Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2175

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 19 december 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Sociaal isolement - Gevolgen voor de gezondheid - Maatregelen - Onderzoeksprojecten

sociaal welzijn
gezondheidsbeleid
vrijgezel
levensverwachting
demografische analyse
sociaal probleem
gevaren voor de gezondheid

Chronologie

19/12/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2024)
6/5/2024Rappel

Vraag nr. 7-2175 d.d. 19 december 2023 : (Vraag gesteld in het Frans)

Recente statistieken van Statbel wijzen op een zorgwekkend maatschappelijk gegeven in België: meer dan een derde van de gezinnen bestaat uit één persoon. Die situatie is vooral uitgesproken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Achter dat cijfer gaat een diversiteit aan personen schuil: jonge professionals, weduwnaars of weduwen, alleenstaande ouders. Ze bevinden zich in verschillende situaties, maar ze lopen allen hetzelfde gevaar, namelijk sociaal isolement.

Er verschijnen steeds meer studies over de gevolgen van dat isolement voor de gezondheid. Een recente studie op de internetsite «BMC Medicine», waarbij in de loop van een decennium 450.000 mensen betrokken waren, komt tot alarmerende conclusies. Het onderzoek toont aan dat mensen die alleen wonen, zonder geregelde sociale contacten, 39% meer kans hebben op vroegtijdig overlijden dan personen die tot actieve en dynamische sociale netwerken behoren. De studie onderstreept ook dat eenzaamheid niet enkel een emotionele toestand is maar een belangrijke medische risicofactor, vergelijkbaar met bekende volksgezondheidsproblemen zoals roken of obesitas.

Die vaststelling roept verschillende vragen op. Enerzijds zet ze er ons toe aan volksgezondheidsproblemen op een andere manier te bekijken en aan te pakken, door er de sociale dimensie als een sleutelelement van ons welzijn bij te betrekken. Anderzijds doet ze de vraag rijzen of het bestaande gezondheidsbeleid en de gezondheidsdiensten wel op een efficiënte en aangepaste manier aan de bijzondere behoeften van alleenwonende personen tegemoet kunnen komen.

De indiening van deze vraag in onze assemblee is volkomen gerechtvaardigd en legitiem, rekening houdend met de bevoegdheidsverdeling op het vlak van gezondheid tussen de Federale Staat en de deelstaten. Enerzijds gaat deze vraag over volksgezondheid, een federale bevoegdheid, want het is een kwestie die de hele bevolking aangaat. Anderzijds omvat deze vraag aspecten zoals gezondheidsbevordering en ziektepreventie, die tot de bevoegdheden van de deelstaten behoren.

1) Welke balans maakt u op met betrekking tot dit belangrijke probleem op het vlak van volksgezondheid?

2) Welke maatregelen plant u te nemen om de nefaste gevolgen van sociaal isolement en eenzaamheid tegen te gaan, vooral in de Belgische context met een significant aandeel van eenpersoonsgezinnen?

3) Heeft de regering plannen om het onderzoek en de opvolging van de langetermijngevolgen van sociaal isolement voor de gezondheid aan te moedigen, om toekomstig beleid en toekomstige acties beter te sturen?