Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-255

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 27 november 2014

aan de minister van Justitie

Kindermishandeling - Handhaving - Cijfers

kinderbescherming
gerechtelijke vervolging
seksueel geweld
officiële statistiek
pedofilie

Chronologie

27/11/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 )
19/6/2015 Rappel
7/4/2016 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-254

Vraag nr. 6-255 d.d. 27 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2013 werden niet minder dan 42.269 jongeren in moeilijkheden of in gevaar ten laste genomen van de Aide à la Jeunesse de la Fédération Wallonie - Bruxelles. Zo werden in 2013 niet minder dan 7343 kinderen het slachtoffer van mishandeling, dus 778 meer dan in 2012. 2020 kinderen werden het slachtoffer van fysieke mishandelingen. 1159 jongeren werden het slachtoffer van psychologische mishandeling. Niet minder dan 886 kinderen werden het slachtoffer zijn van seksueel misbruik. En hierin zijn de cijfers van Vlaanderen niet begrepen.

Het hoeft geen betoog dat de handhaving, in het bijzonder wat seksueel misbruik betreft, snel en effectief moet zijn.

Jeugdzorg is een gemeenschapsaangelegenheid, maar de handhaving geschiedt federaal. Deze materie is dus bij uitstek transversaal is.

1) Hoeveel gevallen van kindermishandeling worden jaarlijks vervolgd door het parket? Graag de cijfers voor de laatste drie jaar op jaarbasis? Liggen deze cijfers in het verlengde van de cijfers die ik hierboven schetste? Kan de minister dat uitvoerig toelichten?

2) Hoeveel processen verbaal worden er jaarlijks opgesteld voor kindermishandeling. Graag eveneens de cijfers voor de laatste drie jaar op jaarbasis? Hoeveel van deze gevallen worden doorverwezen naar het parket? Welke stappen worden concreet gedaan inzake de handhaving? Weer graag de cijfers voor de laatste drie jaar op jaarbasis.

3) Hoeveel gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen worden jaarlijks vervolgd door het parket. Graag de cijfers voor de laatste drie jaar op jaarbasis? Liggen deze cijfers in het verlengde van de cijfers die ik hierboven schets? Kan de minister dat uitvoerig toelichten?

4) Hoeveel processen verbaal worden er jaarlijks opgesteld voor seksueel misbruik van minderjarigen? Hoeveel van deze gevallen worden doorverwezen naar het parket en welke stappen worden concreet genomen inzake de handhaving. Graag al deze cijfers voor de laatste drie jaar op jaarbasis?

5) Hoeveel daders van seksueel misbruik worden er rop jaarbasis daadwerkelijk veroordeeld en hoe verhoudt dit cijfer zich tegenover het aantal onderzoeken dat jaarlijks wordt opgestart door de parketten alsook het aantal processen verbaal dat hieromtrent aan de parketten wordt doorgegeven? Kan de minister deze cijfers duiden?

6) Welke stappen zal de minister nemen, al of niet in overleg met de federale entiteiten, het gerecht en de politie, om de handhaving inzake seksueel misbruik van kinderen en de handhaving inzake kindermishandeling aan te scherpen?

Antwoord ontvangen op 7 april 2016 :

1) Tabel 1 geeft het aantal zaken van kindermishandeling, ingeleid bij de correctionele parketten van 2012 tot 2014 en uitgesplitst volgens de geregistreerde tenlasteleggingscode of « context »-code. De tenlasteleggingscode kreeg voorrang op de contextcode ; die zaken zijn dus opgenomen in de kolommen van de tenlasteleggingscodes. Er moet worden verduidelijkt dat het informaticasysteem geen invoering van de contextcode vereist. Bijgevolg is het mogelijk dat zaken van kindermishandeling werden geregistreerd zonder dat het contextveld is ingevuld.

