1-17

1-17

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 1995

VERGADERING VAN MAANDAG 18 DECEMBER 1995

(Vervolg-Suite)

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER ANCIAUX AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE OVER « HET ONDERZOEK EN EVENTUELE BOYCOT ERVAN, NAAR DE BENDE VAN NIJVEL EN NIEUWE ONTHULLINGEN TER ZAKE »

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER COVELIERS AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE OVER « DE INHOUD EN DE OMVANG VAN DE MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR DE MINISTER OP 20 NOVEMBER 1995 IN VERBAND MET HET ONDERZOEK NAAR DE BENDE VAN NIJVEL »

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER BOURGEOIS AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE OVER « HET ONDERZOEK NAAR DE BENDE VAN NIJVEL »

Stemming over de gewone motie

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. ANCIAUX AU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR « L'ENQUÊTE, ET ÉVENTUELLEMENT SON BOYCOTT, SUR LES TUEURS DU BRABANT WALLON ET LES NOUVELLES RÉVÉLATIONS DANS CETTE AFFAIRE »

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. COVELIERS AU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR « LE CONTENU ET L'AMPLEUR DES MESURES ANNONCÉES PAR LE MINISTRE LE 20 NOVEMBRE 1995 CONCERNANT L'ENQUÊTE SUR LES TUEURS DU BRABANT »

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. BOURGEOIS AU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR « L'ENQUÊTE SUR LES TUEURS DU BRABANT WALLON »

Vote sur la motion pure et simple

De Voorzitter. ­ Dames en heren, tot besluit van de vragen om uitleg van de heren Anciaux, Bourgeois en Coveliers, werden twee moties ingediend.

Mesdames, messieurs, deux motions ont été déposées en conclusion des demandes d'explications de MM. Anciaux, Bourgeois et Coveliers.

De ene, de gewone motie, ingediend door de heren Erdman en Vandenberghe, mevrouw Milquet en de heer Mahoux, luidt :

« De Senaat,

Gehoord de vragen om uitleg van de heren Bert Anciaux, Hugo Coveliers en André Bourgeois en de antwoorden van de minister van Justitie,

Gaat over tot de orde van de dag. »

« Le Sénat,

Ayant entendu les demandes d'explications de MM. Bert Anciaux, Hugo Coveliers et André Bourgeois et les réponses du ministre de la Justice,

Passe à l'ordre du jour. »

De andere, ingediend door de heren Coveliers, Anciaux en Raes, luidt :

« De Senaat,

Gehoord de vragen om uitleg van de heren Bert Anciaux, Hugo Coveliers en André Bourgeois en de antwoorden van de minister van Justitie,

Stelt vast dat de minister van Justitie de besluiten van de zogenaamde `bendecommissie' opnieuw zal evalueren en de sindsdien uitgevoerde maatregelen zal toetsen,

Verzoekt de minister alles in het werk te stellen om de door hem aangestelde professoren de daadwerkelijke steun te verlenen opdat zij het onderzoek zouden kunnen doorvoeren ten overstaan van wie dan ook. »

« Le Sénat,

Ayant entendu les demandes d'explications de MM. Bert Anciaux, Hugo Coveliers et André Bourgeois et les réponses du ministre de la Justice,

Constate que le ministre de la Justice évaluera les conclusions de la commission dite du grand banditisme, ainsi que les mesures exécutées depuis lors,

Demande au ministre de tout mettre en oeuvre pour apporter un soutien effectif aux professeurs qu'il a désignés, afin qu'ils puissent poursuivre leur enquête à l'égard de toute personne. »

Overeenkomstig ons Reglement stemmen wij over de gewone motie die de voorrang heeft.

Conformément à notre Règlement, nous votons sur la motion pure et simple qui bénéficie de la priorité.

Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, de gemotiveerde motie heeft enkel de bedoeling de minister te steunen bij de uitvoering van zijn besluiten op een ogenblik dat hij zowel vanuit het Hof van cassatie als vanwege de Kamervoorzitter tegenwerking ondervindt bij zijn onderzoek naar het verloop van het onderzoek naar de Bende van Nijvel.

Ik richt een oproep aan de partijen van de meerderheid om de gemotiveerde motie goed te keuren. Indien zij de gewone motie goedkeuren, ontzeggen zij eigenlijk hun steun aan de minister van Justitie.

De Voorzitter. ­ Wij gaan over tot de stemming.

Nous passons au vote.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik vraag de naamstemming.

De Voorzitter. ­ Wordt deze vraag gesteund ? (Meer dan vier leden staan op.)

Aangezien de naamstemming reglementair is gevraagd, zal ertoe worden overgegaan.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

48 leden zijn aanwezig.

48 membres sont présents.

33 stemmen ja.

33 votent oui.

12 stemmen neen.

12 votent non.

3 onthouden zich.

3 s'abstiennent.

Derhalve is de gewone motie aangenomen.

En conséquence, la motion pure et simple est adoptée.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

Mme Bribosia-Picard, M. Busquin, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hotyat, Lallemand, Mmes Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Anciaux, Boutmans, Buelens, Ceder, Desmedt, Hatry, Hazette, Loones, Mmes Mayence-Goossens, Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes et Van Hauthem.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Bock, Jonckheer et Verreycken.