'une et l'autre n'ayant pas encore à ce jour trouvé leur place adéquate.

Enfin, et c'est probablement un des points essentiels sur lequel le Sénat devra se pencher dans les années à venir, nous devrons poursuivre une réflexion plus globale sur la place et le rôle de chacune de nos institutions dans notre nouvelle Belgique fédérale, en ce compris notre Sénat. Si ces évolutions n'étaient pas résolument menées par nous, je crains que les provinces ne soient, au fil du temps, les prochains naufragés du raz-de-marée des citoyens qui submerge notre pays depuis de nombreux mois.

En conclusion, notre groupe votera en faveur de cette proposition de loi et se flatte d'avoir participé activement à ce travail parlementaire. Bien sûr, nous déplorons que le gouvernement n'ait pas toujours joué le jeu correctement. Nous regrettons la frilosité du texte, mais nous voulons croire au bon fonctionnement de nos institutions, aussi sommes-nous d'avis qu'il constitue un progrès. Nous l'approuverons donc tout en étant conscients de ses insuffisances. Nous nous réjouissons de la contribution positive apportée par les commissaires du groupe PRL-FDF et nous vous invitons dès à présent à améliorer, ensemble, ce travail. (Applaudissements.)

M. le président. ­ La parole est à M. Nothomb.

M. Nothomb (PSC). ­ Monsieur le président, je tiens tout d'abord à adresser mes remerciements au rapporteur, M. Vergote, qui a rendu compte du travail collectif réalisé en commission. M. Foret a évoqué le rôle de son président. En ce qui me concerne, je souligne le rôle de tous les membres ici présents de la commission de l'Intérieur : Mmes Thijs, Leduc, Cornet d'Elzius, MM. Daras, Pinoie, Mouton, sans oublier M. Buelens qui s'est avec constance abstenu pour manifester l'opposition de son groupe à la réforme de la loi provinciale.

Le PSC se réjouit de la discussion aujourd'hui au Sénat d'une nouvelle loi organique pour l'institution provinciale.

Tout d'abord, cette institution doit être modernisée et son fonctionnement radicalement démocratisé. De plus, en votant cette loi organique, on conforte l'institution provinciale en la modernisant. Nous n'avons jamais eu d'états d'âme à propos de l'avenir de la loi provinciale, notre volonté de la moderniser étant constante.

Ensuite, il entre dans les fonctions du Sénat de revoir dans leur ensemble certaines lois organiques et de les moderniser. Cet exercice, à la fois long et utile, a démontré l'apport spécifique du Sénat dans notre nouveau système parlementaire.

En outre, cet effort a été fait collectivement par la commission de l'Intérieur, dans un esprit de recherche de consensus ou de la plus large majorité, à l'initiative de l'ensemble des formations démocratiques représentées au Sénat.

Enfin, ce travail a pu être mené en bonne concertation avec le gouvernement. Je tiens sur ce point à nuancer les propos de M. Foret car, si la présence effective du ministre en commission a été assez réduite, ses collaborateurs du cabinet et de l'administration nous ont activement aidés dans la recherche d'informations et l'élaboration de textes. Nous n'avons tranché qu'après consultation de tous les Conseils régionaux, de l'Association des provinces, des délégués des gouverneurs, et cela, sur une période qui n'a duré qu'un an en commission de l'Intérieur, preuve qu'il y a moyen de travailler sans précipitation mais avec un rythme qui fait oublier les proverbiales lenteurs sénatoriales.

Le PSC a pris position lors de son congrès du 23 octobre 1993, avant les dernières élections provinciales, en proposant un changement radical de la nature du pouvoir provincial parce qu'il fallait le moderniser mais également le démocratiser en assurant un meilleur contrôle de la députation permanente par le conseil provincial dans l'esprit de nos institutions parlementaires. Il convenait aussi de renforcer les pouvoirs du conseil provincial ainsi que le rôle de la province comme trait d'union entre les communes, d'une part, et entre les communes et les autres niveaux de pouvoirs, d'autre part.

De plus, dans un esprit de décentralisation, il fallait favoriser l'attribution de compétences déléguées aux provinces dans les domaines les plus divers, comme l'enseignement, la santé et l'environnement.

Enfin, le fait de moderniser et de démocratiser la province est un incitant pour d'autres pouvoirs de lui confier des tâches déléguées en fonction de sa plus grande proximité avec la réalité territoriale.

Dans l'ensemble, la proposition de loi telle qu'elle résulte de la recherche du consensus en commission de l'Intérieur nous satisfait, même si nous n'avons pas obtenu la majorité sur certains points qui nous tenaient à coeur.

En effet, ce nouveau texte maintient, comme le prévoit la Constitution, les compétences actuelles de la province pour tout ce qui est d'intérêt provincial.

Le conseil provincial devient davantage un forum de discussions démocratiques, non seulement de la politique provinciale proprement dite, mais aussi des matières gérées pour d'autres pouvoirs et des politiques supracommunales et intercommunales.

Le conseil provincial, composé d'élus à la proportionnelle, garantit par cette intervention la discussion démocratique de la politique des intercommunales, dont certaines, par le jeu de majorités trop monolithiques ou de délégations de pouvoirs trop larges, constituent un exemple d'opacité regrettable et exceptionnelle dans notre gestion publique, exemple qui continue à être utilisé comme argument contre la nécessaire décentralisation.

Selon le texte que nous avons voté, le débat au conseil provincial est une formalité obligatoire pour les intercommunales, mais aussi pour la participation provinciale de toutes les A.S.B.L., souvent créées par les provinces pour assumer certaines tâches d'intérêt provincial par délégation, alors qu'elles étaient gérées uniquement par la majorité, dans une opacité qui n'est plus tolérable.

Cette nouvelle loi provinciale permet également à la province de gérer les compétences qui lui seraient déléguées par le pouvoir fédéral, régional ou communautaire.

En ce qui concerne la structure de la province, le PSC se réjouit de ce que le gouverneur continue à présider la députation permanente.

La plupart de nos gouverneurs ont réussi à être des personnages de consensus, favorisant la représentation de l'ensemble de l'institution provinciale vis-à-vis de l'opinion et du pouvoir central dont ils sont les délégués.

Toutefois, comme c'est la majorité au conseil provincial qui élit la députation permanente, le gouverneur, qui reste président de la députation permanente, y perd son droit de vote, que, souvent, il n'exerçait pas. Le gouverneur doit se concentrer sur son rôle de commissaire du gouvernement, doit continuer à veiller à l'application générale des lois et des décrets réglementant la province et doit assurer la sécurité et favoriser la coordination des organes administratifs déconcentrés des pouvoirs supérieurs dans la province.

Concernant ce dernier point, le PSC a été déçu de la position du ministre de l'Intérieur. Celui-ci a déclaré que l'exercice de cette fonction supposait des arrêtés d'application de la loi votée voici dix ans et que ces arrêtés n'avaient pas été pris. Il est temps de combler cette lacune.

Le gouverneur reste nommé par le Roi, ce qui garantit son autorité morale et son rôle décisif dans l'application des lois et des décrets.

Les pouvoirs du conseil provincial sont renforcés; les délégations à la députation permanente ne peuvent être qu'explicites et limitées dans le temps.

Nous aurions été partisans d'une possibilité de motion de méfiance constructive au conseil provincial, à l'instar du conseil régional. Aucune majorité ne s'est dégagée en ce sens, nous le regrettons.

Par contre, le pouvoir de contrôle et le droit de regard des conseillers provinciaux seront alignés sur ceux des conseillers communaux.

De manière plus générale, les conseillers provinciaux disposeront, après le vote de cette nouvelle loi provinciale, d'un meilleur droit d'interpellation, de consultation et d'interrogation au conseil, et certaines pratiques essentielles dans nos traditions démocratiques ne sont plus laissées à la liberté des règlements d'ordre intérieur, mais sont imposées par la loi. Le conseil provincial sortira donc renforcé du vote qui interviendra jeudi prochain.

En outre, on a prévu l'organisation de consultations populaires sur des sujets d'intérêt provincial, à l'initiative du conseil provincial, conformément aux règles prévues pour les consultations populaires d'intérêt communal menées dans les communes. Nous sommes heureux qu'un consensus ait été dégagé entre plusieurs groupes dont les positions étaient très nuancées sur ce point.

Nous aurions souhaité un changement de nom : la députation permanente deviendrait le collège provincial ou le gouvernement provincial, de manière à se rapprocher du langage communal ou du langage usuel appliqué à tous nos organes exécutifs. Cela eût été plus clair et aurait moins prêté à équivoque, mais il n'y a pas eu de majorité en ce sens et nous le regrettons.

Nous aurions souhaité également une diminution du nombre de députés permanents ainsi que du nombre de conseillers provinciaux dans certaines provinces, mais aucune majorité ne s'est dégagée en ce sens et nous nous inclinons.

Par contre, la création d'une fonction de receveur provincial renforçant les exigences du contrôle financier, la création d'un cadre juridique pour des régies provinciales dotées d'autonomie ainsi que le contrôle systématique sur les A.S.B.L. constituées ou subventionnées par le conseil provincial sont trois gages de transparence et de correction, qui, nous l'espérons, supprimeront la mauvaise réputation acquise par certaines provinces quant à l'opacité et au caractère douteux de certaines délégations de pouvoirs à des A.S.B.L., hors du contrôle du conseil provincial, et donc hors du contrôle de l'opposition.

Nous aurions été partisans de diminuer la tutelle d'opportunité sur les provinces pour se limiter à une tutelle de légalité. Nous pensons qu'un allégement et une clarification du rôle des provinces dans la tutelle sur les communes devraient être possibles, mais cette matière n'est pas du ressort du Parlement national et de telles modifications doivent être discutées au sein du conseil régional.

Nous sommes pour une harmonisation des fiscalités provinciale, régionale et nationale ­ des discussions ont lieu en ce sens, en ce moment, dans le sud du pays ­ mais pas dans le but de retirer des moyens financiers aux provinces pour les donner à la région qui les redistribuerait à son tour, suivant ses propres critères. Ce qui est d'intérêt provincial doit être réglé au niveau provincial.

Le PSC est partisan d'une réelle décentralisation, pour autant que celle-ci implique responsabilité et transparence.

Le PSC reste partisan de la suppression de certaines compétences juridictionnelles de la députation permanente, mais il se rend compte que la création de tribunaux administratifs représenterait une charge budgétaire importante, trop importante dans les circonstances que nous connaissons.

Nous nous réjouissons du vote de cette nouvelle loi provinciale qui démocratise ce pouvoir intermédiaire indispensable dans nos sociétés publiques dont la centralisation, tant au niveau national qu'au niveau régional, a pu contribuer à éloigner le citoyen du pouvoir et ne permet pas des politiques différenciées suivant les réalités territoriales qui sont bien différentes d'une province à l'autre, au sein d'une même région.

Gageons qu'en démocratisant ce pouvoir intermédiaire proche des citoyens, nous contribuerons à la valorisation du nouveau sentiment de citoyenneté qui apparaît en Belgique, répondant ainsi au désir que nous avons tous de voir nos institutions devenir plus compréhensibles et plus transparentes. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Leduc.

Mevrouw Leduc (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, in de allereerste plaats dank ik rapporteur Vergote voor zijn uitstekend verslag.

Op haar congres over « Burgerdemocratie » van 22, 23 en 24 oktober 1993 besteedde de VLD bij de bespreking van de rol van de overheid in een veranderende samenleving heel wat tijd en aandacht aan de provincies. De contestatiegeluiden tegen de provincie als instelling en tegen de provincieraad als politiek orgaan, die al een tijd te horen waren, werden door de toen pas beëindigde staatshervorming nog versterkt. Ook vandaag gaan er overigens nog steeds stemmen op, zowel vanuit de politiek en de administratie als vanuit de media, die het voortbestaan van de provincies in twijfel trekken.

De VLD kwam tijdens haar congres tot de conclusie dat er bij de opbouw van de overheid drie basisniveaus dienen te worden uitgewerkt, namelijk de gemeenten, de provincies en het federale of het deelstaatniveau. Verder opteerde de VLD voor het behoud van een weliswaar grondig hervormde provincie als zelfstandig politiek niveau. De overheidstaken die om welke reden dan ook niet aan de gemeenten kunnen worden toevertrouwd, moeten daarbij overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel in de eerste plaats door een democratisch verkozen beleidsniveau waargenomen worden. De VLD zette zich ook af tegen het ondemocratisch karakter en de ondoorzichtige structuur van provinciale VZW's.

De aversie tegen de provincies is gemakkelijk te verklaren. Gedurende lange tijd bestonden de provincies immers als wazige organen, afgesloten voor het publiek, met weinig democratische uitstraling. Zo werden zij ook ervaren. Tot enkele decennia geleden regeerden de bestendig afgevaardigden, de deputés, over de provincies als potentaten, wier beslissingen nauwelijks voor enige kritiek vatbaar waren, terwijl de gouverneur ver afgezonderd van het publiek in een ivoren toren leefde, ergens boven het geheel van de provincie zwevend.

Deze toestand was onhoudbaar. De trend naar meer toegankelijkheid en doorzichtigheid was onomkeerbaar. Het wetsvoorstel dat wij vandaag bespreken, bevat trouwens een aantal bepalingen die de vertaling zijn van de feitelijke evolutie die zich de voorbije jaren in de provincies heeft afgespeeld. Deze hadden in hun interne reglementen immers geanticipeerd op wat de wetgever thans bij prioriteit wil vastleggen.

Het politieke debat over het voortbestaan van de provincies lijkt thans beslecht. De tien provincies zijn ondanks de gelijkenis van hun structuren toch erg verschillend wat betreft hun economische en politieke kenmerken. De vrijheid van optreden komt tot uiting in een duidelijk waarneembare originaliteit van hun verwezenlijkingen.

Het nieuwe artikel 65, dat handelt over de provinciale bevoegdheden, weerspiegelt perfect de dubbele rol van de provincieraden. Aan de ene kant zijn deze bevoegd voor zaken betreffende het algemeen bestuur van het land en het gewest, maar deze bevoegdheid wordt « vermoord » door de bepaling dat de « provincieraad beraadslaagt en besluit over elk onderwerp dat hem door de hogere overheid wordt opgelegd ». Aan de andere kant is en blijft de provincieraad in de eerste plaats bevoegd voor de behartiging van de provinciale belangen. Het subsidiariteitsbeginsel speelt hier ten volle, aangezien deze bevoegdheid beperkt blijft tot de aangelegenheden die niet uitsluitend van gemeentelijk of algemeen belang zijn. Deze formule zal garanderen dat creatieve provincieraden in tal van domeinen initiatieven kunnen nemen.

Op basis van de hiervoor geschetste gegevens heeft de VLD zijn actieve steun toegezegd aan dit wetgevend initiatief. Het parallellisme met de gemeenteraden ingeschreven in de nieuwe tekst met betrekking tot de wijze van vergaderen geeft vooral aan de oppositiepartijen meer garanties. Ook de regeling inzake het inzage- en vraagrecht komt het democratisch karakter ten goede.

Wij hebben tijdens de werkzaamheden onze bezorgdheid geuit over het statuut van de provincieontvanger. Wij hebben gevraagd dat dit statuut ten minste de verantwoordelijkheden zou dekken die met die functie gepaard gaan. De wijze van aanwerving, namelijk met een vergelijkend examen, past in de nieuwe politieke cultuur. Voor de huidige rekenplichtigen werd een billijke overgangsmaatregel getroffen.

Een andere bekommernis betrof de werking van de autonome provinciebedrijven. De nieuwe regeling met betrekking tot de pluralistische samenstelling van de raden van bestuur, het democratisch toezicht op de financiële situatie, de verplichting om jaarlijks een ondernemingsplan voor te stellen en de verantwoordelijkheid van de door de provincieraad aangeduide vertegenwoordigers, beoogt een responsabilisering en een goed beheer, waarvan de VLD voorstander is.

Als besluit kan ik stellen dat de originele werkwijze, die weliswaar lang aansleepte, toch de moeite loonde. Het geleverde werk mag gezien worden. De VLD zal het voorstel tot wijziging van de provinciewet dan ook goedkeuren. Ik wil trouwens mijn sympathie en dank betuigen aan alle collega's van alle fracties die door hun constructieve samenwerking bijdroegen aan de realisatie van het voorstel. Proficiat daarvoor. Zo zou er meer moeten worden gewerkt. (Applaus.)

De voorzitter . ­ Het woord is aan mevrouw Thijs.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, vandaag ligt « het » wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet ter bespreking voor.

U hoorde het goed, « het » wetsvoorstel. Inderdaad, zoals de rapporteur reeds aangaf, was er aanvankelijk niet één voorstel; er werden vier wetsvoorstellen ingediend. Reeds jaren werden voorstellen tot wijziging van de provinciewet ingediend, maar ze werden nooit afgewerkt. Hieruit blijkt wellicht de dringende noodzaak om van een machine van 1836 een nieuw, aan de tijd aangepast en functioneel raderwerk te maken.

Gelijktijdig werken met vier wetsvoorstellen, handelend over hetzelfde onderwerp, is geen sinecure. De toenmalige commissievoorzitter Nothomb begreep dit en dokterde een originele procedure uit. Uit de gezamenlijke bespreking is één nieuw wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet ontstaan, gedrukt stuk nummer 1-236/1, dat bestond uit twee artikelen en ­ veel belangrijker ­ dat werd ondertekend door vertegenwoordigers van haast alle democratische partijen. Die consensusmethode heeft een grote symbolische waarde en kan model staan voor de « Senaat nieuwe-stijl ».

Waarom wilde ik meewerken aan de modernisering van de provinciewet ? Toen ikzelf nog provincieraadslid was in Limburg, heb ik duidelijk ervaren dat de provincie binnen onze representatieve democratie te vaak een ondergewaardeerde schakel was tussen het gemeentelijke niveau, enerzijds, en het regionale en federale niveau, anderzijds, en dit mijns inziens onterecht.

De provincie vormt een volwaardig bestuursniveau met een drievoudige opdracht.

Onder haar verantwoordelijkheid vallen, ten eerste, taken die, boven de gemeente uit, de belangen van een hele streek raken. De provincie is nog altijd het best geplaatst om de bovengemeentelijke belangen te verdedigen.

Ten tweede heeft de provincie een schakelfunctie tussen, enerzijds, de gemeenten en, anderzijds, de gemeenschap of de federale Staat. Zij verleent namelijk de nodige hulp aan de gemeenten, onder meer adviezen op technisch en juridisch vlak. Zij moet ervoor zorgen dat de plannen van de verschillende gemeenten elkaar aanvullen en dat de gemeenten met elkaar samenwerken. Zij oefent ook een bepaalde vorm van toezicht op de gemeenten uit.

Ten derde moet de provincie ten opzichte van een hoger bestuursniveau medebesturend optreden naar beneden toe. Wegens de aard van de gewestelijke bevoegdheden vormt de provincie in de eerste plaats het meewerkend intermediair bestuur voor de gewesten.

De provincies hebben zeker een rol te vervullen in een hele reeks beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke ordening, leefmilieu, mobiliteit, toerisme, veiligheid, waarin provincies en gemeenten kunnen samenwerken en waarin een bovenlokale of streekbenadering nodig is.

Hoewel ik uitga van de overtuiging dat de provincies nog een rol te spelen hebben, betekent dit echter niet dat de discussie over de juiste invulling van de taken van de provincie uit de weg moet worden gegaan. In de Sint-Michielsakkoorden, die van ons land eindelijk een volwaardige federale Staat met rechtstreeks verkozen deelparlementen en met deelregeringen maakten, werd het voortbestaan van de provincies nogmaals bevestigd, al lag de provincie door het creëren van een gewestelijk bestuursniveau aardig onder vuur.

Wil men de provincie behouden, dan moet de wetgever er wel een « goed functionerende » tussenschakel van maken. De bestuurlijke vernieuwing is tot nu toe aan de provincies voorbijgegaan. De provinciewet is oud. Ze onderging wel uiteenlopende wijzigingen, maar ze is uiteraard niet meer aangepast aan de nieuwe structuur van ons land en moet worden geactualiseerd. De bestaande wet biedt niet genoeg waarborgen voor de democratische beslissingskracht van de provincieraden. De provincies moeten als instelling worden aangepast en gemoderniseerd.

Vanuit die bekommernis diende ik dan ook een wetsvoorstel in tot wijziging van de provinciewet, van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten.

Wat betreft de wijzigingen zelf, wil ik een aantal ­ voor de CVP-fractie ­ essentiële punten aanhalen.

In eerste instantie moet ervoor worden gezorgd dat de uitvoerende macht, de bestendige deputatie geen al te eenzijdig overwicht krijgt op de provincieraad, het hoogste democratisch verkozen orgaan van de provincie. Er moet een meer evenwichtige verhouding met de raad komen.

Een aantal wijzigingen zorgen voor een meer democratische werking van de provincieraad. Veel van die wijzigingen bestaan in werkelijkheid al, maar zijn toch nog afhankelijk van de willekeur of de bereidheid van een provinciale meerderheid. De instelling van commissies is in alle provincies een gegeven, maar was nog niet wettelijk vastgelegd. Een belangrijke wijziging komt een vaak vergeten groep, de mindervaliden, ten goede. Wanneer het voorliggende voorstel wordt goedgekeurd, zullen zij op een volwaardige wijze, met ondersteuning, kunnen participeren aan de voorbereidingen en de besluitvorming tijdens de vergaderingen van de raad.

Voorts hebben een aantal wijzigingen betrekking op de herwaardering van de functie van provincieraadslid. Deze wijzigingen zijn van het grootste belang voor het provincieraadslid, dat dan eindelijk op een volwaardige manier zijn taak kan uitoefenen. Door hem inzagerecht, vraagrecht ­ zowel mondeling als schriftelijk ­ en informatierecht te geven, krijg het provincieraadslid de mogelijkheid zich op een volwaardige manier voor te bereiden. Dit recht van de provincieraadsleden wordt expliciet uitgebreid tot de medebewindstaken die aan de gouverneur en de bestendige deputatie zijn toegewezen. Zo kunnen zij hun controlerende taak ten aanzien van de bestendige deputatie naar behoren vervullen. Zij kunnen zich terdege voorbereiden door de te behandelen dossiers op voorhand in te zien. Door die maatregelen zullen de debatten in de provincieraad beter en vooral democratischer verlopen. Voorts moeten de gedeputeerden bij het ontwerp van begroting voortaan een beleidsnota voegen. De deputés die zichzelf en de raad respecteren, doen dit reeds, maar, weer eens, zolang dit niet wettelijk vastligt, kan hierbij willekeur heersen. Met een beleidsnota kunnen de raadsleden de begroting met meer kennis van zaken beoordelen en leggen de leden van de deputatie als college verantwoording af voor het door hen gevoerde beleid.

Niet alleen de provincieraadsleden verwerven een groter inzagerecht, ook de inwoners van de provincie krijgen het recht schriftelijk uitleg te vragen over de beslissingen van de provincieraad of van de deputatie.

In het geheel van de provinciale bestuursvorm, speelt de gouverneur nog steeds de belangrijke rol van verbindingspersoon tussen de federale overheid en de bestendige deputatie. Precies daarom was er een consensus om deze rol te herzien.

In het voorstel blijft de gouverneur de voorzitter van de bestendige deputatie, maar hij verliest zijn stemrecht in politieke aangelegenheden. De reden voor deze wijziging ligt voor de hand. De gouverneur is tot nu toe tegelijk rechter en partij : hij moet als commissaris van de federale regering administratief toezicht uitoefenen op de besluiten van de bestendige deputatie, die hij als voorzitter van de bestendige deputatie zelf mee heeft goedgekeurd. De gouverneur is geen democratisch verkozen mandataris. Hij kan wel het intermediaire niveau belichamen, maar niet de provinciale democratie. Dit voorstel sluit ook beter aan bij zijn statuut : hij is een voor het leven benoemde ambtenaar die niet democratisch verkozen is en dus ook niet kan worden afgestraft voor het gevoerde beleid.

Het bewuste artikel 106, waarover zoveel te doen is, is van cruciaal belang voor het besturen van een provincie. Het Vlaams Gewest heeft hierover zijn bezorgdheid uitgedrukt. Toch wil ik er even op wijzen dat dit artikel op uitdrukkelijke vraag van de Vlaamse Vereniging van Provincies en op vraag van de vertegenwoordigers van de bestendige deputaties geformuleerd werd met de bedoeling een goede werking van de provincies mogelijk te maken.

In het voorstel wordt ervoor geijverd dat in de toekomst de bestendige deputatie zorg draagt voor het voorafgaand onderzoek van alle zaken ­ ook de medebewindstaken ­ die aan de raad of aan haarzelf worden voorgelegd. Vandaag beperkt het voorafgaand onderzoek zich enkel tot de zaken van provinciaal belang.

Een zeer belangrijke nieuwigheid is de invoering van de betrekking van provincieontvanger. Zijn statuut en bevoegdheden worden afgestemd op die van de gemeenteontvanger. Dit is een zeer belangrijke wijziging, omdat tot op de dag van vandaag de provinciale rekenplichtige geen dwanginvordering van de provinciale belastingen kan doen. Nu zal men in de provincies wel moeten overschakelen op de dubbele boekhouding, zoals in de gemeenten al het geval is.

Verder wordt de provincie de mogelijkheid geboden gebruik te maken van soepele werkingsvormen, zoals bijvoorbeeld het oprichten van autonome provinciebedrijven.

Een wijziging die belangrijk is voor de inwoners van de provincie, is de volksraadpleging. Het is goed om de mening van de bevolking te vragen. Toch vraag ik mij af of je niet enkele drempels moet inbouwen. Wij herinneren ons reeds een aantal gemeentelijke referenda waar het vereiste quorum van 40 % opkomst niet werd gehaald. In feite moet men erop toezien dat niet om de haverklap dergelijke referenda worden georganiseerd; een degelijke voorbereiding en sensibilisering kosten immers veel geld.

Vele wijzigingen zijn aangenomen, maar in een oorlog worden er ook steeds een aantal veldslagen verloren. Zo zijn een aantal wijzigingen die wij hadden voorgesteld, niet aangenomen of moeten nog worden behandeld. Ik neem de vrijheid om ze even op te sommen.

