1-390/5

1-390/5

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

5 MEI 1998


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 houdende regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten


AMENDEMENTEN


Nr. 23 VAN MEVROUW LIZIN

Art. 32

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Naleving van de termijnen waarin het wetsvoorstel voorziet, blijkt niet meer mogelijk.

Anne-Marie LIZIN.

Nr. 24 VAN DE HEER FORET EN MEVROUW CORNET D'ELZIUS

Art. 3bis (nieuw)

Een artikel 3bis (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 3bis. ­ In artikel 4, eerste lid, van dezelfde wet wordt het woord « vijf » telkens vervangen door het woord « drie. »

Verantwoording

Hoewel wij het onontbeerlijk achten de rol van de parlementaire begeleidingscommissie in het kader van het toezicht op de politiediensten te versterken, leert de ervaring ons dat het principe van het collectief optreden in ieder geval moet worden gehandhaafd en, op het niveau van het Comité P, zelfs benadrukt.

Een verlaging van het aantal leden van het Comité P voorkomt een te grote versnippering bij de verdeling van de taken onder de leden en kan het collectief optreden bij het nemen van belangrijke beslissingen alleen maar bevorderen.

Nr. 25 VAN DE HEER FORET EN MEVROUW CORNET D'ELZIUS

Art. 3ter (nieuw)

Een artikel 3ter (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 3ter. ­ In artikel 4, derde lid, van dezelfde wet wordt het 3º vervangen als volgt :

« 3º het ambt van magistraat uitoefenen. »

Verantwoording

Er hoeft geen vereiste inzake minimumleeftijd te gelden. Gegadigden van minder dan 35 jaar met 10 jaar ervaring zijn immers uiterst zeldzaam.

Daar komt nog bij dat wij van oordeel zijn dat het Vast Comité P uitsluitend samengesteld moet zijn uit magistraten die op dit punt uiteraard over de nodige ervaring beschikken. Zo verdwijnt elke kans dat de leden van het Comité P bij de uit te voeren controle in een corporatische valkuil trappen, wat de objectiviteit van de controle alleen maar ten goede kan komen.

Nr. 26 VAN DE HEER FORET EN MEVROUW CORNET D'ELZIUS

(Subsidiair amendement op amendement nr. 25)

Art. 3ter (nieuw)

Een artikel 3ter (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 3ter. ­ In artikel 4, derde lid, van dezelfde wet wordt het 3º vervangen als volgt :

« 3º houder zijn van het diploma van doctor of licentiaat in de rechten. »

Verantwoording

Voor ons is het op zijn minst onontbeerlijk dat alle leden van het Vast Comité P een grondige juridische opleiding hebben genoten om hun taak te kunnen uitvoeren. Dat iedereen dezelfde opleiding achter de rug heeft kan de interne samenhang van het Comité P alleen maar ten goede komen.

Nr. 27 VAN DE HEER FORET EN MEVROUW CORNET D'ELZIUS

Art. 8bis (nieuw)

Een artikel 8bis (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 8bis. ­ Artikel 9, eerste lid, van dezelfde wet wordt aangevuld met de volgende bepaling :

« Het Vast Comité P stelt ook onderzoeken in naar de activiteiten en methodes van de inspectiediensten belast met de interne controle bij elke politiedienst. »

Verantwoording

Aangezien de interne-inspectiediensten van de politie zo belangrijk zijn, lijkt het ons logisch dat het Comité P er controle op uitoefent. Om daarover geen discussie uit te lokken lijkt het ons raadzaam dat ook uitdrukkelijk in de wet op te nemen.

Nr. 28 VAN DE HEER FORET EN MEVROUW CORNET D'ELZIUS

Art. 13

In het vierde lid van het voorgestelde artikel 14bis tussen de woorden « brengen het comité maandelijks » en de woorden « op de hoogte » invoegen het woord « omstandig ».

Verantwoording

Met deze invoeging willen wij iedere betwisting voorkomen over de omvang van de verplichting die de bevoegde tuchtrechtelijke autoriteiten wordt opgelegd.

Nr. 29 VAN DE HEER FORET EN MEVROUW CORNET D'ELZIUS

Art. 14

In dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

A. Een nieuw punt b) invoegen, luidende :

« b) In het derde lid wordt het 3º opgeheven. »

B. Het voorgestelde punt b) veranderen in punt c).

Verantwoording

Er hoeft geen vereiste inzake minimumleeftijd te gelden. Gegadigden beneden de leeftijd van 35 jaar met 10 jaar ervaring zijn immers uiterst zeldzaam.