Het aantal vervolgingen ligt aanzienlijk lager dan de cijfers verstrekt door de Federatie Wallonië-Brussel vanwege het door de wetgever gewenste subsidiariteitsbeginsel. Er wordt aldus van uitgegaan dat de sector van hulpverlening met instemming het best geplaatst is om in die situaties op te treden. In het kader van de situaties van kinderen in gevaar of in moeilijkheden wordt dan ook bij voorkeur doorverwezen naar de hulpdiensten van de gemeenschappen. Een heel aantal situaties komen dus niet voor de jeugdrechter of de correctionele rechter. In diezelfde geest zijn protocollen (het « interventieprotocol tussen de psycho-medisch-sociale sector en de gerechtelijke sector inzake kindermishandeling » tussen de Franse en Duitstalige Gemeenschap en de federale overheidsdienst (FOD) Justitie (2007) en het « Protocol Kindermishandeling Welzijn-Justitie-Politie » (mei 2014)) afgesloten tussen de Gemeenschappen en justitie teneinde te zorgen voor een zo goed mogelijke wisselwerking tussen de psycho-medisch-sociale en de gerechtelijke sector, en dit in het hoogste belang van het kind wanneer de situatie van mishandeling ter kennis van justitie wordt gebracht.

2) & 4) Er wordt verwezen naar het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken op schriftelijke vraag nr. 6-254 met betrekking tot het aantal processen-verbaal dat werd opgesteld voor kindermishandeling. Wat de ondernomen repressieve stappen betreft, toont bijgaande tabel 2 de verschillende voortgangsstaten van de zaken van kindermishandeling die zijn ingeleid bij de correctionele parketten tussen 1 januari 2012 en 31 december 2014.

3) Het is niet mogelijk om inlichtingen te verstrekken over seksueel misbruik gepleegd op minderjarigen, aangezien er geen betrouwbare registratie is van de informatie inzake de slachtoffers in het informaticasysteem REA / TPI van de correctionele parketten.

5) Tabel 3 in bijlage behelst het aantal personen veroordeeld voor seksueel misbruik tussen 2009 en 2013. Er moet worden opgemerkt dat eenzelfde persoon meerdere keren kan worden veroordeeld, in hetzelfde jaar ofwel in verschillende jaren, voor hetzelfde misdrijf of voor verschillende misdrijven die vallen onder seksuele misdrijven tegen minderjarigen. De veroordeelde personen worden slechts een keer per jaar geteld, zonder rekening te houden met het aantal keren dat zij zijn veroordeeld. Daarom moeten deze cijfers met enige omzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Verdere vervolgingscijfers vanwege het parket zijn niet beschikbaar.

6) Thans zijn er twee overlegplatformen, met vertegenwoordigers van justitie, van de politie en van de Gemeenschappen en de Gewesten. Zij zijn specifiek gewijd aan kindermishandeling in ruime zin. Het gaat om het Vlaams Forum Kindermishandeling in Vlaanderen en de Conférence permanente de concertation « maltraitance » voor het Franstalig landsgedeelte. Het doel van die beide fora is de follow-up van de toepassing van de protocollen vermeld in vraag 1), de bespreking van de structurele problemen in verband met de kindermishandeling en formulering van aanbevelingen en voorstellen met betrekking tot de aanpak van de kindermishandeling op eigen initiatief of op verzoek van een ter zake bevoegde minister of minister(s).

Tabel 1 : Aantal zaken van kindermishandeling ingestroomd bij de correctionele parketten van België tussen 1 januari 2012 en 31 december 2014. Gegevens per jaar van instroom op grond van de tenlasteleggingscode of de geregistreerde contextcode (aantal en percentage per lijn).


