Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-877

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 9 maart 2016

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Drugsdoden - Aantal - Handhaving - Strijd tegen drugs - Arrestaties en veroordelingen - Aantal - Stedelijk of landelijk fenomeen - Volksgezondheid - Overleg met de Gemeenschappen

officiŽle statistiek
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
geografische spreiding
verdovend middel
handel in verdovende middelen
drugverslaving
strafsanctie

Chronologie

9/3/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 )
12/4/2016 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-876

Vraag nr. 6-877 d.d. 9 maart 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Drugsgebruik heeft in 2015 aan 1 226 Duitsers het leven gekost, bijna 20 % meer dan een jaar eerder.

Ook het aantal nieuwe gebruikers van harddrugs nam licht toe. Vooral synthetische drugs zoals speed en xtc komen over het algemeen uit Nederland.

Jarenlang daalde het aantal drugsdoden in Duitsland. Na een lichte stijging in 2014 lijkt nu echt sprake van een trendbreuk, constateren Duitse media. De krant Die Welt vroeg de cijfers op bij de federale recherche, het Bundeskriminalamt.

Zowel synthetische drugs als heroÔne, cocaÔne en het uiterst gevaarlijke chrystal meth worden meer gebruikt. Een duidelijke verklaring is daar niet voor.

Drugs zijn een transversale Gemeenschapsaangelegenheid. De Gemeenschappen zijn bevoegd wat de preventieve gezondheidszorg betreft. De handhaving van de handel in illegale producten is een federale aangelegenheid.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd :

1) Is er in ons land ook een toename van het aantal drugsdoden? Hoeveel drugsdoden waren er de jongste drie jaar? Hoeveel waren er per jaar?

2) Welke maatregelen worden genomen voor de handhaving en de strijd tegen drugs, in het bijzonder wat betreft de toename van synthetische drugs die via het internet worden verkocht ? Kunt u hier concrete cijfers geven met betrekking tot het aantal arrestaties en het aantal veroordelingen voor de handel in drugs ? Kunnen deze cijfers worden geduid ?

3) Blijft de drugshandel een stedelijk fenomeen of is er, net als in de buurlanden, een toename van het drugsgebruik in de landelijke gemeenten? Kan dit cijfermatig toegelicht worden ?

4) Voert u regelmatig overleg met de Gemeenschappen over de gezamenlijke strijd tegen drugs en kunt u meedelen wat hiervan de resultaten zijn ?

Antwoord ontvangen op 12 april 2016 :

1) In België zijn de nationale gegevens over drugsdoden verkrijgbaar bij het algemene overlijdensregister (General Mortality Register – GMR). Momenteel zijn er gegevens beschikbaar tot en met 2012.

Het aantal door drugs geïnduceerde sterfgevallen in België piekte in de periode 2008-2009 en daalde daarna opnieuw in de periode 2010-2012.

In 2011 en 2012 werden in het GMR respectievelijk 94 en 72 druggerelateerde doden geregistreerd (zie Tabel 1). Dit betreft waarschijnlijk een onderschatting van het werkelijke aantal sterfgevallen gezien de nodige coderingen in het GMR niet altijd volledig zijn. De dalende trend in het aantal druggerelateerde doden blijft echter behouden in alle inschattingsmodellen.

Tabel 1 : Geschatte aantal door drugs geïnduceerde sterfgevallen in België (alle leeftijden) gebaseerd op het GMR, 2009-2012.

2009

2010

2011

2012

152

106

94

72

Bron : GMR 2009-2012 (federale overheidsdienst (FOD) Economie – directoraat-generaal Statistiek en Economische Info).

Gebaseerd op tweeëndertig toxicologische rapporten die ter beschikking kwamen voor het Early Warning System (EWS, WIV-ISP), is het duidelijk dat de overgrote meerderheid (87,5 %) van deze sterfgevallen geassocieerd is met de « klassieke drugs » zoals opiaten en cocaïne. In een op vijf gevallen, werd methadon gedetecteerd en in een zeer beperkt aantal gevallen (3,25 %) werd de aanwezigheid van zogenaamde nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) of GHB aangetoond. In tegenstelling tot enkele Europese landen zoals Tsjechië, Slovakije en Duitsland, is het gebruik van methamfetamine in België zeer laag.

2) & 3) Voor de vragen 2) en 3) verwijs ik naar de antwoorden van de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken.

4) Er wordt systematisch en frequent overleg gepleegd met de Gemeenschappen en Gewesten in de schoot van de Algemene Cel Drugsbeleid. Deze Cel is opgericht door een Samenwerkingsakkoord en engageert alle regeringen om samen te werken aan een globaal en geïntegreerd drugsbeleid. De voorstellen van deze ACD worden goedgekeurd door de thematische vergadering Drugs van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. In deze Vergadering zijn alle ministers vertegenwoordigd die bevoegd zijn voor drugsbeleid.