Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-368

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 8 januari 2015

aan de minister van Justitie

Elektronisch toezicht - Omzendbrief - Intrafamiliaal geweld

vervangende straf
rondschrijven
huiselijk geweld
strafgevangenis
voltrekking van de straf

Chronologie

8/1/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 )
13/4/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-368 d.d. 8 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De omzendbrief elektronisch toezicht voorziet in de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen een maatschappelijke enquête te laten uitvoeren door de justitieassistent met het oog op het opleggen van bijzondere voorwaarden.

Deze passage werd onder meer opgenomen om gevallen van intrafamiliaal geweld op te vangen.

In de praktijk blijkt de toepassing ervan evenwel problematisch, aangezien de gevangenisdirecteur enkel het wetsartikel ziet op basis waarvan de betrokkene veroordeeld is. Een gevangenisdirecteur ziet dus een veroordeling wegens slagen en verwondingen, maar ziet niet of het al dan niet gaat om intrafamiliaal geweld.

In uitzonderlijke gevallen is het daardoor al voorgekomen dat een enkelband werd geplaatst bij iemand die wegens intrafamiliaal geweld veroordeeld is, zodat die persoon zijn straf thuis kan uitzitten tegen de wil van het slachtoffer dat in hetzelfde huis woont.

Het is duidelijk dat we dit moeten verhelpen. Dat kan indien de federale gevangenissen hun codering aanpassen of, indien dat niet mogelijk is, door een aparte strafbaarstelling in het Strafwetboek in te voeren voor slagen en verwondingen in het kader van intrafamiliaal geweld.

De wetgeving hieromtrent is nog steeds federaal maar de uitvoering moet door de Gemeenschappen geschieden; het betreft dus een transversale bevoegdheid met de Gemeenschappen.

1. Kunnen de federale gevangenissen hun codering aanpassen zodat het voor een gevangenisdirecteur duidelijk is of de veroordeling er gekomen is op basis van intrafamiliaal geweld? Zo ja, zal die aanpassing gebeuren?

2. Indien zo'n aanpassing niet mogelijk is, is de minister dan bereid een aparte strafbaarstelling in het Strafwetboek in te schrijven voor slagen en verwondingen in het kader van intrafamiliaal geweld?

3. Binnen welke termijn hoopt de minister voor dit probleem een oplossing te kunnen uitwerken ?

Antwoord ontvangen op 13 april 2015 :

1) Het programma Sidis Suite van de federale gevangenissen is gebaseerd op de kwalificatiecodes die zich op het vonnis of arrestuittreksel bevinden. Door een aantal opeenvolgende wetswijzigingen die de structuur van het artikel 410 van het Strafwetboek hebben gewijzigd, verwijzen de bestaande codes voor de tenlasteleggingen niet meer naar de actuele inhoud van het desbetreffende artikel.

De nomenclatuur van het registratiesysteem Sidis Suite bij EPI laat daardoor onvoldoende toe te beoordelen of de veroordeling feiten aanbelangt van intrafamiliaal geweld, waarvoor een maatschappelijke enquête strikt noodzakelijk is om de opportuniteit van een strafuitvoering onder elektronisch toezicht te beoordelen.

Dit probleem werd reeds gemeld door de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid & Gezin.

De diensten van de federale overheidsdienst (FOD) Justitie hebben de opdracht gekregen om de nomenclatuur aan te passen in die zin dat er een aanduiding van intrafamiliaal geweld wordt ingevoegd.

2) Een afzonderlijke strafbaarstelling voor slagen en verwondingen in het kader van intrafamiliaal geweld lijkt niet opportuun, temeer aangezien partnergeweld en (ruimer) intrafamiliaal geweld vele vormen kunnen aannemen. De wetgever heeft daarom reeds in 2003 gekozen voor een systeem van verzwarende omstandigheden. Te specifieke strafbaarstellingen dienen zoveel als mogelijk vermeden te worden en ingeruild worden voor meer generieke strafbepalingen en dit teneinde de coherentie in strafbepalingen, straffen en strafmaten te bewaren.

3) Er is nog geen indicatie gekend omtrent de exacte termijn binnen dewelke de aanpassingen aan de nomenclatuur kunnen worden doorgevoerd. Ik dring bij mijn diensten aan op een spoedige behandeling van dit probleem.