Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-254

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 27 november 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Kindermishandeling - Handhaving - Cijfers

kinderbescherming
gerechtelijke vervolging
seksueel geweld
officiële statistiek
pedofilie

Chronologie

27/11/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 )
2/4/2015 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-255

Vraag nr. 6-254 d.d. 27 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2013 werden niet minder dan 42.269 jongeren in moeilijkheden of in gevaar ten laste genomen van de Aide à la Jeunesse de la Fédération Wallonie - Bruxelles. Zo werden in 2013 niet minder dan 7343 kinderen het slachtoffer van mishandeling, dus 778 meer dan in 2012. 2020 kinderen werden het slachtoffer van fysieke mishandelingen. 1159 jongeren werden het slachtoffer van psychologische mishandeling. Niet minder dan 886 kinderen werden het slachtoffer zijn van seksueel misbruik. En hierin zijn de cijfers van Vlaanderen niet begrepen.

Het hoeft geen betoog dat de handhaving, in het bijzonder wat seksueel misbruik betreft, snel en effectief moet zijn.

Jeugdzorg is een gemeenschapsaangelegenheid, maar de handhaving geschiedt federaal. Deze materie is dus bij uitstek transversaal is.

1) Hoeveel gevallen van kindermishandeling worden jaarlijks vervolgd door het parket? Graag de cijfers voor de laatste drie jaar op jaarbasis? Liggen deze cijfers in het verlengde van de cijfers die ik hierboven schetste? Kan de minister dat uitvoerig toelichten?

2) Hoeveel processen verbaal worden er jaarlijks opgesteld voor kindermishandeling. Graag eveneens de cijfers voor de laatste drie jaar op jaarbasis? Hoeveel van deze gevallen worden doorverwezen naar het parket? Welke stappen worden concreet gedaan inzake de handhaving? Weer graag de cijfers voor de laatste drie jaar op jaarbasis.

3) Hoeveel gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen worden jaarlijks vervolgd door het parket. Graag de cijfers voor de laatste drie jaar op jaarbasis? Liggen deze cijfers in het verlengde van de cijfers die ik hierboven schets? Kan de minister dat uitvoerig toelichten?

4) Hoeveel processen verbaal worden er jaarlijks opgesteld voor seksueel misbruik van minderjarigen? Hoeveel van deze gevallen worden doorverwezen naar het parket en welke stappen worden concreet genomen inzake de handhaving. Graag al deze cijfers voor de laatste drie jaar op jaarbasis?

5) Hoeveel daders van seksueel misbruik worden er rop jaarbasis daadwerkelijk veroordeeld en hoe verhoudt dit cijfer zich tegenover het aantal onderzoeken dat jaarlijks wordt opgestart door de parketten alsook het aantal processen verbaal dat hieromtrent aan de parketten wordt doorgegeven? Kan de minister deze cijfers duiden?

6) Welke stappen zal de minister nemen, al of niet in overleg met de federale entiteiten, het gerecht en de politie, om de handhaving inzake seksueel misbruik van kinderen en de handhaving inzake kindermishandeling aan te scherpen?

Antwoord ontvangen op 2 april 2015 :

1 en 3.

Ik verwijs naar het antwoord van de minister van justitie aan wie de vraag eveneens werd gesteld.

2 en 4.

De tabel in bijlage bevat het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten inzake kindermishandeling en seksueel misbruik van minderjarigen zoals geregistreerd in de Algemene Nationale Gegevensbank op basis van de aanvankelijke processen-verbaal. De gegevens worden voorgesteld voor de periode 2011-2013 op het nationale niveau en zijn afkomstig uit de databankafsluiting van 22 april 2014.

5 en 6.

Ik verwijs naar het antwoord van de minister van justitie aan wie de vraag eveneens werd gesteld.

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

2011

2012

2013

Doodslag

Kindermoord (doodslag)

11

11

8

Moord

Kindermoord (moord)

5

6

2

Opz. slagen en/of verwondingen binnen familie

Door de ouders op een minderjarige

1.806

1.771

1.906

Opz. slagen en/of verwondingen buiten familie

Op een minderjarige door gezaghebbend persoon

1.004

962

923

Opz. slagen en/of verwondingen buiten familie

Op een minderjarige hoedanigheid dader onbekend

2.049

2.051

1.842

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

2011

2012

2013

Ontvoering van minderjarige of kwetsbaar persoon

Andere ontvoering

246

266

252

Ontvoering van minderjarige of kwetsbaar persoon

Ouderlijke ontvoering

283

262

241

Zedenmisdrijven

2011

2012

2013

Aanranding van de eerbaarheid

Slachtoffer < 16j

2.016

1.819

1.833

Aanranding van de eerbaarheid

Slachtoffer 16j - 18j

351

336

343

Aanzetting tot ontucht

Slachtoffer minderjarig

354

325

351

Uitbuiting van iemands ontucht

Slachtoffer minderjarig

43

60

53

Verkrachting

Slachtoffer <10j

479

482

457

Verkrachting

Slachtoffer 10j - 14j

466

468

430

Verkrachting

Slachtoffer 14j - 16j

440

383

394

Verkrachting

Slachtoffer 16j - 18j

304

276

259