S. 2-1566 Dossierfiche K. 50-2343

Ontwerp van programmawet
Regering G. Verhofstadt I  

personeel in Afrika
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
Fonds voor Arbeidsongevallen
Fonds voor de Beroepsziekten
aanwerving
beheer
meewerkende echtgenoot
ondernemingsdirecteur
zelfstandig beroep
Federaal Dienstencentrum
kleine en middelgrote onderneming
eerste-fasekapitaal
oprichting van een onderneming
werkgelegenheidsbeleid
collectief ontslag
opheffing van de zaak
bedrijfsovername
voorlichting van de werknemers
herintreding
beroepsopleiding
programmawet
sociale zekerheid
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
toepassing van informatica
gegevensbescherming
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
ziekteverzekering
gezinsuitkering
laag loon
werkgelegenheidsbevordering
gehandicapte
medisch en chirurgisch materiaal
verzamelen van gegevens
pensioenregeling
administratieve hervorming
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden
werkloze
werkloosheidsverzekering
vormingsverlof
faillissement
enquÍtecommissie
schuldvordering
vervroegd pensioen
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
dienst voor arbeidsbemiddeling
personeel op contractbasis
sociale bijdrage
eerste betrekking
langdurige werkloosheid
jeugdige werknemer
jeugdwerkloosheid
buitenlandse staatsburger
koopvaardijvloot
Regie voor Maritiem Transport
sociale economie
overheidscontract
duurzame ontwikkeling
ethiek
milieunorm
geestelijk gehandicapte
sociale clausule
Kringloopfonds
kinderoppas
belastingaftrek
inkomstenbelasting
diefstal
geweld
openbare veiligheid
bevordering van investeringen
achterstandsbuurt
fiscale stimulans
belasting van natuurlijke personen
verbetering van woningen
obligatie
administratieve formaliteit
belastingadministratie
beroep in administratieve zaken
fiscaal recht
rechtsmiddel
begrotingsfonds
ramp door menselijk toedoen
natuurramp
hulp aan getroffenen
Nationale Loterij
Rampenfonds
delegatie van bevoegdheid
Federale Participatiemaatschappij
Zilverfonds
kredietinstelling
oorlogsschade
jood
vergoeding
administratieve procedure
Tweede Wereldoorlog
misdaad tegen de menselijkheid
elektronische overheid
betrekking tussen overheid en burger
eerbiediging van het privť-leven
identiteitsbewijs
Kruispuntbank van Ondernemingen
Rijksregister van de natuurlijke personen
luchthaven
militaire basis
publiek eigendom
Waals Gewest
rechtsvordering
gelijke behandeling van man en vrouw
participatie van vrouwen
arbeidsmarkt
kansspel
gedelegeerde wetgeving
speelautomaat
speelhal
witwassen van geld
elektronisch betaalmiddel
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
telecommunicatie
internationale handel
sociale norm
kwaliteitsmerk
museum
muziek
dramatische kunst
administratief toezicht
regeringscommissaris
bloedtransfusie
duurzame mobiliteit
pendel
gegevensbank
faciliteiten voor gehandicapten
parlementair onderzoek
apotheker
apotheek
wetenschappelijk beroep
wetenschappelijk onderzoek
overheidsopdrachten
gendermainstreaming
informatiebeveiliging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2343/1 Ontwerp van programmawet 10/3/2003
K. 50-2343/2 Bijlagen 10/3/2003
K. 50-2343/3 Amendementen 11/3/2003
K. 50-2343/4 Amendementen 11/3/2003
K. 50-2343/5 Amendementen 12/3/2003
K. 50-2343/6 Amendementen 12/3/2003
K. 50-2343/7 Amendementen 18/3/2003
K. 50-2343/8 Amendementen 18/3/2003
K. 50-2343/9 Amendementen 18/3/2003
K. 50-2343/10 Amendementen 19/3/2003
K. 50-2343/11 Amendement 21/3/2003
K. 50-2343/12 Verslag namens de commissie 21/3/2003
K. 50-2343/13 Verslag namens de commissie 24/3/2003
K. 50-2343/14 Verslag namens de commissie 24/3/2003
K. 50-2343/15 Verslag namens de commissie 24/3/2003
K. 50-2343/16 Verslag namens de commissie 24/3/2003
K. 50-2343/17 Verslag namens de commissie 24/3/2003
K. 50-2343/19 Tekst aangenomen door de commissies 25/3/2003
K. 50-2343/20 Amendementen 25/3/2003
K. 50-2343/18 Verslag namens de commissie 26/3/2003
K. 50-2343/21 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 26/3/2003
K. 50-2343/22 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 27/3/2003
K. 50-2343/23 Artikelen gewijzigd door de commissie 27/3/2003
K. 50-2343/24 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 28/3/2003
K. 50-2343/25 Aanvullend verslag 28/3/2003
K. 50-2343/26 Artikelen gewijzigd door de commissie 28/3/2003
K. 50-2343/27 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/3/2003
2-1566/1 2-1566/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 31/3/2003
2-1566/2 2-1566/2 (PDF) Amendementen 31/3/2003
2-1566/5 2-1566/5 (PDF) Verslag namens de commissie 1/4/2003