Selectie op basis van tenlasteleggingscode

Selectie op basis van het contextveld

Totaal

42E - Verwaarlozing van een kind

42O - Kind in gevaar

43D - Kindermishandeling

Context IFG / nakomeling

Context extrafamiliale kindermishandeling

a

%

a

%

a

%

a

%

a

%

a

%

2012

527

4,66

1 439

12,74

517

4,58

7 974

70,57

842

7,45

11 299

100

2013

476

4,83

1 156

11,72

313

3,17

7 406

75,09

512

5,19

9 863

100

2014

487

4,5

1 027

9,48

282

2,6

8 612

79,49

426

3,93

10 834

100

TOTAAL

1 490

4,66

3 622

11,32

1 112

3,48

23 992

74,98

1 780

5,56

31 996

100

Bron : gegevensbank van het College van procureurs-generaal – statistisch analisten.

Tabel 2 : Voortgangsstaat, vastgesteld op 10 januari 2015, van de zaken van kindermishandeling ingestroomd bij de correctionele parketten tussen 2012 en 2014. Gegevens op grond van de voortgangsstaat en de gehanteerde tenlasteleggingscode of contextcode (aantal en percentage in kolom).


Selectie op basis van tenlasteleggingscode

Selectie op basis van het contextveld

Totaal

42E - Verwaarlozing van een kind

42O - Kind in gevaar

43D - Kindermishandeling

Context IFG / nakomeling

Context extrafamiliale kindermishandeling

a

%

a

%

a

%

a

%

a

%

a

%

Opsporingsonderzoek

196

13,15

398

10,99

184

16,55

3 669

15,29

259

14,55

4 706

14,71

Sepot

859

57,65

1 760

48,59

669

60,16

15 961

66,53

1 059

59,49

20 308

63,47

Ter beschikking

351

23,56

1 383

38,18

148

13,31

2 114

8,81

167

9,38

4 163

13,01

Minnelijke schikking

.

.

.

.

1

0,09

33

0,14

.

.

34

0,11

Bemiddeling in strafzaken

11

0,74

6

0,17

14

1,26

450

1,88

18

1,01

499

1,56

Onderzoek

10

0,67

17

0,47

33

2,97

336

1,4

92

5,17

488

1,53

Raadkamer

7

0,47

16

0,44

21

1,89

196

0,82

39

2,19

279

0,87

Dagvaarding en vervolg

56

3,76

40

1,1

41

3,69

1 151

4,8

145

8,15

1 433

4,48

Onbekend/error

.

.

2

0,06

1

0,09

82

0,34

1

0,06

86

0,27

TOTAAL

1 490

100

3 622

100

1 112

100

23 992

100

1 780

100

31 996

100

Tabel 3 : Aantal personen veroordeeld wegens seksueel misbruik tussen 2009 en 2013.

Veroordeelden

2009

2010

2011

2012

2013

Aanzetten tot ontucht, bederf of prostitutie van een minderjarige

24

45

54

38

48

Opwekking van ontucht, bederf of prostitutie van een minderjarige, waarvan de staat van minderjarigheid aan de dader niet bekend is ten gevolge van diens nalatigheid

3

2

2

2

4

Aanzetting tot ontucht door woorden, gebaren of tekens in een openbare plaats ten aanzien van de minderjarige

1

2

0

0

2

Aanwerven, meenemen, wegbrengen of bij zich houden van een minderjarige met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie

16

28

23

19

33

Houden van een huis van ontucht of prostitutie (minderjarigen)

2

3

2

1

0

Verkoop, verhuring of... van kamers of enige andere ruimte met het oog op prostitutie (slachtoffer = minderjarig)

0

0

1

0

0

Exploitatie van ontucht of prostitutie van een minderjarige

6

4

5

6

5

Kinderpornografie: bezit van zinnebeelden, voorwerpen, foto's of andere beelddragers

92

112

138

120

137

Verspreiding van voorwerpen die de verbeelding van minderjarigen beneden 18 jaar kunnen prikkelen

0

4

2

3

4

Openbare zedenschennis in aanwezigheid van een minderjarige

47

59

59

50

39

Aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging op minderjarigen

99

112

114

92

95

Aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op minderjarigen

314

357

354

344

316

Verkrachting van minderjarigen

246

287

299

240

230

Totaal

850

1015

1053

915

915

Extractie : januari 2015.