Ten eerste wilden wij het beheer van het archief toevertrouwen aan een provinciale archivaris. Op een ogenblik dat iedereen spreekt over het belang van het bewaren van het verleden, is een provinciale archivaris toch wel op zijn plaats.

Wij zijn voorstanders van een zo groot mogelijke openbaarheid van bestuur, zoals trouwens bepaald in de Grondwet. Voor de provincie is dit evenwel nog niet verder uitgewerkt. Mijn voorstel terzake kwam erop neer dat aan de burgers een recht op informatie wordt toegekend, zodat zij toegang kunnen krijgen tot informatie die bij het provinciebestuur aanwezig is met betrekking tot hun persoon of hun persoonlijke rechten of met betrekking tot de aspecten van beleidsvoering waarvoor zij een belang kunnen doen gelden. Het provinciebestuur heeft op zijn beurt de plicht om regelmatig en op actieve wijze de informatieverstrekking ten behoeve van de burgers te verzekeren. Daarnaast moet de provincieraad ook oog hebben voor een degelijke inspraak via provinciale adviesraden. Ik heb dit voorstel tot wijziging ingetrokken, daar de minister van Binnenlandse Zaken een wetsontwerp tot openbaarheid van bestuur op provinciaal vlak heeft opgesteld, dat hopelijk zeer snel in het Parlement kan worden besproken.

Voorts hopen wij dat het statuut van de provincieraadsleden wordt verbeterd door een herziening van het politiek verlof, gezien de toename van de politieke activiteiten op provinciaal niveau.

Tijdens de besprekingen heeft de Vlaamse regering laten weten dat zij het niet opportuun vindt de provinciewet nu te veranderen, aangezien over enkele jaren elk gewest zijn eigen provinciedecreet zal hebben. Zij struikelt vooral over het feit dat de bestendige deputatie bevoegd wordt voor het voorafgaand onderzoek van alle zaken waarvoor de raad of zijzelf bevoegd wordt. De Vlaamse regering besliste daarom de zaak aanhangig te maken bij het overlegcomité tussen de federale regering en de gemeenschaps- en gewestregeringen. Zij is immers van mening dat de federale wetgever in het gefederaliseerde België niet langer bevoegd is voor zo een ingreep.

De CVP-fractie is van oordeel dat de bevoegdheid om een organieke provinciewet op te stellen, zoals bepaald in het Sint-Michielsakkoord, naar de gewesten moet worden overgeheveld. Aangezien de Sint-Michielspartners sinds de verkiezingen van 21 mei 1995 niet meer over een tweederde meerderheid beschikken, vinden wij het gepast dat de overheveling van deze organieke wet wordt besproken in de bijzondere commissie die zoals bepaald in het federaal regeerakkoord in de Senaat is opgericht. In afwachting daarvan vonden wij dat wij toch onze medewerking konden en moesten verlenen aan de bespreking van de wetsvoorstellen met betrekking tot de hervorming van de provinciewet, die door bijna alle fracties werden ingediend. Wij vonden het nuttig de provinciewet af te stoffen vóór zij tot de bevoegdheid van de gewesten gaat behoren. Hierbij kunnen dan een aantal mechanismen, die nog uit de 19e eeuw stammen, worden gemoderniseerd. Mede omdat de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen sinds 1994 samen plaatshebben, is het zinvol en voor een aantal aspecten noodzakelijk de provinciewet in overeenstemming te brengen met de sinds de vorige legislatuur vernieuwde gemeentewet. Een grondige politieke hervorming van de provinciale instellingen kan dan nog na de regionalisatie plaatsvinden. Deze hervorming zal echter gemakkelijker zijn wanneer de provinciewet reeds gemoderniseerd en wetgevingstechnisch verbeterd is. Tot dan blijft de federale wetgever bevoegd om veranderingen in de provinciewet aan te brengen.

Mijnheer de voorzitter, tot zover enkele bedenkingen van de CVP-fractie bij onderhavig wetsvoorstel. Ik wil graag alle commissieleden danken voor hun constructieve houding tijdens de besprekingen. Dank ook aan de commissiesecretarissen, die wij vaak het bos instuurden. De bomen moesten zij daarbij zelf maar herkennen. De rapporteur heeft de commissiewerkzaamheden zeer goed weergegeven. Tot slot benadruk ik nog eens dat wij tevreden zijn dat de wijziging van de provinciewet nu ter stemming wordt gebracht. Wij willen van de provincie inderdaad een krachtdadig, modern en democratisch beslissingsniveau maken. Ik ben ervan overtuigd dat de provincies een belangrijke rol kunnen blijven spelen, maar dan moeten de provincieraden en bestendige deputaties ook ernstige inspanningen leveren om zich voor de bevolking duidelijk te profileren. Wij kunnen alleen het wettelijk kader scheppen en daar zijn wij in de senaatscommissie voor de Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden aardig in geslaagd. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à M. Mouton.

M. Mouton (PS). ­ Monsieur le président, je voudrais, en prenant place à cette tribune, regretter que le ministre de l'Intérieur n'assiste pas à cette discussion. Je sais que sa présence n'est pas requise lors de l'examen d'une proposition de loi, mais j'espère que son absence ne sera pas interprétée comme un manque d'intérêt de sa part pour nos travaux. De même, je déplore l'absence de Mme Milquet, présidente de la commission de l'Intérieur.

M. Nothomb (PSC). ­ Elle travaille dans une autre commission.

M. Mouton (PS). ­ Monsieur le président, par la déclaration de révision de la Constitution publiée au Moniteur belge, le 12 avril 1995, les Chambres ont déclaré qu'il y avait lieu de réviser l'article 162 de la Constitution « en vue de régionaliser la législation organique relative aux provinces et aux communes ... ».

Nous sommes, au parti socialiste, profondément attachés à la régionalisation de la législation provinciale et communale, et cela ne surprendra personne au sein de cette assemblée. Nous sommes donc partisans de la mise en oeuvre prochaine de la déclaration de révision de l'article 162 de la Constitution. Nous pensons en effet qu'il est important de donner au législateur régional la compétence pour remodeler l'institution provinciale en vue de l'intégrer à une gestion régionale proche du citoyen.

Nous sommes attachés à l'institution provinciale. Longtemps, cette entité administrative et territoriale a été l'échelon de pouvoir intermédiaire essentiel entre la commune et l'État fédéral. (Mme Milquet entre dans l'hémicycle.)

J'ouvre une parenthèse pour saluer avec plaisir l'arrivée de Mme Milquet, présidente de la commission de l'Intérieur.

Proche des citoyens, le territoire de ces entités correspond à des réalités à la fois socio-économiques et géographiques : leur taille est particulièrement bien adaptée à l'exercice de certaines tâches qu'elles ont remarquablement menées à bien depuis plus d'un siècle et demi. Je ne citerai qu'un seul exemple, mais on pourrait les multiplier, en mettant en exergue le rôle moteur qu'elles ont joué ­ je pense plus particulièrement aux provinces de Liège et du Hainaut, que je connais bien ­ dans la création et le développement de l'enseignement provincial et, surtout, de leur enseignement technique. Mais il s'indique, ceci est capital à nos yeux, qu'elles puissent être mieux intégrées dans la gestion de matières qui ressortissent aujourd'hui, pour une grande part, à la compétence des régions. Pour nous, je le répète, il est donc important que l'on réalise, sous cette législature, la révision de l'article 162.

Dans cette attente, nous avons cependant tenu à participer, d'une manière positive, à cette réforme de la loi provinciale. Il nous paraissait en effet opportun, dans le cadre de la loi fédérale, d'apporter d'ores et déjà quelques modifications intéressantes permettant à une institution provinciale modernisée d'accomplir ses missions dans un cadre plus démocratique et dans une plus grande transparence.

L'institution provinciale souffre, à tort ou à raison, d'une image négative, empreinte de sclérose et de procédures parfois anachroniques.

Dans notre rôle de législateur fédéral, nous nous bornons aujourd'hui à un simple toilettage, laissant aux régions, bientôt compétentes, le soin de définir le cadre de l'institution provinciale du XXIe siècle.

Au regard de ces objectifs, le groupe socialiste se déclare globalement satisfait du large consensus enregistré au sein de la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives du Sénat, à la suite de travaux qui ont duré un peu plus d'un an et furent quelque peu brouillons à certains moments, mais qui donnèrent lieu à une dépense d'énergie considérable, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Foret.

Mais c'est vraisemblablement cette volonté marquée de recherche de consensus qui nous a parfois compliqué la tâche et singulièrement celle de l'auteur de ce volumineux rapport, M. Vergote, que je tiens à féliciter pour la qualité et la précision de son travail.

Je veux aussi profiter de l'occasion qui m'est donnée pour mettre en évidence le travail d'équipe très constructif que, tous ensemble, nous avons réalisé en étant bien conscients que certains collègues ­ je pense ici à MM. Foret et Daras ­ souffriraient de l'une ou l'autre frustration.

M. Foret a parlé tout à l'heure de « frilosité » du texte. La présente proposition constitue, il va de soi, une première étape, mais d'autres suivront probablement.

Notre assemblée doit, aujourd'hui, examiner le résultat de ces travaux de « modernisation » de la loi provinciale. Les réformes proposées ont été menées autour de quatre axes essentiels : l'amélioration des méthodes de travail du conseil et de la députation permanente ainsi que de leurs relations, la démocratisation de l'institution provinciale, l'amélioration de la circulation de l'information, tant entre la députation permanente et le conseil que vers le citoyen et, enfin, la modernisation des outils de gestion de la province et des instruments de mise en oeuvre de sa politique.

Les réformes portent d'abord sur les conditions de fonctionnement des organes politiques de la province, à savoir le conseil et la députation permanente.

Nous avons revu les conditions de convocation et de tenue des réunions du conseil provincial. Nous avons précisé et inscrit dans la loi certaines pratiques antérieures, telles que la distribution du travail au sein des commissions ou les conditions du huis clos.

L'article 17 de la proposition autorise désormais le conseiller qui, en raison de son handicap, ne peut exercer seul son mandat, à se faire accompagner par une personne de confiance.

Quant à l'exercice de la fonction de conseiller et de député permanent, la notion de conflit d'intérêt a été redéfinie et élargie. Pour ce qui concerne le cumul de ces deux fonctions, il est instauré une incompatibilité garante d'un bon fonctionnement : le cumul de la fonction de député permanent avec celles de président, vice-président et membre du bureau du conseil provincial est désormais interdit. Cette règle nous semble une application saine et pratique du principe des incompatibilités, plus adaptée qu'une incompatibilité générale entre les deux fonctions ­ conseiller provincial et député permanent ­ qui ne paraissait pas nécessaire à l'échelon provincial et qui aurait provoqué une augmentation importante du personnel politique.

De nombreuses raisons ont conduit au rejet de cette proposition. Ses auteurs établissaient une analogie avec l'incompatibilité instaurée entre les fonctions exécutives et législatives aux niveaux fédéral, régional et communautaire. La majorité de la commission a rejeté cet argument, considérant que les relations entre la députation permanente et le conseil ne pouvaient être comparées à celles qui existent entre le législatif et l'exécutif, au niveau fédéral ou régional, notamment parce que la députation permanente exerce des missions propres dont elle n'est pas redevable devant le conseil. De plus, d'un point de vue concret, le mandat de conseiller n'étant pas un mandat à temps plein, aucun problème n'est à craindre sur le plan de l'efficacité des élus.

Enfin, au cours de ses travaux, la commission a été attentive à établir, autant que de raison, un certain parallélisme entre la loi provinciale et la nouvelle loi communale, qui ne prévoit pas de telles incompatibilités. Elle a donc rejeté le principe d'une « incommutabilité absolue » entre le mandat de conseiller et la fonction de député permanent au profit d'incompatibilités plus « fonctionnelles », comme je l'ai indiqué.

Le souci de parallélisme avec la loi communale est une des raisons qui a également conduit la commission à rejeter l'introduction de la motion de méfiance constructive. Lors de l'élaboration de la nouvelle loi communale, cette technique avait été considérée comme inadaptée à la gestion des pouvoirs locaux fonctionnant sous le système de législature. Elle est moins adaptée encore à l'institution provinciale, du fait que la députation permanente exerce des fonctions propres pour lesquelles elle n'est pas soumise au contrôle du conseil provincial. Comme le soulignait le Conseil d'État dans son avis, c'est notamment le cas lorsqu'elle exerce des fonctions juridictionnelles.

On ne peut imaginer que le conseil sanctionne la députation pour la gestion de ses tâches propres. Or, on ne voit pas comment il serait possible de cantonner le principe de la responsabilité de la députation permanente devant le conseil aux tâches exercées par la députation par délégation du conseil. Ces considérations ont conduit la majorité de la commission à rejeter l'instauration de ce principe.

Un autre élément sensible concerne la modification du rôle politique du gouverneur. Celui-ci continuera à présider la députation permanente, mais n'y aura plus le droit de vote, qu'il n'exerçait d'ailleurs pratiquement jamais, comme l'a rappelé M. Nothomb voici quelques instants.

Les rapports entre députation et conseil seront sans doute profondément modifiés par la disposition prévue à l'article 65bis nouveau qui confère aux conseillers provinciaux le droit de poser des questions à la députation permanente ou au gouverneur sur les matières qui ont trait à l'administration de la province, y compris en ce qui concerne la manière dont le gouverneur et la députation exercent leurs compétences. Cette dernière possibilité est cependant entourée de conditions strictes, pour préserver l'indépendance de la députation dans l'exercice de ses fonctions propres.

L'introduction du dépôt obligatoire et de la discussion d'une note de politique générale comprenant les priorités et objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités doivent être réalisées, enrichiront le débat démocratique entre députation et conseil. L'information des conseillers provinciaux, mais aussi du public, les administrés de la province, est renforcée par l'introduction de l'« obligation de rédaction d'un rapport succinct des débats envoyé non seulement aux conseillers, mais à toute personne intéressée qui en fait la demande, ainsi que par la réglementation de la diffusion de l'ordre du jour des conseils ». Le citoyen, ainsi informé des travaux du conseil, pourra désormais s'adresser directement à lui pour obtenir des explications sur les délibérations du conseil et de la députation. La proposition instaure en effet un droit d'interrogation du conseil au profit du citoyen.

Mais les citoyens pourront aussi demander au conseil de décider de la consultation des électeurs de la province sur des matières d'intérêt provincial. Par ailleurs, le conseil peut décider d'initiative d'organiser une telle consultation. L'initiative populaire est subordonnée à des conditions précises que d'aucuns jugeront excessives. L'exigence que la demande émane d'au moins 10 % des électeurs provinciaux de chaque arrondissement administratif est donc importante : elle vise à éviter que des consultations portant sur des sujets strictement locaux soient imposées à toute la province. Organisée selon le modèle communal, cette disposition doit permettre de consulter la population sur des questions d'intérêt provincial.

La proposition de loi modernise aussi considérablement les outils de gestion de la province en créant la fonction de receveur provincial et en réglementant la notion et le fonctionnement de la régie provinciale autonome.

En modernisant la loi provinciale, nous avons voulu établir, chaque fois que c'était possible et opportun, un parallélisme entre les règles de fonctionnement de la commune définies par la nouvelle loi communale et celles de la province. Il paraît cohérent que ces deux institutions soient régies par des règles similaires inspirées d'une même philosophie.

Selon cette logique, il nous paraît essentiel et cohérent de confier désormais aux régions le soin de régler conjointement le fonctionnement de ces deux institutions. C'est pourquoi le parti socialiste est, je le répète, attaché à la révision de l'article 162 des lois communale et provinciale. Les régions pourront alors, en toute autonomie, accomplir ce travail de rénovation globale en fonction de leurs sensibilités propres. Sans doute pourront-elles s'inspirer, dans cette tâche, de certains principes qui nous ont guidés à l'occasion de cette première « toilette » de la loi provinciale : démocratisation, transparence, information et participation citoyenne. En cela, nos travaux leur seront incontestablement utiles; je me réjouis du bon aboutissement de ceux-ci et j'espère qu'ils recueilleront une large approbation, reflet de l'esprit dans lequel ils ont été menés, ce dont je me réjouis également. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Pinoie.

De heer Pinoie (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, in de eerste plaats wens ik de rapporteur en de secretaris van de commissie voor de Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden te feliciteren voor hun puik verslag. De woorden « oef » en « eindelijk » waren uitdrukkingen van tevredenheid die de commissieleden zich lieten ontvallen na de goedkeuring van het verslag, waaraan ongeveer een jaar van besprekingen voorafging. Is de tevredenheid verantwoord ? Is het aangewezen dat de Senaat de provinciewet nu nog probeert te wijzigen ? Het Sint-Michielsakkoord heeft een regionalisering van de provincie- en de nieuwe gemeentewet in het vooruitzicht gesteld. De betreffende artikelen werden opgenomen in de lijst van grondwetsartikelen die voor herziening vatbaar zijn verklaard. Zolang deze herziening niet is gerealiseerd behoudt volgens artikel 162 van de Grondwet de federale overheid evenwel de volle bevoegdheid over de provincie- en de nieuwe gemeentewet.

De Senaat moderniseert en democratiseert de provinciewet, met als leidraad de nieuwe gemeentewet. Er is dus geen sprake van revolutionaire innovaties die een evenwicht zouden bedreigen. Verder in mijn betoog kom ik trouwens terug op de inhoud van artikel 31, zoals aangenomen door de commissie.

Passief blijven en de provinciewet laten voor wat zij is zou, wetende dat de provincies onvoldoende slagkracht kunnen ontplooien, als schuldig verzuim kunnen worden geïnterpreteerd.

Na het werk in de Senaat zullen de gemeenschappen en de gewesten een binnenlands bestuur erven op basis van recente wetten : de OCMW-wet van 1976; de wet op de intercommunales van 1986; de nieuwe gemeentewet van 1989 en, laat ons hopen, een vernieuwde provinciewet van 1997. Uiteraard sluit een democratisering en een modernisering van de provinciewet niet uit dat werk wordt gemaakt van de regionalisering van de provincie- en de nieuwe gemeentewet. Maar dit is niet zo eenvoudig en nog niet uitgewerkt.

De voorstellen tot wijziging van de provinciewet in de loop der jaren zijn talrijk en hebben genoeg inhoud om globaal te worden behandeld. Bovendien pleiten alle instanties die via hoorzittingen werden geraadpleegd, niet in het minst deze werkzaam op het terrein, voor een democratisering en een modernisering van de provinciewet.

Om haar beleid gestalte te geven pleit de Vlaamse regering voortdurend voor een partnerschap tussen haarzelf enerzijds en de gemeenten en de provincies anderzijds. Het is trouwens moeilijk aan te nemen dat de Vlaamse regering haar beleid graag toevertrouwt aan een bestuur dat niet over de nodige slagkracht beschikt, namelijk aan een provincie werkend op basis van een verouderde provinciewet. Een modernisering en een democratisering van de provinciewet ligt dan ook in de lijn van een partnerschap dat de Vlaamse regering voorstaat.

Het Sint-Michielsakkoord heeft het bestaan en de bestuurlijke rol van de provincies bevestigd. De provincie zal een noodzakelijk, onmisbaar en volwaardig bestuursniveau zijn tussen de gemeenten enerzijds en de gewesten en gemeenschappen en de federale Staat anderzijds. Dit blijft het standpunt van de SP. Daarom dienen de provinciale bestuursstructuren te worden aangepast en te worden gemoderniseerd. In de eerste plaats is de werking van de provincieraad aan een grondige vernieuwing toe. De primauteit van dit democratisch verkozen orgaan moet meer dan vroeger tot uiting komen.

Daartoe is het in eerste instantie noodzakelijk dat de leden van de provincieraad de hen opgedragen controletaak effectief kunnen uitoefenen. Een betere informatie van de provincieraad moet het debat in die raad en het provinciaal beleid in het algemeen nieuw leven inblazen.

Tot daar de argumenten die ons inspireerden om bij het begin van deze legislatuur opnieuw ons wetsvoorstel om de provincies te democratiseren in te dienen. De voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de werking van de provincieraad en het statuut van de provincieraadsleden omvatten volgende krachtlijnen : ten eerste, de uitbreiding van het inzagerecht van de provincieraadsleden tot de aan de gouverneur en aan de bestendige deputatie toegekende medebewindsopdrachten en de bepaling van de modaliteiten waaronder het inzagerecht kan worden uitgeoefend; ten tweede, de toekenning van een vraag- en informatierecht aan elk individueel provincieraadslid; ten derde, de opname van de berekeningswijze van de presentiegelden in de provinciewet; ten vierde, de verplichting van de bestendige deputatie om jaarlijks een beleidsnota op te stellen en deze voor te leggen aan de provincieraad; ten vijfde, de uitbreiding van het politiek verlof voor de leden van de provincieraad. Deze krachtlijn maakt ondertussen het voorwerp uit van een afzonderlijk wetsvoorstel; ten zesde, enkele bepalingen met betrekking tot de positie van de gouverneur, daar het ambt van gouverneur onverbrekelijk deel uitmaakt van de discussie over de toekomstige werking van de provinciebesturen.

De werkzaamheden van de commissie waren reeds van start gegaan tijdens de vorige legislatuur. De heren Mouton, Daras en ikzelf waren ook toen al lid van de commissie. Op mijn voorstel besliste de nieuwe commissie de behandeling van het reeds genoemde wetsvoorstel uit te stellen, teneinde alle fracties de kans te geven een eigen voorstel in te dienen. Het secretariaat van de commissie maakte een vergelijkende nota op over alle wetsvoorstellen die als basis diende voor de bespreking van het wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet. Deze aanpak betekende een nieuwe impuls voor een niet zo alledaagse manier van werken in het Parlement. Er werd namelijk gestreefd naar een zo groot mogelijke consensus. Die is er uiteindelijk niet gekomen over alle punten, maar toch werden zeer vele artikelen uit de verschillende wetsvoorstellen bij wijze van amendement of subamendement, uiteindelijk opgenomen in het huidige wetsvoorstel. Ook werd veelal rekening gehouden met de opmerkingen van de Raad van State. Deze manier van werken kwam tot stand door de positieve ingesteldheid van de commissieleden, het gevat en correct optreden van de voorzitters en de deskundige inbreng van de kabinetsmedewerkers.

De SP-fractie verheugt zich dat de doelstelling van de democratisering in grote mate werd bereikt. Dit komt tot uiting in twee aspecten.

Ten eerste legt artikel 21 van het wetsvoorstel aan de bestendige deputatie de verplichting op ieder jaar samen met de begroting een algemene beleidsnota bij de provincieraad in te dienen. Daardoor kunnen de raadsleden met meer kennis van zaken de begroting beoordelen en moeten de leden van de bestendige deputatie, als college maar ook individueel, verantwoording afleggen voor het door hen gevoerde beleid. Om een effectieve controle mogelijk te maken dient de beleidsnota minstens de beleidsprioriteiten en -doelstellingen, de begrotingsmiddelen en de termijnen waarbinnen deze prioriteiten en doelstellingen moeten worden gerealiseerd, te bevatten.

Artikel 20 van het wetsvoorstel legt het inzage-, vraag- en informatierecht van de provincieraadsleden expliciet vast. Momenteel regelen de artikelen 65, vierde lid, en 120, tweede en derde lid, van de provinciewet dat inzagerecht. Over de exacte draagwijdte van deze bepalingen bestaat echter discussie aangezien niet duidelijk is of het inzagerecht beperkt blijft tot zaken van louter provinciaal belang of ook kan uitgebreid worden tot de zaken van gemengd belang, namelijk van provinciaal en algemeen belang.

De verduidelijkingen die dit wetsvoorstel aanbrengt zullen ongetwijfeld tot meer rechtszekerheid en de gelijke behandeling van alle provincieraadsleden leiden.

Het inzagerecht van elk provincieraadslid wordt uitgebreid tot de medebewindstaken die aan de gouverneur en de bestendige deputatie zijn toegewezen.

Teneinde de werkelijke uitoefening van het inzagerecht mogelijk te maken zal een register van inkomende en uitgaande stukken worden bijgehouden bij de diensten en de instellingen van de provincie.

Tevens wordt het algemeen vraag- en informatierecht van de individuele provincieraadsleden vastgelegd. Door die innovatie zal de controletaak van de raad ontegensprekelijk aan belang winnen. Het recht van de provincieraadsleden om geïnformeerd te worden, is in beginsel onbeperkt tenzij het aangelegenheden betreft waarover overeenkomstig de wet geen informatie mag worden gegeven. Het spreekt vanzelf dat de uitoefening van het vraag- en informatierecht niet toestaat dat de provincieraad zich in de plaats zou stellen van de gouverneur of de bestendige deputatie. De vraag en het antwoord kunnen daarom niet het voorwerp uitmaken van een stemming in de provincieraad.

Artikel 30 van het wetsvoorstel ontneemt de gouverneur stemrecht in de bestendige deputatie, tenzij de bestendige deputatie een rechtsprekende taak uitoefent. Hiermee wordt beoogd een einde te stellen aan de tweeslachtige functie van de gouverneur die het administratief toezicht uitoefent op de besluiten van de bestendige deputatie en dus moet controleren of de beslissingen wettig zijn en het algemeen belang niet schaden, alhoewel hij als voorzitter van de bestendige deputatie deelgenomen heeft aan de besluitvorming. Hij is met andere woorden tegelijk rechter en partij. Bovendien is deze wijziging mede verantwoord door het feit dat de gouverneur niet democratisch wordt verkozen.

Over de wijzigingen in verband met de functie van provincieontvanger, het systeem van volksraadpleging, het vraagrecht van de bevolking en het niet-aanvaarden van de constructieve motie van wantrouwen, zal mijn collega Francie Van der Wildt het hebben.

Tot slot wil ik nog enkele woorden zeggen over artikel 31 van het wetsvoorstel dat artikel 106 van de provinciewet wijzigt, een wijziging die in de commissie werd aangenomen met negen stemmen bij één onthouding. Tijdens de werkzaamheden in de commissie werd uitvoerig van gedachten gewisseld over de opportuniteit om de bestendige deputatie het voorafgaand onderzoek van alle zaken toe te vertrouwen en niet alleen van de zaken van provinciaal belang.

