1-236/1

1-236/1

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

25 JANUARI 1996


Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet

(Ingediend door de heren Pinoie, Daras, mevr. Thijs, mevr. Cornet d'Elzius, de heer Mouton, mevr. Leduc, de heren Hostekint en Nothomb)


TOELICHTING


De wetsvoorstellen die achtereenvolgens zijn ingediend door de heren Hostekint en Pinoie op 27 juni 1995 (Gedr. St. Senaat 1-16/1), door de heren Daras en Boutmans op 17 oktober 1995 (Gedr. St. Senaat 1-130/1) en door mevrouw Thijs c.s. op 20 november 1995 (Gedr. St. Senaat 1-163/1) hebben het probleem van de grondige herziening van de provincies aanhangig gemaakt eerst bij de Senaat en daarna bij de Commissie voor de Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden. Het doel van die hervorming is de provincies nieuw leven in te blazen door aan de verkozen organen meer gewicht te verlenen en ze doorzichtiger te maken. Dit moet het mogelijk maken de werking te democratiseren van de provincies als tussenschakel tussen enerzijds de federale, de gewest- en de gemeenschapsregeringen en anderzijds de gemeenten. De noodzaak van deze hervorming wordt thans door bijna niemand betwist.

De Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden heeft bij de drie oorspronkelijke wetsvoorstellen nog vier andere voorstellen, van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius op 17 januari 1996 (Gedr. St. Senaat 1-227/1, 1-228/1, 1-229/1 en 1-230/1) aan haar agenda toegevoegd.

Aangezien al die teksten een zelfde doel nastreven, zal de Commissie zoeken naar een grootste gemene deler in de vorm van een nieuwe tekst die hetzij door allen, hetzij door een belangrijke meerderheid aanvaard kan worden.

Dit gemeenschappelijk voorstel tot wijziging van artikel 1 zal de Commissie in staat stellen om zich via amendering uit te spreken over alle artikelen.

Eric PINOIE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 1 van de provinciewet van 30 april 1836 wordt vervangen als volgt :

« Art. 1. ­ Er is in iedere provincie een provincieraad, een bestendige deputatie en een gouverneur.

De gouverneur is de commissaris van de regering in de provincie. »

Eric PINOIE.
José DARAS.
Erika THIJS.
Christine CORNET d'ELZIUS.
Henri MOUTON.
Jeannine LEDUC.
Patrick HOSTEKINT.
Charles-Ferdinand NOTHOMB.