Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-833

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 12 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Coronacrisis - Zorgpersoneel - Personeel met een positieve PCR-test - Asymptomatische zieken - Aan het werk houden - Stand van zaken (Covid-19)

epidemie
ziekenhuis
verplegend personeel
beroep in de gezondheidszorg
arbeidsvoorwaarden

Chronologie

12/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020)
21/1/2021Antwoord

Vraag nr. 7-833 d.d. 12 november 2020 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens verschillende informatiebronnen zou in sommige ziekenhuizen of dokterspraktijken zorgpersoneel dat positief is maar niet ziek, aan het werk blijven.

Zo zou een vakbondsafgevaardigde voor de ziekenhuizen van de ziekenhuisgroep Iris verklaard hebben dat er al verschillende maanden een mondelinge richtlijn in de diensten zou circuleren om aan het werk te blijven als men positief, maar asymptomatisch is.

Hij zou ook gewag gemaakt hebben van een nota in sommige ziekenhuizen waarin zeer duidelijk wordt gezegd dat het positief maar asymptomatisch personeel kan blijven werken mits de hygiënemaatregelen streng worden opgevolgd.

We bevinden ons wel in bijzondere omstandigheden waarin de doelstelling erin bestaat de ziekenhuisactiviteit volledig op peil te houden, maar de vraag blijft of die werkomstandigheden aanvaardbaar zijn.

Een ziekenhuisdirecteur lichtte trouwens toe dat voor zijn part sommige artsen of verpleegkundigen op post konden blijven ondanks een positieve test, mits uiterst strenge hygiënemaatregelen. Hij zei: «Gezien we het moeten doen met de mankracht die we hebben en we sinds lang over te weinig mankracht beschikken, moeten we in deze piekperiode zo veel mogelijk mensen op de werkvloer houden om die piek te kunnen opvangen. We hebben dus geen keuze.»

Volgens mijn informatie zou er ook een protocol bestaan voor het zorgpersoneel. Volgens dat protocol, dat op de site van Sciensano zou staan, zou asymptomatisch zorgpersoneel met een positieve PCR-test kunnen blijven werken bij een personeelstekort en mits het dragen van individuele bescherming en het inachtnemen van de voorgeschreven handhygiëne, en enkel in een coviddienst.

Ook al gelden die richtlijnen enkel voor het personeel dat noodzakelijk is voor de basiszorg, maak ik me toch zorgen over die informatie.

Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de Senaat omdat ze transversaal is. De maatregelen inzake preventieve gezondheidszorg vallen immers onder de bevoegdheid van de deelstaten.

Beschikt u over bijkomende gegevens? Wat is de stand van zaken?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2021 :

Ter verduidelijking, de uitzondering op isolatie voor asymptomatische Covid-19 positieve personen is enkel van toepassing op medisch personeel. Geen enkel ander profiel, dus ook niet in andere essentiële sectoren kan hier gebruik van maken. Deze uitzondering laat de continuïteit van zorgt toe om de mortaliteit en morbiditeit van Covid-19 te beperken en de ziekenhuis capaciteit te vrijwaren, enkel en alleen indien er géén andere oplossing is én indien het betreffende personeelslid hiermee toestemt.

Deze uitzondering dient met andere woorden enkel toegepast te worden als alle andere alternatieven om de continuïteit van de zorg te bewaren uitgeput zijn. Op 28 oktober 2020 is een schrijven verzonden naar alle directeurs en hoofdartsen van universitaire, algemene en psychiatrische ziekenhuizen om het uitzonderlijke karakter van deze maatregel te onderstrepen en om hen op te roepen deze maatregel enkel te gebruiken als er geen alternatieven zijn.

Het protocol van sciensano bevat duidelijke voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om deze uitzondering te mogen toepassen om de veiligheid van alle betrokkenen te vrijwaren en onderlijnt tevens het hoogst uitzonderlijke karakter van deze maatregel.

«Na een positieve test bij een zorgprofessional die zelf asymptomatisch is:

• De regel is dat er 7 dagen strikte thuisisolatie moeten volgen, te tellen vanaf de datum van staalname.

• Bij hoge uitzondering, maar enkel als alle andere maatregelen om een eventueel personeelstekort op te vangen al genomen zijn, kan gevraagd worden om te komen werken. Er moet dan aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

o Deze uitzondering kan enkel ingeroepen worden voor personeel dat noodzakelijk is om een minimale basiszorg te kunnen garanderen. Voor ondersteunend personeel zoals kuispersoneel en keukenpersoneel kan deze uitzondering niet ingeroepen worden.

o De beslissing wordt altijd genomen in samenspraak met de directie en de dienst ziekenhuishygiëne of coördinerend raadgevend arts. Voor de 1e lijn dient afgestemd te worden met de 1e lijnszone/wachtkring.

o Deze personeelsleden mogen enkel ingezet worden voor de zorg van COVID-19 patiënten in een COVID-19 eenheid.

o Personeelsleden kunnen nooit verplicht worden om tijdens hun isolatieperiode te werken.

o Contact met andere personen en collega’s moet vermeden worden. De COVID- positieve werknemers gebruiken indien mogelijk een aparte ingang, aparte kleedkamer, aparte ontspanningsruimten, eigen vervoer (geen openbaar vervoer) enz.

• Daarenboven is het inzetten van COVID-positieve asymptomatische personeelsleden tijdens de isolatieperiode NOOIT toegestaan in de volgende omstandigheden:

o Het testresultaat toont een hoge virale lading/ lage ct-waarde (≤ 25)

o Het personeelslid testte positief met een rapid antigen test

o Het personeelslid voelt zich angstig/oncomfortabel bij de gedachte te moeten werken tijdens de isolatieperiode

o Het personeelslid wordt ingezet op een niet-COVID afdeling.»

(https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_NL.pdf).