Ter rechtvaardiging van deze wijziging kan ik niet beter dan het standpunt aanhalen van de Vlaamse Vereniging van Provincies : « In tegenstelling tot wat de Vlaamse regering voorhoudt, wijzigt de nieuwe tekst van artikel 106, derde lid, niets wat bevoegdheden betreft, maar bepaalt alleen de modaliteiten van het uitoefenen van de bevoegdheid. De Raad van State stelde in zijn advies van 15 juli 1996 enkel dat de decretale wetgever bepaalt welk orgaan in de provincie bevoegd is om de zaken te behartigen die hij gedelegeerd heeft. Hij stelt echter niet dat het de decreetgever is die ook aanduidt hoe dit orgaan moet werken bij de behandeling van de gedelegeerde zaken. Als een materie toevertrouwd wordt aan de bestendige deputatie die er over dient te beraadslagen en te beslissen, dient zij deze materie in haar totaliteit te behandelen, inclusief het voorafgaand onderzoek. De provinciewet regelt de organisatie van de provinciale instelling, inbegrepen de werking van de bestendige deputatie ». Dat is mijns inziens een logische redenering. Ik zou zeggen, dat is een redenering die blijk geeft van gezond verstand.

Zoëven werd verwezen naar een verschil tussen de Nederlandse en de Franse tekst in de tekst aangenomen door de commissie. Artikel 37, paragraaf 4, luidt in het Nederlands : « De provincieontvanger staat onder toezicht van de bestendige deputatie ». De Franse tekst luidt : « Le receveur provincial est placé sous l'autorité de la députation permanente ». Ik meen bijgevolg dat de term « onder het gezag van » beter is en stel voor deze wijziging als gewone tekstverbetering goed te keuren.

De SP-fractie zal dit wetsvoorstel met overtuiging aannemen en ze is de mening toegedaan dat een meerderheid in de Senaat haar daarin zal volgen. Na verschillende collega's te hebben gehoord, is zij daar zelfs vast van overtuigd. Het wetsvoorstel werd in de commissie goedgekeurd met tien stemmen, bij een onthouding.

Wij hopen dat dit wetsvoorstel, dat als belangrijkste doel heeft het bestuur van de provincies te democratiseren, vlug wet zal worden. De betrokkenen wachten erop. (Applaus.)

De voorzitter . ­ Het woord is aan de heer Buelens.

De heer Buelens (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, zoals de heer Nothomb heeft onderstreept, heeft het Vlaams Blok zich in de commissie bij de besprekingen over de herziening van de provinciewet, over de hele lijn onthouden. Het had daarvoor drie redenen.

Ten eerste ging de moeizame artikelsgewijze bespreking gepaard met bergen papier, technische hoogstandjes inzake wetgeving en een soms spitsvondige taalacrobatie. Dat alles was een beetje moeilijk om te verteren. Dat ik niet de enige was die last had van spijsverteringsstoornissen bewezen de veelvuldige uitlatingen van vertwijfeling en ergernis zoals « wat doen we hier eigenlijk ? » of « waar zijn we mee bezig ? », zonder van die keren te spreken dat « de kat haar jongen niet kon terugvinden ». Het leek er meer op dat men de hele tijd gewoon bezig was met het herschrijven van de gemeentewet, op iets hoger niveau, met een grotere omschrijving. Dat alles belet echter niet dat ik waardering kan opbrengen voor het aanzienlijke en correcte werk van de rapporteur, de heer Vergote, en voor de diensten van de Senaat die deze Augias-stal moesten uitzuiveren.

Ten tweede schenen het advies en het akkoord van het Vlaams Blok niet interessant. Het werd dan ook niet gevraagd het reuzenamendement mee te ondertekenen. Democratie en pluralisme zijn termen waarmee graag wordt geschermd. Ze toepassen is echter nog een andere zaak, zeker wanneer het gaat over de inspraak van de oppositie in het algemeen en over de stem van een half miljoen Vlaams Blok-kiezers in het bijzonder.

De derde en voornaamste reden van onthouding was en is dat het Vlaams Blok de afschaffing van de provincies nastreeft. In dat opzicht zouden mijn eventuele vertragende betogen in de commissie ongepast zijn geweest. Voor de afschaffing van de provincies bestaan er tal van motiveringen. Ik noem er enkele.

Er is ten eerste de historische achtergrond. De huidige provincies zijn een overblijfsel van de Franse overheersing waarbij La Belgique , naar analogie met de Franse départements , eerder willekeurig werd ingedeeld, met veronachtzaming van de regionale of sociaal-economische achtergronden.

De recente splitsing van de vroegere provincie Brabant in een Nederlandstalig en Franstalig deel herstelde deze slordigheid. Daardoor kon een einde worden gesteld aan de slechte werking en ergerlijke discriminaties en misverstanden tussen twee volkeren met verschillende culturen. Dat belet echter niet dat het niet-respecteren van de taalgrens door onze geliefde zuiderburen nog steeds aan de kaak moet worden gesteld.

Sedert de oprichting van de gewesten zouden de bevoegdheden van de provincies met toepassing van het subsidiariteitsbeginsel kunnen worden verdeeld tussen gewestelijke en gemeentelijke diensten, maar dit beginsel wordt miskend. Voor de gemeenten zouden de bevoegdheden te belangrijk en te omvangrijk zijn en voor de gewesten zouden ze onvoldoende stof bieden. Daarom zouden deze bevoegdheden aan regionale instellingen kunnen worden overgedragen. De huidige oncontroleerbare warboel van paraprovinciale VZW's, GOM's en intercommunales met algemene doelstelling zouden moeten kunnen worden vervangen door deze streekgebonden organisaties. Politisering, versnippering, ondoorzichtigheid en ondemocratische aanstellingen zouden hierdoor kunnen worden vermeden.

Met deze stellingname brengt het Vlaams Blok niets nieuws, want reeds eerder hebben anderen voorstellen gedaan om de provincies als dusdanig te vervangen.

De bestuurskracht van de gemeenten is dankzij de fusies verhoogd. Als iets goed is dan zeggen wij het ook. Met het Egmontpact, onzaliger gedachtenis, werd het land ingedeeld in 24 subgewesten ter vervanging van de provincies. De toenmalige wijze van indelen juichen we niet toe, de vervanging daarentegen wel. Ook de afschaffing van de provinciebelasting in 1980, die daarna weliswaar ongedaan werd gemaakt, betekende een regelrechte aanval op het bestaan van de provincie. We zijn dus niet de enigen die aan de afschaffing van de provincies denken en eraan werken. We weten echter wel dat de ontbinding van de provincies niet tot de onmiddellijke toekomst behoort. De vurige pleidooien van de gouverneurs in de commissie en hun geschriften dienaangaande getuigen van de taaie weerstand die begrijpelijkerwijze uit die Belgische hoek zal blijven komen.

Mocht de PRL bij monde van de heer Foret een progressief standpunt willen steunen, dan kunnen ze hun steun het best kwijt aan het standpunt van het Vlaams Blok. Niettegenstaande de gebruikelijke afwijzing van onze voorstellen in de commissies hebben we een voorstel tot opheffing en vervanging van artikel 162 van de Grondwet ingediend. Het beoogt het volgende :

De inrichting van de gemeentelijke en provinciale instellingen wordt geregeld bij decreet.

De inrichting van de gemeentelijke instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geregeld bij wet. Deze laatste wet zal de taalpariteit in de betrokken instellingen waarborgen.

Het decreet verzekert de rechtstreekse verkiezing van provincie- en gemeenteraden.

De bevoegdheden van provincie- en gemeenteraden betreffende zaken van provinciaal of gemeentelijk belang worden onderworpen aan de goedkeuring van hun handelingen in de gevallen en op de wijze die het decreet bepaalt.

Het decreet regelt het volgende.

De decentralisatie van de bevoegdheden en van de middelen tot uitoefening ervan naar de ondergeschikte besturen.

De openbaarheid der vergaderingen binnen de decretaal omschreven grenzen.

De wijze waarop de gewestelijke wetgever kan optreden bij schending van de decretale regels op het algemeen belang.

De voorwaarden volgens dewelke of de wijze waarop de verschillende provincies of de verschillende gemeenten afspraken kunnen maken of zich kunnen verenigen. Evenwel kan aan sommige provincies of gemeenteraden niet worden toegestaan om samen te vergaderen.

De heer Moens, ondervoorzitter, treedt als voorzitter op

Tot de wet of het decreet deze wijziging regelt, blijven alle bestaande wetgevingen volkomen van kracht.

In afwachting dat de geachte collega's bereid zullen zijn dit voorstel te bespreken, zullen we onze oppositierol in de verschillende provincies net als in het verleden waakzaam blijven spelen. Wij zullen daarbij uiteraard rekening moeten houden met de beperkte en vernieuwde provinciale wetgeving, maar die ze dan ook niet zal goedkeuren. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à Mme Cornet d'Elzius.

Mme Cornet d'Elzius (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, je voudrais avant tout remercier, pour le travail accompli dans une très bonne entente, tous les membres de la commission, les secrétaires et tous ceux qui ont participé à nos travaux, sans oublier le rapporteur.

Comme l'a déjà souligné M. Vergote dans son excellent rapport, c'est le 12 décembre 1995 que la commission de l'Intérieur du Sénat a ouvert le chantier de rénovation de la loi provinciale. À plusieurs reprises, au cours des quatorze mois qui nous ont été nécessaires pour façonner le texte qui sera soumis à l'approbation de notre assemblée ce jeudi, des débats sur la méthode de travail et sur la procédure ont retardé la progression de nos travaux. Je ne m'y attarderai plus mais, étant moi-même dépositaire avec M. Foret de différentes propositions de loi sur le sujet, permettez-moi de réaffirmer à cette tribune mon accord sur la procédure consensuelle finalement adoptée. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de cosigner la proposition déposée le 25 janvier 1996 avec l'ensemble des représentants des partis démocratiques dans laquelle ne figurait initialement qu'un seul article. C'est pour cette raison également que j'ai activement participé par le dépôt d'amendements et sous-amendements à l'élaboration du texte final.

Un petit regret cependant : sous la pression quelque peu tardive de M. Vande Lanotte, nous avons finalement renoncé à remplacer complètement la loi provinciale actuelle par un texte nouveau mais nous avons opté pour de multiples modifications ponctuelles des articles de la loi provinciale actuelle. La solution initiale avait l'avantage de la clarté, de la lisibilité et de l'accessibilité. Bien que l'ensemble des débats se soit déroulé dans un esprit de consensus, je dois remarquer dès à présent que plusieurs dispositions n'ont pas reçu l'assentiment du PRL-FDF et que les majorités dites « alternatives » ont été exceptionnelles et limitées à des points de peu d'importance.

J'en viens à l'identité et au rôle des provinces dans la nouvelle Belgique fédérale.

Ce n'est un secret pour personne : nos concitoyens ont toujours été perplexes devant la complexité du système politique et administratif belge, une des institutions les plus méconnues étant sans nul doute la province. Une enquête menée en février 1989 par Marketing Unit pour le compte de la province de Namur révèle que la province est avant tout perçue comme un découpage territorial historique et poussiéreux et qu'elle suscite donc désintérêt et « désimplication ». Son opacité a été dénoncée à maintes reprises, son existence a été mise en danger plus d'une fois, mais sa nécessité et son efficacité dans certains domaines délaissés par les autres pouvoirs ont été trop souvent oubliées. Je pense que les provinces ont encore un rôle important à jouer au sein de la Belgique fédérale. Il leur faut tout d'abord être l'interlocuteur privilégié des citoyens, lesquels doivent pouvoir identifier facilement leurs responsables politiques locaux. Nous désirons rapprocher l'homme politique du citoyen mais également rapprocher les citoyens de la politique.

Notre contribution au présent texte s'est toujours inscrite dans une perspective de démocratisation de nos institutions provinciales, que ce soit en augmentant les moyens de contrôle direct des citoyens, en instaurant une véritable transparence du processus de décision ou encore en favorisant l'information et la publicité active de l'administration.

Les libéraux n'ont pas attendu les travaux du Sénat pour développer ces principes. À l'instigation de plusieurs de mes collègues mandataires provinciaux, les règlements de différents conseils provinciaux contiennent déjà en partie les dispositions que nous proposons de préciser et de consacrer légalement.

Ainsi, je ne peux que me réjouir du droit qu'auront les habitants de la province de demander par écrit des explications sur les délibérations et les décisions du conseil provincial et de la députation permanente. Il sera répondu oralement dans une commission ad hoc ou en séance du conseil provincial. Dans le même ordre d'idée, citons également l'obligation de réserver une heure en début de chaque séance du conseil aux questions orales d'actualité.

Démocratie signifie séparation des pouvoirs. Il est donc remarquable que dorénavant, les membres du bureau du conseil ne pourront plus exercer la fonction de député permanent. Je n'ai cependant pas voulu m'inscrire dans la solution extrême que certains ont défendue, à savoir d'étendre cette incompatibilité à tous les conseillers provinciaux, laquelle aurait abouti à créer 60 mandats provinciaux supplémentaires !

J'évoquerai maintenant les amendements fondamentaux d'origine libérale. Permettez-moi de m'attarder sur deux des principales avancées de cette proposition de loi.

Tout d'abord, je suis heureuse que la commission ait soutenu en partie notre proposition visant à retirer au gouverneur sa voix délibérative. Celui-ci conservera donc la présidence de la députation permanente mais n'aura plus qu'une voix consultative. Si on pouvait justifier que le gouverneur préside la députation permanente ­ ce qui peut lui donner une influence préventive, lui évitant l'utilisation ultérieure de son recours de tutelle ­ il me paraissait tout à fait exorbitant qu'il délibère sur ces mêmes décisions. En effet, d'une part, il est à la fois juge et partie et, d'autre part, le gouverneur étant nommé par le Roi, comment justifier un droit de vote équivalent aux autres membres élus de la députation permanente ?

Ensuite, le nouveau titre XIV instaure une consultation populaire au niveau provincial sur le modèle de ce qui se fait au niveau communal.

Il ne s'agit ici, pour mon groupe, que d'appliquer la politique « des petits pas ». En effet, notre ambition est bien plus grande puisque c'est un véritable référendum que nous voudrions instaurer à terme aux différents niveaux de pouvoir.

Il est regrettable qu'en dehors des échéances, le citoyen n'ait pas le droit d'orienter les choix fondamentaux de société. Cela a plusieurs conséquences, comme le désintérêt du citoyen pour la gestion des affaires politiques ou encore le déficit du contrôle démocratique.

La démocratie ne pourra pleinement s'exercer que si le citoyen peut directement donner son avis sans passer par la technique de la représentation. Lors des échéances électorales, l'électeur ne choisit pas simplement une personne, il se prononce également sur les choix politiques exprimés dans les programmes. Cependant, il s'agit là simplement d'un avis sur la politique générale à mener. Les citoyens n'en perçoivent pas toujours bien la portée et doivent donc pouvoir en contrôler ultérieurement l'application.

À en juger par les restrictions qui ont été aménagées dans notre texte initial ­ je pense notamment aux difficultés insurmontables devant lesquelles se trouveront les électeurs désireux d'obtenir une consultation populaire de leur propre initiative ­, je reste sceptique sur la sincérité de ceux qui parlent depuis quelques mois de « nouvelle culture politique ». Il vous est loisible de me rassurer en soutenant nos amendements visant à supprimer ces restrictions.

Nous avons parlé de la réforme des provinces, mais s'agit-il d'une réforme ou d'une « réformette » ?

Une fois de plus, je crains que notre assemblée ne passe à côté de l'essentiel si elle n'adopte pas l'amendement que le groupe PRL-FDF a à nouveau déposé afin d'instaurer le principe de la responsabilité de la députation permanente par le biais du régime de la motion de méfiance constructive. À mon sens, il s'agit là de la pierre angulaire de la réforme dont nos provinces ont besoin. Certes, nous avons par de multiples touches successives amélioré le fonctionnement général de nos institutions provinciales ­ délibération, rapport, note de politique générale, receveur provincial, ... ­, mais il s'agit là de simples corrections et non d'une véritable réforme.

Dans un régime démocratique, la séparation des pouvoirs ne se conçoit pas sans la responsabilité et donc le contrôle de ces mêmes pouvoirs. Quiconque a été désigné pour exercer une fonction au service de la collectivité et des citoyens doit rendre des comptes à ceux au nom desquels et pour lesquels il remplit son mandat. Il est donc inacceptable que l'exécutif provincial n'engage pas la responsabilité politique de sa gestion devant le corps électoral, fût-ce de façon médiate devant le conseil provincial.

Or, la députation permanente jouit à ce jour du privilège exorbitant de l'inamovibilité. C'est d'autant moins tolérable que les institutions provinciales sont désormais désignées pour la durée la plus longue que connaisse notre système politique : six ans. Outre cette objection de principe, c'est également un souci d'efficacité qui nous incite à préconiser le système de la motion de méfiance constructive.

Nous avions convaincu la commission de l'Intérieur lors de la première lecture; nous avons malheureusement dû constater un revirement en seconde lecture, malgré un avis du Conseil d'État qui ne formulait aucune objection, si ce n'est l'une ou l'autre interrogation. À propos de cet avis, signalons que, de l'aveu même du vice-Premier ministre Vande Lanotte, il a été fortement influencé par son cabinet. D'ailleurs, les auditeurs du Conseil d'État chargés de préparer l'avis se sont rendus au cabinet du vice-Premier ministre pour le réaliser ! Fermons la parenthèse et laissez-moi vous lancer un dernier appel pour vous demander de soutenir notre amendement qui évitera peut-être de dire que le Sénat, telle la montagne, a accouché d'une souris.

J'en arrive à présent aux commentaires relatifs aux autres dispositions modificatives de la loi provinciale.

Je vous ferai grâce d'un ennuyeux commentaire sur chacune des dispositions relativement techniques qui visent à améliorer de manière concrète le fonctionnement des séances du conseil provincial. Différentes améliorations sont intégrées dans la loi provinciale en ce qui concerne la publicité en amont et en aval de ces séances ou l'instauration d'incompatibilités identiques à celles prévues au niveau communal, afin d'éviter certains conflits d'intérêts dans le chef des conseillers provinciaux.

Quant aux jetons de présence, la légalisation de leur montant ainsi que des indemnités pour frais de déplacement ne me semble pas opportune. D'une part, j'estime que l'augmentation des jetons de présence à environ 4 600 francs, au lieu d'une moyenne de 3 000 francs actuellement, n'est pas un moyen suffisant pour revaloriser une fonction. En tout cas, cette mesure aurait dû être accompagnée d'une diminution du nombre de conseillers provinciaux. Malheureusement, nos amendements sur ce point ont été rejetés. D'autre part, même si un souci de transparence est à l'origine de l'insertion dans la loi d'une telle disposition, ne va-t-on pas à l'encontre de l'autonomie provinciale ? De fait, les situations peuvent varier très fortement d'une province à l'autre.

Par ailleurs, l'obligation pour la députation permanente de présenter une note de politique générale lorsqu'il dépose son projet de budget annuel a toujours été une revendication libérale essentielle.

Le paragraphe 3 du nouvel article 66 de la loi provinciale n'est pas anodin non plus puisqu'il obligera le conseil provincial à discuter des politiques des différentes intercommunales ou associations au sein desquelles la province participe et à la gestion desquelles elle est représentée. Gageons que par ce biais, une partie du voile qui occulte le fonctionnement des associations para-provinciales pourra être levée.

J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur les principales modifications qui touchent la députation permanente. Un petit mot sur l'article 106, alinéa 3 : il prévoira que la députation permanente veillera à l'instruction préalable de toutes les affaires qui sont soumises au conseil ou à la députation permanente elle-même, et non plus uniquement des affaires d'intérêt provincial. Cela me semble judicieux, même si cela déplaît à la Région flamande qui exerce d'ailleurs un chantage plutôt malsain.

À l'instar de ce qui existe au niveau communal, la fonction de receveur provincial a été créée de sorte que la province pourra procéder directement au recouvrement des taxes, redevances et créances diverses. Des garanties ont été prévues et un nouveau système de contrôle a posteriori par la Cour des comptes permettra d'éviter toute irrégularité. Dès que le receveur provincial entrera en fonction, le système archaïque du visa préalable de la Cour des comptes pour les dépenses provinciales dépassant un certain montant sera donc supprimé. Notons au passage que le receveur provincial sera nommé sur la base d'un concours et qu'il devra être possesseur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans les administrations fédérales. Espérons que ce concours sera mené avec davantage d'efficacité et d'impartialité que le concours visant à nommer les commissaires d'arrondissement, lequel s'enlise dangereusement. J'ai également déposé quelques amendements pour compléter la procédure de nomination.

Le nouveau titre VIIter , qui autorise le conseil provincial à créer des régies provinciales autonomes pour certains services à caractère industriel ou commercial, permettra à terme, si l'instrument est correctement utilisé, d'éviter le recours aux très opaques A.S.B.L. para-provinciales. Si l'article 114duodecies prévoit que les provinces peuvent s'affilier à des institutions et associations jouissant de la personnalité civile, des garanties sont prévues, notamment en ce qui concerne l'approbation du rapport d'activités des comptes, avec comme conséquence éventuelle, la démission obligatoire des représentants de la province au sein des organes de la personne morale en question. Les élus provinciaux disposeront donc de nouveaux instruments qu'il leur appartiendra d'utiliser correctement dans le cadre d'une « nouvelle culture politique ». Espérons que ces dispositions permettront d'améliorer la transparence de l'ensemble des institutions qui gravitent autour de la province et qu'on évitera à l'avenir tout dérapage.

Mes conclusions seront simples et brèves car je pense avoir explicité à suffisance ma pensée : cette proposition contient de bonnes innovations mais me semble incomplète et ne peut être considérée, dès lors, que comme un premier pas. Malheureusement, le rejet de plusieurs amendements libéraux essentiels à la redynamisation de nos provinces me laisse un goût amer. C'est donc sans enthousiasme que je soutiens cette proposition qui usurpe sans nul doute l'appellation de « réforme ». (Applaudissements.)

M. le président. ­ La parole est à M. Daras.

M. Daras (Écolo). ­ Monsieur le président, je m'en voudrais de commencer mon intervention sans remercier le rapporteur de son excellent travail, de même que les présidents successifs de la commission de l'Intérieur, en particulier M. Nothomb. Grâce à la pugnacité et à l'inventivité méthodologique de ce dernier, notre travail a pu finalement aboutir. Cela ne signifie pas que le résultat nous satisfasse entièrement mais, sans la volonté de progresser manifestée par le président de la commission, nous ne serions probablement pas arrivés au bout de notre tâche.

Comme d'autres intervenants, je regrette l'absence du ministre de l'Intérieur, qui pourrait montrer plus d'intérêt par rapport à des travaux d'une telle importance.

En effet, la proposition soumise aujourd'hui à cette assemblée a fait l'objet d'un travail de longue haleine qui, en fait, a commencé sous la législature précédente, c'est-à-dire voici environ deux ans et demi. Nous sommes d'ailleurs d'autant plus déçus de constater qu'après autant de temps, d'énergie et d'investissement personnel, le résultat s'avère largement insatisfaisant, du moins quant à certains aspects de cette loi.

Nous nous réjouissons toutefois du rejet de la thèse défendue par certains, consistant à maintenir le statu quo en la matière, dans l'attente d'une régionalisation.

À cet égard, je voudrais éclaircir un point précis. Plusieurs intervenants ont rappelé à cette tribune les accords de la Saint-Michel. Cela m'émeut toujours d'entendre certains partenaires exprimer leur attachement au contenu de ces accords, ce qui n'a pas toujours été le cas concernant d'autres matières, mais nous ne débattons pas ici des écotaxes.

Je voudrais donc effectuer une mise au point, en rappelant le seul engagement que nous avons pris en la matière dans le cadre des accords de la Saint-Michel. Nous avons accepté que figure dans la déclaration de révision de la Constitution un article précis. À cet égard, le texte que nous avons signé porte sur la création d'un groupe de travail destiné à étudier la possibilité d'une régionalisation des lois organiques provinciales et communales.

Étant donné que ce groupe de travail n'a jamais été constitué, les appels lancés aujourd'hui à cette tribune en faveur de l'application des accords de la Saint-Michel me semblent quelque peu incantatoires. Au fil du temps et en raison de l'attitude très conservatrice du principal parti politique de la Communauté française, nous sommes devenus de plus en plus réticents à l'égard de la régionalisation susmentionnée. Je tenais à rappeler ce détail historique à cette tribune.

Ce texte est probablement le plus important grand chantier du « Sénat nouveau », et nous en sommes aujourd'hui au bilan de la façon dont le Sénat a assumé ce grand chantier.

Pour que les choses soient claires, je voudrais rappeler brièvement les points importants pour les écologistes. Ceux-ci peuvent être groupés en deux volets, le premier ayant trait au fonctionnement de l'institution dans son essence même.

Contrairement aux propos tenus par certains, nous avons, dans notre conception de la démocratie, le souhait que tous les niveaux de pouvoirs soutenus par une élection démocratique aient un mode de fonctionnement relativement parallèle, relativement similaire, un mode de fonctionnement classique de la démocratie représentative. Dans notre conception d'une telle démocratie, l'instance la plus importante, la plus légitime, celle qui doit donc avoir la primauté et la priorité, c'est l'assemblée élue, qui doit notamment exercer le contrôle sur l'exécutif mis en place. Cela signifie que, dans notre conception, la députation permanente, dont nous aurions d'ailleurs voulu modifier l'intitulé, est clairement un exécutif qui doit être responsable devant l'assemblée provinciale. Cela signifie également que les conseillers provinciaux ont, pour nous, tous les droits de contrôle sur le fonctionnement de la députation permanente. Cela signifie en outre que le gouverneur, qui est un commissaire du gouvernement, un fonctionnaire au titre prestigieux certes, mais néanmoins fonctionnaire, n'appartient pas, dans notre conception des choses, à la députation permanente, et n'a pas à la présider ni à y voter.

