1-8

1-8

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 9 NOVEMBRE 1995

VERGADERING VAN DONDERDAG 9 NOVEMBER 1995

(Vervolg-Suite)

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER ANCIAUX AAN DE STAATSSECRETARIS VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING OVER « DE BELEMMERING VAN HET ONDERZOEK VAN HET OSI-TEAM »

Stemming over de gewone motie

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. ANCIAUX AU SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT SUR « LES ENTRAVES APPORTÉES À L'ENQUÊTE DE L'ÉQUIPE D'INSPECTION DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT »

Vote sur la motion pure et simple

De Voorzitter . ­ Dames en heren, tot besluit van de vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, gesteld op 24 oktober 1995 in openbare vergadering van de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden werden twee moties ingediend.

Mesdames, messieurs, deux motions ont été déposées en conclusion de la demande d'explications de M. Anciaux au secrétaire d'État à la Coopération au Développement, développée le 24 octobre 1995 en réunion publique de la commission des Affaires étrangères.

De ene, de eenvoudige motie, door mevrouw Lizin en de heer Staes, luidt :

« De Senaat,

Gehoord de vraag om uitleg van de heer Anciaux en het antwoord van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gaat over tot de orde van de dag. »

« Le Sénat,

Ayant entendu la demande d'explications de M. Anciaux et la réponse du secrétaire d'État à la Coopération au Développement,

Passe à l'ordre du jour. »

De andere, door de heer Anciaux, luidt :

« De Senaat,

Gehoord de vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux en het antwoord van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking waarin hij meent dat in de huidige omstandigheden het onderzoek in het buitenland niet opportuun is,

Verzoekt de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking om spoedig het mandaat van het OSI-team te verlengen en dit in zijn oorspronkelijke samenstelling,

Opdracht te geven aan het team het dossier van de ontziltingsinstallatie in Kaapverdië ter plaatse te gaan onderzoeken,

Alle medewerking te verlenen om diepgaand en onafhankelijk onderzoek naar andere projecten van het ABOS op te starten,

De senaatscommissie zesmaandelijks in te lichten over de verdere onderzoeken van het OSI-team. »

« Le Sénat,

Ayant entendu la demande d'explications de M. Bert Anciaux et la réponse du secrétaire d'État à la Coopération au Développement, dans laquelle il estime que l'enquête à l'étranger est inopportune dans les circonstances actuelles,

Demande au secrétaire d'État à la Coopération au Développement de prolonger rapidement le mandat de l'équipe d'inspection de la Coopération au Développement, et ce dans sa composition initiale,

De charger l'équipe d'aller examiner sur place le dossier de l'installation de dessalement au Cap-Vert,

De concourir à la mise sur pied d'une enquête approfondie et indépendante relative à d'autres projets de l'AGCD,

D'informer semestriellement la commission du Sénat sur les autres enquêtes de l'équipe d'inspection de la Coopération au Développement. »

Overeenkomstig ons Reglement stemmen wij over de gewone motie, die de voorrang heeft.

Conformément à notre Règlement, nous votons sur la motion pure et simple qui bénéficie de la priorité.

Het woord is aan de heer Anciaux voor een verklaring vóór de stemming. Ik wijs erop dat het debat niet mag worden heropend en dat de spreektijd beperkt is tot twee minuten.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik vraag dat er wordt gestemd over de motie die ik heb ingediend na mijn vraag. U zult ongetwijfeld verwijzen naar het Reglement, dat zegt dat de gewone motie van rechtswege voorrang heeft. Maar dan verwijs ik op mijn beurt ook graag naar het Reglement, dat zegt dat moties moeten worden ingediend vóór het einde van de plenaire vergadering of van de commissie waarin de vraag om uitleg wordt behandeld. Dit is in deze niet gebeurd. De voorzitter van de commissie zal kunnen getuigen dat ik na mijn vraag mijn motie heb ingediend en dat daarna het incident gesloten werd. Het grootste deel van de commissieleden had trouwens de zaal al verlaten, toen mevrouw Lizin meende nog een gewone motie te moeten indienen.

Ik ben van oordeel dat het voor de Senaat nuttig is om als principe te aanvaarden dat er in eerste instantie wordt gestemd over de gemotiveerde motie. Los van het feit dat de gewone motie in dit geval op onregelmatige wijze is ingediend, ben ik van mening dat de Senaat, als hij zichzelf au sérieux neemt, zou moeten breken met de slechte gewoonte om geen uitspraak te doen over een gemotiveerde motie en zich te verstoppen achter een gewone motie.

