Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1411

van Alexander Miesen (MR) d.d. 24 november 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Attestpflicht bei eintägiger Abwesenheit - Auswirkungen - eventueller Missbrauch - Maßnahmen - Langzeitkranke - Prävention Afschaffing doktersattest bij afwezigheid van één dag - Gevolgen - Mogelijk misbruik - Maatregelen - Langdurig zieken - Preventie

gezondheidsbeleid
officieel document
chronische ziekte
dokter
administratieve formaliteit
absenteïsme

Chronologie

24/11/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/12/2021)

Vraag nr. 7-1411 d.d. 24 november 2021 :

Diese Frage bezieht sich auf die Gesundheitspolitik, die sich durch alle Ebenen des Staates zieht und somit einen transversalen Charakter hat.

im Zuge der Haushaltsberatungen hat sich das Kernkabinett auf die Abschaffung der Attestpflicht bei eintägiger Abwesenheit verständigt. Dies hat zur Folge, dass viele Arbeitnehmer einen Tag zu Hause bleiben können, ohne einen Arzt zu konsultieren. Diese Möglichkeit könnte zu Missbrauch führen und den ohnehin schon bestehenden Fachkräftemangel noch verschärfen.

Mir ist bewusst, dass die Hausärztevereinigung für dieses System plädiert, um den administrativen Aufwand für Hausärzte zu senken – dies unter anderem, um mehr Zeit zu schaffen, sich um Langzeitkranke zu kümmern, welche eine Reintegration in den Arbeitsmarkt dringender benötigen.

Deshalb erlaube ich mir, Ihnen folgende Fragen zu stellen:

1) Welche Effekte erhoffen Sie sich von der Abschaffung der Attestpflicht bei eintägiger Abwesenheit?

2) Welche Möglichkeiten sehen Sie, um Langzeitkranke zu vermeiden?

3) Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um einem eventuellen Missbrauch durch die Abschaffung der Attestpflicht bei eintägiger Abwesenheit zu verhindern?

_____________________

Deze vraag heeft betrekking op het gezondheidsbeleid, dat alle niveaus van de Staat bestrijkt, en heeft bijgevolg een transversaal karakter.

Tijdens de begrotingsbesprekingen is het kernkabinet overeengekomen om het verplichte doktersattest bij een afwezigheid van één dag af te schaffen. Als gevolg daarvan zullen veel werknemers een dag thuis kunnen blijven zonder een arts te raadplegen. Deze mogelijkheid zou tot misbruik kunnen leiden en het reeds bestaande tekort aan geschoolde werknemers nog kunnen vergroten.

Ik ben mij ervan bewust dat de huisartsenverenigingen voorstander zijn van dit systeem, teneinde de administratieve rompslomp voor huisartsen te verminderen - onder andere om meer tijd vrij te maken voor langdurig zieken, die een grotere behoefte aan begeleiding hebben met het oog op hun re-integratie op de arbeidsmarkt.

Daarom ben ik zo vrij u de volgende vragen te stellen:

1) Welke effecten verwacht u van de afschaffing van het verplichte doktersattest bij een afwezigheid van één dag?

2) Welke mogelijkheden ziet u om langdurig ziekteverzuim te voorkomen?

3) Welke maatregelen neemt u om mogelijk misbruik door de afschaffing van het verplichte doktersattest voor afwezigheden van één dag te voorkomen?