Passant sur la révision de la loi électorale provinciale que l'on a laissé de côté pour le moment, j'en arrive au deuxième volet qui concerne les relations avec les citoyens. Dans ce cadre, deux points ont été essentiellement abordés par notre commission : d'une part, ce que l'on peut appeler le droit d'interpellation du citoyen, et nous verrons ce qu'il en est advenu, et, d'autre part, la problématique de la consultation populaire, sur laquelle je reviendrai également.

En fonction de ces priorités simples et claires, il s'indique aujourd'hui de dresser le bilan de plus de deux ans de travail de la commission de l'Intérieur du Sénat.

Commençons par les points positifs de la réforme de la loi provinciale, car elle en comporte, et je le reconnais totalement. Je citerai, par exemple, une relative augmentation du pouvoir de contrôle des conseillers provinciaux sur tout le travail de la députation permanente, question essentiellement traitée par le nouvel article 65bis . Droit de contrôle, sans doute, mais pas celui de débattre, les propositions de modification de l'article 65 ayant été repoussées. J'ai encore entendu ici arguer du fait que la députation permanente disposait de compétences qui lui étaient propres et qu'elle n'avait pas à cet égard, à se soumettre au contrôle de l'assemblée élue, puisqu'elles lui étaient déléguées par d'autres autorités.

À ce sujet, je voudrais faire une citation dont le seul but est d'« asticoter » mon excellent collègue, M. Mouton, sénateur de communauté comme moi, siégeant donc également dans les assemblées régionale et communautaire et, par ailleurs, seul représentant de son groupe pour le moment.

Voici ce que disait le ministre-président de la Région wallonne le 30 janvier 1996 lors d'un séminaire sur la province ­ je suis sûr que cela ferait plaisir à M. Collignon de savoir qu'il est cité à la tribune de la Haute Assemblée ! : « J'entends déjà les puristes » ­ je ne sais pas s'il pensait à vous ou au professeur Herbiet ­ « qui invoqueront le fait qu'il y a des missions de la députation permanente qui ne recouvrent pas l'intérêt provincial mais bien l'intérêt général, qu'il s'agit de missions qui lui ont été déléguées par des autorités supérieures, qu'elle n'est pas libre d'agir dans ce domaine et que de ce fait, il ne serait pas normal que le conseil provincial s'immisce dans la gestion de ses missions. » Et le ministre-président de continuer : « Telle n'est pas mon opinion. D'une façon générale, je suis entièrement favorable à une information, la plus complète et donc la moins cloisonnée possible, du citoyen et de ses représentants ­ dans ce cas, les conseillers provinciaux. Il s'agit d'un gage de démocratie pour nos institutions. »

Je suis donc heureux d'être soutenu dans ma position par le ministre-président socialiste de la Région wallonne qui se trouve quelque peu en contradiction avec les positions défendues par le groupe socialiste en la matière. Il faut dire que dans votre parti c'est courant pour le moment !

Le deuxième point positif de cette réforme, c'est le rôle limité que joue le gouverneur. Pas autant que nous l'aurions voulu mais nous avons à nouveau déposé un amendement à ce sujet. Néanmoins, le rôle du gouverneur est limité. Il perd son droit de vote à la députation permanente sauf pour les matières juridictionnelles. On nous dit que ce n'est pas grave car il ne s'en servait jamais. D'accord, mais pour le principe, c'est important. Par contre, il continue à présider la députation permanente, ce que nous trouvons totalement anormal.

Troisième point positif, et ce n'était pas notre demande, c'est la création d'un receveur provincial, ce qui sera de nature à éclaircir la situation.

Enfin, le quatrième point positif est la création non pas d'un droit d'interpellation pour le citoyen, mais d'un droit pour ce dernier d'interroger la députation permanente et le conseil provincial par écrit, lesquels auraient pour mission de répondre ­ en commission probablement ­ aux questions posées. Certains ont voulu supprimer ce droit, mais en vain. Je n'émettrai pas de réserve à cet égard. Nous pensons qu'amener les citoyens directement en séance publique pour poser des questions n'aurait sans doute pas été une bonne formule. Ce compromis nous semble intéressant. Nous verrons dans l'avenir s'il fonctionne et si les citoyens l'utilisent. Peut-être les députés permanents mettront-ils plus de soin à répondre aux questions des citoyens qu'ils n'en mettent aujourd'hui, dans certaines provinces que nous connaissons bien, monsieur Mouton, à répondre aux questions des conseillers provinciaux ! Cela concerne également les députés permanents libéraux. Je m'en voudrais de ne pas saluer le fait que Mme Cornet d'Elzius soit restée en séance après m'avoir demandé de pouvoir s'exprimer à la tribune avant moi.

Certains points d'interrogation subsistent, mais je ne puis à l'heure actuelle les qualifier de positifs ou négatifs. Le principal d'entre eux porte sur les régies provinciales autonomes. Nous les avons introduites dans la loi communale voici un certain temps déjà, mais peu d'usage en a été fait. Je ne connais pas la situation actuelle à Anvers, ville qui se trouve à l'origine de l'introduction de cette notion dans la loi communale. À l'époque, nous ne nous étions pas opposés à cette formule, mais il est clair qu'il est trop tôt pour tirer un bilan de l'expérience de ces régies provinciales autonomes. Je crois pouvoir dire qu'il n'existe aucun espoir qu'elles remplacent la floraison d'A.S.B.L. existant à l'heure actuelle à l'échelon provincial. Par définition, ces régies ne pourront s'occuper que de missions de type industriel ou commercial, ce qui n'est jamais le cas des A.S.B.L. Cela ne contribuera donc pas à réduire le nombre d'organismes para-provinciaux existant pour le moment. L'instauration des régies provinciales autonomes constitue donc pour nous un point d'interrogation, mais peut-être en ferons nous un bon usage dans l'avenir ?

J'en viens enfin aux points négatifs. J'en ai épinglé trois, dont le premier est la consultation populaire. On peut avoir des appréciations diverses de l'instauration de la consultation populaire dans notre système. Nous sommes plus favorables à un système de référendum qui donne vraiment un pouvoir décisionnel, mais nous sommes d'accord pour dire qu'il devrait être introduit en premier lieu à l'échelon communal pour ensuite être étendu à d'autres niveaux. L'aspect pédagogique ne doit pas être oublié : le citoyen doit pouvoir s'entraîner progressivement à prendre ce type de responsabilité décisionnelle. Ce n'est pas le cas en l'occurrence, la Constitution ne le permettant pas, mais cette dernière pourrait éventuellement être révisée.

Il s'agit donc simplement d'une consultation populaire. On a voulu calquer ce système sur ce qui existe dans la loi communale. Il fut d'ailleurs agaçant, au cours de nos travaux, que l'on nous invite à tout moment à retenir des dispositions identiques à celles qui existent déjà à l'échelon communal. Ce n'est pas à mon sens une bonne démarche, chaque institution ayant sa propre spécificité.

On a donc instauré une consultation populaire virtuelle et cette expression me semble particulièrement bien adaptée au niveau du conseil provincial. À notre estime ­ j'ai à nouveau déposé des amendements à cet égard ­ des mesures ont été prises pour qu'elle ne puisse jamais avoir lieu. En effet, pour dépouiller les bulletins, un seuil de 40 % de participation doit être atteint. Or, on sait à quel point il est difficile, au niveau communal, d'atteindre ce seuil.

De plus, la participation des non-Belges n'est pas prévue. Or, dans nombre de communes, lorsqu'une consultation populaire est organisée, ces derniers peuvent y prendre part, comme ce fut le cas à Ath.

Étant donné que nous débattrons prochainement du droit de vote aux élections communales et s'agissant en l'occurrence d'une simple consultation, donc d'une compétence d'avis, il eût été intéressant de l'ouvrir aux non-Belges, mais on ne l'a pas voulu.

Il n'y a aucune possibilité d'organiser cette consultation sur une partie seulement du territoire de la province, alors que chacun peut comprendre que certaines décisions provinciales puissent ne pas concerner, et donc ne pas motiver, la totalité des habitants d'une province, afin de permettre ainsi d'atteindre le seuil de 40 % de participation.

Enfin, comme si cela ne suffisait pas, dans le cadre de l'initiative populaire ­ c'est-à-dire afin de permettre à la population de demander une consultation populaire ­ un seuil de 10 % est instauré par « arrondissement administratif », notion qui ne représente pas grand-chose aux yeux des gens.

Je considère qu'il s'agit là d'un point négatif. On peut déjà s'interroger sur la pertinence d'institutionnaliser la consultation plutôt que le référendum. Mais si, en plus, de telles conditions sont imposées, cela revient à rendre cette consultation parfaitement virtuelle.

J'en viens à un autre point négatif, concernant une modification qui n'émane pas de notre groupe, et je rends ici hommage à ceux qui l'ont introduite et qui y ont ensuite renoncé. Il s'agissait de mettre fin au cumul des fonctions de député permanent et de conseiller provincial. Cette disposition a été supprimée au dernier moment par un amendement déposé par le principal parti conservateur francophone. Cette idée, qui nous semblait bonne, n'émanait pas de notre groupe et nous regrettons qu'elle ait été abandonnée. En effet, le fonctionnement du conseil provincial est tel et les députés permanents cumulent déjà tellement de mandats ­ parfois 40 ou 45 ­ que la suppression du mandat de conseiller provincial n'était pas très grave, d'autant plus que ces députés sont inamovibles; ils ne prennent donc aucun risque. S'il est une situation où l'on aurait pu, dans un confort total, supprimer le cumul entre la fonction de membre du gouvernement et celle de membre de l'assemblée élue, c'est certainement la situation provinciale, les députés permanents étant pratiquement députés à vie, puisque ­ et c'est le troisième point négatif ­ l'introduction du système de la motion de méfiance constructive, a été rejeté par un amendement émanant du principal parti conservateur en Communauté française.

Je voudrais rappeler aux membres de ce même parti ce que disait, à ce sujet, le ministre-président de la Région wallonne dans l'intervention que j'ai citée tout à l'heure : « Parmi les principes à concrétiser, ne faudrait-il pas renforcer la primauté du conseil provincial sur la députation permanente ? Pourquoi ne pas étudier notamment l'instauration d'un mécanisme de méfiance constructive de l'assemblée vis-à-vis du gouvernement provincial ? » Cette demande nous a été refusée après avoir été acceptée. Certaines formations politiques ont totalement changé d'avis entre le premier et le second vote.

M. Mouton (PS). ­ Je n'ai pas changé d'avis.

M. Daras (Écolo). ­ Non, je pensais au VLD : chacun a sa part de responsabilité en la matière.

Par ailleurs, je me réjouis que du côté francophone ­ rassurez-vous, je ne ferai pas de cette affaire une histoire communautaire, mais il était bel et bien question de régionaliser ces lois ­, une majorité potentielle existe pour introduire cette motion de méfiance constructive. En effet, aussi bien le PRL-FDF que le PSC ont, de façon constante, soutenu l'introduction de ce système à la province. Tout le monde est-il dans l'erreur, excepté un parti ? Je ne le crois pas. D'aucuns ont critiqué ce système, car il risquait d'avoir pour conséquence que l'on vote la censure de la députation permanente sur des compétences relevant exclusivement de celle-ci. C'est un fait, mais peu importe. Je ne vois pas pourquoi, surtout si je suis soutenu par le ministre-président de la Région wallonne, un gouvernement pourrait un jour se trouver dans une situation où toute censure de ses décisions serait exclue. Par ailleurs, quand les pouvoirs fédéraux, communautaires, régionaux attribuent des missions aux députations permanentes, ils doivent savoir que celles-ci sont exercées dans le cadre de la loi provinciale, laquelle à ce jour, est toujours de compétence fédérale. Dès lors, à chacun ses responsabilités. Je constate que cela ne dérange pas tout le monde dans les assemblées et dans les gouvernements régionaux et communautaires.

Il nous a été dit que cette mesure créerait de l'instabilité à l'échelon provincial. Pour ma part, je crois qu'une trop grande stabilité ou sécurité d'emploi pour les mandataires politiques n'est pas une bonne chose.

M. Mouton (PS). ­ Vous êtes parlementaire depuis 1981, je crois, monsieur Daras.

M. Daras (Écolo). ­ Mais je ne suis pas inamovible, monsieur Mouton, et je ne siège dans aucun gouvernement. Si vous le souhaitez, quand nous aurons le temps, je vous dirai à quel point j'ai dû être méritant pour parvenir à rester en place aussi longtemps !

M. Mouton (PS). ­ Je sais que vous avez énormément de mérite, monsieur Daras; vous ne devez pas m'en faire la démonstration.

M. Daras (Écolo). ­ Auparavant, chaque fois que le gouvernement tombait, les assemblées provinciales étaient dissoutes. Les députations permanentes restaient donc en place pendant deux ou trois ans, mais jamais quatre ans. Aujourd'hui, les élections provinciales et communales sont couplées et les députations permanentes siègent pour une durée de six ans, sans chute possible. Un changement important est donc intervenu et l'on continue à dire que rien ne peut arriver à ces gens : ils sont au-dessus de toute censure politique ! Cette situation n'est pas normale. Ce jugement s'applique peut-être également au niveau communal : on sait le chaos qui y règne quand des majorités tombent de fait sans possibilité de démissionner des échevins. Les exemples sont suffisants pour prendre conscience du problème.

Nous estimons donc que la motion de méfiance constructive est un système extrêmement difficile à mettre en place; il n'a d'ailleurs jamais été utilisé dans les assemblées régionales et communautaires. Malgré sa rigidité, il est néanmoins possible. Si des raisons suffisantes existaient et si un autre majorité se dessinait dans une province ­ ce ne serait pas le cas tous les quinze jours ­, ce serait envisageable et cela ne créerait pas pour autant de l'instabilité, le système étant, je le répète, difficile à mettre en oeuvre. Par ailleurs, cette instabilité ne serait pas plus importante à l'échelon provincial qu'aux autres niveaux de pouvoir.

La province se situerait-elle à un niveau princier ne devant jamais être remis en question alors que, par contre, le procédé de la motion de méfiance constructive permettrait de faire tomber un gouvernement régional ou communautaire ? Pour ma part, je ne le crois pas. Je ne vois pas pourquoi il conviendrait de refuser cette possibilité à l'échelon provincial. Pour nous, il s'agit là d'une objection de taille ­ sans vouloir faire de jeu de mots.

Nous avons déposé à nouveau une série d'amendements. Comme il s'est passé à peu près n'importe quoi en commission, je n'oserais affirmer aujourd'hui que ces amendements seront rejetés, mais je crains qu'ils le soient. Certains d'entre eux rejoignent d'ailleurs ceux qui ont été déposés par d'autres groupes; je pense notamment à ceux qu'a évoqués Mme Cornet d'Elzius. Ces amendements vont dans le sens des nôtres, lesquels ne tarderont d'ailleurs pas à être distribués sur tous les bancs.

Dans le cas où nos amendements seraient repoussés, il nous serait tout à fait impossible ­ et nous le regrettons, car le travail accompli s'est révélé considérable ­ d'approuver ce texte qui sera soumis au vote jeudi, sauf manoeuvre que l'on me dit prévisible d'une autre assemblée.

Je le répète, je suis un homme de débat mais pas de consensus, car je pense que ce dernier ne grandit pas le débat politique. Mais je ne le fuis pas non plus. Si un accord avait pu se dégager, je n'aurais eu aucun problème à émettre un vote positif, mais nos objections demeurent justifiées, et ce dans une proportion suffisamment importante pour que nous adoptions cette position aujourd'hui. D'autres ont subi les mêmes frustrations mais semblent davantage à même de les digérer.

En tant qu'écologistes et groupe d'opposition, nous ne nous sentons pas obligés d'en faire autant. Si nos amendements sont rejetés, nous ne pourrons pas émettre un vote final positif. Cela nous évitera un ulcère que sans doute personne ici ne nous souhaite. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Boutmans.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, in deze en blijkbaar ook in de vorige zittingsperiode werd in de commissie voor de Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden in deze materie zeer veel werk verricht. Dit leidde tot een tekst die, tot op zekere hoogte, een verbetering inhoudt van de huidige provinciewet. In eerste instantie kan men zich afvragen of dit wel de taak was van de Senaat en of men niet beter zou overgaan tot de regionalisering van deze materie. Er was daarover al sprake in het Sint-Michielsakkoord en Agalev wil daaraan meewerken, maar op het ogenblik is er blijkbaar geen meerderheid om dit op korte termijn te realiseren. Vanzelfsprekend heeft het ook geen zin instellingen ongewijzigd te laten, gewoon omdat ze niet naar een ander niveau kunnen worden overgeheveld. Als men de bevoegdheid heeft om een instelling te hervormen, dan moet men zijn verantwoordelijkheid opnemen en zich niet verschuilen achter het gegeven dat er in de toekomst misschien een ander niveau bevoegd zal worden. We zijn het eens om over deze zaak te discussiëren en uiteindelijk een beslissing te nemen, maar het eindresultaat willen wij beoordelen op grond van de vraag of het ideaalbeeld wordt benaderd. Er is een consensus over het in stand houden van de provincies, ook al werd daar enkele jaren geleden nog erg aan getwijfeld.

De provincies zijn een belangrijk niveau in het democratisch systeem dat wij nastreven. In zo een systeem is het ideaal dat op ieder niveau een verkozen raad een bestuurscollege verkiest dat op elk ogenblik verantwoording verschuldigd is aan degenen die het verkozen hebben. Vermenging van functies moet zo veel mogelijk worden beperkt, de burger moet op een zo actief mogelijke manier in het bestuur kunnen participeren en het bestuur moet zo transparant mogelijk zijn.

Met het voorstel dat uiteindelijk na de oeverloze besprekingen in de commissie en na de diverse adviezen tot stand is gekomen, worden beperkte stappen in die richting gezet. Wij mogen echter niet vergeten dat tot nu toe de provinciebesturen ware bastions zijn van ongecontroleerde macht, van onduidelijkheid en ondoorzichtigheid. Door het bestaan van allerlei VZW's en andere provinciale of para-provinciale instellingen is het immers niet duidelijk wie precies de beslissingen neemt. Bovendien worden er nogal wat banen « uitgedeeld » en de gouverneursfunctie is één van de laatste sinecures met een benoeming voor het leven, zeer veel macht en vooral zeer veel invloed.

Met deze wijzigingen van de provinciewet wordt aan dit soort zaken niet veel veranderd. De gouverneur verliest weliswaar zijn stemrecht en zelfs zijn doorslaggevende stem, behalve in jurisdictionele aangelegenheden, maar hij blijft alomtegenwoordig, voor het leven benoemd en hij behoudt zijn belangrijke invloed in de bestendige deputatie. Ik weet ook dat het niet de bedoeling was dit nu grondig te hervormen, maar intussen blijven wij ermee zitten.

Collega Daras heeft al een aantal tekortkomingen ten opzichte van het gestelde doel aangehaald. Door een bestendige deputatie in het zadel te helpen die voor zes jaar aanblijft en die wordt voorgezeten door een voor het leven benoemde gouverneur en waartegen geen gecompliceerde motie van wantrouwen kan worden ingediend, houdt men een bestuur in stand met veel te ruime bevoegdheden en dat niet behoorlijk controleerbaar is.

De Agalev-fractie zal dit voorstel dan ook niet goedkeuren. Zoals de collega's van Écolo menen wij dat hier een kans werd gemist voor een grondige democratisering. De zeer beperkte democratisering die er wel is, geeft ons geen voldoening. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Van der Wildt.

Mevrouw Van der Wildt (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, net als de vorige sprekers spreek ik mijn waardering uit voor het werk van rapporteur Vergote en het secretariaat. De collega's commissieleden dank ik voor de interessante besprekingen over dit belangrijke wetsvoorstel.

De provincie als modern democratisch bestuursniveau stond immers maandenlang ter discussie. Wij hebben minstens even de illusie gehad een stuk geschiedenis te schrijven over de bestuurlijke toekomst van het land.

Of de kwestie behoort tot de bevoegdheid van de federale Kamers dan wel tot die van de assemblees van gewesten en gemeenschappen, is een vraag die ons weinig vooruithelpt in ons zoeken naar een efficiëntere functionering van dit bestuursniveau en naar een methode om dit niveau dat de gemeentebelangen overstijgt, dichter bij de mensen te brengen.

Wat verwachten wij van dit bestuurlijk apparaat ? Dat het functioneert als een goed geoliede democratische machine of dat het gewoon een blok aan het been is van gelijk welke toeziende overheid ?

Dit functioneringsgesprek en de reeks remediërende voorstellen leken ons veel zinvoller dan te moeten praten over de overlevingskansen van een intermediair niveau waarvan velen het nut niet meer inzien of vinden dat het op sterven na dood is.

Daarom was de SP-fractie mede-initiatiefnemer om de dynamiek in de provincie terug op te bouwen en kansen te geven. Wij hadden daarvoor bovendien volgende beweegredenen.

Ten eerste, het provinciaal bestuursniveau is een noodzaak als supra-gemeentelijk niveau dat voldoende voeling heeft met de noden en de eigenheden van een relatief beperkte gemeenschap. Dit niveau moet voldoende kracht hebben om bij regionale en federale overheden de belangen van de provincie te verdedigen. De deconcentratie van federale bevoegdheden moet op haar beurt drempelverlagend werken en meer contactmogelijkheden bieden tussen bevolking en bestuurders.

Ten tweede, de versterking van het democratisch systeem moet zeker op dit echeleon maximale kansen krijgen. Hiermee bedoel ik de herwaardering van het mandaat van provincieraadslid dat echte controle moet kunnen uitoefenen op de bestendig afgevaardigden en zelfs op de gouverneur.

Ten derde, essentieel is een vlotte en correct werkende administratie. Modernisering en een betere functionering moeten hier ten dienste staan van het contact met de bevolking en met de gemeenten. Duidelijkheid over de situatie van de verschillende personeelsleden en over hun taken is hier zeker vereist.

Ten vierde, vereenvoudiging van de wetgeving komt eveneens de transparantie en de toegankelijkheid ten goede. Het parallellisme met de gemeentebesturen, dat door de wetgever gevraagd wordt wat de verkiezingen betreft, moet dan ook in de organieke wetgeving worden doorgetrokken.

Wij geven toe dat deze vier uitgangspunten niet op alle terreinen konden worden gerealiseerd. De discussies in de commissie resulteerden immers in aanpassingen en oplossingen die de mening van iedere fractie zo veel mogelijk respecteerden.

Aansluitend bij mijn collega Pinoie wil ik volgende drie punten uit de wetswijzigingen kort becommentariëren, namelijk de functie van de provincie-ontvanger, de invoering van het provinciaal referendum en de constructieve motie van wantrouwen, waarover men in de eindtekst niet meer spreekt.

Als volwaardig bestuursniveau heeft de provincie behoefte aan een provinciaal ontvanger. Bevoegdheden, verplichtingen en tuchtregeling moeten precies worden omschreven.

Bij de bespreking hiervan werden drie elementen door ons naar voren geschoven. Ten eerste, het parallellisme met de toestand in de gemeenten voor de regeling van waarborgen, aanwerving, eedaflegging, verantwoording en vervanging; ten tweede, de controle op de jaarrekeningen door de provincieraad en de rol van het Rekenhof hierbij; ten derde, de situatie van de huidige rekenplichtige ten opzichte van de nieuwe benoemingsvoorwaarden. Dat laatste punt gaf aanleiding tot een diepgaande discussie.

Het is logisch dat voor de belangrijke functie van provinciaal ontvanger de nodige kwalificaties moeten worden geëist op basis van het diploma. Daarnaast moeten kandidaten worden geselecteerd op basis van een vergelijkend examen waarbij deskundigheid- en geschiktheidsoverwegingen bepalend zijn. Van politieke willekeur kan geen sprake zijn. De positie van de huidige « zittende » rekenplichtige, die niet aan de toelatingsvoorwaarden van niveau één voldoet, moet wel vanuit menselijk oogpunt worden bekeken.

Deze zittende ambtenaar heeft door zijn ervaring en zijn jarenlange medewerking reeds voldoende blijk gegeven van deskundigheid en gedegenheid. Gezien het beperkt aantal functies, vonden wij het wenselijk dat tijdens een overgangsperiode in de aanstelling en de loopbaanontwikkeling van deze ambtenaar wordt voorzien, in de functie van ontvanger of van adjunct met behoud van de verworven voordelen. Wij hebben er bovendien op aangedrongen dat de eindrekeningen bij het einde van de loopbaan of bij ambtsneerlegging zouden worden goedgekeurd door het Rekenhof. Deze controlebevoegdheid van het Rekenhof lijkt ons gerechtvaardigd. Ze komt bovenop de jaarlijkse eindverantwoordelijkheid inzake de jaarrekeningen van de provincieraad, waaraan geenszins afbreuk wordt gedaan. Het Rekenhof vervult hier uitsluitend a posteriori een rol en deze moet dan ook duidelijk worden gedefinieerd. Mijns inziens is de rol van het Rekenhof in de huidige bepalingen onvoldoende duidelijk. Alleszins blijven volgende vragen onbeantwoord. Hoe verhoudt deze a posteriori-controle bij de eindafrekening zich tot de jaarlijkse goedkeuring en dus de verantwoordelijkheid van de provincieraad ? Ontlast de goedkeuring van de jaarrekeningen door de provincieraad de ontvanger van zijn eindverantwoordelijkheid ?

Als tweede punt in de bespreking wens ik de aandacht te vestigen op de invoering van het provinciaal referendum. Samen met het vraagrecht van de bevolking ten aanzien van de provincieraad, vormde dit een belangrijk deel van de discussie. Inspraak en transparantie zijn termen die het goed doen bij de bevolking omdat ze samen met het democratische systeem van verkozenen en volksvertegenwoordiging moeten leiden tot een versteviging van de democratische principes. Wie zou zich daartegen trouwens verzetten ? Welke politicus zal het belang daarvan ontkennen ? Vraag is echter of deze begrippen in de praktijk wel zo zinvol en zo doelmatig zijn als men de bevolking wil doen geloven.

