Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1974

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 12 april 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Autisme - Logopediekosten - Terugbetaling voor alle kinderen los van het verstandelijk niveau

ziekte van het zenuwstelsel
gezondheidsbeleid
bestedingen voor gezondheid
geestesziekte
paramedisch beroep
kind

Chronologie

12/4/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/5/2023)

Vraag nr. 7-1974 d.d. 12 april 2023 : (Vraag gesteld in het Frans)

In ons land zouden 80 000 personen een autismespectrumstoornis vertonen. Dat aantal zou elk jaar toenemen.

Al verschillende jaren eisen de ouders van kinderen met een diagnose dat logopedische behandelingen binnen de conventionering vallen en dus terugbetaald worden voor alle kinderen.

GAMP, de actiegroep die het plaatsgebrek voor personen met een handicap die sterk afhankelijk zijn, aanklaagt, onderstreept dat veel ouders, vooral alleenstaande ouders, de logopedische zorg voor hun kinderen niet kunnen betalen aangezien de meeste logopedisten niet meer geconventioneerd zijn en die zorg nooit terugbetaald wordt voor kinderen onder een bepaald verstandelijk niveau.

De eis tot terugbetaling van logopedische zorg voor alle kinderen, los van hun verstandelijk niveau, is legitiem, maar toch is ze niet opgenomen in het federaal actieplan Handicap.

De Overeenkomstencommissie logopedisten-verzekeringsinstellingen zegt te beseffen dat het oorzakelijk verband tussen die aandoeningen en spraakstoornissen vaak moeilijk te bewijzen is.

GAMP onderstreept evenwel dat voor sommige patiŽnten de moeilijkheden, van verschillende aard, blijven bestaan, in het bijzonder omdat ze facturen moeten betalen voor logopedie maar ook voor andere vormen van zorg.

Ondanks de terugbetaling die in enkele gevallen wordt toegekend, blijven de kosten zeer hoog waardoor de ouders gedwongen worden een keuze te maken en dus van sommige zorgverlening af te zien.

Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de Senaat omdat ze transversaal is, in het bijzonder op het vlak van preventieve gezondheidszorg voor die kinderen maar ook op het vlak van gelijke kansen.

Het recht op begeleiding en zorg voor de vermelde stoornissen zou moeten worden verzekerd, zeker omdat de betrokken kinderen het risico lopen een spraak- of taalstoornis te ontwikkelen.

Beschikt u over bijkomende informatie over dit zeer gevoelige dossier? Worden er denksporen onderzocht of gepland zodat alle kinderen op een gelijkwaardige manier worden behandeld, los van hun verstandelijk niveau?