Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-431

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 10 februari 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Parkeer- en verkeersboetes - Diplomatieke nummerplaten - Wanbetalers - Handhaving

personeel in diplomatieke dienst
geldboete
overtreding van het verkeersreglement
officiŽle statistiek

Chronologie

10/2/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2015 )
19/6/2015 Rappel
14/7/2015 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-432

Vraag nr. 6-431 d.d. 10 februari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen over dit onderwerp tijdens de vorige zittingsperiode (nrs. 5-9872 en 5-9873) en het antwoord daarop. Diplomaten uit onder andere Rusland en China negeren massaal parkeer- en verkeersboetes in Nederland, aldus een recent onderzoek. Over een periode van vijf jaar zou het om zo'n 700.000 euro aan onbetaalde boetes gaan. De afgelopen vijf jaar schreef diplomatenstad Den Haag voor 307.000 euro aan boetes uit voor auto's met het diplomatieke CD-kenteken. Daarvan werd 185.954 euro niet betaald.

De minister van Buitenlandse Zaken gaf aan dat de directie Protocol over de jaren 2010, 2011 en 2012, 971 meldingen van niet-betaalde boetes ontving. Hierop werd door zijn diensten een herinneringsnota gestuurd aan de betrokken diplomatieke zending met een nieuw verzoek tot betaling.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt de ambassades elk kwartaal om openstaande boetes te betalen, met wisselend succes. In de Verenigde Staten wordt het CD-kenteken ingetrokken van de hardleerse diplomaten die weigeren te betalen.

Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen heel wat nieuwe bevoegdheden inzake verkeer, mobiliteit en verkeersveiligheid. Om verkeersveiligheid in het algemeen en de handhaving in het bijzonder consequent toe te passen, is het ongepast dat bepaalde categorieŽn van overtreders zich verheven voelen boven de wet. De handhaving van de verkeersregels heeft onmiddellijk gevolgen voor de bevoegdheden van de Gewesten inzake verkeersbeleid en veiligheid.

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Kan de minister respectievelijk voor de jaren 2013 en 2014 aangeven hoeveel parkeer- en verkeersboetes die werden uitgeschreven jegens diplomaten (houders van een CD-kenteken), onbetaald bleven en kan de minister tevens voor de laatste drie jaar het totaalbedrag op jaarbasis aangeven dat nog openstaat voor boetes die werden uitgeschreven jegens diplomaten? Is er sprake van een toename en/of een verbetering?

2) Hoeveel bedraagt het percentage van niet-betaalde parkeer- en verkeersboetes ten aanzien van diplomaten ten opzichte van het totaal aantal boetes dat werd uitgeschreven jegens diplomaten?

3) Kan de minister aangeven welke landen de grootste wanbetalers blijken te zijn voor wat betreft parkeer- en verkeersboetes jegens de CD-kentekens van deze landen?

4) Wat vindt u van de Amerikaanse aanpak waarbij hardleerse wanbetalers hun CD- kenteken kwijtspelen wanneer zij drie onbetaalde boetes hebben uitstaan? Overweegt u een gelijkaardige maatregel? Zo ja, wat omvat deze maatregel en tegen wanneer kunnen we deze verwachten? Zo neen, wat gaat u dan wel doen om het aantal wanbetalers terug te dringen?

5) Bent u desgevallend bereid hieromtrent met de Gewesten te overleggen?

Antwoord ontvangen op 14 juli 2015 :

1) Het is moeilijk een correct overzicht te geven of er al dan niet een toename en / of verbetering is van het aantal boetes. Vooral omdat de parkeer- en verkeersboetes door de verbaliserende overheid rechtstreeks naar de diplomatieke missie gestuurd worden waarin het voertuig of de betrokken diplomaat is ingeschreven. Als de boetes via deze weg betaald worden, heeft mijn administratie daar geen kennis van. Bovendien wordt er door het parket ook nog zelf beslist of boetes al dan niet « geklasseerd worden zonder gevolg » wat er ook toe bijdraagt dat de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken geen juist totaalbeeld kan schetsen.

Sinds 1 april 2013 merken zowel mijn administratie als de parketten wel een duidelijke verbetering op voor wat de betaling betreft. Bovendien is er ook een sterke afname van de vragen van de parketten naar de directie Protocol, in verband met het diplomatieke statuut van eventuele overtreders. De directe opvolging door mijn diensten werpt duidelijk vruchten af. Missies worden opgebeld, aangeschreven, aangespoord. Van meerdere diplomatieke posten werd een schriftelijke bevestiging gekregen dat boetes betaald zullen worden.

2) Het zijn enkel de verbaliserende overheid en de FOD Financiën die dit uiteindelijk kunnen weten en hieraan een « precies » percentage kunnen toekennen.

3) Er zijn inderdaad missies die hoog scoren zowel voor wat het behalen van overtredingen betreft als voor het niet willen betalen van de boetes desondanks de talrijke verzoeken van het departement. Er wordt daarbij geschermd met de diplomatieke immuniteit en / of het feit dat deze landen buitenlandse diplomaten ook niet laten betalen. Nochtans zegt het verdrag van Wenen van 1961, artikel 41, dat de wetten van het gastland gerespecteerd dienen te worden. De Belgische diplomaten hebben duidelijk instructies gekregen om boetes te betalen wanneer ze op post zijn in het buitenland.

Hieronder een bondig overzicht van de Missies voor de overtredingen begaan vanaf 1 januari 2013 tot op heden (bedragen vastgesteld op 3 maart 2015).

Permanente Vertegenwoordiging – Europese Unie :

1. Griekenland : 4 944 euro.

2. Roemenië : 3 995 euro.

3. Spanje : 1 845 euro.

4. Duitsland : 1 195 euro.

5. Cyprus : 995 euro.

Vertegenwoordigingen bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) :

1. Russische Federatie : 1 825 euro.

2. Azerbeidzjan : 1 545 euro.

3. Verenigde Staten : 945 euro.

4. Oekraïne : 745 euro.

5. Bosnië-Hercegovina : 735 euro.

Bilaterale Ambassades :

1. Egypte : 2 560 euro.

2. Turkije : 1 230 euro.

3. Oekraïne : 1 190 euro.

4. Verenigde Arabische Emiraten : 1 060 euro.

5. Roemenië : 1 015 euro.

4) De Verenigde Staten volgen inderdaad een restrictief beleid. Bij het sanctioneren dient er mijns inziens een onderscheid gemaakt te worden tussen parkeerboetes en overtredingen die de verkeersveiligheid in het gedrang brengen. De tolerantie voor de laatste categorie is nog kleiner. De strengere opvolging door de dienst Protocol werpt reeds vruchten af via het herhaaldelijk opwerpen van de problematiek met de respectievelijke posthoofden. Bij ernstige overtredingen en een totaal gebrek aan medewerking kan worden gedreigd met het schrappen van de plaat.

5) De relatie met buitenlandse missies en ambassades is een bevoegdheid van Buitenlandse Zaken. Er wordt zeer goed samengewerkt met de parketten.