Wanneer het rechtstreekse vraagrecht van de burger het gemeentelijk niveau overschrijdt ­ zoals dat het geval is voor de provincieraad ­ dan ervaart de burger een enorme drempel. De mondigheid van de kiezer mag dan wel gegroeid zijn en jarenlang onderschat, toch vraag ik mij af of de praktische organisatie van een dergelijke directe democratie zal leiden tot een doelmatig en ernstig systeem van inspraak, of eerder tot een forum voor bevoorrechte kniezers. De SP-fractie gelooft eerder in ombudsdiensten en initiatieven van actieve openbaarheid, zoals die worden voorgesteld in het ontwerp van minister Vande Lanotte betreffende de openbaarheid van bestuur in provincies en gemeenten, dat ondertussen werd ingediend in de Kamer. De burger moet inderdaad de gelegenheid krijgen om rechtstreeks invloed uit te oefenen op het beleid. De deelname van de burger wordt nog te veel beperkt tot een klachtenbeleid. Klachten kunnen via een ombudsdienst gekanaliseerd worden naar het juiste beleidsterrein en zo tot hun juiste dimensie worden teruggebracht. Het filteren van dit rechtstreekse contact kan en mag echter geen afzwakking van de klacht tot gevolg hebben. Het moet eerder leiden tot een drempelverlaging en tot een verbetering van de dienstverlening tot zijn essentie. Rechtstreekse invloed hebben op het beleid is ook het motief dat achter de volksraadpleging schuilt, zelfs als het resultaat van een dergelijke raadpleging adviserend blijft en niet afdwingbaar is.

Toch kan een dergelijke raadpleging een enorme sensibilisatie teweegbrengen met zowel negatieve als positieve gevolgen. Het polariseren van beslissingen tot een « ja » of een « neen » kan misschien voor klaarheid in taal zorgen, maar ongenuanceerd beslissen is niet altijd het meest democratische. Enkel het numeriek overwicht als beleidsmotief nemen, kan immers tot zinloze daden leiden. Daarom is de bescherming van de minderheid essentieel in elk democratisch systeem.

Het referendum kan dus nooit als een absoluut instrument worden beschouwd, maar enkel als een peiling waarvoor de nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden geformuleerd, zodat een onbedachtzaam gebruik ervan kan worden uitgesloten. De drempel van 10 % aanvragers in elk bestuurlijk arrondissement is inderdaad hoog en ook de opkomstvereiste van 40 % is hoog, maar het zijn momenteel de enige garanties om het democratisch draagvlak zo breed mogelijk te houden in het belang van iedereen.

Wij zijn niet ingegaan op de vraag van sommige fracties om het provinciaal referendum voorlopig te vergeten tot er een beter toepasbare formule is gevonden. Het is immers een goed instrument dat pas kan werken als het goed en op een brede basis wordt gebruikt. Daarom schrijven wij het in dit wetsvoorstel in; niet om valse hoop of schone schijn te wekken, maar om het als middel klaar te houden voor een juist gebruik. Enige bedenkingen over de financiële gevolgen en de administratieve ondersteuning zijn hier echter wel gepast.

Het derde en laatste element dat ik wil behandelen, is niet meer terug te vinden in de eindtekst van de commissie. Het betreft de invoering van het begrip « constructieve motie van wantrouwen » en de vervanging van de leden van de bestendige deputatie.

Sedert de laatste verkiezingen zijn de provincieraden en bestendige deputaties verkozen voor een periode van zes jaar, gelijklopend met die van de gemeenteraden. Ze zijn onafzetbaar. De wetgever heeft hiermee de gelijklopendheid van het provinciaal bestuursniveau met dat van de gemeenten willen benadrukken en de stabiliteit van de beleidsperiode willen verzekeren.

Uiteraard roept dit vragen op over de relatie tussen de provincieraad en de bestendige deputatie. In welke mate is de provincieraad een controlerend orgaan van de bestendige deputatie ? In welke mate is de bestendige deputatie nog verantwoording verschuldigd ? Welke sancties kan de provincieraad eventueel nog toepassen ten opzichte van een bestendige deputatie ?

Het antwoord ligt klaarblijkelijk in het indienen van een constructieve motie van wantrouwen ten opzichte van de bestendige deputatie door de provincieraad. Uiteraard zou de sleutel van een beslissing « meerderheid tegen minderheid » steeds moeten zorgen voor bestuurszekerheid en stabiliteit. Dat betekent dat het principe overeind kan blijven zonder het effect van afzetting, maar dat het toch een krachtig signaal is van de raad aan de bestendige deputatie om het beleid bij te sturen.

In het kader van de woordenschat gehanteerd in de nieuwe politieke cultuur kan dit misschien wel nuttig klinken, maar ikzelf hecht geen waarde aan een dergelijk nepinstrument, dat bij sommigen alleen maar frustraties kan doen groeien en bij anderen ontladingen kan veroorzaken. Als een constructieve motie van wantrouwen bedoeld is om een bestendige deputatie te vervangen, dan zal het spel van meerderheid tegen minderheid de oude stellingen steeds opnieuw bevestigen en bijgevolg zijn doel missen. Het lost in de huidige structuur dus niets op en het brengt geen grotere openbaarheid.

Als men daarentegen het beleid inhoudelijk op de korrel wil nemen, moet men volgens mij het interpellatierecht van het raadslid beschermen en zelfs versterken. Een verdedigbare stelling of een geuite kritiek, gedragen door een meerderheid van de provincieraad, zou daarom op een constructieve wijze moeten kunnen doordringen tot de beleidsdaden van de bestendige deputatie zonder daarom van afzetten of vervangen te spreken. Het mogelijke radicale gevolg van een afzetting was spijtig genoeg misschien de zwakte van het amendement dat hierover door sommige collega's werd ingediend.

Als een bestendige deputatie niet goed functioneert, is dat geen kwestie van meerderheid tegen minderheid in de raad, maar vooral van de kiezer. Het kiesapparaat in gang zetten behoort dan weer niet tot de bevoegdheid van de provincie. Ik geloof daarom eerder in de vernieuwing van de constructieve dialoog tussen de verschillende politieke fracties, tussen meerderheid en oppositie, zolang en op voorwaarde dat een electorale verzilvering geen hoofdmotief wordt.

Zolang de oppositie echter als rol heeft to oppose en zolang de meerderheid haar positie beschermt zonder over de kern van de zaak te spreken, is elke constructieve motie, op welk bestuursniveau dan ook, een schimmenspel waarmee noch de openbaarheid van bestuur noch de participatie van de burger/kiezer is gebaat.

Velen zullen spreken van een gemiste kans om de democratisering op dit bestuursniveau consequent uit te voeren. Ik zou het eerder een risicoberekening noemen om de overlevingskansen van deze provinciale structuur maximaal vast te leggen en te versterken voor de toekomst.

De SP-fractie wenst dan ook dat de tekst zoals hij door de commissie is goedgekeurd, de goedkeuring van de Senaat zal krijgen voor verder spoedig gevolg. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Daar niemand meer het woord vraagt in de algemene bespreking verklaar ik ze voor gesloten en bespreken wij de artikelen van het wetsvoorstel.

Plus personne ne demandant la parole dans la discussion générale, je la déclare close, et nous passons à l'examen des articles de la proposition de loi.

L'article premier est ainsi rédigé :

Article premier. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

­ Adopté.

Aangenomen.

M. le président. ­ L'article 2 est rédigé comme suit :

Art. 2. À l'article 1er de la loi provinciale du 30 avril 1836, les mots « et un commissaire du gouvernement » sont remplacés par les mots « , une députation permanente et un gouverneur ».

Art. 2. In artikel 1 van de provinciewet van 30 april 1836 worden de woorden « en een commissaris van de regering » vervangen door de woorden « , een bestendige deputatie en een gouverneur ».

M. Foret et Mme Cornet d'Elzius proposent l'amendement que voici :

« Dans l'ensemble de la loi provinciale remplacer les mots « députation permanente » par les mots « députation provinciale » et les mots « députés permanents » par les mots « députés provinciaux. »

« In de gehele provinciewet de woorden « bestendige deputatie » telkens vervangen door de woorden « provinciale deputatie » en de woorden « leden van de bestendige deputatie » door de woorden « leden van de provinciale deputatie. »

De stemming over het amendement en de stemming over artikel 2 worden aangehouden.

Le vote sur l'amendement et le vote sur l'article 2 sont réservés.

M. Foret et Mme Cornet d'Elzius proposent l'insertion d'un article 2bis (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 2bis. À l'article 1bis de la même loi, modifié par la loi du 19 octobre 1921, sont apportées les modifications suivantes :

1º au premier alinéa les chiffres 47, 56, 65, 75 et 84 sont remplacés par les chiffres 30, 36, 41, 48 et 54;

2º à l'alinéa 2, le chiffre 80 est remplacé par le chiffre 51. »

« Art. 2bis. In artikel 1bis van dezelfde wet, gewijzigd door de wet van 19 oktober 1921, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de cijfers 47, 56, 65, 75 en 84 vervangen door de cijfers 30, 36, 41, 48 en 54;

2º in het tweede lid wordt het cijfer 80 vervangen door het cijfer 51. »

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

Le vote sur l'amendement est réservé.

L'article 3 est rédigé comme suit :

Art. 3. À l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 3 avril 1973, 6 juillet 1987 et 28 décembre 1994, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le gouverneur est le commissaire du gouvernement dans la province.

Les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Roi.

Les greffiers sont nommés, suspendus et révoqués par le conseil provincial. Pour pouvoir être nommé greffier provincial, les candidats doivent être âgés de 25 ans au moins. Les autres conditions de nomination, les conditions de suspension et de révocation des greffiers sont déterminées par le Roi.

Les greffiers prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial. »

Art. 3. In artikel 4 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 3 april 1973, 6 juli 1987 en 28 december 1994, worden het eerste tot het derde lid vervangen als volgt :

« De gouverneur is de commissaris van de regering in de provincie.

De gouverneurs worden benoemd en afgezet door de Koning.

De griffiers worden benoemd, geschorst en afgezet door de provincieraad. Om tot provinciegriffier te kunnen worden benoemd, moeten de kandidaten ten minste 25 jaar oud zijn. De Koning bepaalt de andere benoemingsvoorwaarden, alsmede de schorsings- en afzettingsvoorwaarden die gelden voor de griffiers.

De griffiers leggen de eed af in handen van de voorzitter van de provincieraad. »

MM. Daras et Boutmans proposent l'amendement que voici :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 3. À l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 3 avril 1973, 6 juillet 1987 et 28 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1º Les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le gouverneur est le commissaire du gouvernement dans la province.

Les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Roi.

Le greffier est nommé, suspendu et révoqué par le conseil provincial. Pour pouvoir être nommé greffier provincial, il faut être âgé de 25 ans accomplis. Les autres conditions de nomination, les conditions de suspension et de révocation des greffiers provinciaux sont déterminées par le Roi.

Le greffier prête serment entre les mains du président du conseil provincial. »

2º Les trois derniers alinéas de cet article ainsi modifié sont déplacés pour former, au sein du titre VIII intitulé « Du greffier provincial », l'article 118bis (nouveau) de la même loi. »

« Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 3. In artikel 4 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 3 april 1973, 6 juli 1987 en 28 december 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º Het eerste tot het derde lid worden vervangen als volgt :

« De gouverneur is de commissaris van de regering in de provincie.

De gouverneurs worden benoemd en afgezet door de Koning.

De griffier wordt benoemd, geschorst en afgezet door de provincieraad. Om tot provinciegriffier te kunnen worden benoemd, moet de kandidaat volle 25 jaar oud zijn. De Koning bepaalt de andere benoemingsvoorwaarden, alsmede de schorsings- en afzettingsvoorwaarden die gelden voor de griffiers.

De griffier legt de eed af in handen van de voorzitter van de provincieraad. »

2º De laatste drie leden van dit aldus gewijzigde artikel worden verplaatst en vormen in titel VIII « De provinciegriffier » het artikel 118bis (nieuw) van dezelfde wet. »

De stemming over het amendement en de stemming over artikel 3 worden aangehouden.

Le vote sur l'amendement et le vote sur l'article 3 sont réservés.

Art. 4. À l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 6 janvier 1984, sont apportées les modifications suivantes :

1º l'alinéa 1er est complété par les mots « et au moins une fois par mois »;

2º entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Cette obligation ne s'applique pas aux mois de juillet et d'août. »;

3º un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré in fine :

« Le président est également tenu de convoquer le conseil à la demande de la députation permanente aux jour et heure indiqués, avec l'ordre du jour proposé. »

Art. 4. In artikel 44 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 6 januari 1984, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1º het eerste lid wordt aangevuld met de woorden « en ten minste eenmaal per maand »;

2º tussen het eerste en het tweede lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende :

« Deze verplichting is niet van toepassing op de maanden juli en augustus. »;

3º aan het slot wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende :

« De voorzitter is tevens gehouden de raad op verzoek van de bestendige deputatie bijeen te roepen op de aangeduide dag en het aangeduide uur met de voorgestelde agenda. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 5. L'article 47 de la loi provinciale, modifié par la loi du 27 mai 1975, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 47. Le conseil ne peut prendre de décision si la majorité de ses membres n'est présente.

Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre requis, il pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article 57, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a eu lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premiers alinéas du présent article. »

Art. 5. Artikel 47 van de provinciewet, gewijzigd bij de wet van 27 mei 1975, wordt vervangen als volgt :

« Art. 47. De raad kan geen besluit nemen indien niet de meerderheid van de leden aanwezig is.

De raad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden is opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden een beslissing nemen over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda voorkomen.

De tweede en de derde oproeping moeten geschieden overeenkomstig de voorschriften van artikel 57, en er moet vermeld worden of de oproeping voor de tweede of de derde maal geschiedt; bovendien moeten de eerste twee leden van dit artikel in de derde oproeping woordelijk worden overgenomen. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 6. À l'article 49 de la même loi, modifié par les lois des 6 janvier 1984 et 11 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1º dans l'alinéa 1er , les mots « sous la présidence de leur doyen d'âge, assisté des deux membres les moins âgés comme secrétaires » sont remplacés par les mots « sous la présidence du membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de conseiller provincial ou, en cas de parité, le plus âgé d'entre-eux, assisté des deux membres les plus jeunes comme secrétaires »;

2º un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Toutefois, si le deuxième vendredi visé à l'alinéa premier est un jour férié, la réunion du nouveau conseil provincial est reportée au lundi qui suit. »

Art. 6. In artikel 49 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 6 januari 1984 en 11 juli 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de woorden « onder voorzitterschap van het oudste lid in jaren, bijgestaan door de jongste twee leden als secretaris, » vervangen door de woorden « onder voorzitterschap van het lid dat de meeste anciënniteit bezit als provincieraadslid of, bij gelijke anciënniteit, de oudste van hen, bijgestaan door de jongste twee leden als secretaris, »;

2º tussen het eerste en het tweede lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende :

« Indien de tweede vrijdag bedoeld in het eerste lid evenwel een feestdag is, wordt de vergadering van de nieuwe provincieraad uitgesteld tot de daaropvolgende maandag. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 7. L'article 50 de la même loi, modifié par la loi du 6 janvier 1984, est complété par les alinéas suivants :

« Le conseil provincial peut créer en son sein des commissions qui lui fourniront des avis sur toutes les matières relevant de sa compétence. Le conseil arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de ces commissions. La composition des commissions obéit au principe de la représentation proportionnelle.

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.

Les habitants de la province ont le droit de demander, par écrit, des explications sur les délibérations du conseil provincial ou de la députation permanente. Dans le respect des dispositions prévues par le réglement d'ordre intérieur, une commission ad hoc se charge d'y répondre oralement au cours de ses réunions, à moins que cette commission ne décide qu'il y sera répondu à l'issue de la séance suivante du conseil provincial. »

Art. 7. Artikel 50 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 6 januari 1984, wordt aangevuld met de volgende leden :

« De provincieraad kan in zijn midden commissies oprichten die hem van advies dienen over al de aangelegenheden die tot zijn bevoegdheid behoren. De raad bepaalt in zijn reglement van orde de regelen houdende de samenstelling en de werking van deze commissies. De samenstelling ervan geschiedt volgens het principe van de evenredige vertegenwoordiging.

De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

De inwoners van de provincie hebben het recht schriftelijk uitleg te vragen over de beraadslagingen en de besluiten van de provincieraad of de bestendige deputatie. Met inachtneming van de bepalingen van het reglement van orde antwoordt een commissie ad hoc daarop tijdens haar vergaderingen, tenzij die commissie beslist dat daarop eerst zal worden geantwoord aan het slot van de volgende vergadering van de provincieraad. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 8. L'article 51 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 51. § 1er . Les séances du conseil provincial sont publiques.

§ 2. Sauf en ce qui concerne les séances relatives au budget, le conseil provincial, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.

§ 3. La séance n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.

§ 4. Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

§ 5. S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin. »

Art. 8. Artikel 51 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art. 51. § 1. De vergaderingen van de provincieraad zijn openbaar.

§ 2. Behalve wat betreft de vergaderingen met betrekking tot de begroting, kan de provincieraad, in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, met een tweederde meerderheid van de aanwezige leden beslissen dat de vergadering niet openbaar is.

§ 3. De vergadering is niet openbaar wanneer het om personen gaat.

Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten vergadering.

§ 4. Uitgezonderd in tuchtzaken kan de besloten vergadering eerst plaatsvinden na de openbare vergadering.

§ 5. Wanneer tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt moet worden voortgezet in besloten vergadering kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 9. L'article 52 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 52. Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil votent à haute voix ou par assis et levé.

Néanmoins, le vote se fait toujours à haute voix et par appel nominal sur l'ensemble de chaque résolution. Il en va de même chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix ou au vote par assis et levé. Le vote exprimé électroniquement est considéré comme équivalent au vote à haute voix et par appel nominal. Le vote à main levée est considéré comme équivalent au vote par assis et levé.

Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.

En cas de vote à haute voix, le président vote en dernier lieu. »

Art. 9. Artikel 52 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art. 52. Onverminderd het vierde lid stemmen de leden van de provincieraad mondeling of bij zitten en opstaan.

De stemming geschiedt evenwel altijd mondeling en bij naamafroeping over elk besluit in zijn geheel. Dat is ook zo telkens als een derde van de aanwezige leden daarom verzoekt.

Het reglement van orde kan een regeling invoeren die gelijkwaardig is aan een mondelinge stemming of een stemming bij zitten en opstaan. De elektronisch uitgebrachte stemming wordt geacht gelijk te staan met de mondelinge stemming bij naamafroeping. De stemming bij handopsteking wordt geacht gelijk te staan met de stemming bij zitten en opstaan.

Alleen de voordrachten van kandidaten, de benoemingen tot ambten, de terbeschikkingstellingen, de preventieve schorsingen in het belang van de dienst en de tuchtstraffen geschieden bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid van stemmen.

In geval van mondelinge stemming stemt de voorzitter het laatst. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 10. L'article 55 de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 1887 et 27 mai 1975, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 55. La séance est ouverte et close par le président.

Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance.

Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.

Tout membre a le droit, pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.

Si la réclamation est adoptée, le greffier est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conformément à la décision du conseil.

Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est approuvé et transcrit comme stipulé à l'article 119, alinéa 1er .

Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents. »

Art. 10. Artikel 55 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 30 december 1887 en 27 mei 1975, wordt vervangen als volgt :

« Art. 55. De vergadering wordt door de voorzitter geopend en gesloten.

Tenzij het reglement van orde anders bepaalt, wordt bij het openen van elke vergadering voorlezing gedaan van de notulen van de vorige vergadering.

In elk geval worden de notulen ten minste zeven vrije dagen vóór de dag van de vergadering ter inzage van de leden van de raad gelegd. In spoedeisende gevallen worden de notulen samen met de agenda ter inzage gelegd.

Elk lid heeft het recht om tijdens de vergadering bezwaren tegen de redactie in te brengen.

Worden de bezwaren gegrond bevonden, dan wordt de griffier ermee belast, staande de vergadering of uiterlijk op de eerstvolgende vergadering, een nieuwe redactie voor te leggen die in overeenstemming is met het besluit van de raad.

Indien geen bezwaren worden ingebracht vóór het einde van de vergadering, zijn de notulen goedgekeurd en worden zij overgeschreven zoals in artikel 119, eerste lid, bepaald is.

Telkens als de raad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 11. Un article 56bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi :

« Art. 56bis . Au plus tard sept jours francs après la réunion du conseil provincial, un rapport succinct des délibérations, y compris du résultat des votes, est rédigé et transmis aux conseillers.

En cas de vote nominatif, le compte rendu mentionnera le vote émis par chaque conseiller.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de la rédaction de ce rapport. »

Art. 11. In dezelfde wet wordt een artikel 56bis ingevoegd, luidende :

« Art. 56bis . Uiterlijk zeven vrije dagen na de vergadering van de provincieraad wordt een beknopt verslag van de beraadslagingen en besluiten opgesteld, met inbegrip van de uitslag van de stemmingen, en aan de raadsleden toegezonden.

Bij naamstemmingen wordt de stemhouding van de onderscheiden raadsleden vermeld.

Het reglement van orde bepaalt de nadere regels voor het opstellen van dat verslag. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 12. L'article 57 de la même loi, modifié par la loi du 6 janvier 1984, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 57. § 1er . La convocation se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour et les propositions de décision.

Ce délai est toutefois ramené à trois jours francs pour l'application de l'article 47, troisième alinéa.

En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'alinéa 1er peut être diminué, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc avant celui de la réunion.

Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté.

§ 2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition, au greffe provincial, des membres du conseil provincial, dès l'envoi de l'ordre du jour.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 50, § 1er , peut prévoir que le greffier ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier; dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur détermine également les modalités suivant lesquelles les informations techniques seront fournies.

§ 3. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion en séance, sauf dans les cas d'urgence, lorsque le moindre report pourrait causer un préjudice grave.

L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents; leur nom est inséré au procès-verbal.

§ 4. Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au président du conseil au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Le président transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.

Il est interdit à un membre de la députation permanente de faire usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent. La députation permanente dispose toutefois de cette faculté. »

Art. 12. Artikel 57 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 6 januari 1984, wordt vervangen als volgt :

« Art. 57. § 1. De oproeping geschiedt schriftelijk en aan huis ten minste zeven vrije dagen vóór de dag van de vergadering; zij vermeldt de agenda en de voorstellen van beslissing.

Deze termijn wordt evenwel tot drie vrije dagen teruggebracht voor de toepassing van artikel 47, derde lid.

In spoedeisende gevallen kan de in het eerste lid bedoelde termijn van oproeping worden ingekort, zonder evenwel korter te zijn dan een vrije dag vóór de dag van de vergadering.

De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn.

§ 2. Voor elk agendapunt worden alle stukken die erop betrekking hebben, op de griffie van de provincie ter inzage gelegd van de leden van de provincieraad, vanaf het verzenden van de agenda.

Het reglement van orde bedoeld in artikel 50, § 1, kan voorschrijven dat de griffier of de door hem aangewezen ambtenaren aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen verstrekken over de in het dossier voorkomende stukken; in dat geval worden in het reglement van orde tevens de regels bepaald voor het verstrekken van die technische inlichtingen.

§ 3. Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel ernstige schade zou kunnen berokkenen.

Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door ten minste twee derden van de aanwezige leden; de naam van die leden wordt in de notulen vermeld.

§ 4. Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf vrije dagen vóór de vergadering overhandigd worden aan de voorzitter van de raad; het moet vergezeld zijn van een verklarende nota of van elk document dat de raad kan voorlichten. De voorzitter deelt de aanvullende agendapunten onverwijld mee aan de leden van de raad.

Van de mogelijkheid vermeld in het vorige lid kan geen gebruik worden gemaakt door een lid van de bestendige deputatie. De bestendige deputatie beschikt echter wel over deze mogelijkheid. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 13. Un article 57bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 57bis . Le lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séances du conseil provincial sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage au lieu du siège du conseil provincial, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 57 relatif à la convocation du conseil provincial.

La presse et les habitants intéressés de la province sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil provincial, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article 57, § 4.

Le règlement d'ordre intérieur peut prescrire d'autres modes de publication. »

Art. 13. In dezelfde wet wordt een artikel 57bis ingevoegd, luidende :

« Art. 57bis . Plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergadering van de provincieraad worden ter kennis gebracht van het publiek door aanplakking op de plaats waar de provincieraad zitting houdt, binnen dezelfde termijnen als die vermeld in artikel 57 met betrekking tot de bijeenroeping van de provincieraad.

De pers en de belangstellende inwoners van de provincie worden op hun verzoek en binnen een nog lopende termijn, op de hoogte gesteld van de agenda van de provincieraad, eventueel tegen betaling van een vergoeding die niet meer mag bedragen dan de kostprijs. Deze termijn is niet van toepassing op de punten die aan de agenda worden toegevoegd na het verzenden van de oproeping overeenkomstig artikel 57, § 4.

Het reglement van orde kan nog andere wijzen van bekendmaking voorschrijven. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 14 . L'article 58 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 58. Le président a la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

Le président, peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à vingt francs, sans préjudice d'autres poursuites si le fait y donne lieu. »

Art. 14. Artikel 58 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art. 58. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de vergadering; hij kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond ieder persoon uit de zaal doen verwijderen die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt.

