Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1164

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 31 maart 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Coronacrisis - Mentale gezondheid - Zorg - Verwachtingen van de sector - Overleg met de deelstaten (Covid-19)

epidemie
geestelijke gezondheid

Chronologie

31/3/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021)
25/3/2022Rappel

Vraag nr. 7-1164 d.d. 31 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens een advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) waarbij besluiten die al in mei 2020 werden getrokken verduidelijkt werden, wordt er onvoldoende zorg gedragen voor de mentale gezondheid gedurende de pandemie.

Een onderzoek van dit orgaan van de FOD Volksgezondheid zou immers aantonen dat in de aanpak van de gezondheidscrisis te weinig rekening gehouden wordt met de mentale gezondheid.

De prestaties die geleverd worden door de professionals in de geestelijke gezondheidszorg zouden bovendien niet naar waarde worden geschat.

De HGR stipt daarover het volgende aan: «ze voelen zich in de steek gelaten, omdat er van oudsher te weinig in de sector werd geïnvesteerd en omdat de context bijzonder moeilijk en beangstigend is. Geestelijke gezondheidszorgprofessionals hebben te lijden gehad onder de angst om iemand te besmetten, het gebrek aan financiële zekerheid en aan de moeizame balans tussen werk en privé.»

Er wordt ook op gewezen dat de betrokken patiënten een kwetsbare groep vormen en dat de covidcrisis de sociale ongelijkheden in de wereld nog heeft vergroot, wat dan weer een weerslag heeft op de geestelijke gezondheid.

In dit verband stel ik samen met de HGR vast dat «de groepen met de zwakste sociaaleconomische positie en andere groepen met een reeds bestaande kwetsbaarheid (ook psychische) speciale aandacht moeten krijgen alsook kinderen, jongeren en studenten.»

Om latere problemen te vermijden schuift de HGR enkele aanbevelingen naar voren:

– het belang van geestelijke gezondheid te erkennen op alle niveaus van het management van een pandemie, om zowel de efficiëntie van de omgang met de crisis te verhogen als de schadelijke gevolgen van de chronische geestelijke belasting voor de bevolking tot een minimum te beperken;

– een doelmatige communicatiestrategie ter bevordering van de geestelijke gezondheid ontwikkelen en een bijkomende inspanning leveren voor de financiering ervan.

Deze problematiek is transversaal omdat naast de aspecten die verband houden met preventie ook andere bevoegdheden aan de deelstaten werden overgedragen zoals de platformen voor geestelijke gezondheidszorg.

Wordt er contact opgenomen met uw collega's van de deelstaten om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de sector? Wat is de stand van zaken?