Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-746

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 21 oktober 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Toename gebruik anabolen - Hormonencel - Jaarverslag - Volksgezondheid - Handhaving

hormoon
doping
verzwarende omstandigheid
gerechtelijke vervolging
zwarte handel

Chronologie

21/10/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 )
6/1/2016 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-748

Vraag nr. 6-746 d.d. 21 oktober 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het jaarverslag 2014 van de multidisciplinaire hormonencel.

Jaar op jaar neemt het aantal inbreuken wegens zwendel in anabolen voor humaan gebruik toe. Zo werden in 2014 381 inbreuken vastgesteld. Niet alleen het aantal inbreuken neemt toe, maar ook de link tussen het drugsmilieu en de handel in anabolen blijkt uit de vaststellingen op het terrein door de politiediensten. Zo trof de hormonencel eind 2014 bij een drugsonderzoek in het Albanees milieu twee reiskoffers met anabolen aan. Het betrof een lading van 22.000 pillen en flacons.

Reeds in 2011 diende ik samen met alle andere democratische partijen, zowel van de meerderheid als van de oppositie, een wetsvoorstel in om dezelfde verzwarende omstandigheden in te voeren voor de handel in hormonen en hormonencriminaliteit zoals degene die nu reeds bestaan voor de handel in drugs. Tot op heden werd deze maatregel nog niet ingevoerd. De hormonencel haalt dit ook in haar verslag 2014 aan als een expliciet probleem. De cel betreurt dat de wet op dit vlak nog steeds niet is aangepast en dit reeds meer dan vier jaar nadat een voorstel hieromtrent werd ingediend.

De hormonencel luidt in haar jaarverslag wederom de alarmklok over de explosie van de verkoop van doping aan landgenoten. Doping voor humaan gebruik neemt jaar na jaar toe. Ook in 2014 nam het aantal inbreuken toe. Het kan niet zijn dat de overheid niet thuis geeft wanneer mensenlevens op het spel staan. Volgens verschillende studies zouden zo'n 8 % van de veertien- tot achttienjarigen spierversterkende middelen gebruiken.

De strijd tegen hormonen en anabolica in de veeteelt en het aanwenden van anabolica als humane doping en in de sport is een transversale Gemeenschapsaangelegenheid. Wat betreft Volksgezondheid zijn de Gemeenschappen bevoegd wat betreft de preventie. De strijd tegen de handel in illegale producten is dan weer veeleer een federale aangelegenheid. Het jaarverslag is belangrijk voor alle actoren om te bepalen waar de strijd tegen deze bijzonder schadelijke producten moet worden opgevoerd.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Kan de minister aangeven of hij de bezorgdheid van de hormonencel deelt en hij/zij voorstander is om verzwarende omstandigheden in te voeren voor de handel in hormonen en hormonencriminaliteit, naar analogie van degene die nu reeds bestaan voor de handel in drugs? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid deze maatregel desgevallend via een wetsontwerp in te voeren? Zo neen, waarom deelt u het standpunt van de hormonencel niet en hoe gaat u dit verschil in strafmaat dan wel aanpakken? Kunt u dit uitvoerig toelichten?

2) Kan de minister aangeven hoeveel strafdossiers er de laatste drie jaar werden behandeld wat betreft het in de handel brengen of het aanmaken van anabole producten voor menselijk gebruik en kan per jaartal worden aangegeven welke producten (soort) de jongste drie jaar werden aangetroffen in ons land, alsook het aantal gebruiksdosissen?

3) Kan de minister aangeven welke concrete stappen werden gezet om de handel in anabolen aan te pakken en dit zowel juridisch als op het terrein? Kunnen er cijfers worden gegeven over het aantal veroordelingen en in beslag genomen producten?

4) Bent u bereid met de Gemeenschappen te overleggen om desgevallend gerichte informatiecampagnes op te zetten voor jongeren, gelet op de gevaren voor de volksgezondheid? Kunt u dit desgevallend toelichten?

Antwoord ontvangen op 6 januari 2016 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

1) & 2) Deze vragen vallen onder de bevoegdheid van mijn collega de minister van Justitie doch wat betreft de aangetroffen producten kan ik antwoorden dat ze tot de groep van anabolen (androgenen), anti-oestrogenen, groeihormonen, beta-adrenergica en schildklierhormonen behoren.

Ieder jaar opnieuw vormen de anabolica de grootste groep (telkens meer dan 60 %) van in beslag genomen producten.

Het aantal gebruiksdosissen kan niet gegeven worden omdat deze verschillen van persoon tot persoon en van product tot product.

Het aantal eenheden* dat de voorbije drie jaar werden aangetroffen :

– 2012 : 221 709 ;

– 2013 : 146 189 ;

– 2014 : 216 223.

* Een eenheid staat niet gelijk aan een gebruiksdosis. Een eenheid kan een pil zijn, een hoeveelheid vloeistof of een hoeveelheid ruwe grondstof.

3) De samenwerking tussen de verschillende partners heeft geleid tot een verhoogd aantal inbeslagnames (zie cijfers aantal inbeslagnames hierna).

– 2012 : 295 ;

– 2013 : 331 ;

– 2014 : 381.

De politie heeft proactieve recherche verricht naar de verdelers van anabolen via het Internet. Zij geeft opleidingen aan politiescholen rond deze problematiek en organiseert multidisciplinaire acties in West- en Oost-Vlaanderen. Daarnaast werkt zij mee aan multidisciplinaire acties ter controle postzendingen en internationale acties zoals Pangea.

Het aantal veroordelingen is de bevoegdheid van de minister van Justitie.

4) De Hormonencel zit reeds samen met de Gemeenschappen en onderhoudt al contacten met de dopingagentschappen die op hun beurt aan preventiecampagnes doen in het kader van het gebruik van doping in de sport.