De voorzitter kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de overtreder en hem verwijzen naar de politierechtbank, die hem kan veroordelen tot een geldboete van een frank tot twintig frank, onverminderd andere vervolgingen indien het feit daartoe grond oplevert. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 15 . À l'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 6 janvier 1984, sont apportées les modifications suivantes :

1º un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

« Le jeton de présence est égal au montant le plus élevé de l'échelle de traitement des assistants administratifs de la fonction publique de l'État fédéral, majoré ou réduit en application des règles de liaison à l'indice de cette échelle, puis divisé par 180. »;

2º dans le texte français des alinéas 2 et 3, les mots « indemnité de frais de route » sont remplacés par les mots « indemnité de frais de déplacement »;

3º l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

« Le montant de l'indemnité de frais de déplacement est fixé par le conseil provincial. Ce montant, ainsi que le montant des jetons de présence, sont à charge de la province. »

Art. 15 . In artikel 61 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 6 januari 1984, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º tussen het eerste en het tweede lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende :

« Het presentiegeld wordt verkregen door het hoogste bedrag van de weddeschaal van de bestuursassistenten in dienst bij de federale Staat, verhoogd of verlaagd volgens de voor die schaal geldende regels van indexkoppeling, te delen door 180. »;

2º in de Franse tekst van het tweede en het derde lid worden de woorden « indemnité de frais de route » vervangen door de woorden « indemnité de frais de déplacement »;

3º het vierde lid wordt vervangen als volgt :

« Het bedrag van de vergoeding voor reiskosten wordt door de provincieraad vastgesteld. Dit bedrag, alsook het bedrag van het presentiegeld, zijn ten laste van de provincie. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 16 . L'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1887, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 63. Il est interdit à tout membre du conseil :

1º d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct;

2º de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la province;

3º d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la province; il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la province;

4º d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire ou de suspension par mesure d'ordre;

5º d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la province.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au greffier et aux membres de la députation permanente, ainsi qu'à la personne de confiance visée à l'article 63bis . »

Art. 16 . Artikel 63 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 30 december 1887, wordt vervangen als volgt :

« Art. 63. Het is elk raadslid verboden :

1º tegenwoordig te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, voor of na zijn verkiezing, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben;

2º rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan enige dienst, heffing van rechten, levering of aanbesteding ten behoeve van de provincie;

3º als advocaat, notaris of zaakwaarnemer werkzaam te zijn in rechtsgedingen die tegen de provincie zijn ingesteld; het is hem verboden in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de provincie te pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwiste zaak;

4º op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken of in geval van schorsing bij ordemaatregel;

5º op te treden als afgevaardigde of deskundige van een vakbond in een onderhandelings- of overlegcomité van de provincie.

De bovenstaande bepalingen zijn mede van toepassing op de griffier en op de leden van de bestendige deputatie, alsook op de vertrouwenspersoon bedoeld in artikel 63bis . »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 17 . Un article 63bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 63bis . Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs du conseil provincial qui satisfont aux critères d'éligibilité applicables en ce qui concerne le mandat de conseiller provincial et qui ne fait pas partie du personnel de la province ni des sociétés ou associations desquelles la province est membre ou dans lesquelles elle est représentée.

Pour l'application du premier alinéa, le Roi définit les critères servant à établir la qualité de conseiller handicapé.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a pas le droit de percevoir des jetons de présence, mais bien une indemnité de frais de déplacement, telle que prévue à l'article 61. »

Art. 17 . In dezelfde wet wordt een artikel 63bis ingevoegd, luidende :

« Art. 63bis. Het raadslid dat wegens een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, kan zich voor de uitoefening van dat mandaat laten bijstaan door een vertrouwenspersoon gekozen uit de provincieraadskiezers die aan de verkiesbaarheidsvereisten voor het mandaat van provincieraadslid voldoen, en die geen lid is van het personeel van de provincie, noch van de vennootschappen of verenigingen waarvan de provincie lid is of waarin zij vertegenwoordigd is.

Voor de toepassing van het eerste lid bepaalt de Koning de criteria tot vaststelling van de hoedanigheid van een raadslid met een handicap.

Bij het verlenen van de bijstand krijgt de vertrouwenspersoon dezelfde middelen ter beschikking en heeft hij dezelfde verplichtingen als het raadslid. Hij heeft geen recht op presentiegeld, doch wel op een vergoeding voor reiskosten, zoals bepaald in artikel 61. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 18 . Un article 63ter , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 63ter . Le conseiller provincial empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande, adressée par écrit à la députation permanente, pendant cette période.

Le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, au plus tôt à partir de la septième semaine avant la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. À sa demande écrite, l'interruption de l'exercice de son mandat peut être prolongée, au-delà de la huitième semaine, pour une période égale à celle durant laquelle il a continué à exercer son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption.

Le conseiller provincial empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congé parental, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article 21, § 2, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil provincial.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont toutefois applicables qu'à partir de la première séance du conseil provincial suivant celle au cours de laquelle le conseiller empêché a été installé. »

Art. 18 . In dezelfde wet wordt een artikel 63ter ingevoegd, luidende :

« Art. 63ter . Het provincieraadslid dat verhinderd is wegens de vervulling van zijn actieve militaire diensttijd of van zijn burgerdienst als gewetensbezwaarde, wordt, op zijn schriftelijk verzoek gericht aan de bestendige deputatie, gedurende die periode vervangen.

Het provincieraadslid dat ouderschapsverlof wenst te nemen wegens de geboorte of de adoptie van een kind, wordt, op zijn schriftelijk verzoek gericht aan de voorzitter van de provincieraad, vervangen, ten vroegste vanaf de zevende week vóór de vermoedelijke datum van de geboorte of van de adoptie, tot het einde van de achtste week na de dag van de geboorte of de adoptie. Op zijn schriftelijk verzoek wordt de onderbreking van de uitoefening van het mandaat na de achtste week verlengd met een periode gelijk aan die gedurende welke het lid zijn mandaat verder heeft uitgeoefend tijdens de periode van zeven weken die de dag van de geboorte of de adoptie voorafgaan.

Het provincieraadslid dat verhinderd is wegens de vervulling van zijn actieve militaire diensttijd of van zijn burgerdienst als gewetensbezwaarde, of wegens ouderschapsverlof en om zijn vervanging verzoekt, wordt vervangen door de opvolger van zijn lijst die als eerste gerangschikt is overeenkomstig artikel 21, § 2, van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, na onderzoek van diens geloofsbrieven door de provincieraad.

Het eerste en het tweede lid zijn echter slechts toepasselijk vanaf de eerste vergadering van de provincieraad na die waarop het raadslid dat verhinderd is, geïnstalleerd is. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 19 . L'article 65 de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 1887 et 6 juillet 1987, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 65. Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt provincial; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.

Il nomme, suspend et révoque tous les agents de l'administration provinciale à l'exception de ceux dont il attribue la nomination, la suspension et la révocation à la députation permanente. »

Art. 19 . Artikel 65 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 30 december 1887 en 6 juli 1987, wordt vervangen als volgt :

« Art. 65. De raad regelt alles wat van provinciaal belang is; hij beraadslaagt en besluit over elk ander onderwerp dat hem door de hogere overheid wordt voorgelegd.

Hij benoemt, schorst en ontslaat alle personeelsleden van het provinciaal bestuur, behalve die waarvan hij de benoeming, de schorsing en het ontslag aan de bestendige deputatie opdraagt. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 20 . Un article 65bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 65bis . § 1er . Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration provinciale ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil, même si cet acte ou cette pièce concerne une mission attribuée au gouverneur ou à la députation permanente.

Il est tenu un registre des pièces entrantes et sortantes dans les services et institutions de la province.

Une copie des actes et pièces est délivrée aux conseillers provinciaux qui en font la demande auprès du greffier provincial.

Les conseillers provinciaux reçoivent, à leur demande, copie des procès-verbaux des séances de la députation permanente dans les 15 jours qui suivent la tenue de ces séances.

§ 2. Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 50 prévoit selon quelles modalités et quels horaires le droit de consultation et de visite peut être exercé, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie des actes ou pièces peut être obtenue. Une redevance peut être demandée pour l'obtention d'une copie des actes ou pièces. Le montant de cette redevance est calculé en fonction du prix coûtant, sans que les frais de personnel ne puissent en aucun cas être pris en compte.

§ 3. Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions à la députation permanente ou au gouverneur sur les matières qui ont trait à l'administration de la province.

Sans préjudice des exceptions prévues par la loi et sans porter atteinte aux compétences conférées au gouverneur et à la députation permanente, les conseillers provinciaux ont le droit d'être informés par le gouverneur et par la députation permanente sur la manière dont ceux-ci exercent leurs compétences.

Afin de permettre aux conseillers provinciaux de leur poser des questions orales d'actualité, il est réservé 1 heure au début de chaque séance du conseil.

Les membres du conseil ont également le droit de leur poser des questions écrites auxquelles il doit être répondu dans un délai de 20 jours ouvrables. Les questions et réponses doivent être publiées dans un bulletin ad hoc .

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 50 fixe les modalités d'application du présent article.

Le droit d'interrogation ne peut pas porter sur des dossiers de tutelle administrative à l'égard de communes et de centres publics d'aide sociale. »

Art. 20 . In dezelfde wet wordt een artikel 65bis ingevoegd, luidende :

« Art. 65bis . § 1. Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur van de provincie mag aan het onderzoek van de leden van de raad worden onttrokken, ook niet indien die akte of dat stuk betrekking heeft op een aan de gouverneur of de bestendige deputatie toegewezen opdracht.

Een register van inkomende en uitgaande stukken wordt bijgehouden in de diensten en instellingen van de provincie.

Aan de provincieraadsleden wordt een afschrift van de akten en stukken afgegeven wanneer zij daarom verzoeken bij de griffier van de provincie.

De provincieraadsleden ontvangen op hun verzoek een afschrift van de notulen van de vergaderingen van de bestendige deputatie binnen 15 dagen na die vergaderingen.

§ 2. De provincieraadsleden mogen alle inrichtingen en diensten bezoeken die de provincie opricht en beheert.

Het in artikel 50 bedoelde reglement van orde bepaalt op welke wijze en op welk tijdstip het inzage- en bezoekrecht kunnen worden uitgeoefend, alsmede onder welke voorwaarden een afschrift van de akten of stukken kan worden verkregen. Voor het verkrijgen van een afschrift van de akten of stukken kan een vergoeding aangerekend worden die overeenstemt met de kostprijs, zonder dat de personeelskosten op enigerlei wijze in rekening mogen worden gebracht.

§ 3. De provincieraadsleden hebben het recht vragen te stellen aan de bestendige deputatie of aan de gouverneur over de aangelegenheden die het bestuur van de provincie betreffen.

Behoudens uitzonderingen die de wet bepaalt en zonder op enige wijze afbreuk te doen aan de aan de gouverneur of de bestendige deputatie toegekende bevoegdheden, hebben de provincieraadsleden het recht om door de gouverneur of door de bestendige deputatie geïnformeerd te worden over de wijze waarop deze hun bevoegdheden uitoefenen.

Om de provincieraadsleden de kans te bieden mondelinge vragen over actuele onderwerpen te stellen, wordt aan het begin van iedere vergadering van de raad één uur uitgetrokken.

Voorts hebben de provincieraadsleden ook het recht schriftelijke vragen te stellen waarop geantwoord moet worden binnen een termijn van twintig werkdagen. Die vragen en antwoorden moeten verschijnen in een daartoe uitgegeven bulletin.

Het in artikel 50 bedoelde reglement van orde bepaalt de nadere regels voor de toepassing van dit artikel.

Het vraagrecht kan geen betrekking hebben op dossiers van administratief toezicht ten aanzien van gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 21 . L'article 66 de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 1952, 28 juin 1963, 6 janvier 1984 et 15 mars 1991 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 66. § 1er . Le Roi arrête les règles budgétaires, financières et comptables des provinces selon les principes de la comptabilité en partie double, ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice des fonctions du receveur provincial et des comptables et receveurs visés à l'article 114.

§ 2. Chaque année, lors d'une séance qui a lieu au mois d'octobre, la députation permanente soumet au conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, les comptes de l'exercice précédent ainsi qu'une note de politique générale.

La note de politique générale comprend au moins les priorités et les objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités et ces objectifs doivent être réalisés.

Le projet du budget et la note de politique générale qui l'accompagne, sont distribués à tous les membres du conseil provincial, au moins sept jours francs avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés.

Cette note de politique générale est publiée au Mémorial administratif. La députation permanente soumet également au conseil toutes autres propositions qu'elle juge utiles.

§ 3. À l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le conseil provincial discute de manière approfondie de la note visée au § 2. Il discute également des politiques des différentes intercommunales ou associations au sein desquelles la province participe et à la gestion desquelles elle est représentée.

§ 4. Chaque année, le conseil provincial arrête les comptes de la province pour l'exercice antérieur. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan.

En outre, il vote chaque année le budget des dépenses de l'exercice suivant et les moyens d'y faire face, pour le 31 octobre au plus tard.

Toutes les recettes et dépenses de la province doivent être portées au budget et dans les comptes. »

Art. 21 . Artikel 66 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 11 juli 1952, 28 juni 1963, 6 januari 1984 en 15 maart 1991, wordt vervangen als volgt :

« Art. 66. § 1. De Koning bepaalt de begrotings-, de financiële en de boekhoudkundige voorschriften van de provincies volgens de principes van de dubbele boekhouding, alsook de nadere regels voor de uitoefening van de taken van de provincieontvanger en van de rekenplichtigen en ontvangers bedoeld in artikel 114.

§ 2. Ieder jaar legt de bestendige deputatie, tijdens een vergadering die wordt gehouden in de maand oktober, aan de provincieraad het ontwerp voor van begroting voor het volgende dienstjaar, de rekeningen over het vorige dienstjaar alsook een algemene beleidsnota.

De beleidsnota bevat minstens de beleidsprioriteiten en -doelstellingen, de begrotingsmiddelen en de termijn waarbinnen deze prioriteiten en doelstellingen gerealiseerd moeten worden.

Het ontwerp van begroting en de bijbehorende algemene beleidsnota worden aan ieder lid van de provincieraad bezorgd ten minste zeven vrije dagen vóór de dag van de vergadering waarop deze zullen worden besproken.

Deze nota wordt bekendgemaakt in het « Bestuursmemoriaal ». De bestendige deputatie legt aan de raad eveneens alle andere voorstellen voor die zij nuttig acht.

§ 3. Naar aanleiding van de bespreking van de begrotingen en de rekeningen, bespreekt de provincieraad op grondige wijze de in § 2 bedoelde nota. Hij bespreekt eveneens het beleid van de verschillende intercommunales of verenigingen waaraan de provincie deelneemt en in het beheer waarvan zij vertegenwoordigd is.

§ 4. Ieder jaar stelt de provincieraad de rekeningen van de provincie over het vorige dienstjaar vast. De jaarrekeningen omvatten de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans.

Bovendien stemt hij ieder jaar de begroting van de uitgaven voor het volgende dienstjaar en de middelen om daarin te voorzien en dit ten laatste op 31 oktober.

Alle ontvangsten en uitgaven van de provincie moeten op de begroting en in de rekeningen gebracht worden. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 22. L'article 69, 9º, de la même loi, modifié par la loi du 27 mai 1975, est remplacé par le texte suivant :

« 9º les dépenses relatives aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, conformément au décret des 18 germinal an XI et 30 décembre 1809; ».

Art. 22. Artikel 69, 9º, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 mei 1975, wordt vervangen als volgt :

« 9º de uitgaven betreffende de kathedrale kerken, de bisschopshuizen en de bisschoppelijke seminaries overeenkomstig de decreten van 18 germinal jaar XI en 30 december 1809; ».

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 23. L'article 69, 17º, de la même loi, modifié par la loi du 27 mai 1975, est remplacé par le texte suivant :

« 17º les frais relatifs aux séances du conseil et les jetons de présence et indemnités de déplacement alloués aux conseillers, ainsi que l'indemnité allouée aux personnes de confiance visées à l'article 63bis ; ».

Art. 23. Artikel 69, 17º, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 mei 1975, wordt vervangen als volgt :

« 17º de kosten van de raadsvergaderingen en de aan de raadsleden toegekende presentiegelden en vergoedingen voor reiskosten, alsmede de vergoeding toegekend aan de vertrouwenspersonen bedoeld in artikel 63bis ; ».

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 24. À l'article 74 de la même loi, modifié par la loi du 27 mai 1975, la seconde phrase est supprimée.

Art. 24. In artikel 74 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 mei 1975, wordt de tweede zin geschrapt.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 25. L'article 75 de la même loi, modifié par la loi du 9 août 1948, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 75. Le conseil provincial choisit le mode d'adjudication des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et en arrête les conditions.

Il peut déléguer ces compétences à la députation permanente pour les marchés qui portent sur la gestion journalière de la province, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, la députation peut exercer d'initiative les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa premier.

Sa décision est communiquée au conseil provincial, qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

La députation permanente engage la procédure et attribue le marché. Elle peut apporter au contrat toute modification qu'elle juge nécessaire au cours de son exécution, pour autant qu'il n'en résulte pas des dépenses supplémentaires de plus de 10 %. »

Art. 25. Artikel 75 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1948, wordt vervangen als volgt:

« Art. 75. De provincieraad kiest de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten worden gegund en stelt de voorwaarden vast.

Voor de opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks bestuur van de provincie, kan hij die bevoegdheden overdragen aan de bestendige deputatie, binnen de perken van de daartoe op de gewone begroting uitgetrokken kredieten.

In gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, kan de bestendige deputatie, op eigen initiatief, de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden van de raad uitoefenen.

Haar besluit wordt medegedeeld aan de provincieraad, die er tijdens zijn volgende zitting akte van neemt.

De bestendige deputatie stelt de procedure in en gunt de opdracht. Zij kan in de overeenkomst iedere wijziging aanbrengen die zij bij de uitvoering nodig acht, voor zover hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10 % voortvloeien. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 26. À l'article 78, alinéa 2, de la même loi, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 26. In artikel 78, tweede lid, van dezelfde wet wordt de tweede zin geschrapt.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 27. À l'article 96 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1º dans l'alinéa 1er , les mots « dans chaque province » sont supprimés;

2º les alinéas 1er , 2 et 3 forment le paragraphe 1er ;

3º l'article est complété par les §§ 2, 3 et 4 rédigés comme suit:

« § 2. Les membres de la députation permanente sont élus par le conseil en son sein.

En cas de renouvellement du conseil provincial, les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette élection. Un acte de présentation daté doit, pour chaque mandat, être déposé à cet effet entre les mains du gouverneur, au plus tard trois jours avant la séance d'installation du conseil.

Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de conseiller provincial par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour le même mandat.

Si aucune présentation de candidats n'a été faite conformément à l'alinéa précité ou que les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement la députation permanente, des candidats peuvent être présentés de vive voix en séance, à l'exclusion des candidats présentés par écrit qui n'ont pas été élus.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres de la députation permanente à élire. Le rang des membres de la députation permanente est déterminé par l'ordre des scrutins.

Si un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité au ballottage, le membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre de la députation permanente est élu.

§ 3. Les membres de la députation permanente prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial, séance tenante.

§ 4. Les membres de la députation permanente sortants lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu. »

Art. 27. In artikel 96 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de woorden « in elke provincie » geschrapt;

2º het eerste, tweede en derde lid vormen paragraaf 1;

3º het artikel wordt aangevuld met de §§ 2, 3 en 4, luidende :

« § 2. De leden van de bestendige deputatie worden door de raad uit zijn midden verkozen.

In geval van vernieuwing van de provincieraad kunnen de verkozenen in de raad kandidaten voordragen met het oog op deze verkiezing. Hiervoor moet per mandaat een gedagtekende akte van voordracht worden neergelegd in handen van de gouverneur, uiterlijk drie dagen vóór de installatievergadering van de raad.

Om ontvankelijk te zijn, moeten de akten van voordracht ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van hen die op dezelfde lijst zijn verkozen als de voorgedragen kandidaat. Ingeval de lijst waarop de kandidaat voorkomt slechts twee verkozenen telt, volstaat, voor de naleving van wat voorafgaat, de handtekening van één onder hen. Behoudens in geval van overlijden of afstand van het mandaat van provincieraadslid door een voorgedragen kandidaat, kan niemand meer dan één akte van voordracht ondertekenen voor hetzelfde mandaat.

Wanneer geen enkele voordracht van kandidaten geschied is overeenkomstig het hierboven vermelde lid of wanneer de schriftelijk voorgedragen kandidaturen niet volstaan om de bestendige deputatie volledig samen te stellen, kunnen ter zitting kandidaten mondeling worden voorgedragen, met uitsluiting van de schriftelijk voorgedragen kandidaten die niet verkozen zijn.

De verkiezing geschiedt bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid, door zoveel afzonderlijke stemmingen als er leden van de bestendige deputatie te kiezen zijn. De rang van de leden van de bestendige deputatie wordt bepaald door de volgorde van de stemmingen.

Wanneer voor een te begeven mandaat slechts één kandidaat is voorgedragen, geschiedt de stemming in één ronde; in elk ander geval en indien na twee stemmingen geen kandidaat de meerderheid heeft verkregen, geschiedt de herstemming over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald; staken de stemmen bij de herstemming, dan is het lid dat de meeste anciënniteit heeft als lid van de bestendige deputatie verkozen.

§ 3. De leden van de bestendige deputatie leggen de eed af in handen van de voorzitter van de provincieraad, staande de vergadering.

§ 4. De leden van de bestendige deputatie die aftreden bij een algehele vernieuwing en de ontslagnemende leden blijven in functie totdat de geloofsbrieven van hun opvolgers zijn onderzocht en hun installatie heeft plaatsgehad. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 28. L'article 97 de la même loi, abrogé par la loi du 18 mai 1872, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 97. Le président, le ou les vice-président(s) et les membres du bureau du conseil provincial ne peuvent être membres de la députation permanente. »

Art. 28. In dezelfde wet wordt artikel 97, opgeheven bij de wet van 18 mei 1872, opnieuw ingevoegd in de volgende lezing :

« Art. 97. De voorzitter, de ondervoorzitter(s) en de leden van het bureau van de provincieraad kunnen geen lid zijn van de bestendige deputatie. »

­ Adopté.

Aangenomen.

M. le président. ­ M. Foret et Mme Cornet d'Elzius proposent l'insertion d'un article 28bis (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 28bis. Un article 100bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 100bis. La députation permanente est responsable devant le conseil.

La députation provinciale est démise si le conseil provincial adopte à la majorité absolue de ses membres une motion de méfiance dans laquelle il désigne simultanément six membres composant une nouvelle députation.

La motion de méfiance constructive ne peut être votée qu'après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion. Pour ce faire, le conseil provincial constate le dépôt de la motion de méfiance constructive et convoque le conseil provincial le premier jour ouvrable après l'écoulement du délai de quarante-huit heures.

L'adoption de la motion emporte la démission de la députation permanente contestée, ainsi que l'installation des membres de la nouvelle députation permanente. »

« Art. 28bis. In dezelfde wet wordt een artikel 100bis ingevoegd, luidende :

« Art. 100bis. De bestendige deputatie is verantwoordelijk tegenover de raad.

De provinciale deputatie wordt afgezet als de provincieraad bij volstrekte meerderheid van zijn leden een motie van wantrouwen aanneemt, waarin hij tegelijkertijd zes leden aanwijst die een nieuwe deputatie samenstellen.

Over de constructieve motie van wantrouwen kan pas worden gestemd na een termijn van achtenveertig uren na de indiening van de motie. Daartoe stelt de provincieraad vast dat de constructieve motie van wantrouwen is ingediend en roept hij de provincieraad bijeen op de eerste werkdag volgend op het verstrijken van de termijn van 48 uren.

Aanneming van de motie leidt tot het ontslag van de omstreden bestendige deputatie, alsmede tot de installatie van de leden van de nieuwe bestendige deputatie. »

MM. Daras et Boutmans proposent l'insertion d'un article 28bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 28bis. Un article 100bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 100bis. La députation permanente est responsable devant le conseil.

Elle ne peut être démise que si le conseil adopte, à la majorité absolue de ses membres, une motion de méfiance dans laquelle il désigne simultanément les six membres d'une nouvelle députation permanente.

Le vote sur cette motion ne peut intervenir qu'à d'un délai de quarante-huit heures à compter de son dépôt en séance du conseil. Aprés avoir constaté le dépôt de la motion, le président du conseil convoque le conseil, à cette seule fin, le premier jour ouvrable qui suit l'écoulement de ce délai.

L'adoption de la motion emporte la démission de la députation permanente contestée, ainsi que l'installation des membres de la nouvelle députation permanente. »

« Art. 28bis. In dezelfde wet wordt een artikel 100bis ingevoegd, luidende :

« Art. 100bis. De bestendige deputatie is verantwoordelijk voor de raad.

Zij kan slechts worden afgezet indien de raad bij volstrekte meerderheid van zijn leden een motie van wantrouwen aanneemt waarin hij tegelijkertijd de zes leden van een nieuwe bestendige deputatie aanwijst.

Over deze motie kan eerst worden gestemd na verloop van een termijn van achtenveertig uren te rekenen van de indiening van de motie op de vergadering van de raad. Nadat de voorzitter van de raad de indiening van deze motie heeft vastgesteld, roept hij uitsluitend met dat doel de raad samen op de eerste werkdag volgend op het verstrijken van de termijn.

Aanneming van de motie leidt tot het ontslag van de omstreden bestendige deputatie, alsmede tot de installatie van de leden van de nieuwe bestendige deputatie. »

Le vote sur les amendements est réservé.

De stemming over de amendementen wordt aangehouden.

Art. 29. L'article 101 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 101. Tout membre de la députation qui s'absente des séances, pendant un mois consécutif, sans l'assentiment de la députation, est réputé démissionnaire.

Cette démission devient effective après son approbation par le conseil provincial. »

Art. 29. Artikel 101 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art. 101. Een lid van de bestendige deputatie dat zonder toestemming van de deputatie een maand onafgebroken uit de vergadering afwezig blijft, wordt geacht ontslag te nemen.

Dat ontslag gaat pas in na goedkeuring ervan door de provincieraad. »

­ Adopté.

Aangenomen.

