Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-969

van Alexander Miesen (MR) d.d. 27 januari 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Deutschsprachige Gemeinschaft - Krankenhausstandorte - Garantie für die Wartung von zwei Krankenhäusern _________________ Duitstalige Gemeenschap - ziekenhuisvestigingen - waarborg voor het behoud van twee ziekenhuizen

Duitstalige Gemeenschap
ziekenhuis
taalgebruik

Chronologie

27/1/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021)
29/4/2021Rappel

Vraag nr. 7-969 d.d. 27 januari 2021 :

die Deutschsprachige Gemeinschaft (DG) zählt derzeit zwei Krankenhausstandorte: St.Vith und Eupen. Aufgrund der geringen Bevölkerungszahl von etwa 77 000 Menschen haben diese beiden Standorte naturgemäß Schwierigkeiten die Normen zum Erhalt ihrer medizinischen Dienstleistungen zu erfüllen. Anders ausgedrückt, oftmals gibt es nicht ausreichend Patienten um den Normen zu entsprechen.

Genügend medizinisches und pflegerisches Personal zu finden, welches der deutschen Sprache mächtig ist, ist ebenfalls eine besondere Herausforderung für die beiden deutschsprachigen Krankenhäuser.

Nicht zuletzt haben die Reformvorhaben in der Krankenhauslandschaft der letzten Jahre in der DG die Befürchtungen wachsen lassen, dass eines der Krankenhäuser in der DG gezwungen sein würde zu schließen. Zwar befürworte ich generell eine Reform der Krankenhausstruktur in Belgien, doch möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine solche Reform den Erhalt von zwei Krankenhäuser in der DG garantieren muss. Man könnte zwar der Meinung sein, dass für 77 000 Menschen ein einziges Krankenhaus ausreicht, aufgrund der geographischen Lage und der territorialen Größe der DG ist dies jedoch undenkbar. Die DG ist 854 km2 groß, damit ist sie in der Fläche fünf Mal grösser als die Region Brüssel-Hauptstadt. Um mit dem PKW von der südlichsten Gemeinde Burg Reuland in die nördlichste Gemeinde Kelmis zu gelangen wird eine Fahrzeit von etwa 1,5 Stunden benötigt, ohne die eventuell erschwerenden Wetterbedingungen auf dem Hohen Venn zu berücksichtigen.

Die Schließung eines der beiden deutschsprachigen Krankenhäuser hätte somit zur Folge, dass die Hälfte der Deutschsprachigen von einer deutschsprachigen Krankenhausversorgung ausgeschlossen würde.

Daher erlaube ich mir Ihnen folgende Fragen zu stellen:

1) Teilen Sie mit mir die Meinung, dass in der DG zwei Krankenhausstandorte mit jeweils angemessenen Dienstleistungen in deutscher Sprache auch zukünftig garantiert sein müssen?

2) Mit welchen Mitteln und Maßnahmen möchten Sie ggf. die beiden Krankenhäuser in der DG aufrecht erhalten?

________________

De Duitstalige Gemeenschap (DG) beschikt momenteel over twee ziekenhuisvestigingen: Sankt Vith en Eupen. Door het geringe inwonertal van ongeveer 77.000 mensen hebben deze twee vestigingen uiteraard moeite om te voldoen aan de normen voor de instandhouding van hun medische dienstverlening. Met andere woorden, er zijn vaak niet genoeg patiënten om aan de normen te voldoen.

Voldoende medisch en verplegend personeel vinden dat de Duitse taal machtig is, vormt eveneens een bijzondere uitdaging voor de twee Duitstalige ziekenhuizen.

Ten slotte hebben de hervormingsplannen in de ziekenhuissector van de laatste jaren in de DG geleid tot een groeiende vrees dat een van de ziekenhuizen in de DG zou worden gedwongen te sluiten. Hoewel ik in het algemeen voorstander ben van een hervorming van de ziekenhuisstructuur in België, wil ik er toch uitdrukkelijk op wijzen dat een dergelijke hervorming het behoud van twee ziekenhuizen in de DG moet garanderen. Men zou misschien van mening kunnen zijn dat één enkel ziekenhuis voor 77.000 mensen volstaat, maar door de geografische ligging en de territoriale uitgestrektheid van de DG is dit ondenkbaar. De DG heeft immers een oppervlakte van 854 km2 en is daarmee vijf keer groter dan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met de auto van de zuidelijkste gemeente Burg Reuland naar de noordelijkste gemeente Kelmis rijden, duurt ongeveer 1,5 uur, zonder rekening te houden met mogelijke vertragingen door de weersomstandigheden in de Hoge Venen.

De sluiting van een van de twee Duitstalige ziekenhuizen zou dus tot gevolg hebben dat de helft van de Duitstaligen verstoken zou blijven van Duitstalige ziekenhuiszorg.

Daarom ben ik zo vrij u de volgende vragen te stellen:

1) Bent u het met mij eens dat in de DG ook in de toekomst twee ziekenhuisvestigingen, elk met een adequate dienstverlening in het Duits, moeten worden gegarandeerd?

2) Met welke middelen en maatregelen zou u de twee ziekenhuizen in de DG eventueel in stand willen houden?