Ik doe dus een dubbele oproep.

Mijnheer de Voorzitter, de Volksunie zal vanzelfsprekend tegen de gewone motie en voor de gemotiveerde motie stemmen, die wij hebben ingediend omdat het onderwerp wel erg belangrijk is. Het gaat namelijk over het al dan niet belemmeren van onderzoeken naar onregelmatigheden.

Onze gemotiveerde motie is opbouwend en constructief, en is erop gericht dat de Senaat in de toekomst meer zicht krijgt op de onderzoeken die het OSI-team doet, dat door de staatssecretaris opnieuw voor zes maanden is opgestart, en op de resultaten ervan.

Ik verzoek de Senaat dan ook niet het klassieke spel te spelen, en deze gemotiveerde motie, die is ingegeven door het goed willen laten functioneren van onze instellingen, in stemming te brengen. (Applaus.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden, de heer Vautmans.

De heer Vautmans (VLD). ­ Mijnheer de Voorzitter, de waarheid heeft haar rechten.

Vlak vóór het sluiten van het debat, dat tamelijk lang heeft geduurd, werd een gemotiveerde motie ingediend door de heer Anciaux. Daarop heb ik het incident gesloten, maar ik heb de woorden « De vergadering is gesloten » niet uitgesproken. Dit was misschien fout.

De meeste leden van de commissie hadden de zaal intussen verlaten ­ ik leg opnieuw de nadruk op het gevorderde uur ­ maar mevrouw Lizin en een ander lid van de meerderheid bereidden toen nog de gewone motie voor.

De facto was de vergadering volgens mij gesloten, maar officieel was dit niet het geval.

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, u begrijpt dat ik de woorden van de voorzitter van de commissie niet zonder commentaar kan laten.

Artikel 68, paragraaf 4, alinea 2, van het Reglement rept niet over een formele formule voor het sluiten van de vergadering. De voorzitter van de commissie heeft dan ook niet de minste fout begaan.

In dat artikel wordt alleen gehandeld over het einde van de vergadering.

Uit gegevens die ik van verschillende leden heb gekregen, maak ik op dat men moet oordelen dat de vergadering beëindigd wordt op het ogenblik dat de gewone motie is ingediend.

Dit is uiteraard niet van wereldschokkend belang. Ik grijp dit voorval echter aan om de leden van de Senaat op te roepen om spaarzaam te zijn met gewone moties. Ik heb dit gisteren al gezegd in de commissie voor de Financiën, voorgezeten door de heer Hatry. In die commissie werden twee gemotiveerde moties ingediend en geen gewone motie. Dit kan alleen maar bijdragen tot een constructieve discussie in de plenaire vergadering en tot het boeiend karakter van het debat.

In het nu voorliggend geval moeten we duidelijk stemmen over de gemotiveerde motie, en niet over de gewone motie.

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Erdman.

De heer Erdman (SP). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik wil het niet hebben over de procedure in de commissie. De voorzitter van de commissie heeft duidelijk gezegd dat de vergadering formeel niet beëindigd was. Er is een verschil tussen het formule en wat er in werkelijkheid gebeurt.

Ik wil alleen reageren op de vraag van de heer Anciaux, herhaald door de heer Loones.

Tijdens de bespreking van het Reglement werd de vraag gesteld of de mogelijkheid tot het indienen van een gewone motie moest worden behouden in het nieuwe Reglement van de Senaat.

Er is toen gezegd dat er bij bepaalde besprekingen mogelijkerwijs constructieve, gemotiveerde moties zouden kunnen worden aangenomen, met dien verstande evenwel dat er effectief over de constructieve moties wordt onderhandeld. Het is dus niet voldoende dat iemand een motie indient die hij als constructief beschouwt, maar die hij pas nadien als zijnde constructief komt verdedigen. De voorafgaande onderhandelingen moeten het mogelijk maken een ruime consensus te bereiken om een gemotiveerde motie te aanvaarden. Het kan dus niet zijn dat men a posteriori vraagt zich aan te sluiten bij een eenzijdig ingediende tekst.

Ieder van ons wil wellicht een bijdrage leveren tot constructieve moties, maar die bijdrage moet dan ook effectief gevraagd worden.

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Anciaux.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik ga niet antwoorden op de vraag of een motie alleen maar constructief is als er consensus over bereikt is of uitgaat van een grote meerderheid. Ik heb de indruk dat een motie, zelfs al is ze uit een « schamel brein » ontsproten, nog altijd constructief kan bedoeld zijn.

