1-236/22

1-236/22

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

20 FEBRUARI 1997


Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet


AMENDEMENT ingediend na de goedkeuring van het verslag (Gedr. St. 1-236/16)


Nr. 158 VAN DE HEER NOTHOMB C.S.

Art. 31

Dit artikel vervangen als volgt :

Art. 31. In artikel 106 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 27 mei 1975, 6 januari 1984 en 6 juli 1987, wordt de laatste zin van het vijfde lid vervangen als volgt :

De rechtsgedingen van de provincie als eiser of als verweerder waartoe door de bestendige deputatie is besloten, worden in haar naam gevoerd door haar voorzitter.

Verantwoording

Hiermee wordt de tekst in overeenstemming gebracht met het advies van de Raad van State. Volgens de Raad van State staat het niet aan de federale wetgever om zelf te bepalen welke organen in de provincie bevoegd zijn om de zaken te behartigen die de gewesten en de gemeenschappen aan hen gedelegeerd hebben.

Bijgevolg wordt het amendement nr. 152 tot invoeging van een artikel 64bis nieuw ingetrokken.

Charles-Ferdinand NOTHOMB.
Eric PINOIE.
Erika THIJS.
Henri MOUTON.
Fons VERGOTE.