Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-713

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 augustus 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Multidisciplinaire hormonencel - Voortbestaan - Uitblijven publicatie jaarverslag 2014

hormoon
doping
verslag over de werkzaamheden
zwarte handel

Chronologie

28/8/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2015 )
24/11/2015 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-714

Vraag nr. 6-713 d.d. 28 augustus 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De hormonencel staat op de eerste lijn in de strijd tegen de hormonenmaffia Uit hun eerder gepubliceerde jaarverslagen komt duidelijk naar voor dat de hormonenmaffia verre van dood is. Niet alleen zijn zij nog steeds actief in de veeteeltsector maar bovendien hebben zij hun traditioneel werkterrein uitgebreid naar de humane doping.

Vreemd genoeg werd het jaarverslag van 2014 vanwege de multidisciplinaire hormonencel nog steeds niet gepubliceerd. Dit verontrust me des te meer daar er eerder geruchten de ronde deden dat men zinnens was de hormonencel op te doeken.

De strijd tegen hormonen en anabolica in de veeteelt en het aanwenden van anabolica als humane doping en in de sport is een transversale Gemeenschapsaangelegenheid. De Gemeenschappen staan aldus in voor de dopingcontrole in de sport. De handhaving van de handel in deze producten is dan weer veeleer een federale aangelegenheid. Het jaarverslag is belangrijk voor alle actoren om te bepalen waar er meer intens moet worden ingezet tegen deze bijzonder schadelijke producten.

1) Kan de minister meedelen waarom het jaarverslag van de multidisciplinaire hormonencel 2014 nog niet is gepubliceerd en kan de minister aangeven tegen wanneer we de publicatie kunnen verwachten? Wat is de reden van de laattijdige publicatie?

2) Kan de minister toelichten of er ondertussen reeds meer duidelijkheid is wat betreft de toekomst van de multidisciplinaire hormonencel? Blijft de cel bestaan en krijgt zij de nodige middelen? Kan u zeer uitvoerig toelichten naar hervormingen en budgetten toe?

Antwoord ontvangen op 24 november 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

1) Het jaarverslag van de Multidisciplinaire Hormonencel werd intussen in de maand oktober 2015 gepubliceerd.

De publicatie van dit soort jaarverslagen neemt heel wat tijd in beslag. Naast de termijn die nodig is om definitieve en gevalideerde cijfergegevens te verkrijgen, kosten ook redactie en vertaling heel wat tijd. Bovendien heeft de optimalisatie-oefening binnen de federale politie heel wat energie gevraagd van alle personeelsleden en een impact gehad op hun tijdsbesteding. Personeelsverloop heeft in dit concrete geval eveneens een negatieve impact gehad op het geneseproces van het jaarverslag.

2) Wat het verder bestaan van de Hormonencel betreft, kan ik u verwijzen naar het antwoord op de mondelinge vraag nr. 2398 die uw collega volksvertegenwoordigster Karin Temmerman aan mij stelde (cf. Kamer van volksvertegenwoordigers, CRIV 54 COM 100, blz 73). Dit antwoord blijft nog steeds van kracht.

Onderzoeken naar illegale activiteiten met betrekking tot hormonengebruik werden in het verleden en zullen in de toekomst worden gevoerd op het niveau van de gedeconcentreerde eenheden. De strijd tegen de hormonenmaffia blijft daarmee verzekerd.