Ik wens toch nog even de aandacht te vestigen op de formaliteit. In het Beknopt Verslag van de commissie staat : « De Voorzitter. ­ De heer Anciaux heeft een motie ingediend waarover wij ons later zullen uitspreken. Mevrouw Lizin en de heer Staes hebben een eenvoudige motie ingediend.

­ Het incident is gesloten. »

Dit is onjuist. Dit is niet de weergave van de werkelijkheid. De voorzitter heeft zopas zelf gezegd dat er moet staan : « ­ De heer Anciaux heeft een motie ingediend waarover wij ons later zullen uitspreken.

­ Het incident is gesloten. »

De voorzitter van de commissie heeft geen enkele andere uitspraak gedaan. De laatste woorden waren « ­ Het incident is gesloten. » Daarmee was de vergadering ook gesloten.

De Voorzitter. ­ Dit is louter woordenspel, mijnheer Anciaux. U zult wellicht begrijpen dat het voor mij moeilijk is hier nu over te oordelen. Ik moet dus, enigszins tegen mijn zin, een formeel standpunt innemen.

Naar analogie van de openbare plenaire vergadering voorziet het Reglement erin dat de moties moeten worden ingediend vóór het einde van de vergadering. Volgens de voorzitter van de commissie werd er een gemotiveerde motie ingediend door de heer Anciaux. Daarop werd het incident gesloten. Formeel wordt de vergadering echter niet gesloten, want op dat ogenblik waren mevrouw Lizin en de heer Staes bezig een gewone motie op te stellen die dan iets later werd ingediend. Volgens mij werd de gewone motie ingediend vooraleer de vergadering werd gesloten.

La parole est à Mme Lizin.

Mme Lizin (PS). ­ Monsieur le Président, je voudrais, afin de détendre l'atmosphère en ce qui concerne cette question, préciser qu'il m'a fallu trente secondes pour convaincre M. Staes de bien vouloir signer cette motion puisque, dans un grand élan, j'avais décidé de soutenir M. Moreels. Cela ne posait aucun problème. Ce qu'a dit M. le Président est tout à fait correct. Je suggère maintenant que nous arrêtions de détailler à ce point cette affaire sans importance sur le fond.

De Voorzitter. ­ Ik meen te mogen besluiten dat de gewone motie werd ingediend vóór het einde van de vergadering. Bijgevolg moet er bij voorrang over de gewone motie worden gestemd.

Het woord is aan de heer Verreycken voor een stemverklaring.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de Voorzitter, het is zeker niet mijn bedoeling mij te mengen in een technische discussie over het Reglement waarvan ik trouwens niet veel afweet, zoals u bekend is !

Bij deze gelegenheid wil ik alleen iets zeggen over de moties. Zoals u weet, heb ik een hekel aan het indienen van gewone moties, omdat ik ervan overtuigd ben dat de Senaat zich altijd zou moeten kunnen uitspreken over een gemotiveerde motie. Het Vlaams Blok stemt dan ook in principe altijd tegen de gewone motie, ook al is onze fractie het oneens met de gemotiveerde motie. Eens te meer zullen wij tegen de gewone motie stemmen, maar ik vestig er wel de aandacht van de Senaat op dat wij het deze keer wel eens zijn met de gemotiveerde motie.

De Voorzitter. ­ De Senaat moet zich nu uitspreken over de gewone motie.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik vraag de naamstemming.

De Voorzitter. ­ Wordt deze vraag gesteund ? (Meer dan vier leden staan op.)

Aangezien de naamstemming reglementair is gevraagd, zal ertoe worden overgegaan.

­ Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

56 membres sont présents.

56 leden zijn aanwezig.

31 votent oui.

31 stemmen ja.

25 votent non.

25 stemmen neen.

En conséquence, la motion pure et simple est adoptée.

Derhalve is de gewone motie aangenomen.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Caluwe, G. Charlier, Mmes De Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mmes Lizin, Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Pinoie, Poty, Mme Sémer, M. Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

MM. Anciaux, Bock, Buelens, Ceder, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mme Dardenne, MM. De Decker, Desmedt, Destexhe, Devolder, Foret, Goris, Hatry, Hazette, Mme Leduc, M. Loones, Mme Mayence-Goossens, MM. Raes, Van Hauthem, Vautmans, Vergote et Verreycken.