M. le président. ­ L'article 30 est rédigé comme suit :

Art. 30. À l'article 104 de la même loi, modifié par les lois des 6 juillet 1987 et 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1º l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

« La députation est présidée par le gouverneur; en cas d'empêchement, la députation désigne un de ses membres pour la présider. Le gouverneur n'a pas voix délibérative, sauf lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle. »;

2º un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 5 et 6 :

« La députation permanente peut désigner le rapporteur qui présente le dossier et formule les propositions. »;

3º l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :

« Toute résolution est prise à la majorité absolue des membres présents. Lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle, la voix du gouverneur est prépondérante en cas de partage des voix. »

Art. 30. In artikel 104 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1987 en 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het eerste lid wordt vervangen als volgt :

« De bestendige deputatie wordt voorgezeten door de gouverneur; in geval van verhindering wijst de bestendige deputatie een van haar leden aan om het voorzitterschap waar te nemen. De gouverneur is niet stemgerechtigd, tenzij de bestendige deputatie een rechtsprekende taak uitoefent. »;

2º tussen het vijfde en zesde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende :

« De bestendige deputatie kan de rapporteur aanwijzen die het dossier inleidt en de voorstellen formuleert. »;

3º het vijfde lid wordt vervangen als volgt :

« Elk besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de aanwezige leden. Wanneer de bestendige deputatie een rechtsprekende taak uitoefent, is de stem van de gouverneur beslissend bij staking van stemmen. »

MM. Daras et Boutmans proposent l'amendement que voici :

« Remplacer l'alinéa 1er proposé par la disposition suivante :

« Chaque députation permanente désigne un président en son sein. À défaut de consensus, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres de la députation permanente.

Le gouverneur est membre de la députation permanente sans voix délibérative, sauf pour l'application de l'alinéa précédent et lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle. »

« Het voorgestelde eerste lid vervangen als volgt :

« Elke bestendige deputatie wijst in haar midden een voorzitter aan. Zo er geen overeenstemming is, wordt de voorzitter verkozen bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid van de leden van de bestendige deputatie.

De gouverneur is lid van de bestendige deputatie zonder stemrecht, behalve voor de toepassing van het vorige lid en wanneer de bestendige deputatie een rechtsprekende taak uitoefent. »

Le vote sur l'amendement et le vote sur l'article 30 sont réservés.

De stemming over het amendement en de stemming over artikel 30 worden aangehouden.

Art. 31. À l'article 106 de la même loi, modifié par les lois des 27 mai 1975, 6 janvier 1984 et 6 juillet 1987, sont apportées les modifications suivantes :

1º le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« La députation permanente veille à l'instruction préalable de toutes les affaires soumises au conseil ou à elle-même. »;

2º la dernière phrase de l'alinéa 5 est remplacée par la disposition suivante:

« Les actions en justice de la province, en demandant ou en défendant, décidées par la députation permanente, sont exercées, au nom de celle-ci, par son président. »

Art. 31. In artikel 106 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 27 mei 1975, 6 januari 1984 en 6 juli 1987, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het derde lid wordt vervangen als volgt :

« De bestendige deputatie draagt zorg voor het voorafgaand onderzoek van alle zaken die aan de raad of aan haarzelf worden onderworpen. »;

2º de laatste zin van het vijfde lid wordt vervangen als volgt :

« De rechtsgedingen van de provincie als eiser of als verweerder waartoe door de bestendige deputatie is besloten, worden in haar naam gevoerd door haar voorzitter. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 32. L'article 107 de la même loi, abrogé par l'article 6 de la loi du 6 janvier 1984, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 107. La députation permanente est responsable de l'organisation des archives de l'administration provinciale. »

Art. 32. Artikel 107 van dezelfde wet, opgeheven bij artikel 6 van de wet van 6 januari 1984, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing :

« Art. 107. De bestendige deputatie is verantwoordelijk voor de organisatie van het archief van het provinciebestuur. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 33. À l'article 108 de la même loi, les mots « des communautés et régions » sont insérés entre les mots « de l'État » et « ou des communes dans la province ».

Art. 33. In artikel 108 van dezelfde wet worden tussen de woorden « van de Staat » en « of van een gemeente in de provincie » de woorden « van de gemeenschappen en de gewesten » ingevoegd. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 34. À l'article 112 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1883, 18 mai 1951, 26 février 1958, 28 juin 1963, 10 juillet 1979 et 6 janvier 1984, sont apportées les modifications suivantes :

1º dans le texte français de l'alinéa 1er , le mot « permanente » est inséré après le mot « députation »;

2º le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« Les mandats sont signés par le gouverneur et par le greffier. »;

3º à l'alinéa 4, qui devient le troisième, les chiffres « 20 000 » et « 100 000 » visés respectivement aux a) et b) , sont remplacés par les chiffres « 100 000 » et « 2 000 000 »;

4º les alinéas 3, 5 et 7 sont supprimés;

5º au neuvième alinéa, qui devient le cinquième, les mots « et sur la comptabilité » sont supprimés.

Art. 34. In artikel 112 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 28 december 1883, 18 mei 1951, 26 februari 1958, 28 juni 1963, 10 juli 1979 en 6 januari 1984, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in de Franse tekst van het eerste lid wordt na het woord « députation » het woord « permanente » ingevoegd;

2º het tweede lid wordt vervangen als volgt :

« De bevelschriften worden ondertekend door de gouverneur en door de griffier. »;

3º in het vierde lid, dat het derde lid wordt, worden de cijfers « 20 000 » en « 100 000 », die respectievelijk voorkomen in de punten a) en b) , vervangen door de cijfers « 100 000 » en « 2 000 000 »;

4º het derde, het vijfde en het zevende lid vervallen;

5º in het negende lid, dat het vijfde lid wordt, vervallen de woorden « en de comptabiliteit ».

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 35. À l'article 113 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1952, sont apportées les modifications suivantes :

1º les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Les recettes et les dépenses générales des provinces sont opérées par l'entremise d'une institution financière agréée par la Commission bancaire et financière dans le cadre de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

L'institution financière choisie par la province parmi celles agréées conformément à l'alinéa 1er est seule autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des divers comptes qu'elle a ouverts au nom de la province, le montant des dettes devenues exigibles que la province a contractées envers elle. »

2º à l'alinéa 3, les mots « la Société anonyme « Crédit communal de Belgique » » sont remplacés, à la première et à la deuxième phrases, par les mots « l'institution financière visée à l'alinéa 2 » et le mot « société » figurant dans la première phrase est remplacé par le mot « institution ».

Art. 35. In artikel 113 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 11 juli 1952, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het eerste en het tweede lid worden vervangen als volgt :

« De algemene ontvangsten en uitgaven van de provincies worden gedaan door bemiddeling van een financiële instelling die door de Commissie van het Bank- en Financiewezen is erkend in het kader van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.

Enkel de financiële instelling die door de provincie is gekozen uit die instellingen die erkend zijn overeenkomstig het eerste lid, is gemachtigd het bedrag van de opeisbaar geworden schulden, door een provincie tegenover haar aangegaan, ambtshalve in mindering te brengen van het tegoed van de verschillende rekeningen die zij ten behoeve van die provincie heeft geopend. »

2º in het derde lid worden de woorden « de Naamloze Vennootschap 'Gemeentekrediet van België' » in de eerste en de tweede zin vervangen door de woorden « de financiële instelling bedoeld in het tweede lid » en het woord « vennootschap » dat voorkomt in de eerste zin wordt vervangen door het woord « instelling ».

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 36. Un titre VIIbis intitulé « Du receveur provincial » et comprenant les articles 113bis à 114 est inséré après l'article 113 de la même loi.

Art. 36. Na artikel 113 van dezelfde wet wordt een titel VIIbis ingevoegd, onder het opschrift « Provincieontvanger », bestaande uit de artikelen 113bis tot 114.

­ Adopté.

Aangenomen.

M. le président. ­ L'article 37 est rédigé comme suit :

Art. 37. L'article 113bis de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 1952, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 113bis . § 1er . Dans chaque province est institué un emploi de receveur provincial.

§ 2. Le receveur provincial est nommé par le conseil provincial. Il est nommé sur la base d'un concours organisé par la province et ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme leur permettant d'accéder aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'État, ainsi qu'aux membres du personnel provincial appartenant au niveau 1 par recrutement ou par avancement en grade. Cette nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le comptable de la province nommé à titre définitif peut être nommé receveur provincial.

À défaut de cette nomination, le comptable nommé à titre définitif est nommé d'office receveur provincial adjoint par le conseil provincial avec maintien de son traitement et les avantages qui y sont liés.

§ 3. Les receveurs provinciaux prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial.

§ 4. Le receveur provincial est placé sous l'autorité de la députation permanente. »

Art. 37. Artikel 113bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 juli 1952, wordt vervangen als volgt :

« Art. 113bis . § 1. In elke provincie wordt een betrekking van provincieontvanger ingesteld.

§ 2. De provincieontvanger wordt benoemd door de provincieraad. Hij wordt benoemd na een vergelijkend examen dat door de provincie uitgeschreven wordt en dat toegankelijk is voor de kandidaten die houder zijn van een diploma dat in aanmerking komt voor toelating tot niveau 1 bij de rijksbesturen en voor de leden van het provinciepersoneel die bij werving of bij bevordering in graad tot niveau 1 behoren. Deze benoeming geschiedt binnen zes maanden na het openvallen van de betrekking.

In afwijking van het vorige lid kan de vastbenoemde rekenplichtige van de provincie benoemd worden tot provincieontvanger.

Gebeurt dat niet, dan wordt de vastbenoemde rekenplichtige door de provincieraad van rechtswege benoemd tot adjunct-provincieontvanger met behoud van zijn wedde en de daaraan verbonden voordelen.

§ 3. De provincieontvangers leggen de eed af in de handen van de voorzitter van de provincieraad.

§ 4. De provincieontvanger staat onder het gezag van de bestendige deputatie. »

M. Foret et Mme Cornet d'Elzius proposent les amendements que voici :

« A. À l'article 113bis, § 2, proposé, insérer un nouvel alinéa, rédigé comme suit, entre les alinéas 1er et 2 :

« Le conseil provincial fixe les conditions et années d'expérience utiles à la fonction. »

B. À l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, insérer entre les mots « à titre définitif » et les mots « peut-être » les mots « ou le fonctionnaire responsable des Finances ou du Budget ».

C. Insérer les alinéas 4 et 5, rédigés comme suit :

« Le conseil provincial choisira le candidat dont le grade est le plus élevé. En cas d'égalité de grade, il s'en référera successivement à l'ancienneté de grade, de niveau, de services et l'âge.

Les dispositions visées aux alinéas 3 et 4 ne peuvent être appliquées que pour la première nomination du receveur provincial. »

« A. In het voorgestelde artikel 113bis, § 2, tussen het eerste en het tweede lid een nieuw lid invoegen, luidende :

« De provincieraad bepaalt de benoemingsvoorwaarden en de in aanmerking te nemen jaren nuttige ervaring voor het ambt. »

B. In het tweede lid, dat het derde lid wordt, tussen het woord « provincie » en het woord « benoemd » invoegen de woorden « of de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de financiën of de begroting ».

C. Een vierde en vijfde lid invoegen, luidende :

« De provincieraad moet de kandidaat met de hoogste graad kiezen. Bij gelijke graad worden achtereenvolgens de graad-, de niveau-, de dienstanciënniteit en de leeftijd in aanmerking genomen.

De in het derde en vierde lid bedoelde bepalingen mogen alleen voor de eerste benoeming van de provincieontvanger worden toegepast. »

Le vote sur les amendements et le vote sur l'article 37 sont réservés.

De stemming over de amendementen en de stemming over artikel 37 worden aangehouden.

Art. 38. Un article 113ter , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 113ter . § 1er . En cas d'absence justifiée, le receveur provincial peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner, pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par la députation permanente. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

§ 2. Dans tous les autres cas, le conseil provincial peut désigner un receveur provincial faisant fonction. Le conseil provincial y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.

§ 3. Le receveur provincial faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur provincial. Il exerce toutes les attributions dévolues au receveur provincial.

§ 4. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance de la députation permanente. »

Art. 38. In dezelfde wet wordt een artikel 113ter ingevoegd, luidende :

« Art. 113ter . § 1. In geval van gewettigde afwezigheid kan de provincieontvanger, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, binnen drie dagen in zijn vervanging voorzien en te dien einde, voor een periode van maximum dertig dagen, een door de bestendige deputatie erkende plaatsvervanger aanstellen. Die maatregel kan voor een zelfde afwezigheid tweemaal worden verlengd.

§ 2. In alle andere gevallen kan de provincieraad een waarnemende provincieontvanger aanwijzen. De provincieraad is daartoe verplicht wanneer de afwezigheid een termijn van drie maanden overschrijdt.

§ 3. De waarnemende provincieontvanger moet voldoen aan de voorwaarden vereist voor het uitoefenen van het ambt van provincieontvanger. Hij oefent alle bevoegdheden uit van de provincieontvanger.

§ 4. Bij zijn ambtsaanvaarding en zijn ambtsneerlegging wordt een eindrekening opgemaakt en worden de kas en de boeken overgedragen, onder toezicht van de bestendige deputatie. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 39. Un article 113quater , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 113quater . Le receveur provincial est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothèques.

Le Roi fixe le montant maximum et minimum de cautionnement.

Au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le receveur provincial prête serment, le conseil provincial fixe, dans les limites visées à l'alinéa 2, le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur. »

Art. 39. In dezelfde wet wordt een artikel 113quater ingevoegd, luidende :

« Art. 113quater . De provincieontvanger is verplicht, tot waarborg van zijn beheer, een zekerheid in geld, in effecten of in de vorm van een of meer hypotheken te stellen.

De Koning bepaalt het minimum- en het maximumbedrag van de zekerheid.

De provincieraad stelt, binnen de grenzen aangegeven in het tweede lid, en ten laatste op de vergadering tijdens welke de provincieontvanger de eed aflegt, het bedrag vast van de zekerheid welke deze moet stellen, alsmede de termijn waarover hij daartoe beschikt.

De zekerheid wordt bij de Deposito- en Consignatiekas gedeponeerd; de intrest die zij opbrengt, komt aan de ontvanger toe. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 40. Un article 113quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 113quinquies . Lorsque, en raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil provincial n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.

La députation permanente veille à ce que le cautionnement soit réellement fourni et renouvelé en temps requis. »

Art. 40. In dezelfde wet wordt een artikel 113quinquies ingevoegd, luidende :

« Art. 113quinquies . Wanneer de door de provincieraad bepaalde zekerheid wegens het toenemen van de jaarlijkse ontvangsten of om enige andere reden ontoereikend wordt geacht, moet de provincieontvanger binnen een bepaalde tijd een aanvullende zekerheid stellen, ten aanzien waarvan dezelfde regels gelden als voor de eerste zekerheid.

De bestendige deputatie zorgt dat de zekerheid werkelijk gesteld wordt en te bekwamer tijd vernieuwd wordt. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 41. Un article 113sexies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 113sexies . Tout receveur provincial qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur provincial. »

Art. 41. In dezelfde wet wordt een artikel 113sexies ingevoegd, luidende :

« Art. 113sexies . De provincieontvanger die zijn zekerheid of zijn aanvullende zekerheid niet binnen de voorgeschreven termijn stelt en dit verzuim niet voldoende verantwoordt, wordt geacht ontslag te nemen en wordt vervangen.

Alle kosten betreffende de vestiging van de zekerheid vallen ten laste van de provincieontvanger. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 42. Un article 113septies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 113septies . En cas de déficit dans une caisse provinciale, la province a privilège sur le cautionnement du receveur provincial, lorsque ces garanties ont été fournies en numéraire. »

Art. 42. In dezelfde wet wordt een artikel 113septies ingevoegd, luidende :

« Art. 113septies . Is er een tekort in de provinciekas, dan heeft de provincie een voorrecht op de zekerheid van de provincieontvanger, wanneer de zekerheid in geld gesteld is. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 43. Un article 113octies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 113octies . Le receveur provincial est chargé :

a) de la tenue de la comptabilité de la province et de l'établissement des comptes annuels;

b) du paiement des dépenses;

c) de la gestion des comptes ouverts au nom de la province et du service de la trésorerie générale de la province;

d) du placement des fonds de trésorerie;

e) du contrôle et de la centralisation des engagements;

f) du contrôle des receveurs spéciaux;

g) de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application de l'article 396 du Code des impôts sur les revenus;

h) de la fourniture d'avis financiers lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel.

Chaque année, à la date fixée par le règlement général sur la comptabilité des provinces, il rend compte de sa gestion à la Cour des comptes. »

Art. 43. In dezelfde wet wordt een artikel 113octies ingevoegd, luidende :

« Art. 113octies . De provincieontvanger is belast met :

a) de boekhouding van de provincie en het opmaken van de jaarrekeningen;

b) de betaling van de uitgaven;

c) het beheer van de op naam van de provincie geopende rekeningen en de bedieningen van de algemene kasmiddelen van de provincie;

d) de belegging van de thesauriemiddelen;

e) de controle en de centralisatie van de vastleggingen;

f) de controle van de bijzondere ontvangers;

g) de inning en de dwanginvordering van de provinciale taksen zoals bepaald in artikel 396 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;

h) het verlenen van financieel advies bij het opmaken van de begroting en het financieel meerjarenplan.

Hij doet ieder jaar, op de datum bij het algemeen reglement op de provinciecomptabiliteit bepaald, aan het Rekenhof rekening en verantwoording van zijn beheer. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 44. Un article 113novies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 113novies . Le traitement du receveur provincial est fixé par le conseil provincial conformément à l'échelle des traitements applicable aux secrétaires communaux des communes de 80 001 à 150 000 habitants, telle que prévue par l'article 28 de la nouvelle loi communale.

Les services que le receveur provincial a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement et de sa pension de retraite ou de survie, lesquels sont à charge de la province. »

Art. 44. In dezelfde wet wordt een artikel 113novies ingevoegd, luidende :

« Art. 113novies . De wedde van de provincieontvanger wordt vastgesteld door de provincieraad overeenkomstig de weddeschaal die geldt voor gemeentesecretarissen van gemeenten van 80 001 tot 150 000 inwoners, zoals bepaald in artikel 28 van de nieuwe gemeentewet.

De diensten die de provincieontvanger, vóór zijn benoeming in die hoedanigheid, heeft vervuld bij de rijks-, gewest-, provincie- en gemeentebesturen, komen integraal in aanmerking bij de berekening van zijn wedde en van zijn rust- of overlevingspensioen ten bezware van de provincie. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 45. Un article 113decies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 113decies . Il est interdit au receveur provincial d'exercer un commerce, même par personne interposée.

Il lui est également interdit d'exercer toute autre profession et de se livrer à toute occupation lucrative, même par personne interposée.

Sauf preuve contraire, la profession exercée par le conjoint sera présumée l'être par personne interposée.

Le conseil provincial inflige une sanction disciplinaire au receveur provincial qui enfreint les interdictions visées aux premier et deuxième alinéas. »

Art. 45. In dezelfde wet wordt een artikel 113decies ingevoegd, luidende :

« Art. 113decies . Het is de provincieontvanger verboden handel te drijven, zelfs door een tussenpersoon.

Het is hem tevens verboden enig ander beroep uit te oefenen en enige winstgevende bezigheid te verrichten, zelfs door een tussenpersoon.

Tenzij het tegendeel is bewezen, wordt de echtgenoot geacht zijn beroep uit te oefenen als tussenpersoon.

De provincieraad legt een tuchtstraf op aan de provincieontvanger die de verbodsbepalingen bedoeld in het eerste en het tweede lid overtreedt. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 46. Un article 113undecies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 113undecies . Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur provincial cesse définitivement d'exercer ses fonctions. Le compte de fin de gestion du receveur provincial, accompagné, s'il y a lieu, de ses observations, ou, en cas de décès, de celles de ses ayants cause, est soumis par la députation permanente à la Cour des comptes, qui l'arrête définitivement selon les modalités prescrites aux articles 10 à 13 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes. »

Art. 46. In dezelfde wet wordt een artikel 113undecies ingevoegd, luidende :

« Art. 113undecies . Er wordt een eindrekening gemaakt wanneer de provincieontvanger zijn ambt neerlegt. De bestendige deputatie legt de eindrekening van de provincieontvanger, in voorkomend geval samen met diens opmerkingen of, zo hij overleden is, die van zijn rechtverkrijgenden, voor aan het Rekenhof, dat de eindrekening definitief afsluit volgens de regels voorgeschreven in de artikelen 10 tot 13 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 47. À l'article 114 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1952, sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er , les mots « soit au compte général des chèques postaux de la province, soit au compte de celle-ci à la société anonyme 'Crédit Communal de Belgique' » sont remplacés par les mots « au compte général de la province, conformément à l'article 113 »;

2º à l'alinéa 4, la phrase « les inventaires et procès-verbaux de récolement sont remis en copie à la Cour des comptes dans le mois de leur établissement » est supprimée.

Art. 47. In artikel 114 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 11 juli 1952, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de woorden « op de algemene postrekening van de provincie of op haar rekening bij het 'Gemeentekrediet van België' » vervangen door de woorden « op de algemene rekening van de provincie, overeenkomstig artikel 113 »;

2º in het vierde lid wordt de zin « de inventarissen en processen-verbaal van vergelijking worden binnen een maand nadat zij zijn opgemaakt, in afschrift aan het Rekenhof gezonden » geschrapt.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 48. Un titre VIIter intitulé « Des régies provinciales et des régies provinciales autonomes » et comprenant les articles 114bis à 114terdecies , est inséré après l'article 114 de la même loi.

Le titre VIIter visé à l'alinéa 1er est subdivisé en un chapitre Ier intitulé « Des régies provinciales » et comprenant les articles 114bis , 114ter et 114quater , et un chapitre II intitulé « Des régies provinciales autonomes » et comprenant les articles 114quinquies , 114sexies , 114septies , 114octies , 114novies , 114decies , 114undecies , 114duodecies et 114terdecies .

Art. 48. Na artikel 114 van dezelfde wet wordt een titel VIIter ingevoegd, onder het opschrift « De provinciebedrijven en de autonome provinciebedrijven » en bestaande uit de artikelen 114bis tot 114terdecies .

Titel VIIter bedoeld in het eerste lid wordt onderverdeeld in een hoofdstuk I, onder het opschrift « Provinciebedrijven », dat de artikelen 114bis , 114ter en 114quater bevat, en een hoofdstuk II, onder het opschrift « Autonome provinciebedrijven », dat de artikelen 114quinquies , 114sexies , 114septies , 114octies , 114novies , 114decies , 114undecies , 114duodecies en 114terdecies bevat.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 49. L'article 114bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal nº 24 du 26 juillet 1939, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 114bis . Les établissements et services provinciaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la province. »

Art. 49. Artikel 114bis van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 24 van 26 juli 1939, wordt vervangen als volgt :

« Art. 114bis . De provinciale inrichtingen en diensten kunnen worden georganiseerd als provinciebedrijven en buiten de algemene diensten van de provincie om beheerd. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 50. Un article 114quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 114quinquies . Le conseil provincial peut ériger les établissements et services à caractère industriel ou commercial en régies provinciales autonomes dotées de la personnalité civile.

Le Roi détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique. »

Art. 50. In dezelfde wet wordt een artikel 114quinquies ingevoegd, luidende :

« Art. 114quinquies . De provincieraad kan de inrichtingen en diensten van industriële of commerciële aard organiseren als autonome provinciebedrijven met rechtspersoonlijkheid.

De Koning bepaalt de activiteiten van commerciële of industriële aard waarvoor de provincieraad een autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 51. Un article 114sexies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 114sexies . § 1er . Les régies provinciales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.

§ 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie provinciale autonome.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.

Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil provincial. Chaque groupe politique y est représenté.

Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

§ 3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le conseil d'administration.

Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage des voix au comité de direction, sa voix est prépondérante. »

Art. 51. In dezelfde wet wordt een artikel 114sexies ingevoegd, luidende :

« Art. 114sexies . § 1. De autonome provinciebedrijven worden beheerd door een raad van bestuur en een directiecomité.

§ 2. De raad van bestuur is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om de doelstellingen van het autonome provinciebedrijf te verwezenlijken.

De raad van bestuur controleert het bestuur van het directiecomité. Het directiecomité brengt regelmatig verslag uit aan de raad van bestuur.

De provincieraad wijst de leden van de raad van bestuur van het autonome provinciebedrijf aan. Hun aantal mag niet groter zijn dan een vijfde van het aantal provincieraadsleden. De meerderheid van de raad van bestuur bestaat uit leden van de provincieraad. Elke fractie is erin vertegenwoordigd.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter.

Bij staking van stemmen in de raad van bestuur is de stem van de voorzitter beslissend.

§ 3. Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. Het is samengesteld uit een afgevaardigd bestuurder en vier bestuursdirecteurs aangesteld door de raad van bestuur.

Het directiecomité wordt voorgezeten door de afgevaardigd bestuurder. Bij staking van stemmen in het directiecomité is zijn stem beslissend. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 52. Un article 114septies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 114septies . Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies provinciales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil provincial en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil provincial. »

Art. 52. In dezelfde wet wordt een artikel 114septies ingevoegd, luidende :

« Art. 114septies . Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen van de autonome provinciebedrijven wordt opgedragen aan een college van drie commissarissen die door de provincieraad worden gekozen buiten de raad van bestuur van het provinciebedrijf en onder wie ten minste één lid is van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Met uitzondering van deze laatste zijn de leden van het college van commissarissen allen lid van de provincieraad. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 53. Un article 114octies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 114octies . Les conseillers provinciaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie provinciale autonome.

Tous les mandats dans les différents organes des régies provinciales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil provincial. »

Art. 53. In dezelfde wet wordt een artikel 114octies ingevoegd, luidende :

« Art. 114octies . De provincieraadsleden wier mandaat een einde neemt, worden geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn in het autonome provinciebedrijf.

Alle mandaten in de verschillende organen van de autonome provinciebedrijven worden beëindigd op de eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de provincieraad. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 54. Un article 114novies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 114novies . § 1er . Les régies provinciales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

§ 2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.

Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie provinciale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.

Les membres du conseil provincial siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie provinciale autonome, ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie. »

Art. 54. In dezelfde wet wordt een artikel 114novies ingevoegd, luidende :

« Art. 114novies . § 1. De autonome provinciebedrijven beslissen vrij, binnen de grenzen van hun doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van hun lichamelijke en onlichamelijke goederen, over de vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering.