Nr. 30 VAN DE HEER FORET EN MEVROUW CORNET D'ELZIUS

Art. 16

In de Franse tekst voorgesteld voor artikel 30 de woorden « alinéa 4 » vervangen door de woorden « article 28, alinéa 4 ».

Verantwoording

Rechtzetting in de Franse tekst van het voorstel.

Nr. 31 VAN DE HEER FORET EN MEVROUW CORNET D'ELZIUS

Art. 23bis (nieuw)

Een artikel 23bis (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 23bis. ­ In artikel 39, eerste lid, van dezelfde wet worden tussen de woorden « Het Vast Comité I » en het woord « oefent » de woorden « of de voorzitter ervan » ingevoegd. »

Verantwoording

Gelet op het voorstel om de samenstelling van het Vast Comité I te beperken tot één vast lid, dat het Comité voorzit, en tot twee niet-vaste leden lijkt het ons onontbeerlijk te bepalen dat de voorzitter ten opzichte van de dienst Enquêtes alleen kan optreden. Wij willen evenwel niet verhinderen dat ook het voltallige Comité die taak eventueel uitoefent.

Nr. 32 VAN DE HEER FORET EN MEVROUW CORNET D'ELZIUS

Art. 23ter (nieuw)

Een artikel 23ter (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 23ter. ­ In artikel 40, eerste lid, van dezelfde wet worden tussen de woorden « van het Vast Comité I » en de woorden « of uit eigen beweging » de woorden « ,van de voorzitter ervan » ingevoegd. »

Verantwoording

Onze argumentatie is dezelfde als voor het vorige amendement.

Nr. 33 VAN DE HEER FORET EN MEVROUW CORNET D'ELZIUS

Art. 30

Paragraaf 1 van het voorgestelde artikel 66bis vervangen als volgt :

« § 1. ­ De Senaat stelt een vaste commissie in belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I.

De Senaat bepaalt in zijn reglement de regels inzake de samenstelling en de werkwijze van de commissie. »

Verantwoording

De Kamer, vaak reeds overbelast met haar wetgevende werkzaamheden en de controle op de uitvoerende macht, kan niet de nodige aandacht besteden aan de begeleiding van de Vaste Comités P en I. Uit de ervaring met de huidige begeleidingscommissie is duidelijk gebleken dat gemengde commissies Kamer/Senaat voor grote organisatorische problemen zorgen. Daarom vinden wij het beter dat slechts één kamer zich in deze materies specialiseert en er de verantwoordelijkheid voor draagt. In de geest van de laatste hervorming van de Grondwet komt deze rol logischerwijze toe aan de Senaat, die bovendien reeds jaren veel aandacht besteedt aan de begeleiding van de comités P en I.

Nr. 34 VAN DE HEER FORET EN MEVROUW CORNET D'ELZIUS

(Subsidiair amendement op amendement nr. 33)

Art. 30

Paragraaf 1 van het voorgestelde artikel 66bis vervangen als volgt :

« § 1. ­ De Kamer van volksvertegenwoordigers stelt een vaste commissie in belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I.

De Kamer van volksvertegenwoordigers bepaalt in haar reglement de regels inzake de samenstelling en de werkwijze van de commissie. »

Verantwoording

In het verlengde van de verantwoording van ons hoofdamendement laten wij de wetgever beslissen of deze taak eventueel aan de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt opgedragen.

Michel FORET.
Christine CORNET D'ELZIUS.

Nr. 35 VAN DE HEER CALUWÉ C.S.

Artikel 1

De woorden « artikel 78 » vervangen door de woorden « artikel 77 ».

Verantwoording

Zie de nota van de diensten in het advies van de begeleidingscommissies, stuk nr. 390/3, blz. 29-30.

Ludwig CALUWÉ.
Jeannine LEDUC.
Anne-Marie LIZIN.

Nr. 36 VAN DE HEREN ISTASSE EN HAPPART

Art. 33

Aan dit artikel een tweede lid toevoegen, luidende :

« De artikelen 4, 5, 14, b), en 15 treden in werking zodra er een wettelijke regeling is van de procedure voor de veiligheidsmachtigingen die de discretie en de vertrouwelijkheid van de veiligheidsonderzoeken strikt moet waarborgen. »

Verantwoording

Er moet rekening worden gehouden met het advies van de Raad van State (Stuk Senaat, nr. 390/2, blz. 2).

Jean-François ISTASSE.
Jean-Marie HAPPART.