Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1210

van Alexander Miesen (MR) d.d. 27 april 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Coronakrise - Jugend - mentale Gesundheit - Perspektiven - Kommunikation - Verbesserung - zusätzlichen Dienste (Covid-19) Coronacrisis - Jongeren - Geestelijke gezondheid - Perspectieven - Communicatie - Verbetering - Aanvullende diensten

epidemie
jongere
gezondheidsbeleid
jeugdbeleid
geestelijke gezondheid

Chronologie

27/4/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021)

Vraag nr. 7-1210 d.d. 27 april 2021 :

Diese Frage bezieht sich auf die Bereiche der Jugend- und Gesundheitspolitik, welche respektive Kompetenzen der Gemeinschaften und der Föderalregierung sind.

bereits im Januar 2021 hat eine Gruppe von Psychologen dem beratenden Organ GEMS (Expertengruppe zur Covid-19-Krisenstrategie) eine Studie zur mentalen Gesundheit von Jugendlichen vorgelegt. Die Resultate der Studie waren alarmierend, da sich 65 % der Befragten mental beeinträchtigt fühlten durch die Maßnahmen, welche im Zuge der Bekämpfung der Pandemie ergriffen wurden.

Die Isolation der sonst so sozialen Gruppe hat zur Folge, dass viele Jugendliche vereinsamen und die Grenzen zwischen der privaten Umgebung und dem schulischen Alltagsleben verschwimmen. Somit fühlen sich die Jugendlichen ihrer Jugend beraubt.

Die Ergebnisse der Studie waren bereits Gegenstand einer Diskussion im Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft (PDG). Fraktionsübergreifend wurde dabei festgehalten, dass wir dieser Bevölkerungsgruppe schnellstmöglich Perspektiven bieten müssen, damit sie nicht noch schwerer unter der Pandemie leiden müssen, als sie es jetzt schon tun.

Diese Perspektiven können sowohl im schulischen Umfeld angesiedelt werden als auch in einer Priorisierung bestimmter Gruppen bei der Impfstrategie oder Neuausrichtung der so genannten Kontaktblasen.

Es steht fest, dass in diesem Bereich Handlungsbedarf besteht, denn von Lehrern erhalte ich immer häufiger die Rückmeldung, dass Schüler keine Leistungen mehr brächten, da sie dem Druck und der Beengung nicht länger gewachsen seien. Damit möchte ich keinesfalls ausdrücken, dass die gesamte belgische Jugend mentale Wracks seien, sondern möchte nachdrücklich auf die Situation aufmerksam machen.

Meine Parteikollegin und Jugendministerin in der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Isabelle Weykmans hat vor einiger Zeit die Aufhebung der Beschränkungen für Jugendliche und die damit verbundene Schaffung von Perspektiven gefordert. Dieser Forderung kann ich mich nur anschließen und erlaube mir daher, Ihnen folgende Fragen zu stellen:

1) Welche Perspektiven können Sie Jugendlichen langfristig bieten?

2) Wie kann die Kommunikation mit Jugendlichen so verbessert werden, dass sie die Regeln besser verstehen?

3) Könnten Kot-Blasen kurzfristig eingeführt werden?

4) Welche zusätzlichen Dienste können bereitgestellt werden, um die mentalen Probleme und die daraus resultierenden Langzeitfolgen bei Jugendlichen abzufedern?

_________________

Deze vraag heeft betrekking op het jeugd- en gezondheidsbeleid, dat respectievelijk tot de bevoegdheden van de Gemeenschappen en de federale regering behoort.

Reeds in januari 2021 presenteerde een groep psychologen een studie over de geestelijke gezondheid van jongeren aan het adviesorgaan GEMS (Groep van Experts voor Managementstrategie van COVID-19). De resultaten van de studie waren alarmerend, aangezien 65 % van de respondenten zich mentaal getroffen voelde door de maatregelen ter bestrijding van de pandemie.

Het isolement van de anders zo sociale groep heeft tot gevolg dat veel jongeren vereenzamen en dat de grenzen tussen de privésfeer en het dagelijkse schoolleven vervagen. Daardoor voelen de jongeren zich beroofd van hun jeugd.

Over de resultaten van de studie is reeds een discussie gevoerd in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (PDG). Alle fracties waren het erover eens dat we deze bevolkingsgroep zo snel mogelijk perspectieven moeten bieden, zodat jonge mensen niet nog zwaarder onder de pandemie hoeven te lijden dan ze nu al doen.

Deze perspectieven kunnen worden in de schoolomgeving worden geboden, maar ook door bepaalde groepen voorrang te geven in de vaccinatiestrategie of door een herschikking van de zogenaamde contactbubbels.

Het is duidelijk dat er op dit gebied actie moet worden ondernomen, want ik krijg steeds meer signalen van leerkrachten dat leerlingen niet meer goed presteren omdat zij de druk en afzondering niet meer aankunnen. Ik wil absoluut niet beweren dat alle Belgische jongeren mentaal op zijn, maar ik wil wel de vinger op de wonde leggen.

Een tijdje geleden heeft mijn partijgenote en minister van Jeugdzaken in de regering van de Duitstalige Gemeenschap, Isabelle Weykmans, ervoor gepleit de beperkingen voor jongeren op te heffen en zo perspectieven te creëren. Ik kan deze oproep alleen maar onderschrijven en daarom ben ik zo vrij u de volgende vragen te stellen:

1) Welke perspectieven kunt u jongeren op lange termijn bieden?

2) Hoe kan de communicatie met jongeren worden verbeterd, zodanig dat zij de regels beter begrijpen?

3) Kunnen op korte termijn kotbubbels worden ingevoerd?

4) Welke aanvullende diensten kunnen worden aangeboden om de mentale gezondheidsproblemen en de daaruit voortvloeiende gevolgen op lange termijn bij jongeren te verzachten?