§ 2. Zij kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks participeren in publiek- of privaatrechtelijke ondernemingen, verenigingen en instellingen, hierna genoemd de filialen, waarvan het maatschappelijk doel overeenstemt met hun doel.

Ongeacht de grootte van de inbreng van de verschillende partijen in het maatschappelijk kapitaal, moet het autonome provinciebedrijf over de meerderheid van stemmen beschikken en het voorzitterschap waarnemen in de organen van de filialen.

De leden van de provincieraad die als bestuurder of commissaris zitting hebben in de organen van een autonoom provinciebedrijf, mogen geen enkel bezoldigd mandaat van bestuurder of commissaris vervullen, noch enige bezoldigde activiteit uitoefenen in een filiaal van dat bedrijf. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 55. Un article 114decies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 114decies . § 1er . Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie provinciale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil provincial.

§ 2. Le conseil provincial peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie provinciale autonome ou sur certaines d'entre elles. »

Art. 55. In dezelfde wet wordt een artikel 114decies ingevoegd, luidende :

« Art. 114decies . § 1. De raad van bestuur stelt jaarlijks een ondernemingsplan op dat de doelstellingen en de strategie van het autonoom provinciebedrijf op middellange termijn vastlegt, evenals een activiteitenverslag. Het ondernemingsplan en het activiteitenverslag worden meegedeeld aan de provincieraad.

§ 2. De provincieraad kan te allen tijde aan de raad van bestuur verslag vragen over de activiteiten van het autonoom provinciebedrijf of over sommige ervan. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 56. Un article 114undecies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 114undecies . Les articles 53 à 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux régies provinciales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par la présente loi. »

Art. 56. In dezelfde wet wordt een artikel 114undecies ingevoegd, luidende :

« Art. 114undecies . De artikelen 53 tot 67 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen zijn van toepassing op de autonome provinciebedrijven, tenzij deze wet er uitdrukkelijk van afwijkt. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 57. Un article 114duodecies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 114duodecies . Les régies provinciales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. »

Art. 57. In dezelfde wet wordt een artikel 114duodecies ingevoegd, luidende :

« Art. 114duodecies . De wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen is van toepassing op de autonome provinciebedrijven. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 58. Un article 114terdecies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 114terdecies . Les provinces peuvent, sur décision du conseil provincial, participer à des institutions et des associations qui jouissent de la personnalité civile, ou s'y faire représenter, dès lors que le fonctionnement de celles-ci se rapporte à des questions d'intérêt provincial.

Chaque année, il est fait rapport de leurs activités au conseil provincial et leurs comptes lui sont soumis.

Le conseil provincial approuve le rapport d'activité et les comptes.

S'il ne les approuve pas, les représentants de la province au sein des organes de ces associations et institutions sont tenus de démissionner de leurs fonctions. »

Art. 58. In dezelfde wet wordt een artikel 114terdecies ingevoegd, luidende :

« Art. 114terdecies . De provincies kunnen bij besluit van de provincieraad deelnemen aan of zich laten vertegenwoordigen in instellingen en verenigingen die rechtspersoonlijkheid bezitten, voor zover de werking ervan betrekking heeft op aangelegenheden die van provinciaal belang zijn.

Jaarlijks wordt aan de provincieraad verslag uitgebracht over hun activiteiten en worden hun rekeningen voorgelegd.

Het activiteitenverslag en de rekeningen worden door de provincieraad goedgekeurd.

In geval van niet-goedkeuring zijn de vertegenwoordigers van de provincie in de organen van die verenigingen en instellingen, gehouden ontslag te nemen uit hun functie. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 59. Il est inséré après l'article 114terdecies de la même loi un titre VIIquater intitulé « Des règlements et ordonnances du conseil provincial ou de la députation permanente » et comprenant les articles 116 à 118.

Art. 59. Na artikel 114terdecies van dezelfde wet wordt een titel VIIquater ingevoegd, onder het opschrift « Reglementen en verordeningen van de provincieraad of van de bestendige deputatie » en bestaande uit de artikelen 116 tot 118.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 60. L'article 116 de la même loi, modifié par la loi du 6 janvier 1984, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 116. L'article 91 est applicable à la députation permanente. »

Art. 60. Artikel 116 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 6 januari 1984, wordt vervangen als volgt :

« Art. 116. Artikel 91 is toepasselijk op de bestendige deputatie. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 61. À l'article 118 de la même loi, modifié par la loi du 27 mai 1975, sont apportées les modifications suivantes :

1º les alinéas 1er , 2 et 3 forment le § 1er ;

2º il est inséré un § 2 (nouveau), rédigé comme suit :

« § 2. La correspondance de la province est signée par le gouverneur et contresignée par le greffier provincial.

Le gouverneur peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres de la députation permanente. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre de la députation permanente titulaire de la délégation.

La députation permanente peut autoriser le greffier provincial à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires de la province.

Cette délégation est faite par écrit; le conseil provincial en est informé au cours de sa plus prochaine séance.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe. »

Art. 61. In artikel 118 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 mei 1975, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het eerste, het tweede en het derde lid vormen § 1;

2º er wordt een nieuwe § 2 ingevoegd, luidende :

« § 2. De briefwisseling van de provincie wordt ondertekend door de gouverneur en medeondertekend door de provinciegriffier.

De gouverneur kan de ondertekening van bepaalde stukken schriftelijk opdragen aan een of meer leden van de bestendige deputatie. Die opdracht kan te allen tijde door de gouverneur worden herroepen.

Het lid van de bestendige deputatie aan wie de opdracht is gegeven, moet boven zijn handtekening, naam en functie melding maken van die opdracht.

De bestendige deputatie kan de provinciegriffier machtigen de medeondertekening van bepaalde stukken op te dragen aan een of meer ambtenaren van de provincie.

Deze opdracht geschiedt schriftelijk; de provincieraad wordt daarvan op de hoogte gebracht tijdens zijn eerstvolgende vergadering.

De ambtenaar aan wie de opdracht is gegeven, moet boven zijn handtekening, naam en functie melding maken van die opdracht, op alle stukken die hij ondertekent. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 62. L'article 119, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 27 mai 1870, est remplacé par la disposition suivante :

« Les actes ainsi transcrits, de même que les minutes de toutes les délibérations, sont signés dans le mois par le greffier, soit avec le président du conseil ou de la députation permanente selon qu'il s'agit de séances du conseil ou de la députation permanente, soit avec tous les membres de la députation permanente qui y ont assisté, conformément à ce qui est statué par le règlement. »

Art. 62. Artikel 119, derde lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 mei 1870, wordt vervangen als volgt :

« De aldus overgeschreven akten, evenals de minuten van alle beraadslagingen en besluiten, worden binnen een maand getekend door de griffier, hetzij samen met de voorzitter van de raad of van de bestendige deputatie naargelang het om een vergadering van de raad dan wel van de bestendige deputatie gaat, hetzij samen met alle leden van de bestendige deputatie die eraan hebben deelgenomen, overeenkomstig hetgeen door het reglement bepaald is. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 63. À l'article 120 de la même loi, modifié par les lois des 27 mai 1870, 27 mai 1975, 6 juillet 1987 et 11 juillet 1994, l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante :

« Le conseil provincial fixe le traitement du greffier provincial dans les limites minimum et maximum de l'échelle de traitement liée à la fonction de secrétaire communal des communes classées dans la catégorie supérieure conformément à l'article 28 de la loi communale. Le conseil provincial détermine les indemnités et allocations dont le greffier jouit à l'instar des autres fonctionnaires provinciaux. »

Art. 63. In artikel 120 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 27 mei 1870, 27 mei 1975, 6 juli 1987 en 11 juli 1994, wordt het zevende lid vervangen als volgt :

« De provincieraad stelt de wedde van de provinciegriffier vast binnen de minimum- en maximumgrenzen van de weddeschaal verbonden aan het ambt van gemeentesecretaris in de gemeenten die overeenkomstig artikel 28 van de gemeentewet in de hoogste klasse zijn ingedeeld. De provincieraad bepaalt de vergoedingen en toelagen die de griffier geniet zoals de andere provincieambtenaren. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 64. L'article 121 de la même loi, modifié par la loi du 27 mai 1870, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 121. En cas d'empêchement ou d'absence du greffier provincial, il est remplacé par un fonctionnaire de l'administration provinciale, désigné par la députation permanente. »

Art. 64. Artikel 121 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 mei 1870, wordt vervangen als volgt :

« Art. 121. Bij verhindering of afwezigheid van de provinciegriffier wordt hij vervangen door een ambtenaar van het provinciebestuur, aangewezen door de bestendige deputatie. »

­ Adopté.

Aangenomen.

M. le président. ­ M. Nothomb et consorts proposent l'insertion d'un article 64bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 64bis. L'article 122 de la même loi est abrogé. »

« Art. 64bis. Artikel 122 van dezelfde wet wordt opgeheven. »

Le vote sur l'amendement est réservé.

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

Art. 65. À l'article 140 de la même loi, modifié par la loi du 27 mai 1975, les modifications suivantes sont apportées :

1º au § 1, 4º, entre les mots « l'État, » et les mots « la province », sont insérés les mots « les Communautés, »;

2º au § 1, 5º, les mots « des commissions d'assistance publique » sont remplacés par les mots « des centres publics d'aide sociale ».

Art. 65. In artikel 140 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 mei 1975, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in § 1, 4º, worden tussen de woorden « de Staat » en de woorden « de provincie » ingevoegd de woorden « de Gemeenschappen »;

2º in § 1, 5º, worden de woorden « de commissies van openbare onderstand » vervangen door de woorden « de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ».

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 66. Un titre Xbis intitulé « De la consultation populaire provinciale » et comprenant les articles 140-1 à 140-12 est inséré après l'article 140 de la même loi.

Art. 66. Na artikel 140 van dezelfde wet wordt een titel Xbis ingevoegd, onder het opschrift « De provinciale volksraadpleging » en bestaande uit de artikelen 140-1 tot 140-12.

­ Adopté.

Aangenomen.

M. le président. ­ L'article 67 est rédigé comme suit :

Art. 67. Un article 140-1, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 140-1. Le conseil provincial peut, soit d'initiative, soit à la demande des électeurs provinciaux, décider de consulter les électeurs de la province sur les matières d'intérêt provincial.

L'initiative émanant des électeurs provinciaux doit être soutenue par au moins 10 % des électeurs provinciaux de chaque arrondissement administratif. »

Art. 67. In dezelfde wet wordt een artikel 140-1 ingevoegd, luidende :

« Art. 140-1. De provincieraad kan, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de provincieraadskiezers, beslissen de kiezers van de provincie te raadplegen over de aangelegenheden van provinciaal belang.

Het initiatief dat uitgaat van de provincieraadskiezers, moet gesteund worden door ten minste 10 % van de provincieraadskiezers van elk administratief arrondissement. »

M. Foret et Mme Cornet d'Elzius proposent l'amendement que voici :

« À l'alinéa 2 de l'article 140-1 proposé, supprimer les mots « de chaque arrondissement administratif. »

« In het tweede lid van het voorgestelde artikel 140-1 de woorden « van elk administratief arrondissement » doen vervallen. »

M. Daras propose l'amendement que voici :

« À l'article 140-1, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « 10 % » par les mots « 5 % » et supprimer les mots « de chaque arrondissement administratif. »

« In het voorgestelde artikel 140-1, tweede lid, de woorden « 10 % » vervangen door de woorden « 5 % » en de woorden « van elk administratief arrondissement » doen vervallen. »

Le vote sur les amendements et le vote sur l'article 67 sont réservés.

De stemming over de amendementen en de stemming over artikel 67 worden aangehouden.

Art. 68. Un article 140-2, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 140-2. Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des électeurs provinciaux doit être adressée par lettre recommandée à la députation permanente.

À la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil provincial. »

Art. 68. In dezelfde wet wordt een artikel 140-2 ingevoegd, luidende :

« Art. 140-2. Elke verzoek tot het houden van een raadpleging op initiatief van de provincieraadskiezers moet bij aangetekende brief worden gericht aan de bestendige deputatie.

Bij het verzoek worden een gemotiveerde nota gevoegd en de stukken die de provincieraad kunnen voorlichten. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 69. Un article 140-3, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 140-3. La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la province et qu'elle comprenne, outre le nom de la province et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes :

1º la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;

2º le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande. »

Art. 69. In dezelfde wet wordt een artikel 140-3 ingevoegd, luidende :

« Art. 140-3. Het verzoek is alleen dan ontvankelijk als het wordt ingediend door middel van een formulier afgegeven door de provincie en als het, buiten de naam van de provincie en de tekst van artikel 196 van het Strafwetboek, de volgende vermeldingen bevat :

1º de vraag of vragen waarop de voorgenomen raadpleging betrekking heeft;

2º de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van eenieder die het verzoekschrift heeft ondertekend. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 70. Un article 140-4, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 140-4. Dès la réception de la demande, la députation permanente examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.

La députation permanente raye à l'occasion de cet examen :

1º les signatures en double;

2º les signatures des personnes qui n'ont pas la qualité d'électeur provincial;

3º les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.

Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint. »

Art. 70. In dezelfde wet wordt een artikel 140-4 ingevoegd, luidende :

« Art. 140-4. Onmiddellijk na ontvangst van het verzoek onderzoekt de bestendige deputatie of het verzoek gesteund is door een voldoende aantal geldige handtekeningen.

Naar aanleiding van dat onderzoek schrapt de bestendige deputatie :

1º de dubbele handtekeningen;

2º de handtekeningen van de personen die niet de hoedanigheid van provincieraadskiezer hebben;

3º de handtekeningen van de personen ten aanzien van wie de verschafte gegevens ontoereikend zijn om de toetsing van hun identiteit mogelijk te maken.

De controle wordt beëindigd wanneer het aantal geldige handtekeningen is bereikt. »

­ Adopté.

Aangenomen.

M. le président. ­ L'article 71 est rédigé comme suit :

Art. 71. Un article 140-5, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 140-5. Peuvent seuls participer à la consultation populaire les citoyens de la province qui satisfont aux conditions visées à l'article 1er , § 1er , de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.

La participation n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à une voix.

Le scrutin est secret.

La consultation ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.

Il n'est procédé au dépouillement que si au moins 40 % des électeurs provinciaux ont participé à la consultation. »

Art. 71. In dezelfde wet wordt een artikel 140-5 ingevoegd, luidende :

« Art. 140-5. Aan de volksraadpleging kunnen alleen deelnemen de burgers van de provincie die voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 1, § 1, van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen.

De deelname is niet verplicht. Iedere deelnemer heeft recht op één stem.

De stemming is geheim.

De raadpleging kan enkel op een zondag plaatsvinden. De deelnemers worden tot de stemming toegelaten van 8 tot 13 uur. Degenen die zich vóór 13 uur in het stemlokaal bevinden, worden nog tot de stemming toegelaten.

Tot het opnemen van de stemmen wordt slechts overgegaan indien ten minste 40 % van de provincieraadskiezers aan de raadpleging hebben deelgenomen. »

M. Foret et Mme Cornet d'Elzius proposent l'amendement que voici :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 140-5 proposé. »

« Het laatste lid van het voorgestelde artikel 140-5 doen vervallen. »

M. Daras propose l'amendement que voici :

« À l'article 140-5 proposé, supprimer le dernier alinéa. »

« Het laatste lid van het voorgestelde artikel 140-5 doen vervallen. »

Le vote sur les amendements et le vote sur l'article 71 sont réservés.

De stemming over de amendementen en de stemming over artikel 71 worden aangehouden.

Art. 72. Un article 140-6, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 140-6. Par matières d'intérêt provincial au sens de l'article 140-1, il faut entendre les matières réglées par les articles 65, 1er alinéa, 72, 73, 1er alinéa, 75, 76 et 85 de la présente loi.

Les questions de personne et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions provinciales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.

Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils provinciaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen.

Les électeurs ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils provinciaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet. »

Art. 72. In dezelfde wet wordt een artikel 140-6 ingevoegd, luidende :

« Art. 140-6. Onder aangelegenheden van provinciaal belang, zoals bedoeld in artikel 140-1, wordt verstaan de aangelegenheden geregeld door de artikelen 65, eerste lid, 72, 73, eerste lid, 75, 76 en 85 van deze wet.

Persoonlijke aangelegenheden en aangelegenheden betreffende de rekeningen, de begrotingen, de provinciebelastingen en -retributies kunnen niet het onderwerp van een raadpleging zijn.

Geen raadpleging kan worden georganiseerd in een periode van zestien maanden vóór de gewone vergadering van de kiezers voor de vernieuwing van de provincieraden. Bovendien kan geen raadpleging worden georganiseerd in een periode van veertig dagen vóór de rechtstreekse verkiezing van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, de Raden en het Europees Parlement.

De kiezers kunnen slechts eenmaal om de zes maanden worden geraadpleegd, met een maximum van zes raadplegingen per zittingsperiode. Gedurende het tijdvak tussen twee vernieuwingen van de provincieraad kan slechts één volksraadpleging over hetzelfde onderwerp worden gehouden. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 73. Un article 140-7, rédigé comme suit , est inséré dans la même loi:

« Art. 140-7. Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la députation permanente et du conseil provincial.

Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article 140-4.

La députation permanente est obligée de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial à moins que celui-ci ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande.

S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil provincial qui décide. »

Art. 73. In dezelfde wet wordt een artikel 140-7 ingevoegd, luidende :

« Art. 140-7. Een verzoek tot het houden van een raadpleging wordt op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de bestendige deputatie en van de provincieraad ingeschreven.

Tot de inschrijving wordt overgegaan nadat de controle, bedoeld in artikel 140-4, is afgesloten.

De bestendige deputatie is verplicht tot inschrijving op de agenda van de provincieraad over te gaan, tenzij de provincieraad klaarblijkelijk in generlei opzicht bevoegd is om over het verzoek te beslissen.

Indien hieromtrent twijfel bestaat, beslist de provincieraad. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 74. Un article 140-8, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 140-8. Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.

L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation. »

Art. 74. In dezelfde wet wordt een artikel 140-8 ingevoegd, luidende :

« Art. 140-8. Elke beslissing over het houden van een volksraadpleging wordt uitdrukkelijk gemotiveerd.

Het voorgaande lid is tevens van toepassing op elke beslissing die rechtstreeks betrekking heeft op een aangelegenheid die het onderwerp is geweest van een raadpleging. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 75. Un article 140-9, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 140-9. Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article 140-2, alinéa 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés. »

Art. 75. In dezelfde wet wordt een artikel 140-9 ingevoegd, luidende :

« Art. 140-9. Ten minste één maand vóór de dag van de raadpleging stelt het provinciebestuur aan de inwoners een brochure ter beschikking waarin het onderwerp van de raadpleging op een objectieve manier wordt uiteengezet. Deze brochure bevat bovendien de gemotiveerde nota, bedoeld in artikel 140-2, tweede lid, alsmede de vraag of vragen waarover de inwoners zullen worden geraadpleegd. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 76. Un article 140-10, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 140-10. Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non. »

Art. 76. In dezelfde wet wordt een artikel 140-10 ingevoegd, luidende :

« Art. 140-10. De vragen moeten op zulkdanige manier geformuleerd zijn dat met ja of neen kan worden geantwoord. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 77. Un article 140-11, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 140-11. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire provinciale par analogie avec la procédure visée à la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales pour l'élection des conseillers provinciaux. »

Art. 77. In dezelfde wet wordt een artikel 140-11 ingevoegd, luidende :

« Art. 140-11. De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit de nadere procedureregels voor het houden van een provinciale volksraadpleging, naar analogie van de procedure bedoeld in de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen voor de verkiezing van de provincieraadsleden. »

­ Adopté.

Aangenomen.

M. le président. ­ L'article 78 est rédigé comme suit :

Art. 78. Un article 140-12, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 140-12. Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public. »

Art. 78. In dezelfde wet wordt een artikel 140-12 ingevoegd, luidende :

« Art. 140-12. De Koning bepaalt de wijze waarop de uitslag van de raadpleging aan de bevolking bekendgemaakt wordt. »

M. Foret et Mme Cornet d'Elzius proposent l'amendement que voici :

« Faire précéder l'article 140-12 proposé par un nouvel alinéa 1er , rédigé comme suit :

« Toute publication ou référence au résultat du dépouillement d'une consultation populaire n'est autorisée que si elle mentionne expressément le taux de participation. »

« Het voorgestelde artikel 140-12 te doen voorafgaan door een nieuw eerste lid, luidende :

« Het bekendmaken van of het verwijzen naar de uitslag van een volksraadpleging is alleen dan toegestaan wanneer het opkomstpercentage uitdrukkelijk wordt vermeld. »

Le vote sur l'amendement et le vote sur l'article 78 sont réservés.

De stemming over het amendement en de stemming over artikel 78 worden aangehouden.

Art. 79 . Sont abrogés dans la même loi:

1º l'article 77, modifié par la loi du 27 mai 1975;

2º l'article 140sexies , inséré par la loi du 16 juillet 1993;

3º les articles 140septies et 140octies , insérés par la loi du 11 juillet 1994.

Art. 79 . In dezelfde wet worden opgeheven :

1º artikel 77, gewijzigd bij de wet van 27 mei 1975;

2º artikel 140sexies , ingevoegd bij de wet van 16 juli 1993;

3º de artikelen 140septies en 140octies , ingevoegd bij de wet van 11 juli 1994.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 80 . L'article 141 de la même loi, abrogé par la loi du 27 mai 1975, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 141. L'article 66, alinéa 4, de la loi provinciale du 30 avril 1836 reste d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles budgétaires, financières et comptables des provinces que le Roi doit déterminer conformément à l'article 66 de la présente loi. »

Art. 80 . Artikel 141 van dezelfde wet, opgeheven bij de wet van 27 mei 1975, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing:

« Art. 141. Artikel 66, vierde lid, van de provinciewet van 30 april 1836 blijft van kracht tot de datum van inwerkingtreding van de nieuwe begrotings-, financiële en boekhoudkundige voorschriften van de provincies, die de Koning overeenkomstig artikel 66 van deze wet moet vaststellen. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 81 . L'article 142 de la même loi, abrogé par la loi du 27 mai 1975, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 142. Les articles 113bis , alinéas 1er , 2, 3 et 5, et 114 de la loi provinciale du 30 avril 1836 restent d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions du titre VIIbis de la même loi, fixée par le Roi. L'entrée en vigueur doit avoir lieu le 1er janvier de l'année civile qu'Il désigne.

L'article 113bis , alinéa 4, reste d'application pour les comptables admis à la pension après l'entrée en vigueur du titre VIIbis de la présente loi.

Lorsque les dispositions du titre VIIbis précité entrent en vigueur, les comptes de fin de gestion des comptables provinciaux doivent être clôturés et approuvés et, le cas échéant, décharge doit leur être donnée sauf pour celui qui devient receveur provincial. »

Art. 81 . Artikel 142 van dezelfde wet, opgeheven bij de wet van 27 mei 1975, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing:

« Art. 142. De artikelen 113bis , eerste, tweede, derde en vijfde lid, en 114 van de provinciewet van 30 april 1836 blijven van kracht tot de door de Koning vastgestelde datum van inwerkingtreding van de bepalingen van titel VIIbis van dezelfde wet. De inwerkingtreding moet geschieden op 1 januari van het kalenderjaar dat Hij aanduidt.

Artikel 113bis , vierde lid, blijft van kracht voor de rekenplichtigen die na de inwerkingtreding van titel VIIbis van deze wet met pensioen gaan.

Wanneer de bepalingen van de voormelde titel VIIbis in werking treden, moeten de eindrekeningen van de provinciale rekenplichtigen afgesloten en goedgekeurd worden en, in voorkomend geval, moet hun kwijting worden verleend, behalve voor degene die provincieontvanger wordt. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 82 . L'article 143 de la même loi, abrogé par la loi du 27 mai 1975, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 143. Les articles 114bis , 114ter et 114quater de la loi provinciale du 30 avril 1836 cessent de produire leurs effets à la date d'entrée en vigueur des dispositions du titre VIIter de la même loi, sauf pour ce qui concerne l'établissement des comptes relatifs aux opérations financières et comptables effectuées jusqu'à cette date, et de l'approbation de ces comptes. »

Art. 82 . Artikel 143 van dezelfde wet, opgeheven bij de wet van 27 mei 1975, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing:

« Art. 143. De artikelen 114bis , 114ter en 114quater van de provinciewet van 30 april 1836 houden op van kracht te zijn op de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van titel VIIter van dezelfde wet, behalve wat betreft het opmaken van de rekeningen betreffende de financiële en boekhoudkundige verrichtingen die tot op dat tijdstip gedaan worden, en de goedkeuring van die rekeningen. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 83 . À l'article 1er de la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment, les mots « les personnes de confiance visées à l'article 63bis de la loi provinciale du 30 avril 1836 » sont insérés après les mots « Les conseillers provinciaux, ».

Art. 83 . In artikel 1 van de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging, worden de woorden « de vertrouwenspersonen bedoeld in artikel 63bis van de provinciewet van 30 april 1836 » ingevoegd na de woorden « De provincieraadsleden, ».

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 84 . À l'article 2, alinéa 1er , de la même loi, les mots « et par les personnes de confiance visées à l'article 63bis de la loi provinciale du 30 avril 1836, » sont insérés après les mots « par les conseillers provinciaux ».

Art. 84 . In artikel 2, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden « en de vertrouwenspersonen bedoeld in artikel 63bis van de provinciewet van 30 april 1836 » ingevoegd na de woorden « De provincieraadsleden ».

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 85 . Le Roi peut modifier les dispositions législatives existantes pour les mettre en concordance avec la loi provinciale.

Il peut modifier la loi provinciale pour la mettre en concordance avec les dispositions législatives futures qui la modifieraient implicitement.

Art. 85 . De Koning kan de bestaande wetsbepalingen wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de provinciewet.

Hij kan de provinciewet wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de toekomstige wetsbepalingen die haar impliciet zouden wijzigen.

­ Adopté.

Aangenomen.

M. le président . ­ Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés et au vote sur l'ensemble de la proposition de loi.

De aangehouden stemmingen en de stemming over het wetsvoorstel in zijn geheel hebben later plaats.