Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1815

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 10 november 2022

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid

Titaandioxide (witte kleurstof E171) - Levensmiddelen -Verbod - Cosmetica -Mondmaskers - Gebruik - Genotoxische problemen - Studie - Stand van zaken

medisch en chirurgisch materiaal
Sciensano
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
verkoopvergunning
synthetische levensmiddelenkleurstof
voedselveiligheid
voedingsproduct
cosmetisch product
giftige stof
kankerverwekkende stof
oxide
bescherming van de consument

Chronologie

10/11/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/12/2022)

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1814

Vraag nr. 7-1815 d.d. 10 november 2022 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sinds 8 augustus 2022 mogen Europese fabrikanten geen titaandioxide (E171) meer toevoegen aan hun levensmiddelen.

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de opname van deze stof het genetisch materiaal (DNA – desoxyribonucleďnezuur) kan aantasten.

Daarom heeft de Europese Commissie, na de nieuwe beoordeling van de witte kleurstof E171 titaandioxide door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (European Food Safety Authority – EFSA) in 2021, met steun van de lidstaten de Europese verordening 2022/63 (gepubliceerd op 18 januari 2022) laten goedkeuren om het gebruik van titaandioxide in levensmiddelen te verbieden.

Hoewel de EFSA heeft geconcludeerd dat titaandioxide niet langer als een veilig levensmiddelenadditief kan worden beschouwd omdat genotoxische problemen na consumptie niet kunnen worden uitgesloten, zijn er naar verluidt studies aan de gang om de veiligheid van E171 in cosmetica te beoordelen. De resultaten worden in het voorjaar van 2023 verwacht.

Kunt u deze informatie bevestigen?

Daarnaast wordt titaandioxide ook gebruikt in mondmaskers om de textielvezels witter te maken, ze mat te maken of om ze te beschermen tegen zonlicht. In dat verband blijkt uit een studie van Sciensano (het «TiO2Mask»-project) dat alle vierentwintig geteste mondmaskers titaandioxide bevatten.

Sciensano wijst erop dat titaandioxidedeeltjes als mogelijk kankerverwekkend worden beschouwd voor de mens wanneer ze worden ingeademd. Volgens de wetenschappers kan dit gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid. In theorie kunnen de fijne deeltjes van het masker immers loskomen en worden ingeademd, met mogelijke gezondheidsrisico's.

Patiënten en consumenten kunnen momenteel echter niet weten of hun masker al dan niet E171 bevat.

Staat een specifieke etikettering (op Europees of Belgisch niveau) op de agenda, uit voorzorgsprincipe, en in afwachting van de wetenschappelijke resultaten van lopende studies?

In zijn advies van juli 2021 over nanodeeltjes in mondmaskers verklaarde de Hoge Gezondheidsraad dat het mogelijke gezondheidsrisico gepaard gaand met het gebruik van mondmaskers niet opweegt tegen het voordeel van het gebruik ervan om besmetting met COVID-19 te voorkomen.

Maar moet, aangezien wetenschappers hebben verklaard dat de noodzaak van een dergelijke stof in mondmaskers niet bewezen is, en gezien de evolutie van de COVID 19-pandemie, die belangenafweging niet opnieuw worden geëvalueerd rekening houdend met het voorzorgsprincipe?

Aangezien de volksgezondheidsmaatregelen tijdens de covidcrisis werden genomen in het Overlegcomité waarin zowel het federale niveau als de deelstaten vertegenwoordigd zijn, en aangezien de federale Staat en de deelstaten bevoegdheden delen op het gebied van gezondheid en de regeling van de gezondheidszorg, is de indiening van de vraag in onze assemblee voldoende gerechtvaardigd. Deze materie valt immers onder de bevoegdheid van de federale overheid, aangezien het gaat om een kwestie van volksgezondheid die het algemeen belang van alle burgers raakt, maar ook onder de bevoegdheid van de deelstaten wat het aspect van gezondheidsbevordering en preventieve gezondheidszorg betreft.

In het kader van het «TiO2Mask»-project preciseert Sciensano dat de studie in deze tweede fase, in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de Universiteit Gent (UGent), gericht zal zijn op de ontwikkeling van een methode om de werkelijke blootstelling aan vrijgekomen deeltjes te meten.

Hebt u meer informatie over dit onderwerp? Hoe ver staat dit onderzoek?

In mei 2021, onmiddellijk na het EFSA-advies, raadde de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid alle operatoren al aan om het gebruik van E171 bij de productie of ontwikkeling van levensmiddelen stop te zetten en op zoek te gaan naar wettelijk toegestane alternatieven.

Is er ook een specifieke aanbeveling van de FOD Volksgezondheid betreffende mondmaskers?