Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-918

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 17 december 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Coronacrisis - Vaccinatie - Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) - Europese tak - Elektronisch vaccinatieattest - Uitwerking - Stand van zaken - Voorbereiding op een volgende besmettingsgolf - Maatregelen (Covid-19)

epidemie
infectieziekte
Wereldgezondheidsorganisatie
vaccinatie
gezondheidsbeleid

Chronologie

17/12/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/1/2021)
26/5/2021Antwoord

Vraag nr. 7-918 d.d. 17 december 2020 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens sommige informatiebronnen denkt de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) na over de invoering van een elektronisch vaccinatieattest zodra een Europees land een vaccin tegen COVID-19 heeft goedgekeurd.

Het Verenigd Koninkrijk heeft als eerste land ter wereld het vaccin van Pfizer en BioNTech tegen COVID-19 goedgekeurd. Het Europees Geneesmiddelenagentschap moet zich ten laatste op 29 december 2020 over die vaccins uitspreken.

Het idee zou erin bestaan samen met de lidstaten te werken aan een «elektronisch vaccinatieattest». Aan de hand van zo'n attest zou men kunnen vaststellen welke personen gevaccineerd zijn en zou men die personen kunnen opvolgen.

Het attest staat nog niet op punt, maar men verzekert al dat bij de uitwerking ervan de nationale wetgeving moet worden nageleefd en dat het attest niet als een immuniteitspaspoort zal gelden, dat de houder ervan zou verzekeren dat hij beschermd is tegen de ziekte omdat hij ze gehad heeft en ervan genezen is.

Volgens de controletabel van de WHO zou de Europese WHO-zone, die 53 landen omvat, waaronder Rusland, meer dan 19,3 miljoen besmettingen en meer dan 433.000 doden hebben opgetekend sinds het begin van de pandemie…

«We stellen een lichte daling van het aantal gevallen in West-Europa vast, maar dat betekent niet dat in heel de Europese WHO-regio de epidemiologische situatie is verbeterd (…), want de meest getroffen landen bevinden zich nu in centraal en Zuid-Europa», aldus Hans Kluge, hoofd van WHO-Europa, die de regeringen heeft opgeroepen de waakzaamheid niet te laten verslappen.

Volgens hem moet bij een daling van het aantal besmettingen worden overwogen om de openbaregezondheidsinfrastructuur te versterken en zich voor te bereiden op een volgende golf. Worden er in ons land maatregelen overwogen om die doelstelling te halen?

Beschikt u over bijkomende informatie over dat «elektronisch vaccinatieattest»? Wat is uw standpunt over deze kwestie?

Antwoord ontvangen op 26 mei 2021 :

1) Versterking van de volksgezondheidsinfrastructuur

Op 11 november 2020 heeft de Commissie in een Communicatie het “European Health Union plan” aangekondigd. De Commissie heeft 3 voorstellen van verordening gelanceerd om het Besluit 1082/2013/EU te opwaarderen en om het mandaat van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en het European Medicines Agency (EMA) te versterken.

Met deze aanpak voor een grensoverschrijdende samenwerking bij gezondheidsbedreigingen wil de Commissie de lacunes aanpakken in het huidige Europese gezondheidskader die tot uiting zijn gekomen tijdens de Covid-19 crisis: gebrek aan paraatheid, inconsistente toepassing van maatregelen, tekorten aan apparatuur, testen en tracering, gebrekkige bescherming van de meest kwetsbaren, een gebrek aan structurele maatregelen en middelen, alsook de afwezigheid van solidariteit tussen landen.

De Europese Commissie heeft eveneens een regelgevend initiatief aangekondigd betreffende HERA waarover de onderhandelingen waarschijnlijk in het najaar zullen starten. Hiermee wordt een nieuw Europees agentschap gecreëerd dat zal instaan voor de snelle opschaling van de productie en ontwikkeling van medische tegenmaatregelen (vb. vaccins, testen en geneesmiddelen). Er is op dit moment al voorafgaand werk aan de gang via de initiatieven “vaccelerate” en de HERA incubator.

België steunt deze initiatieven van de Europese Unie en neemt deel aan de onderhandelingen en voorbereidingen voor de implementatie ervan.  

2) Elektronisch vaccinatie certificaat

2.1 WHO – smart vaccination certificates

De WGO heeft in samenwerking met een multidisciplinaire groep van deskundigen een ontwerp van leidraad (en technische specificaties) opgesteld om de lidstaten van de WGO te helpen bij de vaststelling van interoperabiliteitsnormen van het zogenaamde “Smart Vaccination Certificate” (SVC). Alvorens de definitieve versie van de richtsnoeren te publiceren, en rekening houdend met de  steeds veranderende context van de COVID-19-pandemie, zal dit document drie ontwerpen ondergaan. Na elk ontwerp wordt feedback en opmerkingen gevraagd van het publiek.

Op 19 maart 2021 is een eerste ontwerp (Release Candidate 1) gepubliceerd van de “Interim guidance for developing a Smart Vaccination Certificate”

In het kader van de openbare raadpleging kon iedereen tot 12 april 2021 constructieve feedback over dit document geven. De volgende ontwerpen worden verwacht op 30 april en 30 mei 2021. Het is gepland om het Global Trust Framework officieel te lanceren tegen 30 juni 2021.

Belangrijk is om te onderlijnen dat de WGO van mening is (interim position van 5 februari 2021) dat nationale autoriteiten en vervoersmaatschappijen geen bewijs van COVID 19-vaccinatie mogen eisen voor internationale reizen als voorwaarde voor vertrek of binnenkomst, aangezien er nog steeds kritieke onduidelijkheden zijn over de doeltreffendheid

van vaccinatie bij het terugdringen van de overdracht en gezien de beperkte beschikbaarheid van vaccins. De WHO beveelt ook aan dat mensen die gevaccineerd zijn niet worden vrijgesteld van het naleven van andere reisrisicobeperkende maatregelen.

2.2 European Council: common approach on vaccination certificates

De Europese Commissie en de EU-landen hebben technische richtsnoeren goedgekeurd betreffende het bewijs van vaccinatie voor medische doeleinden. Deze technische richtsnoeren zijn bedoeld om de interoperabiliteit van vaccinatiebewijzen te ondersteunen en een minimale dataset, met inbegrip van een unieke identificatiecode, vast te stellen. Hierover bestaat ook een rechtstreekse samenwerking tussen de EU-agentschappen en de Wereldgezondheidsorganisatie.

De lidstaten moeten ondertussen de logistieke roll-out (uitgave en verificatie) van het “Digital Green Certificate” (DGC) voorbereiden om de noodzakelijke wijzigingen in het systeem van de nationale patiëntendossiers tegen de zomer klaar te hebben. De Commissie zal tegen de zomer een digitale infrastructuur finaliseren om de authenticatie van de DGC te vergemakkelijken.

Om het reizen binnen de Europese Unie te vergemakkelijken worden besprekingen gehouden over het regelgevend kader van de DGC. Naast een bewijs van vaccinatie, kan het DGC ook dienen als bewijs van herstel of van negatieve test, door de Lidstaat af te leveren op louter verzoek.

België steunt ook deze initiatieven van de Europese Unie en neemt deel aan de onderhandelingen en voorbereidingen voor de implementatie ervan.