Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-748

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 21 oktober 2015

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Toename gebruik anabolen - Hormonencel - Jaarverslag - Volksgezondheid - Handhaving

hormoon
doping
verzwarende omstandigheid
gerechtelijke vervolging
zwarte handel

Chronologie

21/10/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 )
26/11/2015 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-747

Vraag nr. 6-748 d.d. 21 oktober 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het jaarverslag 2014 van de multidisciplinaire hormonencel.

Jaar op jaar neemt het aantal inbreuken wegens zwendel in anabolen voor humaan gebruik toe. Zo werden in 2014 381 inbreuken vastgesteld. Niet alleen het aantal inbreuken neemt toe, maar ook de link tussen het drugsmilieu en de handel in anabolen blijkt uit de vaststellingen op het terrein door de politiediensten. Zo trof de hormonencel eind 2014 bij een drugsonderzoek in het Albanees milieu twee reiskoffers met anabolen aan. Het betrof een lading van 22.000 pillen en flacons.

Reeds in 2011 diende ik samen met alle andere democratische partijen, zowel van de meerderheid als van de oppositie, een wetsvoorstel in om dezelfde verzwarende omstandigheden in te voeren voor de handel in hormonen en hormonencriminaliteit zoals degene die nu reeds bestaan voor de handel in drugs. Tot op heden werd deze maatregel nog niet ingevoerd. De hormonencel haalt dit ook in haar verslag 2014 aan als een expliciet probleem. De cel betreurt dat de wet op dit vlak nog steeds niet is aangepast en dit reeds meer dan vier jaar nadat een voorstel hieromtrent werd ingediend.

De hormonencel luidt in haar jaarverslag wederom de alarmklok over de explosie van de verkoop van doping aan landgenoten. Doping voor humaan gebruik neemt jaar na jaar toe. Ook in 2014 nam het aantal inbreuken toe. Het kan niet zijn dat de overheid niet thuis geeft wanneer mensenlevens op het spel staan. Volgens verschillende studies zouden zo'n 8 % van de veertien- tot achttienjarigen spierversterkende middelen gebruiken.

De strijd tegen hormonen en anabolica in de veeteelt en het aanwenden van anabolica als humane doping en in de sport is een transversale Gemeenschapsaangelegenheid. Wat betreft Volksgezondheid zijn de Gemeenschappen bevoegd wat betreft de preventie. De strijd tegen de handel in illegale producten is dan weer veeleer een federale aangelegenheid. Het jaarverslag is belangrijk voor alle actoren om te bepalen waar de strijd tegen deze bijzonder schadelijke producten moet worden opgevoerd.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Kan de minister aangeven of hij de bezorgdheid van de hormonencel deelt en hij/zij voorstander is om verzwarende omstandigheden in te voeren voor de handel in hormonen en hormonencriminaliteit, naar analogie van degene die nu reeds bestaan voor de handel in drugs? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid deze maatregel desgevallend via een wetsontwerp in te voeren? Zo neen, waarom deelt u het standpunt van de hormonencel niet en hoe gaat u dit verschil in strafmaat dan wel aanpakken? Kunt u dit uitvoerig toelichten?

2) Kan de minister aangeven hoeveel strafdossiers er de laatste drie jaar werden behandeld wat betreft het in de handel brengen of het aanmaken van anabole producten voor menselijk gebruik en kan per jaartal worden aangegeven welke producten (soort) de jongste drie jaar werden aangetroffen in ons land, alsook het aantal gebruiksdosissen?

3) Kan de minister aangeven welke concrete stappen werden gezet om de handel in anabolen aan te pakken en dit zowel juridisch als op het terrein? Kunnen er cijfers worden gegeven over het aantal veroordelingen en in beslag genomen producten?

4) Bent u bereid met de Gemeenschappen te overleggen om desgevallend gerichte informatiecampagnes op te zetten voor jongeren, gelet op de gevaren voor de volksgezondheid? Kunt u dit desgevallend toelichten?

Antwoord ontvangen op 26 november 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1) Ter federale overheidsdienst (FOD) Justitie.

2) De FOD Justitie beschikt over precieze cijfers met betrekking tot de juridische dossiers in dit verband.

Het gaat hierbij voornamelijk over producten op basis van anabole corticosteroïden (testosteron en actieve substanties van dezelfde klasse en dit zowel als orale en als injecteerbare toedieningsvormen), peptide hormonen (insuline en groeihormonen) en de substanties met anti-hormonale (hormoonantagonisten) werking gebruikt aan het eind van androgene hormonenkuren.

3) In verband met de juridische aspecten : het bestrijden van de zwendel in hormonen is voornamelijk een competentie van de politie.

Daarentegen, wanneer het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) optreedt, dient te worden opgemerkt dat zij de mogelijkheid heeft om op grond van artikel 12 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, in overeenstemming met de regels zoals voorzien door dit artikel, een bedrag voor te stellen waarvan de vrijwillige betaling door de dader een einde maakt aan de openbare vordering. In geval van niet-betaling alsook in geval er geen voorstel tot betaling wordt gemaakt door de ambtenaar-jurist, wordt het proces-verbaal overgedragen aan de procureur des Konings.

In verband met aspecten op het terrein : het FAGG werkt in nauwe samenwerking met de douane (Groep anti-drugs(GAD)-team) die zendingen onderschept die hormonale substanties kunnen bevatten. Zij waarschuwingen onmiddellijk het parket en de federale politie.

De federale gerechtelijke politie van Brussel pakt de verkoop via Internet van producten aan en opent dossiers wanneer onze territoriale competenties dit toelaten.

Daarnaast worden verdere onderzoeken uitgevoerd wanneer een mogelijke productiesite geïdentificeerd is door één van de competente autoriteiten. Het FAGG assisteert bij al deze acties op het terrein.

4) Het FAGG lanceerde een campagne in 2009 over namaakgeneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld anabolica. Deze campagne is nog steeds zeer actueel en is beschikbaar op de website van het FAGG.