Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-714

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 augustus 2015

aan de minister van Justitie

Multidisciplinaire hormonencel - Voortbestaan - Uitblijven publicatie jaarverslag 2014

hormoon
doping
verslag over de werkzaamheden
zwarte handel

Chronologie

28/8/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2015 )
29/9/2015 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-713

Vraag nr. 6-714 d.d. 28 augustus 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De hormonencel staat op de eerste lijn in de strijd tegen de hormonenmaffia Uit hun eerder gepubliceerde jaarverslagen komt duidelijk naar voor dat de hormonenmaffia verre van dood is. Niet alleen zijn zij nog steeds actief in de veeteeltsector maar bovendien hebben zij hun traditioneel werkterrein uitgebreid naar de humane doping.

Vreemd genoeg werd het jaarverslag van 2014 vanwege de multidisciplinaire hormonencel nog steeds niet gepubliceerd. Dit verontrust me des te meer daar er eerder geruchten de ronde deden dat men zinnens was de hormonencel op te doeken.

De strijd tegen hormonen en anabolica in de veeteelt en het aanwenden van anabolica als humane doping en in de sport is een transversale Gemeenschapsaangelegenheid. De Gemeenschappen staan aldus in voor de dopingcontrole in de sport. De handhaving van de handel in deze producten is dan weer veeleer een federale aangelegenheid. Het jaarverslag is belangrijk voor alle actoren om te bepalen waar er meer intens moet worden ingezet tegen deze bijzonder schadelijke producten.

1) Kan de minister meedelen waarom het jaarverslag van de multidisciplinaire hormonencel 2014 nog niet is gepubliceerd en kan de minister aangeven tegen wanneer we de publicatie kunnen verwachten? Wat is de reden van de laattijdige publicatie?

2) Kan de minister toelichten of er ondertussen reeds meer duidelijkheid is wat betreft de toekomst van de multidisciplinaire hormonencel? Blijft de cel bestaan en krijgt zij de nodige middelen? Kan u zeer uitvoerig toelichten naar hervormingen en budgetten toe?

Antwoord ontvangen op 29 september 2015 :

1) Het jaarverslag van de Multidisciplinaire Hormonencel wordt wellicht begin oktober 2015 gepubliceerd. De reden voor de laattijdige publicatie is de optimalisatie-oefening die binnen de federale politie wordt gevoerd en die veel tijd neemt.

2) Wat het verder bestaan van de Hormonencel betreft, wordt verwezen naar het antwoord op de mondelinge vraag nr. 2398 van mevrouw de volksvertegenwoordiger Karin Temmerman, gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken (cf. Kamer, CRIV 54 COM 100, blz. 73). Dit antwoord blijft nog steeds van kracht. Het koninklijk besluit dat de organieke tabel van de federale politie omvat, is nog niet afgekondigd of gepubliceerd, maar de in het voornoemde antwoord geciteerde oplossing lijkt in de krappe budgettaire context het hoogst haalbare.

Wat betreft de budgetten van de federale politie en de besteding van de financiële middelen wordt eveneens verwezen naar de minister van Binnenlandse Zaken.