Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2267

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 26 maart 2024

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Geneesmiddelen - Tekort - Kritieke onbeschikbaarheid zonder alternatief - Gegarandeerde adequate bevoorrading - Onderhandelingen op het niveau van de Europese Unie (EU)

geneesmiddel
schaarste
recht op gezondheid

Chronologie

26/3/2024Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2024)

Vraag nr. 7-2267 d.d. 26 maart 2024 : (Vraag gesteld in het Frans)

In 2023 werd van 3 596 geneesmiddelen gemeld dat ze niet meer voorradig waren gedurende gemiddeld vierenvijftig dagen. Deze stijgende trend wordt al enkele jaren waargenomen, met een stijging van 20 % tussen 2022 en 2023.

Volgens gegevens van de website FarmaStatus.be zijn er momenteel problemen met 3,5 % van het totale aanbod van geneesmiddelen. Ze zijn tijdelijk onbeschikbaar of de commercialisering ervan werd stilgelegd.

Vorig jaar werd aan eenenveertig geneesmiddelen de status «kritieke onbeschikbaarheid» toegekend. Die status kenmerkt producten waarvoor «geen alternatieven bestaan en die voor langer dan een maand onbeschikbaar zijn», aldus het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG).

Een van die geneesmiddelen is Ozempic, de bekende behandeling voor diabetes en obesitas van het bedrijf Novo Nordisk, dat tot ten minste eind juni 2024 beperkt beschikbaar zal blijven.

Behalve voor die eenenveertig gevallen, kan er meestal een beroep worden gedaan op alternatieven, aangepaste behandelingen of voldoende reserves om kortstondige voorraadtekorten op te vangen, zo geeft het FAGG nog aan. De redenen voor die moeilijkheden zijn onder meer een vertraagde productie, logistieke problemen of een gebrek aan werkzame stof.

Het gaat hier duidelijk om een transversale kwestie die onder de bevoegdheid van de Senaat valt. De deelstaten zijn immers verantwoordelijk voor gezondheidsbevordering en preventie en volksgezondheid is een federale bevoegdheid.

Aangezien het geneesmiddelentekort jaar na jaar toeneemt, wil ik graag de volgende vragen stellen:

1) Welke concrete maatregelen zullen worden genomen om een adequate bevoorrading te garanderen van geneesmiddelen die essentieel zijn voor de bevolking? Hoe zal iets gedaan worden aan de bevoorradingsmoeilijkheden van apothekers en patiënten, vooral voor geneesmiddelen met een kritieke onbeschikbaarheid zonder alternatief gedurende meer dan een maand?

2) Welke onderhandelingen zijn er gaande op het niveau van de Europese Unie (EU) om de toegang tot essentiële geneesmiddelen in alle lidstaten te garanderen, ook op korte termijn?