Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-432

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 10 februari 2015

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Parkeer- en verkeersboetes - Diplomatieke nummerplaten - Wanbetalers - Handhaving

personeel in diplomatieke dienst
geldboete
overtreding van het verkeersreglement
officiŽle statistiek

Chronologie

10/2/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2015 )
19/6/2015 Rappel
12/11/2015 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-431

Vraag nr. 6-432 d.d. 10 februari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen over dit onderwerp tijdens de vorige zittingsperiode (nrs. 5-9872 en 5-9873) en het antwoord daarop. Diplomaten uit onder andere Rusland en China negeren massaal parkeer- en verkeersboetes in Nederland, aldus een recent onderzoek. Over een periode van vijf jaar zou het om zo'n 700.000 euro aan onbetaalde boetes gaan. De afgelopen vijf jaar schreef diplomatenstad Den Haag voor 307.000 euro aan boetes uit voor auto's met het diplomatieke CD-kenteken. Daarvan werd 185.954 euro niet betaald.

De minister van Buitenlandse Zaken gaf aan dat de directie Protocol over de jaren 2010, 2011 en 2012, 971 meldingen van niet-betaalde boetes ontving. Hierop werd door zijn diensten een herinneringsnota gestuurd aan de betrokken diplomatieke zending met een nieuw verzoek tot betaling.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt de ambassades elk kwartaal om openstaande boetes te betalen, met wisselend succes. In de Verenigde Staten wordt het CD-kenteken ingetrokken van de hardleerse diplomaten die weigeren te betalen.

Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen heel wat nieuwe bevoegdheden inzake verkeer, mobiliteit en verkeersveiligheid. Om verkeersveiligheid in het algemeen en de handhaving in het bijzonder consequent toe te passen, is het ongepast dat bepaalde categorieŽn van overtreders zich verheven voelen boven de wet. De handhaving van de verkeersregels heeft onmiddellijk gevolgen voor de bevoegdheden van de Gewesten inzake verkeersbeleid en veiligheid.

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Kan de minister respectievelijk voor de jaren 2013 en 2014 aangeven hoeveel parkeer- en verkeersboetes die werden uitgeschreven jegens diplomaten (houders van een CD-kenteken), onbetaald bleven en kan de minister tevens voor de laatste drie jaar het totaalbedrag op jaarbasis aangeven dat nog openstaat voor boetes die werden uitgeschreven jegens diplomaten? Is er sprake van een toename en/of een verbetering?

2) Hoeveel bedraagt het percentage van niet-betaalde parkeer- en verkeersboetes ten aanzien van diplomaten ten opzichte van het totaal aantal boetes dat werd uitgeschreven jegens diplomaten?

3) Kan de minister aangeven welke landen de grootste wanbetalers blijken te zijn voor wat betreft parkeer- en verkeersboetes jegens de CD-kentekens van deze landen?

4) Wat vindt u van de Amerikaanse aanpak waarbij hardleerse wanbetalers hun CD- kenteken kwijtspelen wanneer zij drie onbetaalde boetes hebben uitstaan? Overweegt u een gelijkaardige maatregel? Zo ja, wat omvat deze maatregel en tegen wanneer kunnen we deze verwachten? Zo neen, wat gaat u dan wel doen om het aantal wanbetalers terug te dringen?

5) Bent u desgevallend bereid hieromtrent met de Gewesten te overleggen?

Antwoord ontvangen op 12 november 2015 :

1) tot 3) De federale overheidsdienst (FOD) Financiën beschikt niet over de gevraagde gegevens. In de betalingen van de boetes wordt immers geen onderscheid gemaakt of iemand al dan niet tot een diplomatenkorps behoort.

4) & 5) De immuniteit en onschendbaarheid van diplomaten wordt geregeld door het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer, voor België in werking getreden op 18 juni 1968.

Het nemen van initiatieven en het organiseren van een overleg met betrekking tot de toepassing van dat verdrag behoren tot de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Buitenlandse Zaken.