Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-525

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 19 maart 2015

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Cardiaal revalidatiearts - Erkenning

dokter
hart- en vaatziekte
toegang tot het beroepsleven
beroepskwalificatie

Chronologie

19/3/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 )
19/6/2015 Rappel
23/6/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-525 d.d. 19 maart 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de vorige regeerperiode zou toenmalig federaal minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Onkelinx, nieuwe regels aangaande de erkenning van cardiaal revalidatie-artsen hebben uitgewerkt. De voorbereiding zou zo goed als rond zijn geweest, maar de nieuwe regels zijn nooit in werking getreden.

Ingevolge de recente staatshervorming werd de bevoegdheid overgeheveld naar de gemeenschappen, behalve het specifieke normerend deel omtrent de opleiding. Dit maakt dat deze vraag een transversaal karakter heeft.

Volgens het ontwerp van mevrouw Onkelinx zou de opleiding tot cardiaal revalidatiearts in part time opleiding worden gereduceerd van vier jaar tot twee jaar voor artsen die het diploma willen behalen na hun opleiding en van twee jaar tot één jaar voor artsen die de opleiding volgen tijdens hun specialisatie.

Nu vele artsen op het terrein reeds kennis hebben van dit ontwerp, heerst er bij de cardiaal revalidatieartsen in opleiding onduidelijkheid en onvrede. De artsen die inmiddels met de opleiding gestart zijn, weten na twee jaar niet of hun prestaties inzake cardiale revalidatie nu erkend zijn of niet. De minister zal begrijpen dat het uitblijven van nieuwe regelgeving bij deze groep tot een zekere onvrede aanleiding geeft.

Wordt er gewerkt aan een ontwerp dat de opleiding tot cardiaal revalidatiearts zal hervormen? Hoe zal dit ontwerp eruit zien en binnen welk tijdsbestek zou dit van kracht kunnen zijn?

Antwoord ontvangen op 23 juni 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Het dossier van de erkenningscriteria voor de cardiale revalidatie, is complex.

Vooreerst berusten de criteria deels op een specifieke wettelijke basis. Destijds werd met name een regeling voor de revalidatie ingevoerd op basis van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van minder-validen. De opleidingsduur waarnaar u verwijst, wordt bepaald in het koninklijk besluit van 20 december 1978 tot goedkeuring van de criteria voor stage en beoefening van de revalidatie met het oog op de erkenning van geneesheren-specialisten in de revalidatie op het gebied van de sociale reclassering van de minder-validen.

Daarnaast worden in het koninklijk besluit van 6 maart 1968 tot vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden van erkenning van de geneesheren-specialisten in de revalidatie, inzake sociale reclassering van de minder-validen de medische specialismen opgesomd die in aanmerking komen voor een bijkomende erkenning. Cardiologie is één van de vele specialismen die in dit besluit wordt opgesomd.

Enkele jaren geleden werd aan voorstellen gewerkt tot een aanpassing, maar een wijziging aan de reglementering werd uiteindelijk niet doorgevoerd.

Inmiddels gebeurden er wijzigingen en verduidelijkingen aan het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen en aan de uitvoeringsbesluiten betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen. We houden in deze materie ook rekening met de op 28 december 2013 gepubliceerde Europese richtlijn 2013/55/EU die de richtlijn 2005/36/EC beroepskwalificaties moderniseert.

Een actuele en toekomstgerichte aanpak is aangewezen. Ik zal advies vragen aan de Hoge Raad van geneesheren specialisten en van huisartsen om bij toepassing van het koninklijk besluit nr. 78 te voorzien in nieuwe erkenningscriteria voor een niveau 3 titel in de revalidatie voor die specialismen waar dit aangewezen is. De adviezen van de Hoge Raad bevatten telkens samen met de kwaliteitscriteria ook duidelijke voorstellen rond opleidingstraject en -duurtijd.

De Hoge Raad werkt momenteel aan de actualisatie van meerdere beroepskwalificaties voor artsen, maar ik zal vragen dit advies zo snel mogelijk te ontwikkelen.