2-1566/6 2-1566/6 (PDF) Verslag namens de commissie 1/4/2003
2-1566/3 2-1566/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2003
2-1566/4 2-1566/4 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2003
2-1566/7 2-1566/7 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 3/4/2003
2-1566/8 2-1566/8 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 4/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/3/2003   Indiening Doc. K. 50-2343/1
25/3/2003   Aanneming in commissies (geamendeerd) Doc. K. 50-2343/19
26/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 343, p. 5-46 + nr. 344, p. 1-16
26/3/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
27/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 345, p. 32-38
27/3/2003   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 345, p. 37
28/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 348, p. 4-36 + nr. 349, p. 1-12
28/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-30/o1)
Integraal verslag nr. 349, p. 12-13
Hand. 2-280 Hand. 2-280 (PDF)
28/3/2003   Aanneming na amendering
19/3/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/52 2-82/52 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
26/3/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
26/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans
26/3/2003   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
26/3/2003   Bespreking
26/3/2003   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
28/3/2003   Inschrijving op agenda
31/3/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
31/3/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1566/1 2-1566/1 (PDF)
31/3/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
31/3/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
31/3/2003   Verzending naar commissie: Justitie
31/3/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/4/2003   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1566/7 2-1566/7 (PDF)
3/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
4/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
4/4/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
4/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-20/o0) Hand. 2-287 Hand. 2-287 (PDF)
Doc. 2-1566/8 2-1566/8 (PDF)
4/4/2003   Aanneming zonder amendering
31/3/2003   Verzending naar commissie
31/3/2003   Inschrijving op agenda
31/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans
31/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
31/3/2003   Aanneming zonder amendering
2/4/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1566/3 2-1566/3 (PDF)
31/3/2003   Verzending naar commissie
31/3/2003   Inschrijving op agenda
31/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Michel Guilbert
31/3/2003   Bespreking
31/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
31/3/2003   Aanneming zonder amendering
2/4/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 7 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 2-1566/4 2-1566/4 (PDF)
31/3/2003   Verzending naar commissie
1/4/2003   Inschrijving op agenda
1/4/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-FranÁois Istasse
1/4/2003   Bespreking
1/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0)
1/4/2003   Aanneming zonder amendering
1/4/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1566/5 2-1566/5 (PDF)
31/3/2003   Verzending naar commissie
1/4/2003   Inschrijving op agenda
1/4/2003   Inleidende uiteenzetting
minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen
1/4/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Pierre Malmendier
1/4/2003   Bespreking
1/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
1/4/2003   Aanneming zonder amendering
1/4/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1566/6 2-1566/6 (PDF)
4/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
17/4/2003   Bekendmaking (19436-19466)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/3/2003, 27/3/2003, 28/3/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2003, 4/4/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 31/3/2003, 2/4/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 31/3/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 1/4/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 1/4/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/4/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/4/2003 5 7/4/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 1/4/2003 30 30/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/4/2003 17/4/2003, blz 19436-19466